To̱ꞌon yóꞌo kía̱n ni̱ taa San Juan, ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ Jesús
1
Ni̱ nduu na̱ kúú to̱ꞌon iin ña̱yuu
Sa̱ daá ió va na̱ kúú to̱ꞌon, dá ni̱ ka̱sáꞌá saꞌa̱ ñayuú, ta na̱ kúú to̱ꞌon yóꞌo sa̱ daá ió va na xíꞌín Ndios, ta sa̱ daá kúú vá ná Ndios. Ta ndá mií saꞌa̱, sa̱ daá ió va na̱ yóꞌo xíꞌín Ndios. Ta xíꞌín ndáꞌa̱ mií ná ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa. Chi̱ tá ko̱ó ná, ta kúú ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa ió ñayuú yóꞌo o̱ kóo, ní kúu. Ta mií ná kédaá xíꞌín ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa, dá takía̱n, ta no̱ón kúú na̱ dátoo̱n ña̱xintóni̱ ña̱yuu. Ta no̱ón kúú na̱ dátoo̱n noo̱ íin naá, ta va̱ꞌará íin naá nda̱ꞌo, ko̱ kándéé taꞌan vaan xíꞌín ná.
Ta mií Ndios ni̱ ta̱ndaꞌá iin ta̱a naní Juan ni̱ kii na, ña̱ ki̱ꞌo na kuendá saꞌa̱ mií na̱ dátoo̱n no̱ó ña̱yuu, dá ná kandísa ñaá ndidaá ña̱yuu kee Juan. Tído o̱ du̱ú míí Juan kúú na̱ dátoo̱n no̱ó ña̱yuu, sa̱va̱ꞌa iin na̱ ki̱ꞌo kuendá saꞌa̱ vá ná kúú Juan.
Ta na̱ miía̱n ndaa̱ kuiti dátoo̱n no̱ó ña̱yuu kúú na̱ ni̱ kii ñayuú yóꞌo. 10 Ni̱ sa̱ io na̱ ñayuú yóꞌo, ta va̱ꞌará xíꞌín ndáꞌa̱ mií ná ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios ñayuú yóꞌo, tído ko̱ ní nákoni taꞌon ñaá na̱ ndéi ñayuú yóꞌo ndá yoo kúú ná. 11 Ta ni̱ kii na ni̱ sa̱ io na̱ tein na̱ ñoo mií ná, tído ko̱ ní natiin va̱ꞌa ñaá ná. 12 Tído ndi ndáa mií vá na̱ ni̱ na̱tiin va̱ꞌa ñaá, ta ni̱ ka̱ndísa ñaá ná, no̱ón kúú na̱ ni̱ ni̱ꞌi ña̱ kakuu na de̱ꞌe Ndios ni̱ kee na. 13 Ta ko̱ kúú ná de̱ꞌe Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kixi na tein nii̱ iin ta̱a, ta ko̱ kúú ná de̱ꞌe Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱kiꞌin táꞌan ta̱a xíꞌín ñadiꞌí ra̱, ta ko̱ kúú ná de̱ꞌe Ndios sa̱ꞌá ña̱ kátoó ña̱yuu kandei de̱ꞌe na. Diꞌa kúú ná de̱ꞌe Ndios, chi̱ ki̱ꞌo dión kóni̱ mií Ndios.
14 Ta mií na̱ kúú to̱ꞌon yóꞌo ni̱ nduu iin ña̱yuu, ta ni̱ sa̱ io na̱ tein yó, ta ni̱ xini xíꞌín no̱ó ndu̱ ña̱ káꞌano nda̱ꞌo choon kómí ná, ta choon kómí ná náꞌa̱ ña̱ iin tóꞌón mií ná kúú de̱ꞌe Ndios. Ta ni̱ chití ná xíꞌín ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ yo̱, ta ni̱ chití taꞌani na xíꞌín ña̱ ndaa̱. 15 Ta ni̱ xi̱ꞌo Juan kuendá saꞌa̱ ná, chi̱ diꞌa ni̱ kaa na̱:
―Ni̱ kaꞌi̱n sa̱ꞌá na̱ yóꞌo tá ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ mií na̱ ve̱i sata̱ yúꞌu̱ kúú na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱. Chi̱ sa̱ daá ió va na o̱ du̱ú yuꞌu̱ ―kaá Juan.
