To̱ꞌon yóꞌo kía̱n mií no̱ó ni̱ taa San Pedro ni̱ saꞌa̱n no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús
1
Káꞌa̱n Pedro ndisáꞌán
Yuꞌu̱ kúú Pedro, ta kúúí iin apóstol, na̱ néꞌe to̱ꞌon Jesucristo. Ta káꞌa̱n yuꞌu̱ ndisáꞌán xíꞌín ndoꞌó, na̱ ni̱ xita̱ noo kuaꞌa̱n ndéi chí kuendá Ponto, xíꞌín Galacia, xíꞌín Capadocia, xíꞌín Asia, xíꞌín Bitinia. Ndoꞌó kúú na̱ ni̱ ka̱xi mií tatá Ndios táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ chi̱kaa̱ ini na̱ kee na xíꞌín ndó nda̱ míí saꞌa̱, dá ná kakuu ndó ña̱yuu na̱ kee Espíritu ii̱ ná, dá kueídóꞌo ndó na̱, ta ná nduvii ndo̱ kee nii̱ Jesucristo.
Ta ná koo kua̱ꞌá ña̱ mani̱ Ndios xíꞌín ndó, ta ná ki̱ꞌo na ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱.
Kómí ndisa yó iin ta̱ndeé iní
Na̱ káꞌano kúú Ndios, na̱ kúú tatá satoꞌo yo̱ Jesucristo, dá chi̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kuꞌu̱ káꞌano ini na̱ saꞌa̱ yo̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱kaki sa̱á yo̱ ni̱ kee na, dá ni̱ kuu ni̱ na̱tiin yó iin ta̱ndeé iní káꞌano nda̱ꞌo noo̱ ná, chi̱ miía̱n ndaa̱ kuiti ni̱ na̱taki satoꞌo yo̱ Jesucristo tein na̱ ni̱ xiꞌi̱. Sa̱ꞌá ño̱ó natiin taꞌani ndó iin ña̱ káꞌano nda̱ꞌo chí induú diꞌa, chi̱ sa̱ ió nduu vaan natiin ndoꞌó. Ta kíán ña̱ ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ téíꞌi̱, ta kíán ña̱ ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ túú, ta kíán ña̱ ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ ndíꞌi. Ta táxi va̱ꞌa Ndios ndo̱ꞌó xíꞌín ndée̱ míí ná sa̱ꞌá ña̱ kándéé káꞌano iní ndo̱ ná, dá kasandaá ndo̱ niꞌi̱ ndo̱ ña̱ ka̱ki ndó, dá kandei ndó xíꞌín ná, chi̱ sa̱ ió nduu va ña̱ꞌa yóꞌo natiin ndó tá ná kasandaá kuu̱ noo̱ ndíꞌi.
Sa̱ꞌá ño̱ó kadii̱ iní ndo̱, va̱ꞌará tein cháá kuu̱ kánian ndoꞌo nío̱ ndo̱ kée kua̱ꞌá noo̱ ta̱ndóꞌó. Chi̱ ta̱ndóꞌó ñoó kía̱n korndodó ña̱ kándéé iní ndo̱ Jesús, nde̱ꞌá á ndíta ndaa̱ ndo̱ xíꞌán. Ta ndáya̱ꞌi cháá ka̱ ña̱ kía̱n kándéé iní ndo̱ ná o̱ du̱ú oro, táꞌa̱n ña̱ xíto ndodó ña̱yuu xíꞌín ñóꞌo̱, dá nde̱ꞌá á miía̱n ndaa̱ kuiti oro ndinoꞌo kíán o ko̱ó. Tído kasandaá iin kuu̱, ta naá vá oro ñoó. Tído ndoꞌó, tá miía̱n ndaa̱ kuiti ndíta ndaa̱ ndo̱ xíꞌín ña̱ kándéé iní ndo̱ ná tein ta̱ndóꞌó, dá kía̱n chindaya̱ꞌi ñaá Ndios, ta ki̱ꞌo na ña̱ñóꞌó, xíꞌín ña̱ ndato noo̱ ndo̱ tá ná naꞌa̱ noo̱ tuku Jesucristo. Kóni̱ ndo̱ ná, va̱ꞌará ko̱ ní xiní ndo̱ ná xíꞌín noo̱ ndo̱. Ta va̱ꞌará ko̱ ndéꞌé ndó na̱ viti, tído kándísa ndó na̱. Ta ndato nda̱ꞌo kádii̱ iní ndo̱, ta ni ko̱ níꞌi̱ ndo̱ to̱ꞌon kaꞌa̱n ndo̱ saꞌa̱ ndi ki̱ꞌo kádii̱ ini ndo̱, chi̱ níꞌi̱ ndo̱ ña̱ va̱ꞌa sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní ndo̱ ná, ta ñoó kía̱n ka̱ki ndó no̱ó kua̱chi ndo̱.
