To̱ꞌon yóꞌo nákani saꞌa̱ ndidaá ña̱ ve̱i koo
1
Xíꞌo Juan kuendá saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ xini na̱
Ña̱ yóꞌo kúú ña̱ ni̱ naꞌa̱ Jesucristo noo̱ ndidaá na̱ xínkuáchí noo̱ ná, ña̱ ni̱ xi̱ꞌo mií Ndios noo̱ ná saꞌa̱ ndidaá ña̱ꞌa yachi̱ ve̱i koo. Ta ni̱ ta̱ndaꞌá ná iin ángel nákaa̱ ti̱xi ndáꞌa̱ ná, ni̱ kii na ni̱ naꞌa̱ na̱ ndidaá ña̱ yóꞌo noo̱ yúꞌu̱, Juan, na̱ xínkuáchí noo̱ Jesucristo. Sa̱ꞌá ño̱ó xíꞌo ndaa̱ yuꞌu̱ kuendá saꞌa̱ ndidaá to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱í, xíꞌín saꞌa̱ to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Jesucristo, ña̱ kía̱n ni̱ xinii̱ xíꞌín noo̱í. Ndikáꞌán ví na̱ káꞌi tuti yóꞌo, ta ndikáꞌán ví na̱ seídóꞌo ña̱ nákanian sa̱ꞌá ña̱ ve̱i koo, ta nátaán váꞌa na ña̱ ini nío̱ ná, dá chi̱ sa̱ kúyati va kuu̱ ve̱i koo ndidaá ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱.
Káꞌa̱n Juan ndisáꞌán xíꞌín ndin usa̱ veꞌe ño̱ꞌo kuendá Jesús ñóꞌo chí kuendá Asia
Yuꞌu̱ kúú Juan, ta káꞌa̱n yuꞌu̱ ndisáꞌán xíꞌín ndin usa̱ veꞌe ño̱ꞌo kuendá Jesús ñóꞌo chí kuendá Asia. Ta ná kee Ndios ña̱ mani̱ xíꞌín ndoꞌó, ta ná ki̱ꞌo na ña̱ kandei va̱ꞌa ndó. Mií ná kúú ná, ta mií ná ni̱ sa̱ kuu na, ta mií ná kúú na̱ kasaa̱. Ta dión taꞌani ná kee ndin usa̱ espíritu xíꞌín ndoꞌó, táꞌa̱n espíritu ió noo̱ Ndios, noo̱ ió na̱ dándáki na. Ta dión taꞌani ná kee Jesucristo xíꞌín ndoꞌó. Ta no̱ón kúú na̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá sa̱ꞌá ña̱ ndaa̱, ta mií ná kúú na̱ mií no̱ó ni̱ na̱taki iin íchi̱ no̱ó na̱ ni̱ xiꞌi̱, ta iin tóꞌón mií ná kúú dini̱ noo̱ ndidaá rey dándáki no̱ñóꞌo̱ yóꞌo. Ta mií ná kúꞌu̱ ini saꞌa̱ yo̱, ta ni̱ da̱ndóo na kua̱chi yó xíꞌín nii̱ ná, ta ni̱ ndee na yó kakuu yó rey xíꞌín duti̱, dá koni kuáchí yó noo̱ tatá na̱ Ndios. Ta daá kuití ná natiin na ña̱ñóꞌó, ta ná dándáki na ndidaá ña̱ꞌa. Dión ná koo. ¡Kande̱ꞌé ndó! ¡Tein viko̱ káa kixi Jesús! Ta ndidaá táꞌa̱n ña̱yuu koni ñaá xíꞌín noo̱ ná, ta nda̱ ta̱a ni̱ saꞌání ñaá koni túu ñaá rá noo̱ kii na. Ta ndidaá táꞌa̱n ña̱yuu ndéi iin rá iin ñoo noo̱ kúú ñayuú yóꞌo kuaki na xíꞌín ndirá noo̱ ná tá ná kasandaá kuu̱ yóꞌo. Dión ná koo.
“Yuꞌu̱ kúú to̱ꞌon mií no̱ó xíꞌín to̱ꞌon noo̱ ndíꞌi, ta kúúí na̱ míí saꞌa̱ xíꞌín na̱ noo̱ ndíꞌi”, kaá na̱ kúú satoꞌo yo̱. Mií ná kúú ná, ta mií ná ni̱ sa̱ kuu na, ta mií ná kúú na̱ kasaa̱, ta mií ná kándéé kée ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa.
Ni̱ xini Juan Jesús, ta ndato nda̱ꞌo káa na
Ta yuꞌu̱ kúú Juan, na̱ kúú ñani ndo̱, ta ndóꞌo taꞌani nío̱ yuꞌu̱ táto̱ꞌon ndóꞌo nío̱ ndo̱ꞌó, ta nákaa̱i̱ ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios táto̱ꞌon ñóꞌo taꞌani ndoꞌó, ta xíꞌo ndeé inii̱ tein ta̱ndóꞌó táto̱ꞌon xíꞌo ndeé taꞌani ini ndo̱ꞌó sa̱ꞌá ña̱ ndíta yó xíꞌín Jesucristo. Ta sa̱ꞌá ña̱ dánaꞌi̱ to̱ꞌon Ndios, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ káꞌi̱n saꞌa̱ Jesucristo, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌa̱n ta̱ néꞌe choon ni̱ da̱nkoo ra yuꞌu̱ iin yúku̱ íin ini ta̱ñoꞌo̱ noo̱ naní Patmos.
