5
Diꞌa ndoꞌo na̱ kui̱ká sa̱ꞌá ña̱ kini kée na
Kueídóꞌo va̱ꞌa ndoꞌó, na̱ kúú na̱ kui̱ká viti. Ndeiꞌi̱ ndo̱, ta kayuꞌú kóꞌó ndó, chi̱ ve̱i ña̱ kía̱n ndoꞌo naní nío̱ ndo̱. Dá chi̱ ndidaá kúú ña̱ kui̱ká kómí ndó ni̱ teiꞌi̱ vaan. Ta ndidaá kúú dáꞌo̱n ndo̱ ni̱ ku̱ꞌu ti̱kidi. Ta ndidaá kúú di̱ꞌón oro xíꞌín di̱ꞌón plata kómí ndó ni̱ nana da̱yeꞌe ña̱, ta da̱yeꞌe yóꞌo náꞌa̱ kua̱chi saꞌa̱ ndo̱, chi̱ ko̱ ní kéchóon va̱ꞌa ndóa̱n. Ta dánaáa̱n ndo̱ꞌó táto̱ꞌon chíñóꞌo̱ ñoꞌó kéi̱ iin ña̱ꞌa, chi̱ ni̱ ketútí ndó ña̱ kui̱ká tein kuu̱ noo̱ ndíꞌi yóꞌo. Ta vitíꞌón ndéíꞌi̱ kua̱chi ta̱ kéchóon no̱ñóꞌo̱ ndo̱ sa̱ꞌá ya̱ꞌi ra, chi̱ xíꞌín ña̱ mañá ndo̱ ko̱ ní chíya̱ꞌi ndó ra̱. Ta mií satoꞌo yo̱ Ndios, na̱ kándéé kée ndidaá kúú ña̱ꞌa, ni̱ seídóꞌo ña̱ ndéíꞌi̱ kua̱chi ra saꞌa̱ ndo̱. Va̱ꞌa nda̱ꞌo ni̱ sa̱ ndei ndó ñayuú yóꞌo, ni̱ sa̱ komí ndó ndidaá kúú ña̱ va̱ꞌa ni̱ ka̱toó ndo̱, ta ni̱ ndaꞌa ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndaꞌá iin che̱e kakuu ko̱ño, chi̱ viti ni̱ kasa̱ndaá kuu̱ kuu ndo̱. Ta dátai̱ kua̱chi ndó ña̱yuu ndaa̱, ta saꞌání ndo̱ ná, ta ni iin ña̱ꞌa ko̱ kée ná chíndeé ná mií ná.
Kandita ndaa̱ ndo̱ nani ndáti ndó nandió ko̱o Jesús kasaa̱ na̱
Ta viti, ñani miíi̱, koo ini ndo̱ kandati kueé ndo̱ nda̱ ná nandió ko̱o tuku satoꞌo yo̱ Jesús kasaa̱ na̱. Kande̱ꞌé ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée iin ta̱a xíti, ndáti kueé ra̱ dákée ra ña̱ ni̱ xiti ra, ta ndáti kueé ra̱ dai̱ no̱ó, ta ndáti kueé ra̱ dai̱ noo̱ ndíꞌi, dá dákée ra. Dión taꞌani kandati kueé ndo̱, ta kandita ndaa̱ ndo̱, dá chi̱ sa̱ yati ñóꞌó vá nandió ko̱o tuku satoꞌo yo̱ Jesús kasaa̱ na̱.
Ñani miíi̱, o̱ sa̱ káꞌa̱n kua̱chi saꞌa̱ sátáꞌan ndó, dá kía̱n ná o̱ dándóꞌo Ndios nío̱ ndo̱. Dá chi̱ sa̱ ni̱ ku̱yati nda̱ꞌo kuu̱ kasaa̱ Ndios, na̱ keyíko̱ saꞌa̱ yo̱. 10 Sa̱ꞌá ño̱ó, ñani miíi̱, koo ini ndo̱ kee ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ sa̱ kee na̱ sa̱ kuu profeta, na̱ sa̱ ka̱sto̱ꞌon xíꞌín ña̱yuu to̱ꞌon ni̱ niꞌi̱ ná noo̱ satoꞌo yo̱ Ndios. Chi̱ va̱ꞌará ni̱ sa̱ ndoꞌo nío̱ ná, tído ni̱ sa̱ ndati kueé na̱ nda̱ ni̱ ya̱ꞌa ta̱ndóꞌó na̱. 11 Ndikáꞌán ndi kúu ví na̱ xíꞌo ndeé ini tá ndóꞌo na ta̱ndóꞌó, kaá yo̱. Chi̱ sa̱ náꞌá vá yó ña̱ ni̱ xi̱ꞌo ndeé nda̱ꞌo ini Job tá ni̱ ndoꞌo na ta̱ndóꞌó. Sa̱ꞌá ño̱ó ndato nda̱ꞌo ni̱ na̱chindeé ñaá satoꞌo yo̱ Ndios, dá chi̱ kúú ná iin Ndios va̱ꞌa nda̱ꞌo ini, ta kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini na̱ saꞌa̱ yo̱.
