2
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ io iin víko̱ tándaꞌa̱ ñoo Caná
Dá tá ni̱ ya̱ꞌa oni̱ kuu̱, dá ni̱ sa̱ io iin víko̱ tándaꞌa̱ ñoo Caná, ña̱ nákaa̱ chí kuendá Galilea, ta ñoó nákaa̱ naná Jesús. Ta ni̱ kana taꞌani na Jesús ña̱ kía̱n koꞌo̱n na̱ víko̱ ñoó xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná. Ta tein ndéi na noo̱ ió víko̱ ñoó, kúú ni̱ ndiꞌi vino, dá ni̱ kaa naná Jesús xíꞌín ná:
―Ni̱ ndiꞌi va vino na̱.
Dá ni̱ kaa Jesús:
―¿Ndiva̱ꞌa káꞌa̱n ní dión xíꞌín yuꞌu̱, naná? Chi̱ kámani̱ vá kasandaá hora naꞌa̱ yuꞌu̱ choon kómíí no̱ó ña̱yuu.
Dá ni̱ kaa naná na̱ xíꞌín ta̱ dánduu vino ñoó:
―Koo ini ndo̱ kee ndó ndi ndáa mií ña̱ꞌa xíka̱ de̱ꞌi noo̱ ndo̱.
Ta ñoó ndíta iño̱ ki̱di yuu̱ noo̱ kañoꞌo ta̱kui̱í, ña̱ kéchóon na̱ Israel ndúvii ná mií ná noo̱ Ndios. Ta kéta ini iin iian sá ñoꞌo táto̱ꞌon uu̱ o oni̱ yoo náꞌano ta̱kui̱í. Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱ dánduu ñoó:
―Kuaꞌán ndo̱ dákútí ndó ki̱di yuu̱ káa xíꞌín ta̱kui̱í.
Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ da̱kútí kuei raa̱n xíꞌín ta̱kui̱í. Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:
―Taó ndo̱ cháá rá viti, ta kuaꞌán ndo̱ ki̱ꞌo ndó ra̱ no̱ó ta̱ káꞌa̱n víko̱ yóꞌo.
Dá ni̱ xi̱ꞌo ra ta̱kui̱í ñoó noo̱ ta̱ káꞌa̱n víko̱ ñoó. Dá ni̱ xirndodó rá ta̱kui̱í ni̱ nduu vino ñoó, tído ko̱ náꞌá rá ndeí ni̱ kee rá. Ta náꞌá vá ta̱ dánduu ñoó ña̱ ta̱kui̱í ñóꞌo ini ki̱di ñoó vá kúú rá. Dá ni̱ kana ta̱ káꞌa̱n víko̱ ñoó ta̱a kúú tono̱ ñoó, 10 dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:
―Ndeí kúú mií vá noo̱ ió víko̱, dinñóꞌó ka̱ xíꞌo ra vino va̱ꞌa no̱ó na̱ ni̱ kana ra, dá tá sa̱ ni̱ kuu kuaꞌa̱ xíꞌi na, dá kásáꞌá rá dánduu ra̱ vino nóo. Tído mií ní ni̱ sa̱ neꞌe va̱ꞌa ní vino va̱ꞌa yóꞌo, dá dánduu ní ra̱ nda̱ noo̱ ndíꞌí ―kaá ra̱.
