To̱ꞌon yóꞌo kía̱n ni̱ taa San Pablo ni̱ saꞌa̱n noo̱ Filemón
1
Káꞌa̱n Pablo ndisáꞌán xíꞌín Filemón
Yuꞌu̱ kúú Pablo, ta nákaa̱i̱ veꞌe ka̱a sa̱ꞌá ña̱ dánaꞌi̱ to̱ꞌon Jesucristo. Ta yuꞌu̱ xíꞌín ñani yo̱ Timoteo káꞌa̱n ndu̱ ndisáꞌán xíꞌín míí ní, ñani mani̱ Filemón, chi̱ mií ní kúú na̱ kéchóon dáó xíꞌín nduꞌu̱, ta káꞌa̱n taꞌani ndu ndisáꞌán xíꞌín ki̱ꞌo mani̱ yo̱ naní Apia, xíꞌín ñani yo̱ Arquipo, na̱ chíndeé táꞌan xíꞌín yó sa̱ꞌá to̱ꞌon Jesús, ta káꞌa̱n taꞌani ndu ndisáꞌán xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús nátaka veꞌe ní. Ta mií tatá yo̱ Ndios xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesucristo ná kee ña̱ mani̱ xíꞌín ndoꞌó, ta ná ki̱ꞌo na ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱.
Kándéé káꞌano iní Filemón Jesús, ta kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu
Ta náki̱ꞌoi ndivéꞌe noo̱ Ndios, chi̱ daá kuití ndíko̱ꞌon inii̱ mií ní noo̱ káꞌi̱n xíꞌín ná, dá chi̱ kándaa̱ inii̱ ña̱ kóni̱ ní satoꞌo yo̱ Jesús, ta kándéé káꞌano iní ñaá ní, ta kúꞌu̱ taꞌani ini ní saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu Ndios. Ta sa̱ꞌá ña̱ iin ni̱ nduu ní xíꞌín nduꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní ní Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó xíka̱ ndu̱ noo̱ Ndios ña̱ kandaa̱ ini ní saꞌa̱ ndidaá ña̱ va̱ꞌa ió noo̱ ní sa̱ꞌá ña̱ kúú ní kuendá Cristo Jesús. Kádii̱ nda̱ꞌo inii̱, ta ni̱ ndu̱ndeé cháá ka̱ inii̱ tá ni̱ ka̱ndaa̱ inii̱ ña̱ kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini ní saꞌa̱ dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús. Dá chi̱ saꞌa̱ mií ní, ñani miíi̱, ni̱ na̱níꞌi̱ ini cháá ka̱ ña̱yuu Ndios ta̱ndeé iní.
Yóꞌo xíka̱ Pablo iin ña̱ mani̱ noo̱ Filemón
Ta sa̱ꞌá ña̱ dión kíán, sa̱ꞌá ño̱ó va̱ꞌará ió choon ni̱ xi̱ꞌo mií Cristo no̱ói̱ ña̱ kaꞌandai̱ choon noo̱ ní táto̱ꞌon kánian kee ní, tído diꞌa xíka̱i̱ ña̱ mani̱ noo̱ ní sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ ini saꞌa̱ sátáꞌan yó. Ta yuꞌu̱ kúú Pablo, na̱ káꞌa̱n xíꞌín ní, ta kúúí iin na̱ sa̱va̱ꞌa, ta nákaa̱ yuꞌu̱ veꞌe ka̱a sa̱ꞌá ña̱ dánaꞌi̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon Jesucristo. 10 Xíka̱i̱ ña̱ mani̱ noo̱ ní saꞌa̱ Onésimo, chi̱ kúú rá táto̱ꞌon iin de̱ꞌe ni̱ ni̱ꞌí noo̱ nákaa̱i̱ veꞌe ka̱a yóꞌo sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní ra̱ Jesús. 11 Chi̱ diꞌa iin ta̱ ko̱ chóon ni̱ sa̱ kuu ra noo̱ ní tá sata̱, tído viti kía̱n kúú rá iin ta̱ ió choon noo̱ mií ní xíꞌín noo̱ yúꞌu̱.
12 Ta koꞌi̱n chindaꞌí ra̱ nasaa̱ ra̱ noo̱ ní, tído kóni̱i̱ ña̱ natiin va̱ꞌa ní ra̱, chi̱ táto̱ꞌon ndóꞌi xíꞌín níma̱í, ki̱ꞌo dión ndóꞌi xíꞌín rá. 13 Kóni̱i̱ ña̱ koo ra̱ yóꞌo xíꞌíín, dá chindeé rá yuꞌu̱ kuiin ra to̱ꞌon noo̱ mií ní, chi̱ nákaa̱i̱ veꞌe ka̱a yóꞌo sa̱ꞌá ña̱ dánaꞌi̱ to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús. 14 Tído o̱ kée taꞌon yuꞌu̱ dión, chi̱ ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon nachinaꞌí mií ní. Ko̱ kóni̱i̱ kendúsa̱i̱ xíꞌín ní kee ní ña̱ mani̱ yóꞌo, chi̱ kóni̱i̱ ña̱ ná kakuuan táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií ní.
