3
Diꞌa koo tá ná nandió ko̱o Jesús kasaa̱ na̱
Na̱ mani̱, ña̱ yóꞌo kúú tuti kúú uu̱ táai ko̱saa̱ noo̱ ndo̱, ta noo̱ ndi nduúa̱n káꞌa̱n niꞌinii noo̱ ndo̱, dá dándótoi ña̱xintóni̱ vii ndo̱, dá ná ndusaa̱ ini ndo̱ ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ndidaá profeta Ndios tá sata̱, ta ndusaa̱ taꞌani ini ndo̱ saꞌa̱ choon ni̱ saꞌanda na̱ kúú satoꞌo yo̱, na̱ dáka̱ki yó no̱ó kua̱chio̱, chi̱ ni̱ da̱náꞌa̱ ta̱a néꞌe to̱ꞌon na noo̱ ndo̱ saꞌa̱ choon yóꞌo.
Dinñóꞌó kóni̱i̱ ña̱ kanaꞌá ndó ña̱ tein kuu̱ noo̱ ndiꞌi ndakuei ta̱a kedi̱ki ndaa ra̱ ña̱ ndaa̱ kándísa yó, chi̱ kakuu ra ta̱a kandei kee ña̱ kaꞌan noo̱ kóni̱ mií rá. Ta kaa ra̱ xíꞌín ndó: “¿Ndiva̱ꞌa o̱ ñáꞌa̱ nandió ko̱o Jesús kasaa̱ na̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xi̱ꞌo na to̱ꞌon na? Dá chi̱ nda̱ rá ni̱ xiꞌi̱ na̱ yatá veꞌe yó, ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa ko̱ náda̱on. Chi̱ nda̱ rá ni̱ ka̱sáꞌá saꞌa̱ ñayuú yóꞌo, ta nda̱ viti, ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa ko̱ náda̱on”, kaa ra̱. Ta o̱ kóni̱ ra̱ nakoni ra̱ ña̱ nda̱ míí saꞌa̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios induú káa xíꞌín to̱ꞌon na, ta ni̱ ka̱va̱ꞌa taꞌani na no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, táꞌa̱n ña̱ ni̱ ndaki tein ta̱kui̱í ni̱ kee na, ta xíto na ña̱ xíꞌín ta̱kui̱í. Ta xíꞌín ta̱kui̱í taꞌani ni̱ da̱naá Ndios no̱ñóꞌo̱ yóꞌo tá sa̱ naꞌá. Ta ndaá na̱ induú xíꞌín no̱ñóꞌo̱ yóꞌo xíꞌín to̱ꞌon mií ná, chi̱ ni̱ taó xóo na ña̱, ña̱ kía̱n kei̱ ña̱ kee ñoꞌó ita̱ tá ná kasandaá kuu̱ keyíko̱ na̱ saꞌa̱ ndidaá ña̱ꞌa, ta dánaá ndíꞌi na ña̱yuu kíni.
Ta kóni̱i̱ ña̱ kanaꞌá ndó, na̱ mani̱, ña̱ noo̱ satoꞌo yo̱ Ndios, iin kuu̱ kíán táto̱ꞌon iin mil kuia̱, ta iin mil kuia̱ kíán táto̱ꞌon iin kuu̱. Ta ko̱ kúkueé taꞌon satoꞌo yo̱ Ndios no̱ó to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo na noo̱ yo̱, táto̱ꞌon ki̱ꞌo nákani ini dao ña̱yuu. Diꞌa ndáti kueé na̱ yó, chi̱ ko̱ kóni̱ na̱ ña̱ naá ni iin tóꞌón yó, diꞌa kóni̱ na̱ ña̱ ndidaá táꞌa̱n ña̱yuu ná nandikó iní na̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée na. 10 Tído táto̱ꞌon ki̱ꞌo iin ndakána kasaa̱ ta̱ kui̱ꞌíná sa̱kuaá, ki̱ꞌo dión iin ndakána taꞌani kasandaá kuu̱ nandió ko̱o tuku satoꞌo yo̱ Jesús. Tá ná kasandaá kuu̱ yóꞌo, ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ꞌi induú káa, dá naáán. Ta kei̱ ndiꞌi ña̱ꞌa ñóꞌo noo̱ di̱kó káa, dá nduti̱ ndiꞌan. Ta naá ndíꞌi no̱ñóꞌo̱ yóꞌo xíꞌín ndidaá ña̱ꞌa ió noo̱án kee ñoꞌó ita̱.
