2
Iin ña̱ꞌa ndáya̱ꞌi nda̱ꞌo kíán ña̱ ni̱ kii Jesús dáka̱ki ñaá
Sa̱ꞌá ño̱ó miía̱n ndúsa̱ kánian kandiko̱ toon yó to̱ꞌon ndaa̱ ni̱ seídóꞌo yó, dá chi̱ tá ko̱ó, dá kía̱n oon ni ví kankuei xoo yó noo̱án. Chi̱ miía̱n ndaa̱ ió choon noo̱ ndáꞌa̱ ley ni̱ xi̱ꞌo ángel noo̱ Moisés, ta ndi ndáa mií vá ña̱yuu ni̱ ya̱ꞌa noo̱án, ta ndi ndáa mií ná ko̱ ní xíin kueídóꞌo choon saꞌándáa̱n, dá ni̱ ndoꞌo nío̱ ná sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee na. Ta, ¿ndi koo ví ka̱ki yó no̱ó ña̱ xído̱ ini Ndios tá ná o̱ ta̱ó kuendá yo̱ to̱ꞌon ndáya̱ꞌi cháá ka̱, ña̱ kía̱n káꞌa̱n saꞌa̱ ndi koo ka̱ki yó? Chi̱ dinñóꞌó mií na̱ kúú satoꞌo yo̱ ni̱ xi̱ꞌo kuendá sa̱ꞌá to̱ꞌon yóꞌo, ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ ka̱sto̱ꞌon taꞌani ta̱a ni̱ sa̱ xi̱onoo xíꞌín ná to̱ꞌon yóꞌo xíꞌín yó. Ta mií Ndios ni̱ xi̱ꞌo taꞌani kuendá sa̱ꞌá to̱ꞌon ndato yóꞌo xíꞌín ndáꞌa̱ ta̱a ni̱ sa̱ xi̱onoo xíꞌín Jesús, dá chi̱ ni̱ xi̱ꞌo na ña̱ kía̱n ni̱ ka̱ndeé rá ni̱ kee ra ña̱ꞌa ndato xíꞌín ndidaá ka̱ ña̱ꞌa náꞌano no̱ó ña̱yuu, ta ni̱ xi̱ꞌo na ña̱ ni̱ na̱tiin iin rá iin ta̱a yóꞌo choon ni̱ xi̱ꞌo Espíritu ii̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií ná.
Jesús kúú na̱ xíꞌo ña̱ ka̱ki yó
Dá chi̱ ko̱ ní xi̱ꞌo Ndios choon noo̱ ndáꞌa̱ ángel ña̱ kía̱n dándáki na ñayuú sa̱á ve̱i chí noo̱, ña̱ kía̱n káꞌi̱n saꞌa̱ xíꞌín ndó. Dá chi̱ diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ taa iin ta̱a noo̱ tuti ii̱ Ndios:
¿Ndí ki̱án kúú ta̱a ndéi ñayuú yóꞌo ña̱ ñóꞌo ini ní saꞌa̱ rá, tatá Ndios?
Ta, ¿ndí ki̱án kúú rá ña̱ ndíꞌi téí ini ní saꞌa̱ rá?
Ta ni̱ ndee ní ra̱ sa̱ kuu ra iin ra̱ lóꞌo̱ cháá noo̱ ángel,
ta ni̱ xi̱ꞌo ní choon káꞌano noo̱ rá, ta ni̱ xi̱ꞌo ní ña̱ñóꞌó noo̱ rá,
ta ni̱ chi̱kani ní ra̱ ña̱ dándáki ra ndidaá ña̱ꞌa ni̱ ka̱va̱ꞌa ní,
ta ni̱ na̱taán ní ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa ti̱i saꞌa̱ rá.
