5
Kúú yó de̱ꞌe Ndios tá kándísa yó ña̱ Jesús kúú na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios dáka̱ki ñaá
Ndi ndáa ña̱yuu kándísa ña̱ Jesús kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá, no̱ón kúú na̱ ni̱ nduu de̱ꞌe Ndios. Ta ndi ndáa na̱ kúꞌu̱ ini saꞌa̱ iin tatá, ta nda̱ de̱ꞌe na kúꞌu̱ taꞌani ini na̱ saꞌa̱. Ta ki̱ꞌo dión kándaa̱ ini yo̱ ña̱ kúꞌu̱ ini yo̱ saꞌa̱ ndidaá na̱ kúú de̱ꞌe Ndios, chi̱ kóni̱ yo̱ Ndios, ta kée yó choon saꞌándá na̱. Tá kóni̱ ndisa yó Ndios, dá kía̱n kee yó choon saꞌándá na̱. Ta ko̱ ta̱ꞌón ña̱ kuáchi̱ kíán kee yó choon saꞌándáa̱n, dá chi̱ ndidaá na̱ ni̱ nduu de̱ꞌe Ndios, no̱ón kúú na̱ kándéé xíꞌín ña̱ kini ió ñayuú yóꞌo. Chi̱ sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó kándéé yó xíꞌín ña̱ kini ió ñayuú yóꞌo. Ta, ¿ndá yoo kúú na̱ kándéé xíꞌín ña̱ kini ió ñayuú yóꞌo? No̱ón kúú na̱ kándísa ña̱ Jesús kúú de̱ꞌe Ndios.
Xíꞌo Espíritu ii̱ Ndios kuendá saꞌa̱ Jesús
Táꞌa̱n ña̱ xíꞌo kuendá ña̱ ni̱ kii ndisa Jesucristo noo̱ Ndios kúú ta̱kui̱í xíꞌín nii̱. Ta o̱ du̱ú ta̱kui̱í oon ni xíꞌo kuendá, dá chi̱ nii̱ xíꞌín ta̱kui̱í kúú ra̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá ña̱ ki̱ꞌo dión kíán. Ta Espíritu ii̱ Ndios taꞌani kúú na̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá ña̱ ki̱ꞌo dión kíán, chi̱ iin na̱ ndaa̱ kúú Espíritu. [Ta na̱ xíꞌo kuendá chí induú kúú tatá Ndios, xíꞌín de̱ꞌe, xíꞌín Espíritu ii̱. Ta iin tóꞌón vá kúú ndin oni̱ na̱ yóꞌo.] Ta oni̱ taꞌani kúú ña̱ xíꞌo kuendá chí no̱ñóꞌo̱ yóꞌo ña̱ ni̱ kii Jesús noo̱ Ndios. Iin na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios, ta iin ka̱ ra̱ kúú ta̱kui̱í, ta iin ka̱ ra̱ kúú nii̱. Ta iin nóó xíꞌo ndaa̱ Espíritu ii̱ kuendá xíꞌín ta̱kui̱í xíꞌín nii̱ ña̱ ki̱ꞌo dión kíán. Tá nátiin va̱ꞌa yó kuendá xíꞌo ta̱a, ná kanaꞌá yó ña̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ kuendá xíꞌo Ndios, chi̱ kuendá xíꞌo mií ná kía̱n káꞌa̱n sa̱ꞌá de̱ꞌe na. 10 Ta ña̱yuu kándísa de̱ꞌe Ndios, no̱ón kúú na̱ ni̱ taxi va̱ꞌa to̱ꞌon yóꞌo nío̱ ná. Ta na̱ ko̱ kándísa noo̱ káꞌa̱n Ndios, no̱ón kúú na̱ kétóꞌón Ndios, chi̱ ko̱ kándísa na to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo Ndios, ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ de̱ꞌe na. 11 Ta ña̱ yóꞌo kúú kuendá ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱ yo̱, ña̱ sa̱ ni̱ xi̱ꞌo na ña̱ kataki chíchí yó, ta sa̱va̱ꞌa noo̱ iin tóꞌón de̱ꞌe na niꞌi̱ yo̱ ña̱ kataki chíchí yó. 12 Ta ndi ndáa ña̱yuu ni̱ na̱tiin Jesús, na̱ kúú de̱ꞌe Ndios, ini nío̱ ná, no̱ón kúú na̱ kataki chíchí. Tído ndi ndáa na̱ ko̱ ní xíin natiin ñaá, no̱ón kúú ná o̱ níꞌi̱ taꞌon na ña̱ kataki chíchí ná.
