4
Sa̱ ja Dios xajotkujkꞌa̱jtɨnt
Ɨxya̱mts øø mɨguꞌuk nnɨgajpxy jøts mee myiktukmadowdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yꞌanaꞌamɨngøjxp: jøts ku jadeꞌen xunꞌettɨt sa̱ øøts ojts nyikꞌɨxpiky jøts ku mdsøønɨdɨt mdanɨdɨt jadeꞌen sa̱ ja Dios ttajotkujkꞌaty. Tunꞌettɨts meets ja jadeꞌen.
Mnɨja̱ꞌwɨdɨpxɨ ja anaꞌamɨn midi myikmøødyɨ, midi øø tø nnɨgajxpy ku jadeꞌen tyikutuky ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús. Jaꞌ Dios chøjkpy jøts ja tuꞌugyɨ xnadyamɨyoxɨdɨt; jøts kidi nugo mnamyøøtꞌatyɨdɨ pønɨ kaꞌadam ja xnɨya̱a̱ꞌyɨdɨ pønɨ kaꞌadam ja xnɨdøꞌøxyɨdɨ, ku pøn yꞌamajtskɨwya̱ꞌa̱ñ, kaꞌap ja patkɨꞌɨyɨ nɨpøn tøꞌøxyøjk tkamøøtꞌa̱tt. Jaꞌ øy wa̱ꞌa̱ts pɨdsømp jøts ja jadeꞌen køꞌøm ñawyɨndsøꞌøgɨyɨ. Jøts kidi nugo mbøktɨ ku mnachujꞌijxyɨdɨ jaꞌayɨ sa̱m ja ja̱a̱ꞌy yꞌadɨꞌɨchɨn pøn ja Dios tkanɨja̱ꞌwɨp. Kidi pøn ja myɨguꞌuk ñɨdøꞌøxy twɨnꞌøøꞌnɨdɨ, møk nwɨndsønꞌa̱jtɨm mdagubatɨdɨt, pø tøxɨ øø nnɨgajpxy. Jaꞌats adøm ja Dios tø xanɨbɨkta̱a̱jkaꞌam jøts adøm øy tsuj nja̱a̱ꞌyꞌa̱jtɨndɨt. Kaꞌap ja jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ ja Dios jøts ja kyaꞌøybɨ nduꞌunɨnt. Jadeꞌents ɨdøꞌøn, pønɨ pøn yøꞌøbɨ ɨxpøjkɨn tkamøjpɨkta̱kp kidi myɨguꞌugɨp ja jadeꞌen wyɨnaty tyumpy, ja Dios ɨdøꞌøn ja wyɨnaty jadeꞌen kyamɨmadøøpy, pøn adøm ja yꞌEspíritu Santo tø xmøꞌøyɨm.
Wɨneꞌen ja tsojkɨn wɨneꞌen ja namya̱ꞌa̱yɨn xem ya̱m, kaꞌ øts ja nga̱jpxwa̱ꞌa̱ñ. Ti ja øts ja nugo njaañɨt, pø tøxɨ Dios køꞌøm mdukjatyɨdɨ jøts xem ya̱m mnamyayɨdɨt mnachokɨdɨt. 10 Ejtp meets ja mmɨguꞌuk jadeꞌen xmɨnamyayɨ pøn ja Dios tjanchja̱ꞌwɨdɨp jam Macedonia. Jaꞌayɨ ø nugo nnɨgajpxy jøts ja nꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱jtɨn møk xja̱a̱kyikꞌawa̱ꞌa̱ndɨt, jøts myøjɨt ja mꞌamɨguꞌukꞌa̱jtɨndɨ. 11 Øy jotkujk ɨdøꞌøn mdsøønɨdɨt mdanɨdɨt, ja mdunk ja mbøjk jaꞌ ɨdøꞌøn mjotmayꞌa̱ttɨp pø jadeꞌenxɨ øø nxumɨwa̱ꞌa̱ñ, 12 jøts ja abikpyɨ ja̱a̱ꞌy mwɨndsøꞌøgɨyɨdɨt jøts kidi ti mgaꞌijtxyɨdɨ.
Sa̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm jadɨgøjk myeꞌent
13 Mee mɨguꞌutøjk, kaꞌap øø ndsøky jøts jadiꞌiñɨ mda̱ꞌa̱ndɨt, nɨ xkanɨja̱wɨdɨnɨm sa̱ yja̱tt a̱ñmɨꞌooꞌkpɨ, jøts kidi jadeꞌen mjotmayꞌooktɨ sa̱m jaduꞌuk yjotmayꞌooktɨn pøn kaꞌ ti awejxꞌa̱jtɨn tjagyaptɨ, pøn tkanɨja̱ꞌwɨdɨp ja Dios. 14 Pønɨ nmɨbɨjkyɨmts adøm ja Jesús ku ja tø yꞌøøky jøts ku ja tø yjujkpyiky jadɨgojk, sudsots adøm ja ngamɨbøjkɨm jøts ku ja Jesús jadɨgojk wyɨmbett ku ja Dios Teety ja møøt tyikjujkpyøkt ja a̱ñmɨꞌooꞌkpɨ pøn jaty ja wyɨnaty tø yꞌatsjanchja̱wɨyɨdɨ.
15 Paty ɨdøꞌøn myiktukmadowdɨ nwɨndsønꞌa̱jtɨm yꞌɨxpøjkɨngøjxp, jøts ku adøm, pøn jaty wyɨnaty jujkyꞌa̱jtɨpnɨm ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm myeꞌent, kidi adømɨp tyimyjawyenɨgyojɨndɨp jøts nɨkaꞌanɨm jaꞌ pøn tø yꞌooktɨ. 16 Pø køꞌømnɨmxɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm kyɨda̱ꞌa̱kt jam tsa̱jpjotp jøts ja kya̱jpxt kyutujkɨngøjxp, jøts ja kya̱jpxt sa̱m ja møj a̱nkɨlɨs, jøts ja pujxuujx ja tyiktuꞌunt midi ja Dios yjaꞌajtpy. Wɨnetnɨmts ja yjujkpyøktɨt jawyeen pøn tø tꞌatsjanchja̱wɨdɨ ja Cristo, pøn tø yꞌooktɨ tyɨgøydɨ; 17 jøtsnɨm adøm pøn jujky ta̱ndɨpnɨm jaanɨmts adøm ja møøt nnøjxɨndɨt yootsjøtpy ma̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm nmɨnabya̱a̱jtɨndɨt jam tsa̱jpwemp. Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm jadeꞌen xemɨkøjxp nmøøtjujkyꞌa̱jtɨndɨt. 18 Paty mjadyimñagya̱jpxjotꞌamøjkɨyɨdɨt xem ya̱m, yøꞌøbɨ kajpxy yøꞌøbɨ ayuujk myiktuꞌundɨp.