4
Ndi̱ꞌi ino̱n dánaꞌo̱n to̱ꞌon Ndios noo̱ ña̱yuu
Ta noo̱ Ndios xíꞌín noo̱ satoꞌo yo̱ Jesucristo, na̱ keyíko̱ sa̱ꞌá na̱ ndéi takí xíꞌín sa̱ꞌá na̱ ni̱ xiꞌi̱ tá nandió ko̱o tuku na ñayuú yóꞌo dándáki na, ta no̱ó na̱ yóꞌo saꞌándái̱ choon noo̱o̱n ña̱ koo ino̱n dánaꞌo̱n to̱ꞌon Ndios. Ta daá kuití koo nduuo̱n dánaꞌo̱n ñá nani nónó o ko̱ nónó. Dáxino̱ ino̱n ña̱yuu, ta dána̱nón na̱, ta kaꞌa̱n niꞌínón noo̱ ná xíꞌín ña̱ kueé ió ino̱n, ta dánaꞌo̱n noo̱ ná to̱ꞌon ndaa̱ kándísa yó. Chi̱ ve̱i kuu̱ o̱ kándía ka̱ ña̱yuu kueídóꞌo na ña̱ ndaa̱ dánaꞌa̱ yo̱, chi̱ sa̱ꞌá ña̱ katoó na̱ kueídóꞌo na dao ka̱ to̱ꞌon, sa̱ꞌá ño̱ó ndukú ná kuaꞌa̱ ta̱ to̱ꞌón dánaꞌa̱ noo̱ ná, táꞌa̱n ra̱ dánaꞌa̱ ña̱ nataꞌan ini mií ná kueídóꞌo na. Ta kedóꞌó ná mií ná no̱ó ña̱ ndaa̱ dánaꞌa̱ yo̱, dá natiin va̱ꞌa na cuento to̱ꞌón. Tído yoꞌó, kañoꞌo táꞌí ino̱n, ndeé koo ino̱n tá ndóꞌón ta̱ndóꞌó, ndi̱ꞌi ino̱n dánaꞌo̱n to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ Jesús, ta dáxi̱nko̱o va̱ꞌón xíꞌín choon ni̱ ni̱ꞌo̱n noo̱ Ndios.
Dión koo ino̱n keeón, dá chi̱ sa̱ ió va yuꞌu̱ ña̱ kuui̱ saꞌa̱ Ndios, chi̱ sa̱ ni̱ ku̱yati va hora ña̱ kía̱n kuui̱ dánkooi ñayuú yóꞌo. Sa̱ ni̱ ke̱chóoin noo̱ Ndios xíꞌín ndidaá ndée̱í. Ni̱ ka̱nkono va̱ꞌi, ta ni̱ xi̱nko̱oi nda̱ noo̱ ni̱ chi̱náꞌa̱ Ndios, ta ni̱ sa̱ íi̱n ndaa̱i̱ xíꞌín ña̱ ndaa̱ kándísa yó. Ta viti sa̱ ió nduu va iin corona natiin yuꞌu̱, táꞌa̱n ña̱ ni̱ꞌí na̱ kúú na̱ ndaa̱, ña̱ kía̱n ki̱ꞌo na̱ kúú satoꞌo yo̱ noo̱ yúꞌu̱ tá ná kasandaá kuu̱ dáá, chi̱ kúú ná iin na̱ kéyíko̱ ndaa̱. Ta o̱ du̱ú noo̱ iin tóꞌón yuꞌu̱ ki̱ꞌo naa̱n, chi̱ ki̱ꞌo taꞌani naa̱n noo̱ ndidaá ka̱ na̱ ndáti kíi̱ kasaa̱ na̱.