10 Tein iin kuu̱ ni̱ ka̱xi mií satoꞌo yo̱ Ndios kekáꞌano yó na̱, daá ñoó nákaa̱ yuꞌu̱ ti̱xi ndáꞌa̱ Espíritu ii̱ ná. Ta kúú ni̱ seídóꞌi chí sata̱ díꞌai ña̱ ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ kaꞌa̱n iin tachi̱ ña̱yuu. Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ꞌi káꞌa̱n trompeta, ki̱ꞌo dión ni̱ꞌi ni̱ kaꞌa̱n tachi̱ ñoó. 11 Dá ni̱ kaꞌa̱n xíꞌíín:
―Yuꞌu̱ kúú to̱ꞌon mií no̱ó xíꞌín to̱ꞌon noo̱ ndíꞌi, ta kúúí na̱ míí saꞌa̱ xíꞌín na̱ noo̱ ndíꞌi. Ta taa kíi̱ yo̱ꞌó noo̱ tuti ndidaá ña̱ ndéꞌón kúu, dá tandaꞌón ña̱ ná koꞌa̱n noo̱ ndin usa̱ veꞌe ño̱ꞌo ñóꞌo chí kuendá Asia, noo̱ kúú ñoo Éfeso, xíꞌín ñoo Esmirna, xíꞌín ñoo Pérgamo, xíꞌín ñoo Tiatira, xíꞌín ñoo Sardis, xíꞌín ñoo Filadelfia xíꞌín ñoo Laodicea ―kaá na̱ xíꞌíín.
12 Dá tá ni̱ na̱ndió ko̱oi ni̱ sa̱ nde̱ꞌí, nde̱ꞌá ndá yoo káꞌa̱n xíꞌíín, ta kúú ni̱ xinii̱ ndíta usa̱ candelero ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín oro, noo̱ sá ndodó ña̱ tóo̱n. 13 Ta tein ndin usa̱ candelero ñoó íin iin na̱ káa táto̱ꞌon káa na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo. Ta ndíxi na iin dáꞌo̱n káni̱, ta xíno̱a̱n nda̱ saꞌa̱ ná, ta nákaa̱ iin vati̱ oro yuꞌú ndíká na̱. 14 Ta dini̱ ná xíꞌín idí dini̱ ná kuxí kachi̱a̱n, ta ndéꞌán táto̱ꞌon ndéꞌé yiꞌo̱, ta nduchí nóó na̱ kúú táto̱ꞌon ki̱ꞌo ñoꞌó ita̱. 15 Ta táto̱ꞌon yéꞌe̱ ka̱a kuaán ni̱ da̱ndúti̱ ra̱, ki̱ꞌo dión yéꞌe̱ saꞌa̱ ná. Ta táto̱ꞌon ki̱ꞌo níꞌi no̱ó kuaꞌa̱n ta̱kui̱í kuaꞌa̱, ki̱ꞌo dión níꞌi tachi̱ ná. 16 Ta noo̱ ndáꞌa̱ xoo kuáꞌa na̱ ñóꞌo usa̱ ti̱ñoo̱, ta yúꞌu̱ ná tánee iin espada, ta ndi nduú xooa̱n dee̱n. Ta ndato yéꞌe̱ noo̱ ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndato yéꞌe̱ tá ndií dee̱n.
17 Tá ni̱ xinii̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa na, kúú ni̱ yaa̱i̱ nda̱ no̱ñóꞌo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kuéi na̱ ni̱ xiꞌi̱. Dá ni̱ chi̱nóo na ndaꞌá kuáꞌa na̱ sata̱í, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌíín:
―O̱ sa̱ yúꞌóo̱n. Yuꞌu̱ kúú na̱ míí saꞌa̱, ta yuꞌu̱ kúú na̱ noo̱ ndíꞌi. 18 Ta kúú taꞌanii na̱ daá ió takí. Ni̱ xiꞌi̱i̱, tído takíi̱ viti, ta daá kuií vá katakii̱. Dión ná koo. Ta mií yuꞌu̱ kómíí ndaꞌá ka̱a noo̱ ñóꞌo na̱ kúú ndi̱i, ta kómí taꞌani yuꞌu̱ choon no̱ó ña̱ kédaá xíꞌín ña̱yuu, dá xíꞌi̱ na̱. 19 Ta taa ndidaá ña̱ ni̱ xino̱n, ta taa taꞌani ndidaá ña̱ kúu tiempo viti, xíꞌín ña̱ koo chí noo̱. 20 Ná koꞌi̱n kasto̱ꞌin xíꞌón ndi dándáki ndin usa̱ ti̱ñoo̱, táꞌa̱n kirí ni̱ xino̱n ñóꞌo noo̱ ndáꞌa̱ xoo kuáꞌi̱, xíꞌín ndin usa̱ candelero oro ñoó. Ndin usa̱ ti̱ñoo̱ ñoó kúú ndin usa̱ ángel kómí choon sata̱ ndin usa̱ veꞌe ño̱ꞌo ñóꞌo chí kuendá Asia, ta ndin usa̱ candelero oro ni̱ xino̱n ñoó kúú ndin usa̱ veꞌe ño̱ꞌo ñoó.