To̱ꞌon yóꞌo kía̱n ni̱ taa San Judas ni̱ saꞌa̱n no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús
1
Káꞌa̱n Judas ndisáꞌán
Yuꞌu̱ kúú Judas, ta kéchóoin noo̱ Jesucristo, ta ñanii̱ kúú Jacobo. Ta káꞌa̱n yuꞌu̱ ndisáꞌán xíꞌín ndoꞌó, na̱ ni̱ kana tatá yo̱ Ndios, ta ni̱ ndu̱vii ná ndo̱ꞌó, ta ñóꞌo ndó noo̱ ndáꞌa̱ Jesucristo. Ná kuꞌu̱ cháá ka̱ ini Ndios saꞌa̱ ndo̱, ta naki̱ꞌo cháá ka̱ na̱ ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱, ta ná koni̱ cháá ka̱ na̱ ndo̱ꞌó.
Diꞌa kée ta̱a dánaꞌa̱ ña̱ to̱ꞌón
Na̱ mani̱ miíi̱, sa̱ io nduu va yuꞌu̱ ña̱ kía̱n taai ndi ni̱ kee Ndios ni̱ da̱káki na yó no̱ó kua̱chi yo̱. Tído kándaa̱ inii̱ ña̱ miía̱n ndúsa̱ kánian kaꞌa̱n niꞌinii noo̱ ndo̱ ña̱ kía̱n ndi̱ꞌi ini ndo̱ kandita ndaa̱ ndo̱ xíꞌín ña̱ ndaa̱ kándísa yó, ña̱ kíán iin ndée̱ ni̱ xi̱ꞌo Ndios no̱ó ña̱yuu na̱. Chi̱ ni̱ ku̱ꞌu de̱ꞌé dao ta̱a to̱ꞌón tein ndó, ta nda̱ míí saꞌa̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios sa̱ꞌá ta̱a yóꞌo ña̱ ndoꞌo nío̱ rá sa̱ꞌá ña̱ kée ra. Kúú rá ta̱ kini, chi̱ kaá ra̱ ña̱ sa̱ꞌá ña̱ mani̱ ni̱ kee Ndios saꞌa̱ yo̱, sa̱ꞌá ño̱ó kuu kee yó ndi ndáa mií vá ña̱ꞌa kóni̱ ñíi̱ yo̱. Ta ko̱ nákoni ra̱ Ndios, na̱ kómí ndidaá táꞌa̱n choon, ta ni ko̱ nákoni ra̱ Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱.
Ta sa̱ náꞌá vá ndó, tído dándusaa̱ inii̱ ndo̱ꞌó ña̱ tá ni̱ ndiꞌi ni̱ taó satoꞌo yo̱ Ndios na̱ ñoo na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ ta̱ Egipto, dá ni̱ da̱naá na̱ ña̱yuu ko̱ ní kándísa ñaá. Dión taꞌani ni̱ ndoꞌo dao ángel, chi̱ ko̱ ní sá ndaa va̱ꞌa na choon sa̱ komí ná, diꞌa ni̱ da̱nkoo na no̱ó sa̱ ni̱ ndei na. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ taán ñaá Ndios noo̱ íin naá yái̱, ini veꞌe ka̱a, ña̱ kía̱n ni kuu̱ o̱ nóno̱, ta ñoó kañoꞌo na nda̱ ná xi̱nko̱o kuu̱ keyíko̱ Ndios saꞌa̱ ná. Dión taꞌani ni̱ ndoꞌo na̱ ñoo Sodoma xíꞌín Gomorra, xíꞌín ndidaá ka̱ ni na̱ ndéi ñoo ñóꞌo yati xíꞌán. Chi̱ ni̱ kee na táto̱ꞌon ni̱ kee ángel ñoó, chi̱ ni̱ kee na kua̱chi xíꞌín ñíi̱ ná, ta ni̱ kesátá ná ña̱ ni̱ saki Ndios, ña̱ kúú kua̱chi kaꞌan noo̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ da̱ndóꞌo Ndios nío̱ ná xíꞌín ñoꞌó kéi̱, ta ni iin kuu̱ o̱ ndíꞌi ña̱ kéi̱ na̱, dá ná koni iin rá iin yó tá ndóꞌo ña̱yuu kée dión.
