To̱ꞌon yóꞌo kía̱n ni̱ taa San Pablo ni̱ saꞌa̱n noo̱ Tito
1
Káꞌa̱n Pablo ndisáꞌán xíꞌín Tito
Yuꞌu̱ kúú Pablo, na̱ kéchóon noo̱ Ndios, ta kúúí iin apóstol, na̱ néꞌe to̱ꞌon Jesucristo, dá ná kasandaá ña̱yuu ni̱ ka̱xi Ndios kandeé káꞌano iní na̱ Jesús, ta kasandaá taꞌani na kanaꞌá ná to̱ꞌon ndaa̱ saꞌa̱ mií ná, dá ná kandeé ná kee na táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ Ndios, ta ná koo ta̱ndeé iní na̱ ña̱ iin kuu̱ koni na̱ kataki chíchí ná. Ta mií vá Ndios ni̱ xi̱ꞌo to̱ꞌon na ña̱ koo dión ndá rá ko̱ ñáꞌa̱ kasáꞌá ñayuú yóꞌo, ta ko̱ káꞌa̱n to̱ꞌón taꞌon na. Dá tá ni̱ kasa̱ndaá kuu̱ ni̱ chi̱kaa̱ ini mií Ndios, dá ni̱ naꞌa̱ na̱ to̱ꞌon ndaa̱ saꞌa̱ mií ná. Ta ni̱ taꞌa̱nda̱ choon noo̱í ña̱ dánaꞌi̱ ñá no̱ó ña̱yuu ni̱ kee mií Ndios, na̱ dáka̱ki ñaá.
Ta káꞌa̱n yuꞌu̱ ndisáꞌán xíꞌín yoꞌó, Tito. Ta miía̱n ndaa̱ kuiti kúúón táto̱ꞌon de̱ꞌi sa̱ꞌá ña̱ kándéé ino̱n Jesús. Mií tatá yo̱ Ndios xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesucristo, na̱ dáka̱ki ñaá, ná kee ña̱ mani̱ xíꞌín yoꞌó, ta ná kuꞌu̱ ini na̱ sa̱ꞌo̱n, ta ná ki̱ꞌo na ña̱ koo va̱ꞌa ino̱n.
Diꞌa kánian kee ta̱ sáꞌano xíꞌín ra̱ káꞌán kaneꞌe choon no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús
Ni̱ da̱nkoo yuꞌu̱ yo̱ꞌó yúku̱ íin ini ta̱ñoꞌo̱ naní Creta, dá ndeyíko̱n choon no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús xaa̱n, dá ki̱ꞌón choon no̱ó ra̱ sáꞌano, dá ná kandita ra no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús ndéi iin rá iin ñoo xaa̱n táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ saꞌándái̱ choon noo̱o̱n. Tído ná kakuu ra iin ta̱a kéndísáꞌano no̱ó ña̱yuu, ta ná kakuu ra yíi̱ iin tóꞌón ñáꞌa̱, ta de̱ꞌe ra ná kakuu ta kándísa Jesús. Ná dáꞌa ni kaꞌa̱n ña̱yuu ña̱ kúú xí takuáchí kini, o takuáchí ko̱ó ña̱ñóꞌó.
Dá chi̱ miía̱n kánian kendísáꞌano iin ra̱ ndáka na̱ kúú kuendá Jesús, chi̱ noo̱ mií Ndios ni̱ na̱tiin ra choon yóꞌo. Ko̱ kánian kakuu ra ra̱ ndeé to̱ꞌon, ni ra̱ yachi̱ káryíí, ni ra̱ kátoó koꞌo, ni ra̱ kátoó ta̱ndóꞌó, ni ra̱ kée saꞌa̱ di̱ꞌón mañá. Diꞌa kánian kakuu ra iin ta̱a natiin va̱ꞌa ña̱yuu veꞌe ra, iin ra̱ kátoó kée ña̱ va̱ꞌa, iin ta̱a ñóꞌo ndiꞌi ini, iin ra̱ kéndaa̱, iin ra̱ káa vii noo̱ Ndios, iin ra̱ kándéé chituu mií no̱ó ña̱ kini. Ta kánian kuiin toon ra xíꞌín to̱ꞌon ndaa̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ da̱kuáꞌa ra, dá ná kati̱ꞌa ra kaꞌa̱n niꞌini ra táto̱ꞌon dándáki ña̱ ndaa̱ saꞌa̱ Ndios, dá ná kati̱ꞌa ra kadi ra̱ yúꞌu̱ na̱ kátoó dátu̱ú ñaá.
10 Dá chi̱ ndéi kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱a ndeé to̱ꞌon, ta kátoó ra̱ dánaꞌa̱ ra̱ to̱ꞌon ko̱ chóon, ta kóni̱ ra̱ dándaꞌí ra̱ na̱ kúú kuendá Jesús. Ta ra̱ kée cháá ka̱ dión kúú ra̱ káꞌa̱n ña̱ kánian taꞌa̱nda̱ ñíi̱ ra̱ kúú kuendá Jesús. 11 Ta miía̱n kánian kadi yo̱ yúꞌu̱ rá, dá chi̱ xíonoo ra nádaká rá ña̱xintóni̱ ña̱yuu iin rá iin veꞌe xíꞌín ña̱ ko̱ kánian dánaꞌa̱ ra̱, chi̱ kée ra saꞌa̱ di̱ꞌón mañá. 12 Ta iin de̱ꞌe ñoo mií vá Creta xaa̱n ni̱ taa saꞌa̱ ña̱ kée ta̱a ñoo ra̱, chi̱ diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ taa ra: “Daá ta̱ to̱ꞌón nda̱ꞌo kúú ra̱ ñoo Creta, ta kúú rá ta̱ nde̱ꞌé, ta kúú rá ta̱ du̱sá, ta kíti̱ nda̱ꞌo kúú rá.” 13 Ta ndaa̱ va káꞌa̱n ra̱, xiní yuꞌu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó koo ino̱n dána̱ni va̱ꞌa chááón ra̱ kée dión xaa̱n, dá ná kandita ndaa̱ ra̱ xíꞌín ña̱ ndaa̱ kándísa yó, 14 dá kía̱n ná dáꞌa ka̱ ni kekuendá ra̱ cuento to̱ꞌón ni̱ ka̱va̱ꞌa dao ta̱ Judío, ta ná o̱ kékuendá ka̱ ra̱ choon saꞌándá ta̱a ni̱ ke̱xoo no̱ó ña̱ ndaa̱ sa̱ꞌá Ndios. 15 Ndidaá vá ña̱ꞌa kúú ña̱ꞌa vii no̱ó na̱ kómí iin nío̱ vii. Tído no̱ó na̱ kómí iin nío̱ yakó xíꞌín na̱ ko̱ xi̱ín kándísa Jesús, ndidaá vá ña̱ꞌa kúú ña̱ꞌa yakó noo̱ ná, dá chi̱ ndinoꞌo ña̱ kini nákani ini na̱, ta yakó nda̱ꞌo ña̱xintóni̱ ná. 16 Kaá ra̱ ña̱ náꞌá rá Ndios, tído xíꞌín ña̱ kée ra náꞌa̱ ra̱ mií rá ña̱ kúú rá ta̱ to̱ꞌón, dá chi̱ kúú rá ta̱ ti̱kíni̱, ta kúú rá ta̱a ndeé to̱ꞌon, ta ni lúꞌu̱ ña̱ va̱ꞌa ko̱ kándéé rá kée ra.