Chi̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱taán Ndios ndidaá ña̱ꞌa ti̱i saꞌa̱ rá, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní kándo̱o ni iin tóꞌán, ndidaá ña̱ ñóꞌo ti̱i saꞌa̱ rá, tído kándaa̱ ini yo̱ ña̱ o̱ du̱ú ndidaá ña̱ꞌa dándáki ra viti. Tído viti kándaa̱ ini yo̱ ña̱ ió iin na̱ ni̱ ndelóꞌo̱ cháá mií noo̱ ángel, ta na̱ yóꞌo kúú Jesús, ta ni̱ na̱tiin na choon káꞌano, ta ni̱ na̱tiin taꞌani na ndidaá táꞌa̱n ña̱ñóꞌó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xiꞌi̱ na̱ saꞌa̱ yo̱. Dá chi̱ sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ Ndios kee na ña̱ mani̱ xíꞌín yó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xiꞌi̱ Jesús saꞌa̱ yo̱.
10 Ta mií Ndios kúú na̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa ndidaá ña̱ꞌa ñóꞌo ña̱yuu yóꞌo, ta no̱ón kúú na̱ xíto ñaá, ta kóni̱ na̱ nakuaka na ña̱yuu mií ná noo̱ ndato náyeꞌe̱ ndaa noo̱ ió na̱. Sa̱ꞌá ño̱ó iin ña̱ va̱ꞌa ni̱ sa̱ kian ña̱ ni̱ da̱xínko̱o va̱ꞌa na Jesús xíꞌín ña̱ ni̱ ndoꞌo na, chi̱ mií ná kúú na̱ dáka̱ki ñaá. 11 Dá chi̱ mií Jesús, na̱ ni̱ nde̱vii yó, xíꞌín yóó, na̱ ni̱ ndu̱vii, iin tóꞌón vá kúú tatá yo̱, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ xíkaꞌan taꞌon noo̱ Jesús káꞌa̱n na̱ ña̱ kúú yó ñani na̱. 12 Dá chi̱ diꞌa kaá tuti ii̱ Ndios:
Ki̱ꞌo yuꞌu̱ kuendá saꞌa̱ mií ní noo̱ ñanii̱ xíꞌín ki̱ꞌoi,
ta tein ndidaá ña̱yuu kuendá ní kekáꞌano yuꞌu̱ mií ní.
13 Ta kaá taꞌanian:
Kandeé káꞌano iníi̱ Ndios.
Ta kaá taꞌanian:
Yóꞌo íiin xíꞌín ndidaá táꞌa̱n de̱ꞌe ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱í.
14 Ta de̱ꞌe ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín ko̱ño xíꞌín nii̱ kúú de̱ꞌe ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ nduu taꞌani mií Jesús ko̱ño xíꞌín nii̱, dá ni̱ kuu ni̱ xiꞌi̱ na̱. Ta ki̱ꞌo dión ni̱ ka̱ndeé ná ni̱ di̱tá ná choon noo̱ ndáꞌa̱ ña̱ uꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ó ka̱ choon noo̱ ndáꞌán kaꞌáníán ña̱yuu. 15 Dión, dá ni̱ ka̱ndeé ná ni̱ taó xóo na yó no̱ó ña̱ yuꞌóo̱ kuu yo̱, dá chi̱ nda̱ rá ni̱ kaki yó ni̱ ka̱sáꞌá dándáki ñaá. 16 Dá chi̱ miía̱n ndaa̱ kuiti ko̱ ní kíi Jesús chindeé ná ni iin ángel, sa̱va̱ꞌa na̱ kúú na̱ veꞌe Abraham ni̱ kii na ni̱ chi̱ndeé ná. 17 Sa̱ꞌá ño̱ó miía̱n ndúsa̱ ni̱ nduu na táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú ñani na̱, dá ni̱ xi̱nko̱o na kúú ná duti̱ kúú no̱ó, iin duti̱ káꞌano ini, iin duti̱ íin ndaa̱ noo̱ Ndios, dá ni̱ kuu ni̱ doko̱ ná mií ná, dá ni̱ꞌí ña̱yuu na̱ ña̱ kuꞌu̱ káꞌano ini Ndios sa̱ꞌá kua̱chi na. 18 Ni̱ ndoꞌo naní nío̱ ná tá ni̱ kaꞌán ña̱ uꞌu̱ dátu̱ú ñaáán, sa̱ꞌá ño̱ó kuu va chindeé ná yó tá kéxíxi ña̱ uꞌu̱ xíꞌín yó.