Dión taꞌani kée ta̱a to̱ꞌón yóꞌo, táꞌa̱n ra̱ kaá ña̱ sa̱ní ra̱ kée Ndios, chi̱ dáyako̱ taꞌani ra ñíi̱ rá xíꞌín kua̱chi kaꞌan noo̱, ta ko̱ nákoni ra̱ ta̱ néꞌe choon, ta káꞌa̱n ndava̱ꞌa ra sa̱ꞌá ña̱ kómí choon náꞌano. Tído ni arcángel Miguel, na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ noo̱ ángel, ko̱ ní chíndaa̱ noo̱ ná dátai̱ kua̱chi na ña̱ uꞌu̱ nani ni̱ na̱á ndodó na̱ yikí ko̱ño Moisés xíꞌán. Diꞌa ni̱ kaa na̱ xíꞌán: “Ná dána̱ni mií satoꞌi̱ Ndios yo̱ꞌó.” 10 Tído ta̱ to̱ꞌón yóꞌo kúú ra̱ yáꞌa káꞌa̱n ndava̱ꞌa sa̱ꞌá ña̱ ko̱ kándaa̱ ini ra̱, ta sa̱va̱ꞌa ña̱ náꞌá rá kúú ña̱ ndáki ini ña̱xintóni̱ mií rá táto̱ꞌon ndóꞌo kíti̱ ko̱ó ña̱ nákani ini, ño̱ó kía̱n dáyako̱ ñaá noo̱ Ndios. 11 ¡Ndaꞌí kúu ví rá! Dá chi̱ ndíko̱ ra̱ ña̱ ni̱ kee Caín, táꞌa̱n ra̱ ni̱ saꞌání ñani ra̱. Ta ndíko̱ ra̱ di̱ꞌón táto̱ꞌon ni̱ kee Balaam, ta̱ sa̱ kuu profeta ma̱ñá. Ta ndáneꞌe yúꞌu̱ rá noo̱ Ndios táto̱ꞌon ni̱ kee Coré, sa̱ꞌá ño̱ó naá rá táto̱ꞌon ni̱ ndoꞌo Coré.
12 Ta kúú rá yáko̱ ñóꞌo tein ndoꞌó noo̱ ndítútí ndó sásáꞌan ndó sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá Jesús, chi̱ tein víko̱ kée ndó ñóꞌo ra kée ra ña̱ kaꞌan noo̱, ta sa̱va̱ꞌa saꞌa̱ mií vá rá nákani ini ra̱. Ta kúú rá táto̱ꞌon viko̱ kuaꞌa̱n xoo diꞌa xoo diꞌa kée tachi̱, ta ko̱ xíꞌo ña dai̱. Ta kúú rá táto̱ꞌon iin yíto̱ kuíꞌí ko̱ xíꞌo kui̱ꞌi tein yoo̱ dákée. Sa̱ꞌá ño̱ó kúú rá iin yíto̱ ni̱ xiꞌi̱ uu̱ taꞌándá, chi̱ ko̱ xíꞌo rá kui̱ꞌi, ta taó ná ra̱ no̱ñóꞌo̱ ná. 13 Ta kúú rá táto̱ꞌon no̱ó ta̱ñoꞌo̱, ña̱ ndákuei ve̱i dánkoo chiꞌi̱o̱n nda̱ yúꞌu̱ ra̱, ta sa̱va̱ꞌa ña̱ dánkoo rá kía̱n kaꞌan noo̱ xíꞌín ña̱ yakó. Ta kúú rá táto̱ꞌon ti̱ñoo̱ náꞌano xíonoo ndava̱ꞌa nda̱ induú. Sa̱ꞌá ño̱ó sa̱ ió nduu va noo̱ íin naá yái̱, ta ñoó kandadi niꞌini ra ndidaá táꞌa̱n kuu̱.