11 Ta sa̱ꞌá ña̱ naá ndidaá ña̱ yóꞌo, sa̱ꞌá ño̱ó ndi ki̱ꞌo ví kánian koo vii ndo̱, ta kee ndó ña̱ kóni̱ Ndios. 12 Dión kee ndó xía̱n nani ndáti ndó, ta ndundéé ndó kee ndóa̱n, dá ná kasandaá kíi̱ kuu̱ ni̱ ka̱xi Ndios ña̱ nandió ko̱o satoꞌo yo̱ kasaa̱ na̱. Chi̱ kuu̱ dáá ñóó kei̱ ndiꞌi induú káa, dá naáán, ta ndidaá ña̱ꞌa ñóꞌo káa kei̱ ita̱ ndiꞌan, ta nduti̱ ndiꞌan. 13 Tído yóó, ndáti yó xi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱ yo̱, chi̱ ni̱ kaa na̱ ña̱ kava̱ꞌa na induú sa̱á xíꞌín no̱ñóꞌo̱ sa̱á noo̱ koo ndinoꞌo ña̱ ndaa̱.
14 Sa̱ꞌá ño̱ó, na̱ mani̱, xía̱n nani ndéi ndó ndáti ndó ña̱ dión koo, koo ini ndo̱ xíꞌín ndinoꞌo ini ndo̱ koo vii ndo̱, kandei ndúsáꞌano ndó, ta kandei va̱ꞌa ndó nda̱ ná kasandaá kuu̱ nandió ko̱o Jesús. 15 Ta kanaꞌá ndó ña̱ ndáti kueé satoꞌo yo̱ Jesús, dá kasaa̱ na̱, chi̱ kóni̱ na̱ ña̱ ka̱ki kua̱ꞌá ka̱ ña̱yuu. Ta dión taꞌani ni̱ ka̱ndaa̱ ini ñani mani̱ yo̱ Pablo, chi̱ mií Ndios ni̱ da̱tóo̱n ña̱xintóni̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ taa na dión, dá kandaa̱ ini ndo̱. 16 Ta káꞌa̱n na̱ sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo noo̱ ndidaá tuti ni̱ ta̱ndaꞌá ná ni̱ saꞌa̱n noo̱ dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús. Ta kuáchi̱ nda̱ꞌo kándaa̱ ini yo̱ dao to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n na̱. Ta náda̱on dao ña̱yuu ko̱ náꞌá, xíꞌín na̱ vitá ini, to̱ꞌon ni̱ taa Pablo, ta nádaká náa̱n táto̱ꞌon ki̱ꞌo nádaká ná dao ka̱ to̱ꞌon, ña̱ káa noo̱ tuti ii̱ Ndios. Ta niꞌi̱ ná ña̱ naá ná sa̱ꞌá ña̱ kée na dión.
17 Sa̱ꞌá ño̱ó, ndoꞌó, na̱ mani̱ miíi̱, sa̱ náꞌá vá ndó sa̱ꞌá ndidaá ña̱ yóꞌo, sa̱ꞌá ño̱ó koo ini ndo̱ kandaa ndo̱ mií ndó, dá ná dáꞌa ni kandía ndó ña̱ to̱ꞌón dánaꞌa̱ ña̱yuu yako ña̱xintóni̱, chi̱ oon ni ví kankuei xoo ndó no̱ó ña̱ ndaa̱ kándísa yó. 18 Diꞌa koo ini ndo̱ kuaꞌano ndó no̱ó ña̱ mani̱ ni̱ kee Ndios saꞌa̱ yo̱. Ta koo taꞌani ini ndo̱ kanaꞌá cháá ka̱ ndo̱ saꞌa̱ satoꞌo yo̱ Jesucristo, na̱ dáka̱ki ñaá. Ta mií ná ná natiin ña̱ñóꞌó kuu̱ víti xíꞌín ndidaá táꞌa̱n kuu̱. Dión ná koo.