3
Jadeꞌenꞌampy øø tø nwɨnmay jøts øø nda̱ꞌa̱nt ya̱m Atenas ka̱jpkøjxp ku øø kaꞌ nꞌukmajada̱knɨ, kumɨ kaꞌ øø nꞌukmɨdanaañɨ jadɨneꞌen ja jotmay, paty øø tø nguexy tuꞌuk ja nmɨguꞌuk pøn jam tø mꞌatsꞌijxyɨdɨ. Timoteo øøts nguexy, jaꞌaxɨ ja Dios tmɨdump jøts ejtp øøts ja tø nmøøtuñ ku øøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo yꞌøgyajpxy ja yꞌøyꞌayuujk tø nga̱jpxwa̱ꞌkxɨyɨ midi ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn tya̱jkp, jaꞌats mdukmadowɨdɨp jøts ja mga̱jpxjotꞌamøjkɨyɨdɨt jøts ja mꞌajotꞌa̱jtɨn tuꞌugyɨ xyikꞌettɨt, jøts jadeꞌen kaꞌ pøn tꞌɨxma̱tst øy ɨdøꞌøn ja tsep jadeꞌen yꞌity. Wa̱ꞌa̱tsxɨ køꞌøm xnɨja̱wɨdɨ jøts ku jadeꞌen ja ayoꞌon nba̱a̱jtɨndɨt. Jøts ku øø nay jam wyɨnaty møøt meets, ojtsxɨ øø nnɨgajpxy jøts mee ndukmadøy jøts ku nꞌa̱mja̱jtɨndɨt ndsaachja̱jtɨndɨt; tøts xnɨja̱wɨdɨ jøts ku jadeꞌen tø yjanchjaty. Paty øts, kumɨ kaꞌ øts jadɨneꞌen nꞌukjotkujkꞌa̱jtnɨ, jaꞌagøjxp mee tø ndanɨguexy ja ja̱a̱ꞌy jøts ja tyiktøꞌøt sa̱ ja mjanchja̱ꞌwɨn xyikꞌettɨ, jaꞌats ø ndsøꞌjkɨp uk wan meets ja mɨkuꞌ tø mduktuñɨdɨ ja yjaꞌ jøts jeexyɨp ja Dios kyajpxy jadeꞌen nugo ñɨwyɨndɨgøy sa̱ meets ja ojts njadukmadøy.
Tøts ja Timoteo wyɨmbity jam Tesalónica jøts ja ya̱m tø tmɨja̱ꞌa̱ty ja kajpxy ja ayuujk midi yikjotkujkꞌatyɨm jøts ku meets ja janchja̱ꞌwɨn møj xjagyepy jøts xyiktuujnɨdɨ xem ya̱m ja Dios chojkɨn. Yɨdeꞌents ja ya̱m wya̱ꞌa̱ñ jøts ku meets ejtp xja̱ꞌmyech, jøts ku nayɨdeꞌen ja tsojkɨn xjagyajptɨ jøts øø xjapa̱a̱twa̱ꞌa̱ñ nayɨdeꞌen sa̱m mee njaꞌejxwa̱mɨ. Ñɨyjotꞌamøkpøjkp øø mɨguꞌuk yja̱wɨ, ku øø nnɨmadøy jøts ku tuꞌugyɨ ja Dios xjanchja̱wɨdɨ, ya̱m øøts ɨdøꞌøn yja̱wɨ yɨdeꞌen tsepꞌagujkpy njaty. Ku øøts jadeꞌen nnɨmadøy jøts ku ja Dios tuꞌugyɨ amumjoojt møøt mꞌettɨ, jadeꞌen øø nnayja̱wɨyɨ tyimxyajɨmbejtp øøts yja̱wɨ. Ku meets jadeꞌen xuñ, øy øøts ja Dios møj njanchtamøja̱wɨ ku meets jadeꞌen xpadundɨ ku jadeꞌen xwɨndsøꞌøgɨdɨ ja Dios. 10 Xjats øøts yɨdeꞌen xɨnaxy tsunaxy ja Dios nꞌamɨdøy jøts mee ndyimyꞌatsꞌext, køꞌøm ndyimyꞌatspa̱a̱ttɨt, jøts kaꞌpxy myiktukmadoꞌodɨt ti jaty mja̱a̱kaꞌejtxɨdɨp jøts ja mjanchja̱ꞌwɨn tuꞌugyɨ tꞌettɨt.
11 Jaꞌ øø ndsøjkpy jøts øøts ja Dios Teety, jøts øøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo xpudøkɨt jøts øøts jam nnøjkxt jøts jam mꞌatsyikꞌejxtɨt. 12 Nay ja Diosts myikmøjta̱ꞌa̱gɨyɨdɨp ja mwɨnma̱a̱ꞌñ jøts ja tsojkɨn møj xjagyaptɨt nɨxem nɨya̱m, jøts xmɨnamyayɨdɨt øy pøn møøt nayɨdeꞌen sa̱m mee myiktsoktɨn sa̱m meets ja tsojkɨn ndamɨjagyapɨ. 13 Nay ja Dios Teety mmoꞌojɨdɨp ja myøkꞌa̱jtɨn jøts xmɨdanɨdɨt ku sa̱ mja̱ttɨt, jadeꞌents ja mjaꞌbikyɨdɨ jøts mgapøkyꞌijxyɨdɨ ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jadɨgojk myeꞌent møøt nɨdukɨꞌɨyɨ pøn jaty ja Dios jaꞌa̱jtɨdɨp.