10 Ni̱ kaꞌa̱n profeta ni̱ sa̱ ndei sa̱ naꞌá sa̱ꞌá ña̱ mani̱ koꞌo̱n Ndios kee na xíꞌín ndó. Ni̱ da̱kuáꞌa va̱ꞌa ra sa̱ꞌán, ta ni̱ kee ra tata̱ kandaa̱ ini ra̱ ndi koo kee Ndios dáka̱ki na ña̱yuu. 11 Chi̱ ni̱ da̱kuáꞌa ra saꞌa̱ ndá yoo kakuu na̱ kee dión, ta ndá oon koo na, chi̱ ió Espíritu Cristo ini ra̱, ta ni̱ ka̱sto̱ꞌon na xíꞌín rá sa̱ꞌán. Chi̱ ni̱ xi̱ꞌo na ña̱ ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ ndoꞌo nda̱ꞌo nío̱ Cristo, na̱ kii dáka̱ki ñaá, ndiꞌi daá, dá naniꞌi̱ ná ña̱ñóꞌó noo̱ Ndios. 12 Kúú ni̱ xi̱ꞌo Ndios ña̱ kía̱n ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ o̱ du̱ú mií rá keva̱ꞌa xíꞌín ña̱ dánaꞌa̱ ra̱, sa̱va̱ꞌa yóó vá kúú na̱ keva̱ꞌa xíꞌán. Ta mií to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ ra̱ tá sata̱, mií to̱ꞌon yóꞌo ii̱ vá kía̱n dánaꞌa̱ na̱ noo̱ ndo̱ viti sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ Jesús, ta dánaꞌa̱ na̱ ñá xíꞌín ndée̱ Espíritu ii̱ Ndios, na̱ ni̱ kii nda̱ induú. Ta nda̱ mií ángel ndéi induú kátoó kandaa̱ ini sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo.
Kóni̱ Ndios ña̱ koo vii yo̱ noo̱ ná
13 Sa̱ꞌá ño̱ó kenduu ndo̱ ña̱xintóni̱ ndo̱ kee ndó ña̱ kóni̱ Ndios, ta kañoꞌo ini ndo̱, ta ndinoꞌo ini ndo̱ koo ta̱ndeé iní ndo̱ ña̱ natiin ndó ña̱ mani̱ noo̱ Ndios tá ná nandió ko̱o tuku Jesucristo kasaa̱ na̱. 14 Ta koo ini ndo̱ kee ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée iin de̱ꞌe seídóꞌo tatá, ta o̱ sa̱ kée ka̱ ndo̱ ña̱ kini, ña̱ sa̱ ka̱toó ndo̱ kee ndó tá ko̱ ñáꞌa̱ kanaꞌá ndó Ndios. 15 Chi̱ táto̱ꞌon na̱ vii kúú míí Ndios, na̱ ni̱ kana ndoꞌó xoo mií ná, ki̱ꞌo dión koo vii ndo̱ no̱ó ndidaá ña̱ kée ndó. 16 Dá chi̱ diꞌa kaá tuti ii̱ Ndios: “Koo vii ndo̱, chi̱ na̱ vii kúú yuꞌu̱.”
