2
Sa̱ꞌá ño̱ó dánkoo ndiꞌi ndó ña̱ kini xíꞌín ña̱ ma̱ñá kée ndó, ta ko̱ kánian kakuu ndó ña̱yuu uu̱ noo̱, ta ni ko̱ kánian koo uꞌu̱ ini ndo̱, ta kánian dánkoo taꞌani ndó ndidaá ña̱ kini káꞌa̱n ndo̱ sa̱ꞌá ña̱yuu. Táto̱ꞌon kée takuálí nándukú xí noo̱ chichí xí, ki̱ꞌo dión nandukú ndó to̱ꞌon Ndios, ña̱ kúú ña̱ ndaa̱, dá kuaꞌano ndó xíꞌán nani kasandaá kuu̱ ka̱ki ndó. Ta ki̱ꞌo dión kee ndó sa̱ꞌá ña̱ xíꞌo ndaa̱ ndo̱ kuendá ña̱ va̱ꞌa nda̱ꞌo ini satoꞌo yo̱ Jesús.
Mií vá Jesús kúú yuu̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱
Sa̱ꞌá ño̱ó kuyati cháá ka̱ ndo̱ noo̱ Jesús, na̱ kúú táto̱ꞌon iin yuu̱ ta̱kí, táꞌa̱n ña̱ ni̱ ka̱ñóꞌó ta̱a ñayuú yóꞌo. Tído mií Ndios kúú na̱ ni̱ ka̱xi ñaá, ta kúú ná yuu̱ ndato cháá ka̱. Ta mií ndó kúú taꞌani táto̱ꞌon yuu̱ ta̱kí. Sa̱ꞌá ño̱ó konó ndó ná kava̱ꞌa Ndios veꞌe ño̱ꞌo na̱ xíꞌín ndó, dá kakuu taꞌani ndó duti̱ ii̱ noo̱ mií ná, dá kuu doko̱ ndo̱ ña̱ nátaꞌan ini Ndios xiní na̱, ta kúú natiin va̱ꞌa na ña̱ dóko̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Jesucristo. Chi̱ káꞌa̱n taꞌani tuti ii̱ Ndios diꞌa:
Koꞌi̱n chindu̱ꞌí iin yuu̱ ió tito̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ chí ñoo Sion,
dá chi̱ yuu̱ yóꞌo kía̱n ni̱ ka̱xi miíí, ta kíán iin yuu̱ ndato.
Sa̱ꞌá ño̱ó ndi ndáa mií vá ña̱yuu ná kandísa ñaá, dá kía̱n ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ kákaꞌan noo̱ ná.
Ta noo̱ ndo̱ꞌó, na̱ kándísa, yuu̱ yóꞌo kúú yuu̱ ndato cháá ka̱. Tído ndidaá na̱ ko̱ kándísa ñaá, ndoꞌo na táto̱ꞌon ki̱ꞌo káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios:
Táꞌa̱n yuu̱ ni̱ ka̱ñóꞌó ta̱a káva̱ꞌa veꞌe,
ña̱ yóꞌo diꞌa va ni̱ kasa̱ndaá kakuu yu̱ú tito̱.
Ta káꞌa̱n taꞌanian diꞌa:
Mií yuu̱ yóꞌo kédaá xíꞌín ná, dá kachiꞌi sáꞌá ná, chi̱ kíán iin yuu̱ kédaá xíꞌín ná kue̱i na.
Ni̱ ka̱chiꞌi sáꞌá ná chi̱ ko̱ xi̱ín na̱ kueídóꞌo na to̱ꞌon va̱ꞌa, chi̱ sa̱ ki̱ꞌo dión ni̱ niꞌi̱ táꞌi̱ ná ndoꞌo na.
Kúú yó na̱ ñoo Ndios
Tído ndoꞌó kúú na̱ ni̱ ka̱xi mií Ndios kakuu ña̱yuu na̱, ta kúú ndó duti̱ noo̱ mií Ndios, na̱ kúú rey, ta kúú ndó iin ñoo ii̱, ta kúú ndó ña̱yuu ni̱ taó xóo mií Ndios, dá kasto̱ꞌon ndó sa̱ꞌá ña̱ ndato kée na, chi̱ no̱ón kúú na̱ ni̱ na̱di̱tá ndoꞌó íchi̱ noo̱ íin naá, ta ni̱ na̱chiꞌi na ndo̱ꞌó íchi̱ no̱ó ndato tóo̱n. 10 Chi̱ tá sata̱ ko̱ ní sá kuu ndó iin ñoo, tído viti ni̱ kasa̱ndaá ndo̱ kúú ndó ñoo mií Ndios. Tá sata̱ ko̱ ní kándeé ndó ña̱ kuꞌu̱ ini Ndios saꞌa̱ ndo̱, tído viti kía̱n ni̱ niꞌi̱ ndo̱ ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ ndo̱.
Kánian naꞌa̱ yo̱ mií yó ña̱ kúú yó kuendá Ndios
11 Na̱ mani̱, seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ndo̱ꞌó, na̱ ndéi tóo ñoo tu̱kú xaa̱n, ña̱ o̱ sa̱ náki̱ꞌo ndó míí ndó no̱ó ña̱ kini kóni̱ ñíi̱ ndo̱, ña̱ naá táꞌan xíꞌín ña̱ va̱ꞌa kóni̱ nío̱ ndo̱ keean. 12 Diꞌa koo ini ndo̱ kendúsáꞌano ndó no̱ó ña̱yuu ko̱ náꞌá Ndios, dá kía̱n va̱ꞌará chínaní kini na ndo̱ꞌó viti, tído ná kekáꞌano na Ndios sa̱ꞌá ña̱ va̱ꞌa kée ndó tá ná kasandaá kuu̱ dátoo̱n Ndios ña̱xintóni̱ ná.