16 Ta sa̱ꞌá ña̱ kómí ná choon káꞌano yóꞌo, sa̱ꞌá ño̱ó ndidaá vá yó níꞌi̱ iin ña̱ mani̱ káꞌano cháá ka̱ no̱ó ña̱ mani̱ ni̱ sa̱ io mií no̱ó. 17 Chi̱ xíꞌín ndáꞌa̱ Moisés ni̱ kemáni̱ Ndios ley na̱ noo̱ yo̱, tído noo̱ Jesucristo ni̱ na̱tiin yó ña̱ mani̱ xíꞌín ña̱ ndaa̱. 18 Ni iin tóꞌón taꞌon ña̱yuu ko̱ ní xiní ndí káa Ndios, tído iin tóꞌón dini̱ de̱ꞌe na, na̱ ió nduú xíꞌín tatá Ndios, no̱ón kúú na̱ ni̱ kii ni̱ naꞌa̱ ñaá ná noo̱ yo̱.
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Juan, na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu
19 Táꞌa̱n ña̱ yóꞌo kúú kuendá ni̱ xi̱ꞌo Juan, chi̱ ta̱ Israel néꞌe choon ñoo Jerusalén ni̱ ta̱ndaꞌá rá ta̱ duti̱ xíꞌín ta̱ levita ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ nda̱to̱ꞌón rá Juan ndá yoo kúú ná, ta diꞌa ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:
―¿Ndá yoo kúú mií ní?
20 Dá ni̱ kaꞌa̱n ndaa̱ Juan ndá yoo kúú ná. Ta ni ña̱ꞌa taꞌon ko̱ ní chíde̱ꞌé na̱, diꞌa ni̱ xi̱ꞌo ndaa̱ na̱ kuendá, chi̱ kaá na̱:
―Ko̱ kúú taꞌon yuꞌu̱ na̱ kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá.
21 Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón tuku ñaá rá:
―¿Ndá yoo kúú ní, tá dáá? ¿Á profeta Elías kúú ní?
Dá ni̱ kaa na̱:
―Ko̱ó, ko̱ ta̱ꞌón ñaá kúú yuꞌu̱.
―¿Á mií ní kúú profeta, na̱ ni̱ kaa Ndios tandaꞌá ná kasaa̱ noo̱ ndúꞌu̱? ―kaá ra̱.
Dá ni̱ kaa na̱:
―Ko̱ó, ko̱ ta̱ꞌón ñaá kúú yuꞌu̱.
22 Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:
―¿Ndá yoo kúú ní, tá dáá? Kaꞌa̱n ní xíꞌín ndú, dá niꞌi̱ ndú ndi koo kasto̱ꞌon ndu xíꞌín ra̱ ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ve̱i ndu. ¿Ndi kaá ní saꞌa̱ mií ní?
23 Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:
―Yuꞌu̱ kúú na̱ káyuꞌú noo̱ kúú yukú i̱chí: “Konó ndó iin íchi̱ ndaa̱ noo̱ na̱ kúú satoꞌo yo̱” ―táto̱ꞌon ni̱ kaa profeta Isaías.
24 Ta ta̱a ñoó kúú ra̱ ni̱ ta̱ndaꞌá ta̱ fariseo ni̱ saꞌa̱n ra̱, 25 ta ni̱ nda̱to̱ꞌón rá Juan, ta kaá tuku ra̱ xíꞌín ná:
―¿Ndiva̱ꞌa dákodo̱ ndúta̱ ní ña̱yuu tá ko̱ kúú ní na̱ kúú Cristo, o profeta Elías o mií profeta ni̱ kaa Ndios tandaꞌá ná kii, tá dáá?
26 Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:
―Yuꞌu̱ kúú ra̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu xíꞌín ta̱kui̱í va, tído tein mií ndó xíonoo iin ka̱ na̱ ko̱ náꞌá ndó. 27 Ta no̱ón kúú na̱ ve̱i sata̱ yúꞌu̱, ta ndáya̱ꞌi cháá ka̱ na̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni yóꞌo̱ ndisa̱ ná ko̱ kánian ndaxí yuꞌu̱ ―kaá na̱.
