To̱ꞌon yóꞌo kía̱n kúú uu̱ ni̱ taa San Pablo ni̱ saꞌa̱n noo̱ Timoteo
1
Káꞌa̱n Pablo ndisáꞌán xíꞌín Timoteo
Yuꞌu̱ kúú Pablo, ta kúúí iin apóstol, na̱ néꞌe to̱ꞌon Jesucristo táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií Ndios, chi̱ ni̱ xi̱ꞌo na to̱ꞌon na noo̱ yo̱ ña̱ niꞌi̱ yo̱ ña̱ kataki chíchí yó sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ Cristo Jesús. Ta káꞌa̱n yuꞌu̱ ndisáꞌán xíꞌín yoꞌó, Timoteo, de̱ꞌe mani̱ miíi̱. Mií tatá yo̱ Ndios, xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesucristo ná kee na ña̱ mani̱ xíꞌín yoꞌó, ta ná kuꞌu̱ ini na̱ sa̱ꞌo̱n, ta ná ki̱ꞌo na ña̱ koo va̱ꞌa ino̱n.
Ná dáꞌa ni kakaꞌan noo̱ yo̱ dánaꞌa̱ yo̱ saꞌa̱ Jesús
Náki̱ꞌoi ndivéꞌe noo̱ Ndios, na̱ kéchóon yuꞌu̱ noo̱ xíꞌín iin ña̱xintóni̱ vii, táto̱ꞌon sa̱ kee na̱ sáꞌano veꞌi, chi̱ daá kuití ndíko̱ꞌon inii̱ yo̱ꞌó noo̱ káꞌi̱n xíꞌín ná nduú ñoó. Daá ndaꞌí va ndísaa̱ inii̱ yo̱ꞌó, táto̱ꞌon ndaꞌí ni̱ sakón tá ni̱ keei ve̱ii. Sa̱ꞌá ño̱ó kóni̱ kíi̱í saa̱i̱ kande̱ꞌí yo̱ꞌó, dá ná ndinoo inii̱ xíꞌín ña̱ kádii̱ inii̱. Ta daá ñóꞌo inii̱ ña̱ ndinoꞌo ino̱n kándéé ino̱n Jesús táto̱ꞌon ki̱ꞌo kándéé iní ñaá Loida, na̱ kúú naná paꞌo̱n, xíꞌín Eunice, na̱ kúú naná miíón. Ta kátóni̱ ndaa̱ inii̱ ña̱ ki̱ꞌo dión taꞌani kándéé iní ñaá miíón.
Sa̱ꞌá ño̱ó káꞌa̱n niꞌinii noo̱o̱n ña̱ ndinoꞌo ino̱n keeón choon ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱o̱n, chi̱ kíán táto̱ꞌon iin ñóꞌo̱ kéi̱, o̱ sa̱ kónón ña̱ ndaꞌo̱ ña̱, diꞌa ndato cháá ka̱ ná nakei̱ ña̱. Chi̱ choon yóꞌo ni̱ ni̱ꞌo̱n noo̱ Ndios tá ni̱ chi̱nóoi ndáꞌí dino̱n. Chi̱ ko̱ ní xi̱ꞌo Ndios iin espíritu, táꞌa̱n ña̱ kédaá xíꞌín yó, dá yu̱ꞌú yo̱. Diꞌa ni̱ xi̱ꞌo na Espíritu mií ná noo̱ yo̱, dá kía̱n ná koo ndeé cháá ka̱ ini yo̱, ta ná kuꞌu̱ ini saꞌa̱ sátáꞌan yó, ta ná kendísáꞌano yó.
