To̱ꞌon yóꞌo kía̱n kúú uu̱ ni̱ taa San Juan
1
Káꞌa̱n Juan ndisáꞌán
Yuꞌu̱ kúú na̱ sáꞌano noo̱ ndo̱, ta káꞌa̱n yuꞌu̱ ndisáꞌán xíꞌín yoꞌó, ki̱ꞌo mani̱í, na̱ ni̱ ka̱xi mií Ndios, xíꞌín no̱ó de̱ꞌón, na̱ kúú kuendá Jesús. Kanaꞌá ndó ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti kúꞌu̱ ini yuꞌu̱ saꞌa̱ ndo̱, ta o̱ du̱ú iin tóꞌón yuꞌu̱ kúꞌu̱ ini saꞌa̱ ndo̱, chi̱ ndidaá kúú vá na̱ kándísa ña̱ ndaa̱ kúꞌu̱ ini saꞌa̱ ndo̱. Kúꞌu̱ inii̱ saꞌa̱ ndo̱ꞌó sa̱ꞌá ña̱ ió ña̱ ndaa̱ ini nío̱ yo̱, ta ná koo ña̱ ndaa̱ yóꞌo xíꞌá ndidaá táꞌa̱n kuu̱. Ná kee tatá Ndios xíꞌín de̱ꞌe na Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱, ña̱ mani̱ xíꞌín ndoꞌó, ta ná kuꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ ndo̱, ta naki̱ꞌo na ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱. Ta ná kendisa na dión xíꞌín ndó sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ ndo̱.
Kandita toon ndó xíꞌín ña̱ ndaa̱ káꞌa̱n saꞌa̱ Jesús
Ta kádii̱ nda̱ꞌo inii̱, chi̱ ni̱ na̱níꞌi̱ yuꞌu̱ dao na̱ kúú kuendá yo̱ꞌó ndéi na kée na ña̱ ndaa̱, táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ saꞌanda tatá Ndios choon noo̱ yo̱. Ta viti, ki̱ꞌo miíi̱, ko̱ táai iin choon sa̱á ko̱saa̱ noo̱ ndo̱, chi̱ ña̱ yóꞌo kúú choon ni̱ niꞌi̱ yo̱ nda̱ rá mií saꞌa̱, sa̱ꞌá ño̱ó seí ndaꞌávíi̱ noo̱o̱n ña̱ ná kuꞌu̱ ini saꞌa̱ sátáꞌan yó. Chi̱ tá ná kuꞌu̱ ini saꞌa̱ sátáꞌan yó, dá kía̱n kée yó choon saꞌándá Ndios. Ta ña̱ yóꞌo kúú choon ni̱ niꞌi̱ yo̱ nda̱ rá mií saꞌa̱ ña̱ ná kandei yó kuꞌu̱ ini saꞌa̱ sátáꞌan yó.
Chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ to̱ꞌón xíonoo ñayuú yóꞌo, ta kátoó na̱ dándaꞌí ñaá ná. No̱ón kúú na̱ ko̱ nákoni ña̱ ni̱ nduu Jesucristo iin ta̱a ñayuú yóꞌo. Ta ña̱yuu kée dión kúú na̱ ndúkú dándaꞌí ñaá, ta xiní uꞌu̱ na̱ Jesucristo. Sa̱ꞌá ño̱ó kandaa ndo̱ mií ndó, chi̱ oon ni ví kandeé rá dátu̱ú rá ndo̱ꞌó, dá ná o̱ ko̱ní ndo̱ natiin ndó ña̱ va̱ꞌa noo̱ Ndios sa̱ꞌá choon kée ndó noo̱ mií ná. Sa̱ꞌá ño̱ó ndi̱ꞌi ini ndo̱, dá natiin ndiꞌi ndó ña̱ xíꞌo oon Ndios no̱ó ña̱yuu na̱. Ndi ndáa miíó ña̱yuu ni̱ ke̱xoo no̱ó ña̱ ndaa̱ saꞌa̱ Cristo Jesús, ta ko̱ ndíta toon na xíꞌán, no̱ón kúú na̱ ko̱ ió taꞌon Ndios xíꞌín ná. Tído na̱ ndíta toon xíꞌín ña̱ ndaa̱ saꞌa̱ Cristo Jesús, no̱ón kúú na̱ ió tatá Ndios xíꞌín, ta ió taꞌani de̱ꞌe na xíꞌín ná. 10 Ta ndi ndáa mií vá na̱ ve̱i dánaꞌa̱ noo̱ ndo̱ noo̱ ndéi ndó veꞌe ndó, ta ko̱ dánaꞌa̱ na̱ ña̱ ndaa̱ saꞌa̱ Jesús, o̱ sa̱ chíꞌi ndó na̱ veꞌe ndó. Ta ná dáꞌa ni kaa ndo̱ diꞌa xíꞌín ná: “Va̱ꞌa kúú ni̱ ka̱sáa̱ ní. Koo ní veꞌe.” 11 Dá chi̱ tá ná natiin va̱ꞌa ndó na̱, dá kía̱n iin ni̱ nduu va ndó xíꞌín ná no̱ó ña̱ kini kée na.
Ndáti Juan saa̱ na̱ kande̱ꞌé ná ña̱yuu ñoó
12 Kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa ió kaꞌi̱n xíꞌín ndó, tído ko̱ kóni̱ taꞌon yuꞌu̱ ña̱ kía̱n taai ña̱ noo̱ iin tuti saa̱a̱n noo̱ ndo̱. Dá chi̱ ndátii saa̱i̱ kande̱ꞌí ndo̱ꞌó, ta kaꞌa̱n yúꞌí xíꞌín ndó, dá ná xi̱nko̱o ña̱ kádii̱ ini yo̱. 13 Ta dao ka̱ na̱ kúú kuendá kuꞌu̱ miíón ndéi yóꞌo, táꞌa̱n na̱ ni̱ ka̱xi mií Ndios, tándaꞌá taꞌani na ndisáꞌán ko̱saa̱ noo̱o̱n. Dión ná koo.