3
Diꞌa kee ta̱ kini tein kuu̱ noo̱ ndíꞌí
Kánian kanaꞌón ña̱ tein kuu̱ noo̱ ndíꞌí, dá koo nda̱ꞌo ta̱ndóꞌó. Dá chi̱ kandei ña̱yuu nakani ini sa̱va̱ꞌa saꞌa̱ mií vá ná, xíꞌín na̱ katoó di̱ꞌón, xíꞌín na̱ kaꞌa̱n táyíí, xíꞌín na̱ ió táyíí ini, xíꞌín na̱ kaꞌa̱n ndava̱ꞌa saꞌa̱ Ndios, xíꞌín na̱ ko̱ koni̱ kueídóꞌo tatá xíꞌín naná, xíꞌín na̱ ko̱ó ndivéꞌe noo̱, xíꞌín na̱ o̱ kékuendá sa̱ꞌá ña̱ꞌa Ndios, xíꞌín na̱ o̱ kúꞌu̱ ini saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu, xíꞌín na̱ o̱ kíꞌo káꞌano ini, xíꞌín na̱ kava̱ꞌa ña̱ to̱ꞌón, xíꞌín na̱ o̱ kándeé chituu mií, xíꞌín na̱ to̱ndó, xíꞌín na̱ kuñóꞌó ña̱ va̱ꞌa, xíꞌín na̱ dikó na̱ néꞌe táꞌan va̱ꞌa xíꞌín ná, xíꞌín na̱ chindaa̱ noo̱, xíꞌín na̱ chindaya̱ꞌi mií, xíꞌín na̱ ndukú ña̱ kóni̱ mií ná o̱ du̱ú ña̱ kóni̱ Ndios. Ta kee na mií ná ña̱ kúú ná ña̱yuu kée ña̱ kóni̱ Ndios, tído xíꞌín ña̱ kee na naꞌa̱ na̱ mií ná ña̱ ko̱ kándísa na ndée̱ Ndios. O̱ sa̱ kíꞌin táꞌón xíꞌín ña̱yuu kée dión.
Ta dao ta̱a kée dión kúú ra̱ ko̱kuꞌu dao veꞌe, ta kándéé rá dándaꞌí ra̱ na̱ ñáꞌa̱ vitá ini, na̱ ndído kua̱ꞌá kua̱chi, chi̱ ñóꞌo na ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kini kóni̱ mií ná. Ta daá kuití vá dákuáꞌa na, tído ni kuu̱ ta̱ꞌón o̱ kásandaá na̱ katóni̱ ini na̱ ña̱ ndaa̱.
Tá sa̱ naꞌá, Janes xíꞌín Jambres ni̱ na̱kui̱ta ni̱ xió néꞌe táꞌan ra xíꞌín Moisés. Dión taꞌani kée ta̱a kini yóꞌo xíó néꞌe táꞌan ra xíꞌín ña̱ ndaa̱ kándísa yó, chi̱ ña̱xintóni̱ kini va kómí rá, ta ni̱ nda̱ñóꞌó rá no̱ó ña̱ ndaa̱ kándísa yó. Tído yachi̱ vá kue̱i ra, dá chi̱ yachi̱ vá kandaa̱ ini ña̱yuu ña̱ kúú rá ta̱a ndeé to̱ꞌon táto̱ꞌon ni̱ ndoꞌo ta̱a ni̱ na̱á xíꞌín Moisés.
10 Tído sa̱ náꞌá miíón ndá saꞌa̱ dánaꞌa̱ yuꞌu̱, ta ni̱ xino̱n táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée yuꞌu̱ xíꞌín ña̱yuu, ta náꞌón ndí ki̱án ni̱ chi̱kaa̱ inii̱ keei, ta ni̱ xino̱n táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée yuꞌu̱ kándéé káꞌano inii̱ Jesús, ta sa̱ náꞌón ña̱ kueé ió inii̱, ta ni̱ xino̱n ña̱ kúꞌu̱ inii̱ saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu, ta náꞌón ña̱ xíꞌo ndeé iníi̱ noo̱ ndidaá ña̱ꞌa, 11 ta ni̱ xino̱n ña̱ ni̱ kendava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín yuꞌu̱ saꞌa̱ Ndios, ta ni̱ xino̱n ña̱ ni̱ ndoꞌo nda̱ꞌo níma̱í. Ta náꞌón ña̱ ni̱ ndoꞌi ñoo Antioquía, ñoo Iconio, ñoo Listra viti. Ta noo̱ ndidaá ña̱ ni̱ ndoꞌi, ni̱ chi̱ndeé nda̱ꞌo ñaá satoꞌo yo̱ Jesús. 12 Sa̱ꞌá ño̱ó ndi ndáa miíó na̱ kóni̱ kuita ndaa̱ xíꞌín Cristo Jesús, ndoꞌo nda̱ꞌo nío̱ ná kee ña̱yuu ko̱ kándísa. 13 Tído iin rá iin kuu̱ kuu̱, ndúkini cháá ka̱ ta̱ kini xíꞌín ta̱ to̱ꞌón kuaꞌa̱n ra̱, ta dándaꞌí ra̱ ña̱yuu, ta dándaꞌí táꞌan mií rá.
14 Tído yoꞌó, kuaꞌán kuiin toon xíꞌín ña̱ ndaa̱ ni̱ da̱kuáꞌón, chi̱ sa̱ náꞌá vá miíón ña̱ kíán ña̱ ndaa̱, ta náꞌá taꞌánón ndá yoo ni̱ da̱náꞌa̱ ña̱ noo̱o̱n. 15 Chi̱ nda̱ rá ni̱ sa̱ kuuón iin tayií lóꞌo̱, nda̱ daá vá náꞌón ndí dánaꞌa̱ tuti ii̱ Ndios, ta saꞌa̱ miíán kándaa̱ ino̱n ña̱ ka̱ki yó saꞌa̱ ña̱ kándéé iní yo̱ Cristo Jesús. 16 Chi̱ mií vá Ndios ni̱ da̱tóo̱n ña̱xintóni̱ dao ta̱a, dá ni̱ taa ra ndidaá to̱ꞌon tándaa noo̱ tuti ii̱ ná. Ta to̱ꞌon yóꞌo kía̱n va̱ꞌan dánaꞌa̱a̱n no̱ó ña̱yuu, va̱ꞌan kuió néꞌan na̱, va̱ꞌan ná chikani ndaa̱a̱n ná, va̱ꞌan dákuáꞌanoan na̱, dá ná kee na ña̱ ndaa̱, 17 dá xi̱nkuei ña̱yuu Ndios kakuu na táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ Ndios, dá kati̱ꞌa na kee na ndidaá ña̱ va̱ꞌa.