6
Ndidaá na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ iin satoꞌo, ná koo ini na̱ koo ña̱ñóꞌó ná noo̱ rá, dá kía̱n ná dáꞌa ni kaꞌa̱n ndava̱ꞌa ña̱yuu sa̱ꞌá kuu̱ Ndios, ni sa̱ꞌá to̱ꞌon dánaꞌa̱ yo̱. Ta na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ iin satoꞌo kúú kuendá Jesús, ná o̱ sa̱ kénóo ñaá ná sa̱ꞌá ña̱ kúú rá kuendá Jesús. Diꞌa ná kechóon va̱ꞌa cháá ka̱ na̱ noo̱ rá, chi̱ kéva̱ꞌa iin ra̱ kúú kuendá Jesús sa̱ꞌá ña̱ kéchóon va̱ꞌa na. Ta dión taꞌani kánian kee na sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ rá. Ta koo ino̱n dánaꞌo̱n to̱ꞌon yóꞌo no̱ó ña̱yuu, ta kaꞌa̱n niꞌínón noo̱ ná ná kee na ña̱.
Kánian nataꞌan inio̱ xíꞌín ña̱ xíꞌo ña̱ ndaa̱ kándísa yó noo̱ yo̱
Ió dao ta̱a dánaꞌa̱ dao ka̱ ña̱ꞌa, chi̱ ko̱ dánaꞌa̱ ndaa̱ ra̱ táto̱ꞌon kuaꞌa̱n ña̱ ndaa̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱. Ta ko̱ dánaꞌa̱ ra̱ ña̱ ndaa̱, ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ ndi kee ña̱yuu, dá kandeé ná kee na ña̱ kóni̱ Ndios. Dión kée ra, chi̱ ta̱a táyíí nda̱ꞌo kúú rá, ta ni ña̱ꞌa ko̱ náꞌá rá, ta kátoó ra̱ kava̱ꞌa ra ta̱ndóꞌó xíꞌín to̱ꞌon káꞌa̱n ra̱, ta kátoó ra̱ na̱á táꞌan ra xíꞌín to̱ꞌon. Ta sa̱va̱ꞌa ña̱ ni̱ꞌí na̱ seídóꞌo ñaá kíán kásáꞌá koo uꞌu̱ ini na̱ kée ra, ta nándaki ta̱ndóꞌó tein na, ta ndéineꞌe táꞌan na, ta nákani kuáchi̱ ini na̱ kande̱ꞌé sátáꞌan ná. Dándichi̱ táꞌan ta̱a yóꞌo sa̱ꞌá ña̱ kómí rá iin ña̱xintóni̱ ma̱ñá, ta ni lúꞌu̱ ña̱ ndaa̱ ko̱ náꞌá rá. Ta tíin ndaa ra̱ ña̱ ndaa̱ kándísa yó káꞌa̱n ra̱, ta ki̱ꞌo dión níꞌi̱ rá di̱ꞌón kekuíká rá mií rá. O̱ sa̱ káneꞌe táꞌón xíꞌín rá.
Tído na̱ kui̱ká nda̱ꞌo kúú yó noo̱ Ndios tá ndéi yó kée yó ña̱ kóni̱ na̱, ta nátaꞌan ini yo̱ no̱ó ña̱ xíꞌo na noo̱ yo̱. Dá chi̱ ni iin tóꞌón ña̱ꞌa ko̱ néꞌe yó ni̱ ka̱sáa̱ yo̱ ñayuú yóꞌo, ta ni iin tóꞌón ña̱ꞌa o̱ kúu kaneꞌe yó koꞌo̱ tá ni̱ xiꞌi̱ yo̱. Sa̱ꞌá ño̱ó tá ió ña̱ꞌa kasáꞌan yó xíꞌín ña̱ꞌa kandixi yó, ná kadii̱ inio̱. Tído na̱ ndúkú ña̱ kui̱ká, no̱ón kúú na̱ kue̱i noo̱ kua̱chi, ta natiin ñaá ña̱ kini, chi̱ kátoó kini na di̱ꞌón táto̱ꞌon kée na̱ ndeé to̱ꞌon, ta dárꞌuꞌu̱ nda̱ꞌo ñaá, ta dánkoo ndaꞌí ñaá, ta dánaá ñaá iin kuu̱. 10 Chi̱ sa̱ꞌá ña̱ kátoó téí ña̱yuu kakomí ná di̱ꞌón, sa̱ꞌá ño̱ó ndáki ndidaá ña̱ kini ió ñayuú yóꞌo ini na̱. Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ ka̱nkuei xoo no̱ó ña̱ ndaa̱ kándísa yó sa̱ꞌá ña̱ kátoó na̱ di̱ꞌón. Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱ndóꞌó ni̱ ndoꞌo na, ta ni̱ ndoꞌo nda̱ꞌo nío̱ ná sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee na dión.