12 Ta viti, ñani miíi̱, ná koꞌi̱n kaꞌi̱n iin to̱ꞌon ndáya̱ꞌi cháá ka̱ xíꞌín ndó. O̱ sa̱ kóo ini ndo̱ nachinaꞌá ndó Ndios tá kuaꞌa̱n ndo̱ ki̱ꞌo ndó to̱ꞌon ndó noo̱ iin ka̱ ña̱yuu, ta o̱ sa̱ ka̱á ndo̱: “Náꞌá induú”, o: “Náꞌá no̱ñóꞌo̱ yóꞌo”, ta o̱ sa̱ káꞌa̱n ndo̱ ña̱ náꞌá dao ka̱ ña̱ꞌa. Sa̱ꞌá ño̱ó tá káꞌa̱n ndo̱ “Jaa̱n”, ta dión ná kakian. Ta rá káꞌa̱n ndo̱ “Ko̱ó”, ta dión ná kakian, dá kía̱n ná dáꞌa ni kakomí ndó kua̱chi noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ káꞌa̱n ndo̱ dión.
Kaka̱ ndo̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ iin rá iin ndó
13 ¿Á ió iin na̱ ndóꞌo nío̱ tein mií ndó xaa̱n? Dá kía̱n kánian kaka̱ na̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios. ¿Á ió iin na̱ kádii̱ ini tein mií ndó xaa̱n? Dá kía̱n kánian kata na yaa kekáꞌano na Ndios. 14 ¿Á ió iin na̱ kúꞌu̱ tein mií ndó xaa̱n? Dá kía̱n nakana ndó na̱ sáꞌano dákuáꞌa xíꞌín ndó, dá ná kaka̱ na̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios sa̱ꞌá na̱ kúꞌu̱ ñoó, ta ná chikodó ná sití dini̱ ná xíꞌín kuu̱ satoꞌo yo̱ Jesús. 15 Dá chi̱ tá kándéé káꞌano ini yo̱ Jesús tá xíka̱ yo̱ ña̱ mani̱ noo̱ ná, dá kía̱n nduva̱ꞌa va na̱ kúꞌu̱, ta ndako̱o na kee satoꞌo yo̱ Jesús. Tá ni̱ ya̱ꞌa na̱ kúꞌu̱ ñoó ni̱ kee na kua̱chi, ta kúú kuꞌu̱ káꞌano va ini Ndios sa̱ꞌá kua̱chi na̱. 16 Naꞌo̱ ndo̱ kua̱chi ndó noo̱ iin rá iin ndó, ta kaka̱ ndo̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ iin rá iin ndó, dá nduva̱ꞌa ndó kee Ndios. Dá chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ va̱ꞌa kúu tá xíka̱ iin na̱ ndíta ndaa̱ xíꞌín Ndios ña̱ mani̱ noo̱ ná. 17 Profeta Elías ni̱ sa̱ kuu iin ta̱a táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú mií yó. Ta ni̱ xika̱ na̱ xíꞌín ndinoꞌo ini na̱ noo̱ Ndios ña̱ ná o̱ kóon dai̱. Ta kúú oni̱ kuia̱ dao ko̱ ní kóon rá no̱ñóꞌo̱ yóꞌo. 18 Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xika̱ tuku na noo̱ Ndios ña̱ koon dai̱, ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá kóon tuku rá. Dá ni̱ ka̱sáꞌá kána tuku ña̱ꞌa no̱ñóꞌo̱ yóꞌo.
19 Ñani miíi̱, tá ió iin káa ndoꞌó ni̱ ku̱xoo kuaꞌa̱n no̱ó ña̱ ndaa̱ kándísa yó, ta ió iin ka̱ ndo̱ ni̱ ka̱ndeé ni̱ na̱ndió néꞌe tuku na no̱ó ña̱ ndaa̱, 20 dá kía̱n kanaꞌá ndó ña̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndeé ndó ni̱ da̱ndíko ini ndo̱ ná noo̱ kúú íchi̱ kini kuaꞌa̱n na̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱ndeé ndó ni̱ da̱káki ndó na̱, chi̱ o̱ ku̱ú taꞌon na noo̱ Ndios. Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo kua̱chi na̱ ndoo sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee ndó dión.