28 Ndidaá ña̱ yóꞌo ni̱ kuu ñoo naní Betábara noo̱ kúú iin ka̱ xoo yu̱ta Jordán noo̱ sa̱ xi̱onoo Juan sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ná ña̱yuu.
Jesús kúú léko ni̱ kii noo̱ mií Ndios
29 Tá ni̱ kasa̱ndaá iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ xini Juan ña̱ ve̱i Jesús, dá ni̱ kaa na̱:
―Kande̱ꞌé ndó, na̱ ve̱i káa kúú léko mií Ndios, na̱ dítá kua̱chi kómí ña̱yuu noo̱ Ndios. 30 Ta na̱ káa kúú na̱ sa̱ xi̱ꞌo yuꞌu̱ kuendá saꞌa̱ noo̱ iin rá iin ndó, dá chi̱ ni̱ kaai̱ xíꞌín ndó ña̱ sata̱ yúꞌu̱ ve̱i iin ka̱ na̱, ta ndáya̱ꞌi cháá ka̱ na̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱, dá chi̱ sa̱ daá ió va na o̱ du̱ú yuꞌu̱. 31 Ta ni yuꞌu̱ ko̱ ní sá naꞌá ndá yoo kúú ná, tído ni̱ ka̱sáa̱i̱ dákodo̱ ndúta̱í ña̱yuu, dá kanaꞌá ñaá na̱ Israel ―kaá na̱.
32 Ta ni̱ xi̱ꞌo taꞌani Juan kuendá sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xini na̱, ta kaá na̱:
―Ni̱ xinii̱ ni̱ noo Espíritu ii̱ Ndios nda̱ induú káa, ta káa na táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa iin paloma, dión káa na ni̱ noo na ni̱ sa̱ io kuií na̱ xíꞌín Jesús. 33 Ko̱ ní sá naꞌá taꞌon yuꞌu̱ ndá yoo kúú ná, tído diꞌa ni̱ kaa mií na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱i dákodo̱ ndúta̱í ña̱yuu xíꞌín ta̱kui̱í: “Tá ni̱ xino̱n ni̱ noo Espíritu ii̱ sata̱ iin ta̱a, ta ni̱ ka̱ndo̱o na ió kuií na̱ xíꞌín ná, no̱ón kúú na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu xíꞌín Espíritu ii̱.” 34 Ta ndidaá ña̱ yóꞌo ni̱ xinii̱, sa̱ꞌá ño̱ó xíꞌoi kuendá ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti na̱ káa kúú de̱ꞌe Ndios ―kaá na̱.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱sáꞌá kána Jesús ta̱a kanoo xíꞌín ná
35 Iin ka̱ kuu̱, dá nákaa̱ Juan xíꞌín uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná. 36 Dá ni̱ xini na̱ Jesús yáꞌa na kuaꞌa̱n na̱ ñoó, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a ñoó:
―Kanaꞌá ndó ña̱ ta̱a káa kúú léko mií Ndios.
37 Tá ni̱ seídóꞌo ndi nduú ta̱a xíonoo xíꞌín Juan ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ saꞌa̱ Jesús, dá ni̱ kee ra tákuei ra Jesús kuaꞌa̱n ra̱. 38 Dá ni̱ na̱ndió ko̱o Jesús ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná ta̱a ñoó, chi̱ ni̱ xini na̱ ña̱ tákuei ñaá rá ve̱i ra. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:
―¿Á ndá ña̱ꞌa kóni̱ ndo̱?
Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:
―Rabí, ¿ndeí kúú veꞌe ní? ―kaá ra̱. (Rabí kóni̱ kaa maestro.)
39 Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:
―Nakíi̱ ndo̱ ná koꞌo̱, dá koni ndo̱ ―kaá na̱.
Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ xíꞌín ná, dá ni̱ xini ra̱ noo̱ ió na̱. Dá ni̱ ka̱ndo̱o ra ni̱ sa̱ ndei ra xíꞌín ná sa̱kuaá dáá ñóó, dá chi̱ sa̱ ka̱ komi̱ sa̱ꞌini kíán.
