To̱ꞌon yóꞌo kía̱n ni̱ taa San Pablo ni̱ saꞌa̱n no̱ó na̱ ñoo Roma
1
Káꞌa̱n Pablo ndisáꞌán
Yuꞌu̱ kúú Pablo, ta kéchóoin noo̱ Jesucristo, ta ni̱ na̱kana na yuꞌu̱ kakuui iin apóstol, chi̱ ni̱ taó xóo na yuꞌu̱ ña̱ kanooi kasto̱ꞌin xíꞌín ña̱yuu sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios. Ta to̱ꞌon yóꞌo kíán ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Ndios kee na nda̱ rá sa̱ naꞌá, ta profeta na̱ ni̱ taa naa̱n noo̱ tuti ii̱ mií ná.
Ta to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo káꞌa̱n sa̱ꞌá de̱ꞌe na Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱. Ni̱ kii na tein na̱ veꞌe rey David, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaki na kúú ná iin ta̱a. Ta xíꞌín ndée̱ mií Espíritu ii̱ Ndios ni̱ naꞌa̱ ña̱ Jesús kúú de̱ꞌe Ndios, chi̱ ni̱ da̱nátaki ñaá ná tein na̱ ni̱ xiꞌi̱. Ta saꞌa̱ Jesús ni̱ niꞌi̱ ndú ña̱ mani̱ ña̱ kakuu ndu apóstol, dá kaneꞌe ndu to̱ꞌon na no̱ó ña̱yuu ndéi iin níí kúú ñayuú yóꞌo, dá natiin kuu̱ ná ña̱ñóꞌó sa̱ꞌá ña̱ kandeé iní ñaá ná, ta kueídóꞌo ñaá ná. Ta tein ña̱yuu ñoó ñóꞌo taꞌani ndoꞌó, chi̱ ni̱ na̱kana Ndios ndo̱ꞌó ña̱ kakuu ndó kuendá Jesucristo.
Ta káꞌa̱n yuꞌu̱ ndisáꞌán xíꞌín ndoꞌó, na̱ ndéi ñoo Roma, na̱ kúꞌu̱ ini Ndios saꞌa̱, na̱ ni̱ na̱kana na kakuu ña̱yuu mií ná. Ta mií tatá yo̱ Ndios xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesucristo ná kee ña̱ mani̱ xíꞌín ndó, ta naki̱ꞌo na ña̱ ná koo va̱ꞌa ini ndo̱.
Kóni̱ Pablo koꞌo̱n na̱ korniꞌini na ña̱yuu ndéi ñoo Roma
Ta dinñóꞌó ka̱ náki̱ꞌoi ndivéꞌe noo̱ Ndios xíꞌín kuu̱ Jesucristo saꞌa̱ iin rá iin ndó, dá chi̱ sa̱ iin níí kúú vá ñayuú níꞌi̱ tóꞌon na ña̱ kándéé iní ndo̱ Jesús. Ta noo̱ mií Ndios kéchóoin xíꞌín ndinoꞌo inii̱ dánaꞌi̱ to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n sa̱ꞌá de̱ꞌe na, ta no̱ón kúú na̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá sa̱ꞌí, ña̱ daá kuití vá xíka̱i̱ ña̱ mani̱ noo̱ ná saꞌa̱ ndo̱. 10 Ta noo̱ káꞌi̱n xíꞌín ná, seí ndaꞌíi̱ noo̱ ná ña̱ tá kóni̱ mií ná, dá ná saa̱i̱ korniꞌinii ndo̱ꞌó. 11 Dá chi̱ kóni̱i̱ saa̱i̱ kande̱ꞌí ndo̱ꞌó, ta chindeéí ndo̱ꞌó, dá niꞌi̱ ndo̱ ña̱ va̱ꞌa noo̱ Espíritu ii̱ Ndios, dá kandita toon cháá ka̱ ndo̱ xíꞌín ña̱ ndaa̱ kándísa yó, 12 dá ná naki̱ꞌo táꞌan yó ta̱ndeé iní noo̱ iin rá iin yó no̱ó ña̱ ndaa̱ kándísa yó, chi̱ iin nóó kúú vá ña̱ kándísa yó.
13 Ñani miíi̱, kóni̱i̱ ña̱ kanaꞌá ndó ña̱ sa̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo taꞌándá ni̱ kaꞌín saa̱i̱ kande̱ꞌí ndo̱ꞌó, tído nda̱ viti ió ña̱ꞌa chítuu yuꞌu̱ ña̱ saa̱i̱. Chi̱ kóni̱i̱ keei iin choon va̱ꞌa tein mií ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ keei tein dao ka̱ na̱ ko̱ kúú na̱ Israel.