15 Dá chi̱ ndá ndi kuu ni̱ sonó Ndios ña̱ ni̱ ku̱xoo ra cháá tiempo noo̱ ní, dá viti kía̱n nandió ko̱o ra ko̱saa̱ ra̱ koo chíchí rá xíꞌín ní. 16 Ta viti natiin va̱ꞌa ní ra̱, chi̱ kúú rá iin ta̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ o̱ du̱ú iin ra̱ nákaa̱ ti̱xi ndáꞌa̱ ní, chi̱ viti kúú rá iin ñani mani̱ yo̱. Kúú rá iin ta̱ ndáya̱ꞌi noo̱ yúꞌu̱, tído ndáya̱ꞌi cháá ka̱ ra̱ noo̱ mií ní sa̱ꞌá ña̱ koni kuáchí tuku ra noo̱ ní, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ ni̱ nduu ra iin ñani ní sa̱ꞌá ña̱ kúú rá kuendá satoꞌo yo̱ Jesús.
17 Sa̱ꞌá ño̱ó, tá miía̱n ndaa̱ nákoni ní ña̱ néꞌe táꞌan va̱ꞌa ní xíꞌín yuꞌu̱, dá kía̱n natiin va̱ꞌa ní ra̱, ta kee ní kuendá ña̱ mií yuꞌu̱ kúú rá. 18 Tá ndá ña̱ꞌa ni̱ ya̱ꞌa ra ni̱ kee ra xíꞌín ní, o tá tái̱ ra̱ noo̱ ní, dá kía̱n nachiꞌi nía̱n kuendá yuꞌu̱. 19 Yuꞌu̱ kúú Pablo, ta xíꞌín ndáꞌa̱ miíi̱ táai to̱ꞌon yóꞌo ko̱saa̱a̱n noo̱ ní. Yuꞌu̱ chiya̱ꞌi noo̱ ní, va̱ꞌará diꞌa kuu kaai̱ xíꞌín ní ña̱ tái̱ ní saꞌa̱ mií ní noo̱í. 20 Sa̱ꞌá ño̱ó, ñani miíi̱, ió ta̱ndeé iníi̱ xíꞌín ní ña̱ kee ní ña̱ mani̱ yóꞌo sa̱ꞌá ña̱ kúú yó kuendá satoꞌo yo̱ Jesús, ta ki̱ꞌo taꞌani ní ta̱ndeé iníi̱ sa̱ꞌá ña̱ kúúó ñani kuendá Jesús.
21 Ta ni̱ taai tuti yóꞌo ko̱saa̱ noo̱ ní, chi̱ kándéé káꞌano inii̱ ña̱ kueídóꞌo ní yuꞌu̱. Ta sa̱ náꞌá váí ña̱ va̱ꞌa cháá ka̱ kee ní no̱ó ña̱ káꞌi̱n xíꞌín ní. 22 Ta kóni̱ taꞌanii ña̱ kenduu ndo̱ noo̱ kooi, dá chi̱ kándéé inii̱ ña̱ xi̱nko̱o ña̱ xíka̱ ndo̱ noo̱ Ndios, dá ki̱ꞌo na ña̱ saa̱i̱ noo̱ ndéi ndó xaa̱n.
Káꞌa̱n taꞌani dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús ndisáꞌán xíꞌín Filemón
23 Ta káꞌa̱n ñani yo̱ Epafras ndisáꞌán xíꞌín ní. Na̱ yóꞌo kúú na̱ nákaa̱ nduú xíꞌín yuꞌu̱ veꞌe ka̱a sa̱ꞌá ña̱ dánaꞌa̱ na̱ saꞌa̱ Cristo Jesús. 24 Ta káꞌa̱n taꞌani Marcos, xíꞌín Aristarco, xíꞌín Demas, xíꞌín Lucas ndisáꞌán xíꞌín ní. Na̱ yóꞌo taꞌani kúú na̱ chíndeé táꞌan xíꞌín yuꞌu̱ noo̱ choon Ndios. 25 Ná koo ña̱ mani̱ xíꞌo satoꞌo yo̱ Jesucristo xíꞌín iin rá iin ndó. Dión ná koo.