2
Ndeé ná koo ini yo̱ tá ndóꞌo yó ta̱ndóꞌó
Ta yoꞌó, de̱ꞌe lóꞌo̱ miíi̱, choꞌon ino̱n kuiin tooón xíꞌín ña̱ mani̱ ni̱ kee Cristo Jesús saꞌa̱ yo̱. Ta sa̱ náꞌá va̱ꞌa miíón to̱ꞌon va̱ꞌa ni̱ da̱náꞌi̱ no̱ó kua̱ꞌá ña̱yuu. Ña̱ yóꞌo koo ino̱n dánaꞌo̱n no̱ó ta̱a ndíta toon xíꞌín ña̱ ndaa̱ kándísa yó, dá ná kati̱ꞌa va̱ꞌa ra dánaꞌa̱ ra̱ ñá noo̱ dao ka̱ ña̱yuu. Ta ndeé koo ino̱n tá ndóꞌo nímo̱n sa̱ꞌá ña̱ kúúón táto̱ꞌon iin soldado nákaa̱ ti̱xi ndáꞌa̱ Jesucristo. Dá chi̱ ko̱ ndíꞌi taꞌon ini iin ra̱ kúú soldado sa̱ꞌá ña̱ ndíꞌi ini ña̱yuu óon. Diꞌa ndíꞌi ini ra̱ ña̱ kía̱n nataꞌan ini ta̱ dándáki ñaá. Ta dión taꞌani ndóꞌo ra̱ chídáó táꞌan, tá ko̱ ní kéndaa̱ ra̱ noo̱ taxí táꞌan ra, dá kía̱n o̱ níꞌi̱ taꞌon ra ña̱ va̱ꞌa, ña̱ ni̱ꞌí ra̱ kándéé. Ta dión taꞌani ndóꞌo iin ta̱ kéchóon, dinñóꞌó ka̱ mií rá kánian natiin kui̱ꞌi ni̱ kana no̱ñóꞌo̱ xíti ra. Nakani va̱ꞌa ino̱n sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌón, ta mií satoꞌo yo̱ Jesús naki̱ꞌo ña̱ kandaa̱ táꞌí ino̱n ndi dándáki ña.
Ndiko̱ꞌon ino̱n saꞌa̱ Jesucristo, ña̱ kúú ná na̱ veꞌe rey David, ta ni̱ na̱taki na̱ tein na̱ ni̱ xiꞌi̱. Ta ña̱ yóꞌo kúú to̱ꞌon va̱ꞌa dánaꞌa̱ yuꞌu̱. Ta saꞌa̱ mií to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo ndóꞌo naní níma̱í, nda̱ veꞌe ka̱a sadí na̱ yuꞌu̱, ta kátó ná sa̱ꞌíi̱ táto̱ꞌon kée na xíꞌín iin ta̱ kini. Tído to̱ꞌon Ndios, o̱ kúu taꞌon kató náa̱n, ta chikaa̱ na̱ veꞌe ka̱a. 10 Sa̱ꞌá ño̱ó xíꞌo ndeé vá inii̱ ndóꞌi ndidaá vá ña̱ꞌa sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ inii̱ saꞌa̱ ña̱yuu ni̱ ka̱xi mií Ndios, dá niꞌi̱ ná ña̱ ka̱ki na sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Cristo Jesús, dá koni na̱ kandei chíchí ná noo̱ ndato náyeꞌe̱ ndaa.
11 Ta miía̱n ndaa̱ kuiti to̱ꞌon ndaa̱ kía̱n yóꞌo:
Tá ni̱ na̱ki̱ꞌo yó mií yó ni̱ xiꞌi̱ nduú yo̱ xíꞌín ná,
dá kía̱n kataki chíchí yó xíꞌín ná.
12 Tá xíꞌo ndeé ini yo̱ tein ta̱ndóꞌó ndóꞌo yó,
dá kía̱n koni yo̱ dándáki nduú yo̱ xíꞌín ná.
Ta tá ni̱ ndata̱ yo̱ saꞌa̱ ná,
dá kía̱n ndata̱ taꞌani na saꞌa̱ yo̱ noo̱ Ndios.
13 Ta va̱ꞌará ko̱ kúú yó ña̱yuu ndaa̱,
daá kuití vá íin ndaa̱ na̱ xíꞌín to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo na noo̱ yo̱,
dá chi̱ o̱ kúu taꞌon tu̱ú ná no̱ó ni̱ kaꞌa̱n na̱.