14 Ta Enoc, na̱ ni̱ sa̱ kuu tata kúú usa̱ ni̱ kixi ti̱xi Adán, no̱ón kúú na̱ ni̱ kaꞌa̱n saꞌa̱ ndí ki̱án ndoꞌo ta̱ kée dión, ta diꞌa kaá na̱: “Kanaꞌá ndó ña̱ kasaa̱ Ndios, na̱ kúú satoꞌo yo̱, ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo mil ángel ná kandaka na kasaa̱ na̱, 15 dá keyíko̱ na̱ saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu, dá dándóꞌo na nío̱ ndidaá ña̱yuu kíni sa̱ꞌá ña̱ kini ni̱ kee na xíꞌín ña̱xintóni̱ kíni kómí ná, ta dándóꞌo taꞌani na nío̱ ndidaá na̱ ni̱ ya̱ꞌa ni̱ kaꞌa̱n ndava̱ꞌa saꞌa̱ ná.” Dión ni̱ kaa Enoc. 16 Ta káꞌa̱n kua̱chi ta̱ to̱ꞌón yóꞌo, ta kána̱ꞌá ra̱ sa̱ꞌá ña̱yuu, ta xíonoo ra kée ra sa̱va̱ꞌa ña̱ kóni̱ mií vá rá, ta chíndaya̱ꞌi ra mií rá, ta kée ra ña̱ káꞌa̱n va̱ꞌa ra xíꞌín ña̱yuu, dá niꞌi̱ rá ña̱ kóni̱ ra̱, chi̱ kúú rá ta̱ ma̱ñá.
Káꞌa̱n niꞌini Judas no̱ó ña̱yuu ña̱ kuita ndaa̱ na̱ xíꞌín to̱ꞌon Ndios
17 Tído ndoꞌó, na̱ mani̱ miíi̱, ndiko̱ꞌon ini ndo̱ to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n apóstol, na̱ ni̱ ka̱xi satoꞌo yo̱ Jesucristo kaneꞌe to̱ꞌon na, 18 chi̱ diꞌa ni̱ kaa na̱: “Tein kuu̱ noo̱ ndíꞌi kandei ta̱a kedi̱ki ndaa ra̱ ña̱ ndaa̱, ta kanoo ra kee ra ña̱ kóni̱ mií rá.” 19 Ta ta̱a yóꞌo kúú ra̱ ndúkú kaꞌanda dao táꞌan ndó, ta kée ra ña̱ kóni̱ ñíi̱ rá, ta ko̱ i̱ó taꞌon Espíritu ii̱ Ndios ini ra̱. 20 Tído ndoꞌó, ñani mani̱, ndundéé ndó dákuáꞌano ndó mií ndó xíꞌín ña̱ ndaa̱ kándísa yó, chi̱ ña̱ ii̱ kíán. Ta kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín Ndios xíꞌín ndée̱ xíꞌo Espíritu ii̱ noo̱ ndo̱. 21 Ta koo ini ndo̱ taxi va̱ꞌa ndó mií ndó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kúꞌu̱ ini Ndios saꞌa̱ ndo̱, xía̱n nani ndáti ndó kemáni̱ Jesucristo ndo̱ꞌó xíꞌín ña̱ kataki chíchí ndó.
22 Ta koo ini ndo̱ kaꞌa̱n niꞌini ndó no̱ó na̱ nákani kuáchi̱ ini, na̱ ko̱ kúú ndúsáꞌano. 23 Koo ini ndo̱ di̱tá ndó dao ka̱ na̱ no̱ó ta̱ndóꞌó ndóꞌo na, ña̱ kúú táto̱ꞌon ñoꞌó kéi̱ ita̱. Ta kuꞌu̱ ini ndo̱ saꞌa̱ dao ka̱ na̱, tído kandaa ndo̱ mií ndó no̱ó ña̱ kini kée na, ta nda̱ dáꞌo̱n ndíxi na kañóꞌó ndó, chi̱ yakóán xíꞌín ña̱ kini kée na.
Kánian natiin Ndios ndidaá ña̱ñóꞌó
24 Ta kándéé vá Ndios kandaa na̱ ndo̱ꞌó, dá kía̱n ná dáꞌa ni dánkoo ndó ña̱ ndaa̱ kándísa yó, ta kándéé ná ná chikata vii ná ndo̱ꞌó noo̱ ió na̱ dándáki na xíꞌa̱n kádii̱ iní ndo̱. 25 Ta iin tóꞌón dini̱ míí ná kúú Ndios, ta iin tóꞌón míí ná kúú na̱ ndi̱chí, ta mií ná kúú na̱ dáka̱ki ñaá. Ta iin tóꞌón míí ná kúú na̱ kánian natiin ndidaá ña̱ñóꞌó, xíꞌín ndidaá kúú choon, ta ná dándáki na ndidaá ña̱ꞌa, ta ná kakomí ná ndidaá ndée̱ kuu̱ víti, ta ki̱ꞌo dión kuií vá ná koo. Dión ná koo.