Ná dáꞌa ni kakaꞌan noo̱o̱n dánaꞌo̱n no̱ó ña̱yuu saꞌa̱ satoꞌo yo̱ Jesús, ta o̱ sa̱ kákaꞌan noo̱o̱n sa̱ꞌá ña̱ nákaa̱ yuꞌu̱ veꞌe ka̱a saꞌa̱ ná. Diꞌa koo ino̱n ná ki̱ꞌón miíón ndoꞌo naní nímo̱n táto̱ꞌon ndóꞌo yuꞌu̱ saꞌa̱ to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús dánaꞌa̱ yo̱, ta keeón ña̱ xíꞌín ndée̱ mií Ndios, na̱ ni̱ da̱káki ñaá, ta mií ná ni̱ na̱kana ñaá keeá choon ii̱ mií ná. Ta ko̱ ní kée na dión xíꞌín yó saꞌa̱ ña̱ kée yó ña̱ va̱ꞌa. Diꞌa ni̱ kee na xíꞌín yó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ chi̱kaa̱ ini mií ná, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ mani̱ ni̱ kee na xíꞌín yó sa̱ꞌá Cristo Jesús nda̱ rá ko̱ ñáꞌa̱ kava̱ꞌa ñayuú yóꞌo. 10 Tído nda̱ viti ni̱ naꞌa̱ Ndios ña̱ mani̱ yóꞌo noo̱ yo̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kii Jesucristo, na̱ kúú na̱ dáka̱ki ñaá, ñayuú yóꞌo. Ta ni̱ di̱tá ná choon néꞌe ña̱ kédaá xíꞌín ña̱yuu, dá xíꞌi̱ na̱. Ta ki̱ꞌo dión ni̱ da̱nátu̱u na noo̱ yo̱ ña̱ kuu va kataki yo̱, ta ni kuu̱ ka̱ o̱ ku̱ú yo̱. Ta dión dándáki to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ mií ná. 11 Ta ni̱ taꞌa̱nda̱ choon noo̱í ña̱ kía̱n kasto̱ꞌin sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo, ña̱ kakuui iin apóstol, dá kaneꞌi ña̱, ta dánaꞌi̱ ñá no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel. 12 Ta saꞌa̱ choon yóꞌo ndóꞌo nío̱í, tído ko̱ xíkaꞌan taꞌon noo̱í, chi̱ náꞌá va̱ꞌa mií yuꞌu̱ ndá yoo kúú na̱ kándísai, ta ió ta̱ndeé iníi̱ ña̱ kándeé ná kandaa va̱ꞌa na choon ni̱ xi̱ꞌo na noo̱í nda̱ ná kasandaá kuu̱ noo̱ ndíꞌí.
13 Ta natiin toon to̱ꞌon va̱ꞌa ni̱ da̱náꞌi̱ noo̱o̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó kuiin ndaa̱ xíꞌín ña̱ kándéé ino̱n Cristo Jesús, ta kuꞌu̱ ino̱n saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu. 14 Ta kandaa va̱ꞌón ña̱ ndaa̱ ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱o̱n xíꞌín ndée̱ xíꞌo na̱ kúú Espíritu ii̱, na̱ ió ini yo̱.
15 Ta sa̱ náꞌá va̱ꞌón ña̱ ndidaá na̱ ndéi chí kuendá Asia diꞌa ni̱ da̱nkoo ndava̱ꞌa na yuꞌu̱, ta dao ro̱ón kúú Figelo xíꞌín Hermógenes.
16 Ná kuꞌu̱ ini satoꞌo yo̱ Jesús sa̱ꞌá na̱ veꞌe Onesíforo, dá chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo taꞌándá ni̱ xi̱ꞌo ra ta̱ndeé iní noo̱í, ta ko̱ ní xíkaꞌan noo̱ rá koni ra̱ yuꞌu̱, va̱ꞌará ndíko̱ sa̱ꞌí, ndíko̱ ndáꞌí nákaa̱i̱ veꞌe ka̱a. 17 Dá chi̱ tá ni̱ kii ra ñoo Roma, ni̱ ndi̱ꞌi nda̱ꞌo ini ra̱ ni̱ na̱ndukú rá yuꞌu̱, ta kúú ni̱ na̱níꞌi̱ vá ñaá rá. 18 Ta naki̱ꞌo satoꞌo yo̱ Jesús ña̱ kía̱n kuꞌu̱ ini satoꞌo yo̱ Ndios saꞌa̱ rá tá ná kasandaá kuu̱ keyíko̱ na̱ saꞌa̱ yo̱. Ta sa̱ náꞌá va̱ꞌa miíón ña̱ ni̱ chi̱ndeé nda̱ꞌo ra yó ñoo Éfeso xaa̱n.