Kánian kandita ndaa̱ yo̱ xíꞌín ña̱ ndaa̱ kándísa yó
11 Tído yoꞌó, ta̱ kéchóon noo̱ Ndios, kuino noo̱ ndidaá ña̱ kini yóꞌo, ta keeón ndinoꞌo ña̱ ndaa̱, ta kuiin toon xíꞌín ña̱ ndaa̱ kándísa yó, kandeé káꞌano ino̱n Jesús, kuꞌu̱ ino̱n sa̱ꞌá ña̱yuu, kueé ní koo ino̱n, ta ndaꞌí koo ino̱n. 12 Ta ndi̱ꞌi ino̱n kechóon va̱ꞌón sa̱ꞌá ña̱ ndaa̱ kándísa yó, ta tiin toon ña̱ kataki chíchón noo̱ mií Ndios, chi̱ ni̱ kana na yo̱ꞌó ña̱ kía̱n kataki chíchón tá ni̱ kaꞌo̱n xíꞌín ndinoꞌo ino̱n no̱ó kua̱ꞌá ña̱yuu ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiión xoo Jesús.
13 Ta noo̱ mií Ndios, na̱ kédaá xíꞌín ndidaá ña̱ꞌa, dá takía̱n, xíꞌín noo̱ Jesucristo, na̱ ko̱ ní yu̱ꞌú kaꞌa̱n saꞌa̱ mií ná noo̱ Pilato, saꞌándái̱ choon noo̱o̱n 14 ña̱ koo ino̱n keeón ndidaá kúú choon ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱o̱n, ta o̱ sa̱ yáꞌón noo̱ káꞌa̱n ña̱, ta ná dáꞌa ni ki̱ꞌón ña̱ kaꞌa̱n ndava̱ꞌa ña̱yuu sa̱ꞌán nani kasandaá kuu̱ nandió ko̱o Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱, kasaa̱ na̱. 15 Chi̱ nandió ko̱o na kasaa̱ na̱ tá ná kasandaá kuu̱ ni̱ kaa mií Ndios, na̱ daá kuití kuaꞌa̱ ió, na̱ néꞌe choon saꞌa̱ ndidaá kúú ña̱ꞌa, na̱ kúú rey noo̱ ndidaá rey, na̱ kúú satoꞌo noo̱ ndidaá satoꞌo. 16 Ta iin tóꞌón mií ná kúú na̱ daá kuití ió, ta ió na̱ noo̱ náyeꞌe̱ ndaa, ta ko̱ íin taꞌon kuu natuu, ta ni iin tóꞌón taꞌon ña̱yuu ko̱ ñáꞌa̱ koni ñaá, ta ni iin tóꞌón ná o̱ kúu koni ñaá. Ta daá kuití ná natiin na ndidaá táꞌa̱n ña̱ñóꞌó, ta daá ná dándáki na ndidaá ña̱ꞌa. Dión ná koo.
17 Ta kaꞌa̱ndo̱n choon no̱ó na̱ kui̱ká ñayuú yóꞌo, ña̱ kía̱n ná dáꞌa ni kuryíí ná, ta ná dáꞌa ni kandeé iní na̱ ña̱ kui̱ká kómí ná, dá chi̱ ña̱ naá vá kíán. Sa̱ꞌá ño̱ó va̱ꞌa cháá ka̱ noo̱ ndáꞌa̱ Ndios ta̱kí ná chikodó ndíꞌi na ta̱ndeé iní na̱, chi̱ mií ná xíꞌo ndidaá kúú ña̱ꞌa xínñóꞌó yó, dá ndéi va̱ꞌa yó. 18 Ta kaꞌa̱ndo̱n choon noo̱ ná ña̱ kía̱n ná kee na ña̱ va̱ꞌa, ta ná ndukú ná ña̱ koo kuíká ná xíꞌín ña̱ va̱ꞌa kée na. Ta ná chindeé ná ña̱yuu kúndaꞌí xíꞌín ña̱ ió noo̱ ná, ta ná kemáni̱ va̱ꞌa ñaá ná. 19 Dión kánian kee na, dá kía̱n koo kuíká ndisa na iin ka̱ ñayuú ve̱i chí noo̱, dá natiin na ña̱ kataki chíchí ná.
Ña̱ yóꞌo kúú choon noo̱ ndíꞌi saꞌándá Pablo noo̱ Timoteo
20 Káꞌi̱n xíꞌón, Timoteo, ña̱ koo ino̱n kandaa va̱ꞌón choon ni̱ taꞌa̱nda̱ noo̱o̱n, ta keeón ña̱. O̱ sa̱ kóo ino̱n kueídóꞌón no̱ó ndéi ña̱yuu ndátóꞌón sa̱ꞌá to̱ꞌon ko̱ chóon, xíꞌín na̱ ndátóꞌón sa̱ꞌá ña̱ chínaní ná kúú ña̱ ndi̱chí ió ñayuú yóꞌo, chi̱ ko̱ ta̱ꞌón dión kíán. 21 Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xi̱ꞌo dao na mií ná ni̱ nda̱tóꞌón ná saꞌa̱ to̱ꞌon yóꞌo, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱nkuei xoo na no̱ó ña̱ ndaa̱ kándísa yó.
Ná koo ña̱ mani̱ xíꞌo Ndios xíꞌín yoꞌó. Dión ná koo.