17 Tá káꞌa̱n ndo̱ tatá xíꞌín Ndios, na̱ kéyíko̱ ndaa̱ sa̱ꞌá ña̱ kée iin rá iin yó, dá kía̱n koo ña̱ñóꞌó ndó noo̱ ná, ta kayu̱ꞌú niꞌini ndó na̱ xía̱n nani ndéi ndó ñoo tu̱kú xaa̱n. 18 Ta náꞌá vá mií ndó ndí ki̱án ni̱ sa̱ kuu ya̱ꞌi, ña̱ ni̱ da̱káki ndoꞌó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ ko̱ chóon sa̱ kee na̱ yatá veꞌe ndó. Chi̱ ko̱ ní sá kian iin ña̱ꞌa túú, táto̱ꞌon ndóꞌo oro xíꞌín plata. 19 Diꞌa nii̱ ndato mií Cristo, táꞌa̱n kirá ni̱ xita̱ sa̱ꞌá kua̱chi ndo̱, ni̱ sa̱ kuu ya̱ꞌi ni̱ da̱káki ñaá. Chi̱ ni̱ sa̱ kuu na táto̱ꞌon ki̱ꞌo iin léko, kirí dóko̱ ña̱yuu noo̱ Ndios, kirí káa vii, kirí ko̱ yáko̱. 20 Chi̱ nda̱ rá ko̱ ñáꞌa̱ kasáꞌá ñayuú yóꞌo, nda̱ daá vá ni̱ chi̱kaa̱ ini Ndios ña̱ koo dión. Ta ña̱ yóꞌo ni̱ kuu tein tiempo viti, chi̱ kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini na̱ saꞌa̱ yo̱. 21 Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Jesús dión, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kasa̱ndaá ndo̱ kándísa ndó Ndios, na̱ ni̱ da̱nátaki ñaá tein na̱ ni̱ xiꞌi̱. Ta ni̱ xi̱ꞌo Ndios ña̱ñóꞌó noo̱ ná. Dión ni̱ kee na, dá kía̱n ná kandeé iní ndo̱ Ndios, ta ná koo ta̱ndeé iní ndo̱ noo̱ iin tóꞌón dini̱ míí vá ná.
22 Chi̱ ni̱ ndu̱vii nío̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ seídóꞌo ndó ña̱ ndaa̱ saꞌa̱ Ndios ni̱ kee Espíritu ii̱ Ndios, dá kandeé ndó kuꞌu̱ ini ndo̱ saꞌa̱ sátáꞌan ndó xíꞌín ndinoꞌo ini ndo̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ndinoꞌo ini ndo̱ kuꞌu̱ ini ndo̱ saꞌa̱ sátáꞌan ndó xíꞌín iin nío̱ vii. 23 Dá chi̱ ndoꞌó kúú na̱ ni̱ na̱kaki sa̱á, ta ko̱ ní káki ndó táto̱ꞌon káki ña̱yuu, na̱ ndéi tóo, dá xíꞌi̱ na̱. Dá chi̱ ndo̱ꞌó kúú na̱ ni̱ na̱kaki sa̱á, dá kandei chíchí ndó kee to̱ꞌon mií Ndios, chi̱ to̱ꞌon takí kíán, ta daá kuití vá kooan. 24 Dá chi̱ diꞌa kaá tuti ii̱ Ndios:
Ndidaá kúú ña̱yuu ndóꞌo táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo yuku̱ káa yúku̱,
ta ña̱ kúryíí ná kúú táto̱ꞌon ita yuku̱ ñoó.
Chi̱ íchi̱ va yuku̱ ñoó, ta kúú kuéi va itaa̱n.
25 Tído to̱ꞌon satoꞌo yo̱ Ndios, daá koo kuií vaan.
Ta to̱ꞌon yóꞌo kúú to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús, ña̱ kía̱n ni̱ da̱náꞌa̱ ndu̱ noo̱ ndo̱.