Kánian kakuu yó iin na̱ kechóon va̱ꞌa noo̱ Ndios
14 Dándisaa̱ ino̱n ña̱yuu ndéi xaa̱n sa̱ꞌá to̱ꞌon yóꞌo, ta noo̱ mií satoꞌo yo̱ Jesús kaꞌa̱ndo̱n choon noo̱ ná ña̱ ná dáꞌa ni dándichi̱ táꞌan mií ná sa̱ꞌá to̱ꞌon ko̱ ndáya̱ꞌi, dá chi̱ o̱ chíndeé taꞌon ñaá. Diꞌa dátu̱ú váán ña̱yuu ndéi seídóꞌan. 15 Choꞌon ino̱n kechóon va̱ꞌón, dá ná nataꞌan ini Ndios koni na̱ yo̱ꞌó. Kakuuón iin ra̱ kéchóon ndaa̱, iin ra̱ ko̱ xíkaꞌan noo̱ saꞌa̱ choon kée ra, chi̱ dánaꞌa̱ ra̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa rá ió ña̱ ndaa̱. 16 Taó xóo miíón no̱ó to̱ꞌon kini xíꞌín ña̱ ko̱ chóon, ña̱ dánaꞌa̱ dao ta̱a, dá chi̱ ña̱ yóꞌo kédaá xíꞌín ña̱yuu, dá kuxíká cháá ka̱ na̱ noo̱ Ndios, 17 ta kíán táto̱ꞌon iin kueꞌe̱ kaon xíka. Ta̱a ñóꞌo tein ra̱ dánaꞌa̱ ña̱ yóꞌo kúú Himeneo xíꞌín Fileto. 18 Ta̱a yóꞌo kúú ra̱ ni̱ nda̱ñóꞌó no̱ó to̱ꞌon ndaa̱, dá chi̱ káꞌa̱n ra̱ ña̱ sa̱ ni̱ na̱taki va ña̱yuu ni̱ xiꞌi̱, ta kándeé rá nadaká rá ña̱xintóni̱ dao ka̱ ña̱yuu no̱ó to̱ꞌon ndaa̱ kándísa yó. 19 Tído ña̱ ndaa̱ ni̱ chi̱náꞌa̱ Ndios kíán táto̱ꞌon iin saꞌa̱ véꞌe toon kánduꞌu̱, ta noo̱ miíán tándaa to̱ꞌon káꞌa̱n diꞌa: “Náꞌá vá satoꞌo yo̱ Ndios ndá yoo kúú ña̱yuu na̱.” Ta kaá taꞌanian: “Ndidaá na̱ nákoni ña̱ kúú ná kuendá Cristo kánian dánkoo ndiꞌi na kua̱chi kée na.”
20 Ta sa̱ náꞌá va̱ꞌa yó ña̱ iin veꞌe kui̱ká, ko̱ kómí taꞌon na sa̱va̱ꞌa ña̱ꞌa ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín oro xíꞌín plata, chi̱ ió taꞌani ña̱ꞌa ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yíto̱ xíꞌín ñóꞌo̱ noo̱ ná. Ña̱ va̱ꞌa ñoó kía̱n ió choon kéchóon na xíꞌín ña̱ñóꞌó. Ta ña̱ nóo ñoó, ndá choon kúú mií vá kéchóon na ña̱. 21 Ta ki̱ꞌo dión taꞌani, tá ná taó xóo yó mií yó no̱ó to̱ꞌon ko̱ chóon dánaꞌa̱ ta̱a ñoó, dá kakuu yó táto̱ꞌon iin ña̱ꞌa ndáya̱ꞌi xíꞌo ña̱ñóꞌó noo̱ satoꞌo yo̱ Jesús, xíꞌín iin ña̱ꞌa vii, xíꞌín iin ña̱ꞌa ió choon noo̱ ná, dá koo nduu yo̱ kee yó ndidaá ña̱ va̱ꞌa.
22 Kuino no̱ó ña̱ ko̱ váꞌa kátoó takuáchí tákí kée xi. Ta tiin kíi̱ ña̱ ndaa̱, ta kandeé káꞌano ino̱n Jesús, ta kuꞌu̱ ino̱n saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu, ta koo va̱ꞌón xíꞌín ná. Ta ndidaá ña̱ yóꞌo ndi̱ꞌi ino̱n keeón xíꞌín dao ka̱ na̱ ndinoꞌo ini káꞌa̱n xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesús. 23 Ta o̱ sa̱ chíneeón miíón noo̱ ndéi ña̱yuu ndatóꞌón kuáchi̱ saꞌa̱ to̱ꞌon ko̱ chóon, saꞌa̱ to̱ꞌon ko̱ ndáya̱ꞌi, chi̱ sa̱ náꞌá vóón ña̱ ño̱ó kédaá xíꞌín ña̱yuu, dá kasáꞌá ná dárꞌuꞌu̱ táꞌan na. 24 Dá chi̱ iin na̱ kéchóon noo̱ satoꞌo yo̱ Jesús, ko̱ kánian kakuu na iin na̱ kátoó ta̱ndóꞌó. Diꞌa kánian koo va̱ꞌa ini na̱ xíꞌín ndidaá ña̱yuu, ta kánian koo ti̱ꞌa na dánaꞌa̱ na̱, ta kánian ndeé koo ini na̱. 25 Ta kánian koo ti̱ꞌa na kaꞌa̱n niꞌini na no̱ó ña̱yuu na̱á xíꞌín ná, ta kánian kee na ña̱ xíꞌín ña̱ ndaꞌí ió ini na̱, chi̱ ndá ndi kuu konó vá Ndios ña̱ kía̱n nandikó iní ña̱yuu ñoó sa̱ꞌá kua̱chi kée na, dá koni na̱ kandaa̱ ini na̱ ña̱ ndaa̱, 26 dá yaa̱ na̱ noo̱ ndadí niꞌini na ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ uꞌu̱, chi̱ ñóꞌo na kée na ña̱ kóni̱a̱n.