Yóꞌo xíka̱ Pablo iin ña̱ mani̱ noo̱ Timoteo
Yachi̱ koo ino̱n kiión kande̱ꞌón yuꞌu̱. 10 Dá chi̱ ni̱ da̱nkoo ndava̱ꞌa va Demas yuꞌu̱, chi̱ kátoó nda̱ꞌo ra ña̱ ió ñayuú yóꞌo, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ ñoo Tesalónica. Ta Crescente ni̱ kiꞌin kuaꞌa̱n chí kuendá Galacia diꞌa, ta Tito ni̱ kiꞌin kuaꞌa̱n chí kuendá Dalmacia. 11 Sa̱va̱ꞌa iin tóꞌón Lucas vá kúú na̱ ni̱ ka̱ndo̱o ió xíꞌín yuꞌu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó nakuaka Marcos kandakón kisón, dá chi̱ xínñóꞌí xi̱ noo̱ chóon. 12 Ta Tíquico ni̱ ta̱ndaꞌí ko̱saa̱ ñoo Éfeso. 13 Tá va̱són, dá kaneꞌón kotói̱, táꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱nkooi ñoo Troas noo̱ kúú veꞌe Carpo, ta kaneꞌe taꞌánón libroi̱, ta o̱ sa̱ nándodóo̱n kaneꞌón libro ñíi̱ kisón.
14 Alejandro, ta̱ kéchóon xíꞌín ka̱a, kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa kini ni̱ kee ra xíꞌín yuꞌu̱. Tído satoꞌo yo̱ Jesús ná chiya̱ꞌi ra saꞌa̱ iin rá iin ña̱ kini ni̱ kee ra xíꞌíín. 15 Sa̱ꞌá ño̱ó kandaao̱n miíón noo̱ rá, chi̱ xiní uꞌu̱ nda̱ꞌo ra to̱ꞌon va̱ꞌa dánaꞌa̱ yo̱.
16 Tá ni̱ chi̱ndeéí miíí no̱ó ta̱ néꞌe choon taꞌándá mií no̱ó, ko̱ íin taꞌon ní sá íi̱n xíꞌín yuꞌu̱. Ndidaá vá rá ni̱ da̱nkoo mií ñaá. Tído ná dáꞌa ni taó kuendá Ndios ña̱ ni̱ kee ra. 17 Tído ni̱ sa̱ íi̱n va mií satoꞌo yo̱ Jesús xíꞌín yuꞌu̱, ta ni̱ xi̱ꞌo na ndée̱í, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱ndeéí ni̱ da̱náꞌi̱ to̱ꞌon va̱ꞌa, dá ni̱ seídóꞌo ndidaá na̱ ko̱ kúú na̱ Israel saꞌa̱ Jesús. Ta dión ni̱ kuu, dá ni̱ ka̱ki yuꞌu̱, dá ko̱ ní xíꞌi̱i̱ yúꞌu̱ ndikaꞌa. 18 Ta chindeé vá satoꞌo yo̱ Jesús yuꞌu̱ noo̱ ndidaá ña̱ kini kóni̱ ña̱yuu kee na xíꞌíín, dá kandaka na yuꞌu̱ nda̱ kuu̱ ná kasandaái̱ noo̱ ió na̱ dándáki na. Ta daá kuití ná natiin na ndidaá táꞌa̱n ña̱ñóꞌó. Dión ná koo.
Xíꞌín ndisáꞌán yóꞌo dándíꞌi Pablo ña̱ káꞌa̱n na̱ xíꞌín Timoteo
19 Káꞌo̱n ndisáꞌán xíꞌín Prisca xíꞌín Aquila, xíꞌín na̱ veꞌe Onesíforo. 20 Ni̱ ka̱ndo̱o va Erasto ñoo Corinto, ta ni̱ da̱nkoo yuꞌu̱ Trófimo ñoo Mileto, chi̱ kúꞌu̱ va ra. 21 Ta koo ino̱n kisón tá ko̱ ñáꞌa̱ kasáꞌá yoo̱ vi̱xi. Ta káꞌa̱n Eubulo ndisáꞌán xíꞌón, xíꞌín Pudente, xíꞌín Lino, xíꞌín Claudia viti xíꞌín dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús ndéi yóꞌo.
22 Ná kuiin Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱, xíꞌón. Ná koo ña̱ mani̱ xíꞌo na xíꞌín iin rá iin ndoꞌó. Dión ná koo.