13 Ta sa̱ꞌá ña̱ ió ña̱ñóꞌó yó noo̱ satoꞌo yo̱ Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó koo ini ndo̱ kueídóꞌo ndó ndidaá ta̱ néꞌe choon ñayuú yóꞌo, á mií rá kúú rá rey, ra̱ néꞌe choon káꞌano cháá ka̱, 14 o á mií rá kúú rá ta̱ néꞌe choon ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ rey ñoó, táꞌa̱n ra̱ ni̱ niꞌi̱ choon ña̱ kadi ra̱ ña̱yuu kíni veꞌe ka̱a, ta néꞌe taꞌani ra choon ña̱ náki̱ꞌo ra ña̱ñóꞌó no̱ó na̱ kée ña̱ va̱ꞌa. 15 Dá chi̱ ña̱ kóni̱ Ndios kía̱n kee ndó ña̱ va̱ꞌa, dá ná o̱ níꞌi̱ ña̱yuu xi̱xi ko̱ó ña̱xintóni̱ ña̱ kaꞌa̱n ndava̱ꞌa na saꞌa̱ ndo̱. 16 Ko̱ ñóꞌo ndó ti̱xi ndáꞌa̱ ni iin ley, tído ná dáꞌa ni kaꞌán ndó ña̱ nónó noo̱ ndo̱ kee ndó ña̱ kini. Diꞌa nónó noo̱ ndo̱ kee ndó ña̱ kóni̱ Ndios. 17 Koo ña̱ñóꞌó ndó noo̱ ndidaá ña̱yuu, ta kuꞌu̱ ini ndo̱ sa̱ꞌá na̱ kúú kuendá Jesús, ta kayu̱ꞌú niꞌini ndó Ndios, ta koo ña̱ñóꞌó ndó no̱ó ta̱ néꞌe choon.
Naki̱ꞌo ndeé iní yo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní Jesús tein ta̱ndóꞌó
18 Ta ndoꞌó, na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ iin satoꞌo, kueídóꞌo ndó ra̱ kúú satoꞌo ndo̱ xíꞌín ña̱ñóꞌó. Ta ná dáꞌa ni kee ndó dión sa̱va̱ꞌa xíꞌín ra̱ kée ña̱ va̱ꞌa xíꞌín ndó. Ki̱ꞌo dión taꞌani kánian kee ndó xíꞌín ra̱ kéndava̱ꞌa xíꞌín ndó. 19 Dá chi̱ iin ña̱ va̱ꞌa kíán noo̱ Ndios ña̱ sa̱ꞌá ña̱ ñóꞌo ini ndo̱ saꞌa̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó xíꞌo ndeé iní ndo̱ tá kéndava̱ꞌa satoꞌo ndo̱ xíꞌín ndó, va̱ꞌará ni iin ña̱ kini ko̱ ní kée ndó. 20 Chi̱, ¿ndí ki̱án va̱ꞌa niꞌi̱ ndo̱ tá xíꞌo ndeé iní ndo̱ tá kéndava̱ꞌa satoꞌo ndo̱ xíꞌín ndó sa̱ꞌá ña̱ kée ndó ña̱ kini? Tído tá kéndava̱ꞌa ra xíꞌín ndó sa̱ꞌá ña̱ kée ndó ña̱ va̱ꞌa, ta xíꞌo ndeé iní ndo̱, dá kía̱n nátaꞌan ini Ndios xiní na̱ ndo̱ꞌó. 21 Chi̱ ni̱ kana Ndios ndo̱ꞌó ña̱ kee ndó dión, dá chi̱ ki̱ꞌo dión taꞌani ni̱ ndoꞌo naní nío̱ mií Jesucristo saꞌa̱ yo̱, ta ki̱ꞌo dión ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ noo̱ yo̱ kaka yó íchi̱ ni̱ xika mií ná. 22 “Ni iin tóꞌón kua̱chi ko̱ ní kée na, ta ni iin ña̱ to̱ꞌón ko̱ ní kána yúꞌu̱ ná kaꞌa̱n na̱.” 23 Ta va̱ꞌará ni̱ kaꞌa̱n ndava̱ꞌa ra xíꞌín Jesús, tído ni iin tóꞌón to̱ꞌon ndava̱ꞌa ko̱ ní nándió néꞌe na kaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá. Ta va̱ꞌará ni̱ da̱ndóꞌo ra nío̱ ná, tído ni iin ña̱ꞌa ko̱ ní kaꞌa̱n na̱ kee na xíꞌín rá. Diꞌa ni̱ na̱chiꞌi na ndidaá ña̱ ni̱ ndoꞌo na noo̱ ndáꞌa̱ Ndios, na̱ kéyíko̱ ndaa̱ saꞌa̱ ndidaá kúú ña̱ꞌa. 24 Ta ni̱ na̱kuido mií Jesús ndidaá kúú kua̱chi yó tá ni̱ sa̱rkaa na ndi̱ka cruz, dá ná kandeé yó dánkoo yó kua̱chi kée yó, dá ná koni yo̱ kee yó ña̱ ndaa̱ noo̱ Ndios. Dá chi̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ta̱rkueꞌe̱ Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱va̱ꞌa yó, ta ni̱ ndu̱vii yo̱. 25 Dá chi̱ ni̱ sa̱ kuu ndó táto̱ꞌon léko ni̱ sa̱ xi̱onoo ndava̱ꞌa. Tído viti ni̱ na̱ndió kuéi ndó no̱ó na̱ ndáka ñaá, ta ndaá va̱ꞌa na nío̱ ndo̱.