Sa̱ꞌá ña̱ kándísa yó Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó kataki chíchí yó
13 Táai to̱ꞌon yóꞌo ko̱saa̱ noo̱ ndo̱ꞌó, na̱ kándísa de̱ꞌe Ndios, dá kanaꞌá ndó ña̱ sa̱ kómí ndó ña̱ kataki chíchí ndó. 14 Ta ña̱ yóꞌo kúú ta̱ndeé iní kómí yó noo̱ Ndios, chi̱ tá xíka̱ yo̱ iin ña̱ꞌa noo̱ ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií ná, ta kúú seídóꞌo na ña̱ xíka̱ yo̱. 15 Ta sa̱ꞌá ña̱ náꞌá yó ña̱ seídóꞌo va̱ꞌa ñaá Ndios tá xíka̱ yo̱ ndi ndáa mií vá ña̱ꞌa noo̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó náꞌá taꞌani yó ña̱ niꞌi̱ yo̱ ña̱ xíka̱ yo̱ noo̱ ná.
16 Tá ni̱ xini iin káa ndó iin ñani yo̱ kée na kua̱chi, ña̱ kía̱n ko̱ kúú kua̱chi ko̱ kánian kuu na̱, dá kía̱n kánian kaka̱ ndo̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ ná, ta kúú ki̱ꞌo vá Ndios ña̱ kía̱n kataki na̱. Dión kee ndó tá ko̱ ní ya̱ꞌa na kee na kua̱chi ña̱ kía̱n ko̱ kánian kuu na̱. Chi̱ miía̱n ndaa̱ ió kua̱chi, ña̱ kía̱n kánian kuu yo̱. Tído ko̱ káꞌa̱n taꞌoin xíꞌín ndó ña̱ ná kaka̱ ndo̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ ña̱yuu kée dión. 17 Ndidaá kúú vá ña̱ꞌa kini kúú kua̱chi noo̱ Ndios. Tído ió kua̱chi, ña̱ kía̱n ko̱ kánian kuu yo̱.
18 Sa̱ náꞌá vá yó ña̱ ndi ndáa ña̱yuu ni̱ nduu de̱ꞌe Ndios, ko̱ kée ka̱ na̱ kua̱chi, dá chi̱ ndaá va ñaá mií de̱ꞌe Ndios no̱ó ña̱ uꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó o̱ kúu taꞌon kendava̱ꞌa ña̱ uꞌu̱ xíꞌín ná. 19 Ta sa̱ náꞌá taꞌani yó ña̱ ñóꞌo yó noo̱ ndáꞌa̱ Ndios, va̱ꞌará iin níí kúú ñayuú yóꞌo nákaa̱ ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ uꞌu̱. 20 Ta sa̱ náꞌá taꞌani yó ña̱ ni̱ kixi de̱ꞌe Ndios, ta ni̱ xi̱ꞌo na ña̱xintóni̱ yo̱, dá ná kanaꞌá yó na̱ miía̱n ndaa̱ kuiti kúú Ndios. Ta ñóꞌo yó noo̱ ndáꞌa̱ na̱ kúú Ndios ndaa̱, ta ñóꞌo taꞌani yó noo̱ ndáꞌa̱ de̱ꞌe na Jesucristo. Na̱ yóꞌo kúú na̱ miía̱n ndaa̱ kuiti kúú Ndios, ta xíꞌo na ña̱ kataki chíchí yó.
21 De̱ꞌe kuálí miíi̱, kandaa ndo̱ mií ndó no̱ó ña̱ kúú yoko̱. Dión ná koo.