40 Ta Andrés, ta̱ kúú ñani Simón Pedro, nákaa̱ tein ndi nduú ta̱a ni̱ seídóꞌo ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Juan ñoó, ta ni̱ sa̱rkuei ra sata̱ Jesús kuaꞌa̱n ra̱. 41 Dá ni̱ kee Andrés kuaꞌa̱n ra̱. Dá tá ni̱ na̱níꞌi̱ rá ñani ra̱ Simón, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:
―Ni̱ na̱kiꞌin táꞌan ndu xíꞌín na̱ kúú Mesías ―kaá ra̱. (To̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá.)
42 Dá ndáka ñaá rá ni̱ ka̱sáa̱ ra̱ noo̱ Jesús. Dá ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ñaá Jesús, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:
―Yoꞌó kúú Simón, de̱ꞌe Jonás, tído viti nda̱ Cefas kananón ―kaá na̱. (To̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa Pedro.)
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kana Jesús Felipe xíꞌín Natanael ña̱ kanoo ra xíꞌín ná
43 Iin ka̱ kuu̱ ñoó, dá ni̱ chi̱kaa̱ ini Jesús koꞌo̱n na̱ chí kuendá Galilea diꞌa. Dá ni̱ na̱kiꞌin táꞌan na xíꞌín iin ta̱ naní Felipe, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:
―Nakíi̱, kanooón xíꞌín yuꞌu̱.
44 Ta Betsaida kúú ñoo Felipe ñoó, ta ñoó taꞌani kúú ñoo Andrés xíꞌín Pedro. 45 Dá ni̱ na̱níꞌi̱ táꞌan Felipe xíꞌín ra̱ naní Natanael, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:
―Ni̱ na̱níꞌi̱ nduꞌu̱ na̱ kasaa̱ dáka̱ki ñaá táto̱ꞌon káꞌa̱n ley Moisés xíꞌín ña̱ ni̱ taa profeta. Ta na̱ yóꞌo naní Jesús, na̱ kúú de̱ꞌe José, na̱ ñoo Nazaret.
46 Dá ni̱ kaa Natanael xíꞌín Felipe:
―¿Á ndáa ña̱ va̱ꞌa kana ñoo Nazaret, káꞌán yoꞌó?
Dá ni̱ kaa Felipe xíꞌín rá:
―Nakíi̱ ná koꞌo̱, dá kono̱n.
47 Dá tá ni̱ xini Jesús ña̱ ni̱ ku̱yati ta̱ naní Natanael ñoó ve̱i ra, dá ni̱ kaa na̱:
―Kanaꞌá ndó, yóꞌo ve̱i iin ra̱ miía̱n ndaa̱ kuiti kúú ta̱ Israel, ta kúú rá iin ta̱a ndaa̱.
48 Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:
―¿Ndí ni̱ kee ní náꞌá ní yuꞌu̱?
Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:
―Nda̱ rá ko̱ ñáꞌa̱ nakiꞌin táꞌan Felipe xaa̱n xíꞌón, nda̱ daá vá ni̱ xinii̱ ióo̱n saꞌa̱ iin ta̱ño̱ꞌó.
49 Dá ni̱ kaa Natanael ñoó xíꞌín Jesús:
―Maestro, miía̱n ndaa̱ mií ní kúú de̱ꞌe Ndios, ta mií ní kúú rey no̱ó na̱ Israel.
50 Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:
―¿Á kándísón ña̱ dión kíán sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌón ña̱ ni̱ xinii̱ ióo̱n saꞌa̱ iin ta̱ño̱ꞌó? Ña̱ náꞌano cháá ka̱ kía̱n koꞌo̱n kono̱n kee yuꞌu̱ o̱ du̱ú ña̱ ni̱ xino̱n viti.
51 Dá ni̱ kaa taꞌani na xíꞌín rá:
―Miía̱n ndaa̱ káꞌi̱n xíꞌón ña̱ viti chí noo̱ kono̱n kanonó induú káa, ta kono̱n noo ángel kii na no̱ó na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, ta kono̱n nana na noꞌo̱ na̱ induú.