2
Ta koo ino̱n dánaꞌo̱n táto̱ꞌon káa rá ió ña̱ ndaa̱ kándísa yó
Tído yoꞌó, kuaꞌán yo̱ꞌó ndi̱ꞌi ino̱n dánaꞌo̱n táto̱ꞌon káa rá ió ña̱ ndaa̱ kándísa yó. Koo ino̱n dánaꞌo̱n no̱ó ta̱ sa̱va̱ꞌa ña̱ ná kañoꞌo ini ra̱ no̱ó ña̱ꞌa kée ra, ta ná koo ndísáꞌano ini ra̱, ta ná kendísáꞌano ra, ná kuita ndaa̱ ra̱ xíꞌín ña̱ ndaa̱ kándísa yó, ná kuꞌu̱ ini ra̱ saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu, ta kueé ni ná koo ini ra̱. Dión taꞌani ná koo ini na̱ ñáꞌa̱ sa̱va̱ꞌa, ná koo ndísáꞌano ini na̱. Ná dáꞌa ni kanoo na kava̱ꞌa na ña̱ to̱ꞌón, ta ná dáꞌa ni kakuu na na̱ kátoó koꞌo. Ndinoꞌo ña̱ va̱ꞌa ná koo ini na̱ dánaꞌa̱ na̱ no̱ó na̱ ñáꞌa̱ kua̱lí, dá ná kati̱ꞌa na koni̱ na̱ yíi̱ ná xíꞌín de̱ꞌe kuálí na̱, dá ná kañoꞌo ini na̱ no̱ó ña̱ kée na, dá ná kakuu na iin na̱ ñáꞌa̱ kéndísáꞌano, dá ná kati̱ꞌa na kandaa va̱ꞌa na veꞌe na, dá ná koo va̱ꞌa ini na̱, dá ná kañoꞌo toon na ti̱xi ndáꞌa̱ yíi̱ ná, dá kía̱n ná dáꞌa ni ni̱ꞌí ña̱yuu ndí ki̱án kaꞌa̱n ndava̱ꞌa na saꞌa̱ to̱ꞌon Ndios.
Ta koo taꞌani ino̱n kaꞌa̱n niꞌínón noo̱ takuáchí yíí ña̱ kía̱n ná koo ini xi̱ kañoꞌo ini xi̱ no̱ó ña̱ kée xi. Ta chikani miíón ña̱ kía̱n keva̱ꞌón noo̱ ndidaá ña̱ꞌa kéeón, dá ná kati̱ꞌa xi keva̱ꞌa xi. Ta noo̱ dánaꞌo̱n, koo ino̱n dánaꞌa̱ ndaa̱o̱n, ta dánaꞌo̱n xíꞌín ña̱ñóꞌó, ta dánaꞌo̱n xíꞌín to̱ꞌon ndaa̱, dá kía̱n ná dáꞌa ni ni̱ꞌí ña̱yuu ña̱ kaꞌa̱n ndava̱ꞌa na sa̱ꞌo̱n, dá ná kakaꞌan no̱ó na̱ xiní uꞌu̱ ñaá sa̱ꞌá ña̱ ko̱ níꞌi̱ ná ndí ki̱án kaꞌa̱n kini na saꞌa̱ yo̱.
Ta kaꞌa̱n niꞌínón no̱ó na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ iin satoꞌo ña̱ ná kueídóꞌo ñaá ná, ta ná ndukú ná ña̱ nataꞌan ini ra̱. Ná dáꞌa ni ndaneꞌe yúꞌu̱ ná noo̱ rá, 10 ta ná dáꞌa ni koo kueꞌé noo̱ ndáꞌa̱ ná. Diꞌa ná kendaa̱ na̱ ndidaá choon táꞌa̱nda̱ noo̱ ná, dá kía̱n xíꞌín ña̱ kée na, ná chindaya̱ꞌi ña̱yuu ña̱ ndaa̱ saꞌa̱ Ndios, na̱ dáka̱ki ñaá.
11 Dá chi̱ ni̱ naꞌa̱ túu Ndios ña̱ mani̱ ni̱ kee na xíꞌín ña̱yuu, dá niꞌi̱ ndidaá ná ndi kee na ka̱ki na. 12 Ta ña̱ mani̱ yóꞌo kásto̱ꞌon xíꞌín yó ña̱ kánian dánkoo yó ndidaá ña̱ kini xíꞌín ña̱ kátoó na̱ kúú kuendá ñayuú yóꞌo kee na. Ta kásto̱ꞌon taꞌanian xíꞌín yó ña̱ kánian kañoꞌo inio̱ no̱ó ña̱ kée yó, ta kandei ndísáꞌano yó, ta kandei yó kee yó ña̱ kóni̱ Ndios. 13 Ki̱ꞌo dión ná kee yó nani ndéi yó ndáti yó ta̱ndeé ini ndato kuaꞌa̱n, chi̱ ndáti yó ndato náyeꞌe̱ noo̱ nandió ko̱o Jesucristo, na̱ kúú Ndios káꞌano, na̱ dáka̱ki ñaá, kasaa̱ na̱. 14 Chi̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo na mií ná ni̱ xiꞌi̱ na̱ saꞌa̱ yó, dá ni̱ kuu ni̱ taó xóo na yó ti̱xi ndáꞌa̱ ndidaá ña̱ kini. Ta ni̱ ndu̱vii ná yó, dá ni̱ nduu yó ña̱yuu mií ná, dá ná ndi̱ꞌi ini yo̱ kee yó ña̱ va̱ꞌa. 15 Dión koo ino̱n dánaꞌo̱n no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús, ta kaꞌa̱n niꞌínón noo̱ ná. Ta xíꞌín choon néꞌón koo ino̱n dána̱nón na̱ ko̱ váꞌa kée, ta ni iin tóꞌón ña̱yuu o̱ sa̱ kónó kenóo na yo̱ꞌó.