To̱ꞌon yóꞌo kía̱n kuaꞌa̱n no̱ó na̱ Israel kúú kuendá Jesús
1
Káꞌa̱n Ndios xíꞌín yó xíꞌín yúꞌu̱ de̱ꞌe na
Kua̱ꞌá nda̱ꞌo taꞌándá ni̱ sa̱ káꞌa̱n Ndios xíꞌín na̱ sáꞌano veꞌe yó tá sata̱, ta no̱ó kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa ni̱ sa̱ kechóon na profeta na̱ sa̱ kasto̱ꞌon na xíꞌín ña̱yuu ñoó. Tído tein kuu̱ noo̱ ndiꞌi yóꞌo kéchóon na de̱ꞌe mií ná, dá kaꞌa̱n na̱ xíꞌín yó, ta de̱ꞌe na kúú na̱ ni̱ na̱tiin ña̱ kakuu na satoꞌo noo̱ ndidaá ña̱ꞌa, ta xíꞌín ndáꞌa̱ de̱ꞌe na ni̱ ka̱va̱ꞌa na ndidaá ña̱ ió ñayuú yóꞌo xíꞌín ña̱ ió induú. Ta na̱ yóꞌo kúú na̱ náꞌa̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndato káa mií Ndios, dá chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú mií Ndios, ki̱ꞌo dión taꞌani kúú de̱ꞌe na, iin nóó kúú vá ná. Ta mií ná kúú na̱ xíto ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa xíꞌín choon kómí to̱ꞌon na. Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ da̱ndóo na kua̱chi yó, dá ni̱ na̱ko̱o na xoo kuáꞌa Ndios noo̱ di̱kó ió na̱ dándáki na. Ta ndáya̱ꞌi cháá ka̱ na̱ noo̱ ndidaá ángel ndéi induú, ta ni̱ na̱tiin na iin kuu̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ o̱ du̱ú ángel ñoó.
Ndáya̱ꞌi cháá ka̱ Jesús o̱ du̱ú ángel
Dá chi̱ ko̱ ní kaꞌa̱n Ndios diꞌa xíꞌín ni iin tóꞌón ángel:
Yoꞌó kúú de̱ꞌe yuꞌu̱, ta viti náꞌi̱ ña̱ kúúí tatóo̱n.
Ta ni ko̱ ní kaꞌa̱n na̱ diꞌa saꞌa̱ ni iin ángel:
Yuꞌu̱ kakuu tatá xi̱, ta mií xí kakuu de̱ꞌe yuꞌu̱.
Ta ni̱ kaꞌa̱n taꞌani Ndios diꞌa tá kuaꞌa̱n na̱ tandaꞌá ná iin tóꞌón dini̱ de̱ꞌe na kii na ñayuú yóꞌo:
Ná kandaño̱ꞌo ndidaá ángel de̱ꞌi.
Miía̱n ndaa̱ diꞌa kaá Ndios káꞌa̱n na̱ saꞌa̱ ángel:
Yuꞌu̱ kúú na̱ kée ángel kéchóon noo̱í ña̱ kakuu na táto̱ꞌon tachi̱, xíꞌín ñoꞌó ita̱.
Tído diꞌa kaá na̱ sa̱ꞌá de̱ꞌe mií ná:
Yoꞌó kúú Ndios, ta ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ ndíꞌi noo̱ dándáki yoꞌó.
Ta kéyíko̱ ndaa̱ yo̱ꞌó noo̱ dándákón.
Chi̱ ndíko̱ yo̱ꞌó iin íchi̱ ndaa̱, ta káñóꞌó yoꞌó ndidaá ña̱ kini kuaꞌa̱n.
Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱xi Ndios yo̱ꞌó, na̱ kúú Ndios miíón,
ta ni̱ xi̱ꞌo cháá ka̱ na̱ ña̱ dii̱ iní noo̱o̱n o̱ du̱ú dao ka̱ na̱ xínkuáchí dáó xíꞌón.
10 Ta kaá taꞌani na diꞌa:
Yoꞌó, na̱ kúú satoꞌo noo̱ ndidaá ña̱ꞌa, nda̱ míí saꞌa̱ ni̱ ka̱va̱ꞌón no̱ñóꞌo̱ yóꞌo,
ta xíꞌín ndáꞌa̱ mííón ni̱ ka̱va̱ꞌa induú.
11 Ta ná kasandaá iin kuu̱, ta naá ndíꞌi vaan,
tído yoꞌó, daá koo kuií vá yoꞌó.
Ndidaá táꞌa̱n va ña̱ꞌa káa kuyatá iin kuu̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúyatá dáꞌo̱n.
12 Ta táto̱ꞌon ki̱ꞌo nátuú ña̱yuu dáꞌo̱n ndíxi na,
ki̱ꞌo dión natuú yoꞌó ndidaá ña̱ꞌa káa, ta ná nada̱món ña̱.
Tído yoꞌó, o̱ náda̱on taꞌan voón, daá koo kuií vóón.
13 Ta ko̱ ní kaꞌa̱n Ndios diꞌa xíꞌín ni iin tóꞌón ángel:
Kako̱o yoꞌó xoo kuáꞌi̱ nda̱ ná nataán ndíꞌi yuꞌu̱ ta̱ xiní uꞌu̱ ñaá ti̱xi sa̱ꞌo̱n.
14 Kánian kanaꞌá ndó ña̱ choon kómí ángel kíán ña̱ koni kuáchí ná noo̱ Ndios, ta chíndaꞌá ñaá ná chindeé ná ndidaá na̱ ni̱ꞌí ña̱ ka̱ki na.