14 Dá chi̱ miía̱n ndúsa̱ kánian dánaꞌi̱ no̱ó ña̱yuu káꞌa̱n yúꞌu̱ griego, xíꞌín no̱ó na̱ ko̱ káꞌa̱n yúꞌu̱ griego, xíꞌín na̱ ndi̱chí, xíꞌín na̱ ko̱ ndichí. 15 Sa̱ꞌá ño̱ó kóni̱ kíi̱í saa̱i̱ kasto̱ꞌin xíꞌín ndoꞌó, na̱ ndéi ñoo Roma xaa̱n, sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús.
Kándo̱o vii yo̱ noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kándéé ini yo̱ Jesús
16 Ta ko̱ xíkaꞌan noo̱í káꞌi̱n sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ Jesús, dá chi̱ xíꞌín to̱ꞌon yóꞌo dáka̱ki Ndios ndidaá kúú ña̱yuu kándísa ñaá. Ta dinñóꞌó no̱ó na̱ Israel ni̱ ka̱sáa̱ to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo. Ta ni̱ kasa̱ndaá taꞌanian no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel. 17 Dá chi̱ to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo káꞌa̱n saꞌa̱ ndí ki̱án kee yó, dá kando̱o vii yo̱ noo̱ Ndios, chi̱ kándo̱o vii yo̱ noo̱ ná sa̱ꞌá iin tóꞌón dini̱ ña̱ kándéé iní yo̱ Jesús. Dá chi̱ diꞌa kaá tuti ii̱ mií Ndios: “Na̱ ni̱ ka̱ndo̱o vií noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní ñaá ná, no̱ón kúú na̱ kataki chíchí.”
Káꞌa̱n Pablo ña̱ ndidaá ña̱yuu kómí kua̱chi noo̱ Ndios
18 Ta ña̱ xído̱ ini Ndios kíi nda̱ induú sata̱ ndidaá kúú ña̱yuu kée ña̱ kini, xíꞌín na̱ xíxi ini, chi̱ xíꞌín ña̱ kini kée na chítuu na ña̱ ndaa̱ saꞌa̱ Ndios. 19 Ta ña̱ kánian kanaꞌá ná saꞌa̱ Ndios, sa̱ náꞌá vá ná ña̱, dá chi̱ mií Ndios ni̱ xi̱ꞌo ña̱ ni̱ ka̱ndaa̱ ini na̱ sa̱ꞌán. 20 Ta va̱ꞌará o̱ kúu taꞌon koni yo̱ choon káꞌano néꞌe na xíꞌín noo̱ yo̱, ta va̱ꞌará o̱ kúu taꞌon koni yo̱ ña̱ kúú ná Ndios, tído kánian kanaꞌá yó ña̱ miía̱n ndaa̱ ió na̱, ta néꞌe na choon, chi̱ nda̱ rá ni̱ ka̱sáꞌá saꞌa̱ ñayuú yóꞌo xíꞌo na ña̱ kándaa̱ ini yo̱ ña̱ dión kíán, chi̱ xiní yo̱ ndidaá kúú ña̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa na. Sa̱ꞌá ño̱ó ni iin tóꞌón ña̱yuu o̱ kúu kaa ña̱ ko̱ náꞌá ná saꞌa̱ Ndios.
21 Ta va̱ꞌará náꞌá ná ña̱ ió Ndios, tído ko̱ ndáño̱ꞌo taꞌon ñaá ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo kánian kee na, ta ni ko̱ náki̱ꞌo na ndivéꞌe noo̱ ná. Diꞌa xíni̱ ndi ku̱ú vá ña̱ꞌa ko̱ chóon nákani ini na̱, ta ni̱ ndu̱káxí nío̱ ná, chi̱ ni̱ na̱kuíi̱n naá vá ña̱xintóni̱ ná. 22 Kée na mií ná ña̱ kúú ná ña̱yuu ndichí, tído ni̱ nduxi̱xi diꞌa na, 23 chi̱ ni̱ da̱nkoo na ña̱ kekáꞌano Ndios, na̱ ió kuií. Dá ni̱ ka̱sáꞌá kékáꞌano na naꞌáná ta̱a, táꞌan ra̱ xíꞌi̱, xíꞌín naꞌáná laa, xíꞌín naꞌáná kirí komi̱ saꞌa̱, xíꞌín naꞌáná kirí xíka ti̱i.