11 Ña̱ yóꞌo kúú ña̱ káꞌano mií no̱ó ni̱ kee Jesús. Ta ñoo no̱ó ni̱ kee naa̱n naní Caná, ña̱ nákaa̱ chí kuendá Galilea diꞌa. Ta ki̱ꞌo dión ni̱ naꞌa̱ na̱ mií ná ña̱ káꞌano nda̱ꞌo choon néꞌe na, ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá kándéé cháá ka̱ iní ñaá ta̱ xíonoo xíꞌín ná. 12 Ni̱ ndiꞌi daá, dá ni̱ na̱xino̱ na̱ ñoo Capernaum xíꞌín naná na̱ xíꞌín ñani na̱ xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná, ta ko̱ ní sá ndei naꞌá taꞌon na ñoo ñoó.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ taxí Jesús ta̱ nákaꞌán ndaꞌi̱ kuaꞌa̱n ra̱ sata̱ véꞌe ño̱ꞌo káꞌano
13 Ta sa̱ ni̱ ku̱yati víko̱ pascua, ña̱ kékáꞌano na̱ Israel, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱kiꞌin Jesús ko̱nana na kuaꞌa̱n na̱ ñoo Jerusalén. 14 Tá ni̱ saa̱ na̱, dá ni̱ ku̱ꞌu na yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano, kúú ni̱ xini na̱ ndéi ta̱a díkó che̱e, ta dao ka̱ ra̱ díkó léko, ta dao ka̱ ra̱ díkó paloma, ta dao ka̱ ra̱ ndéi nádaon di̱ꞌón. 15 Dá ni̱ ka̱va̱ꞌa na iin chirrión xíꞌín yóꞌo̱, dá ni̱ ka̱sáꞌá ná taó ndíꞌi na ndidaá ta̱ ñoó xíꞌín léko, xíꞌín che̱e ñoó kuaꞌa̱n ri̱ sata̱ véꞌe, ta ni̱ sata niꞌini na di̱ꞌón nádaon dao ka̱ ta̱a ñoó, ta ni̱ da̱ndió ka̱o na mesa ra̱; 16 dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱ díkó paloma ñoó:
―Taó ndó ndidaá ña̱ꞌa xaa̱n, ta o̱ sa̱ kée ndó veꞌe tatái̱ kakuuan iin veꞌe noo̱ kúya̱ꞌi ña̱ꞌa.
17 Dá ni̱ ndu̱saa̱ ini ta̱ xíonoo xíꞌín ná ña̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios diꞌa: “Ió ña̱ kuui̱ sa̱ꞌá ña̱ ndóꞌi saꞌa̱ veꞌe ní.”
18 Dá ni̱ kaa ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel xíꞌín ná:
―¿Ndí ki̱án káꞌano naꞌa̱ ní noo̱ ndúꞌu̱, dá ná kandía nduꞌu̱ ña̱ ió choon noo̱ ndáꞌa̱ ní kee ní ña̱ yóꞌo?
19 Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:
―Va̱ꞌará ná dáko̱on ndó veꞌe ño̱ꞌo yóꞌo, tído ti̱xi oni̱ kuu̱, kúú sa̱ nachikani tuku vei ña̱.
20 Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:
―Uu̱ diko iño̱ toon kuia̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa veꞌe ño̱ꞌo yóꞌo; ta, ¿ndiva̱ꞌa káꞌa̱n ní ña̱ ti̱xi oni̱ kuu̱ sa̱ nachikani tuku nía̱n? ―kaá ra̱.
21 Tído veꞌe ño̱ꞌo ni̱ kaꞌa̱n na̱ saꞌa̱ kúú yikí ko̱ño na̱. 22 Ta nda̱ kuu̱ ni̱ na̱taki na̱, dá ni̱ ndi̱saa̱ ini ta̱ xíonoo xíꞌín ná ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, ta ni̱ ka̱ndísa ra noo̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios saꞌa̱ ná, ta ni̱ ka̱ndísa taꞌani ra ña̱ ni̱ kaꞌa̱n mií ná.
Náꞌá Jesús táto̱ꞌon kúú nío̱ iin rá iin yó
23 Ta xía̱n nani nákaa̱ Jesús ñoo Jerusalén ñoó tein kuu̱ víko̱ pascua ñoó, kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ ka̱ndísa ñaá sa̱ꞌá ndidaá ña̱ náꞌano ni̱ kee na noo̱ ná. 24 Tído ko̱ ní kándísa Jesús ña̱ miía̱n ndaa̱ ni̱ ka̱ndísa ñaá ña̱yuu ñoó, dá chi̱ sa̱ náꞌá vá ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú nío̱ iin rá iin na, 25 ta ko̱ xínñóꞌó taꞌon na ni iin tóꞌón ña̱yuu, dá ki̱ꞌo na kuendá saꞌa̱ iin rá iin ña̱yuu, dá chi̱ náꞌá vá ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú nío̱ ná.