24 Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá Ndios noo̱ ndidaá kúú ña̱ kini, táꞌa̱n ña̱ kátoó téí ña̱yuu ñoó kee na. Sa̱ꞌá ño̱ó ndéi iin rá iin na kée na ña̱ kaꞌan noo̱ xíꞌín ñíi̱ ná. 25 Ta ni̱ da̱nkoo na ña̱ ndaa̱ saꞌa̱ Ndios, ta ni̱ ka̱ndísa na ña̱ to̱ꞌón, chi̱ xíꞌo na ña̱ñóꞌó, ta ndáño̱ꞌo na ña̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios, ta ko̱ ndáño̱ꞌo na mií Ndios, na̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa ndidaá kúú ña̱ꞌa, na̱ daá kuití kánian natiin ña̱ñóꞌó. Dión ná koo.
26 Ta sa̱ꞌá ña̱ kée ña̱yuu ña̱ kini ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá Ndios no̱ó kua̱chi kaꞌan noo̱. Chi̱ nda̱ na̱ ñáꞌa̱ ni̱ da̱nkoo táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ saki Ndios ña̱ nakiꞌin táꞌan na xíꞌín iin ta̱a kandei na. Diꞌa ni̱ na̱kiꞌin táꞌan daá ñáꞌa̱ mií ná ndéi na kée na kua̱chi kaꞌan noo̱. 27 Ta dión taꞌani kée dao ta̱a, chi̱ ni̱ da̱nkoo taꞌani ra táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ saki Ndios nakiꞌin táꞌan ra xíꞌín iin ñáꞌa̱ kandei na. Dá ni̱ ka̱sáꞌá kátoó xíxi ra kudi̱ ra̱ xíꞌín ta̱a xi̱ꞌín rá, chi̱ yáꞌa ra kée ra kua̱chi kaꞌan noo̱ xíꞌín daá ta̱a mií rá. Sa̱ꞌá ño̱ó níꞌi̱ táꞌi̱ rá ña̱ ndoꞌo naní nío̱ rá sa̱ꞌá kua̱chi kée ra.
28 Ta sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní xíin na taó kuendá na̱ Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá Ndios noo̱ ndidaá kúú ña̱ kini nákani ini ña̱xintóni̱ ná, dá ná kee na ña̱ ko̱ kánian kee na. 29 Chi̱ ni̱ na̱kutí ná ñóꞌo ndidaá kúú ña̱ꞌa ko̱ váꞌa, ta kée na kua̱chi kaꞌan noo̱ xíꞌín ndi ndáa mií vá ña̱yuu, ta saá ini na̱, ta kátoó nda̱ꞌo na kakomí ná ña̱ kui̱ká, ta kée na ña̱ kini xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu, ta uꞌu̱ ini na̱, ta saꞌání na̱ ndi̱i, ta dána̱á na̱ dao ka̱ ña̱yuu, ta dándaꞌí na̱ ña̱yuu, ta chínaní kini na dao ka̱ ña̱yuu, 30 ta káꞌa̱n uꞌu̱ na̱ saꞌa̱ dao ka̱ na̱, ta káva̱ꞌa na kua̱chi sa̱ꞌá ña̱yuu, ta xiní uꞌu̱ na̱ Ndios, ta ko̱ó ña̱ñóꞌó ná no̱ó ña̱yuu xi̱ꞌín ná, ta káꞌán ná ña̱ kúú ná ña̱yuu ndáya̱ꞌi, ta ió táyíí ini na̱, ta ndúkú ná kee na ña̱ kini sa̱á, ta ko̱ seídóꞌo na tatá na̱ xíꞌín naná na̱, 31 ta kúú ná ña̱yuu ndeé to̱ꞌon, ta ko̱ kée na to̱ꞌon káꞌa̱n na̱, ta ko̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ ni iin ña̱yuu, ta ko̱ ió ndaꞌí ví ini na̱ xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu, ta ko̱ó ña̱ xíꞌo káꞌano ini noo̱ ná. 32 Ta sa̱ kándaa̱ ini ña̱yuu ñoó saꞌa̱ choon ni̱ saꞌanda Ndios, ta kándaa̱ taꞌani ini na̱ ña̱ ña̱yuu kée dión kánian kuu. Tído yáꞌa ii̱ vá mií ná kée na ña̱ kini ñoó, ta kádii̱ iní na̱ tá kée dao ka̱ ña̱yuu ña̱ kini ñoó.