5
Mɨguꞌuktøjk, kaꞌ chøkyɨ jøts ø nja̱ꞌa̱t ti xøøw ti jumøjt myeꞌent ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm. Wa̱ꞌa̱tsxɨ meets ja xnɨja̱wɨ jøts ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yja̱ꞌa̱tt jotmøñ tuꞌukpɨ xøøw, ya̱m ja wyɨnaty kaꞌap pøn tjøpꞌixy. Jotmøñ ja myeꞌent sa̱m ja maaꞌtspɨ koots yꞌatsmiñ. Ku ja̱a̱ꞌy wya̱ꞌa̱ndɨt: “Jotkujk ɨxya̱m, kaꞌ ti tyuñɨ, kaꞌ ti kumay”, wɨnets ja jotmøñ tyaja̱ꞌa̱tpatɨdɨ jøts ja ayoꞌon myoꞌojɨdɨt møk, jadeꞌen tyaja̱ꞌa̱dɨdɨt sa̱m ja tøꞌøxyøjk yꞌuꞌnkpikyɨn pøn ja yꞌuꞌnk tnɨkøjxpꞌa̱jtp jøts nɨwɨneꞌen ja chookɨn ja tkapa̱a̱ttɨt. Jøts meets mɨguꞌuktøjk, kaꞌ meets mwɨmbeedsɨ mgugoodsɨ. Meꞌemp ja juunɨ xøøw ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm jøts kaꞌ nugo jotkumonɨ mba̱a̱dɨyɨdɨt ejxɨm ja ja̱a̱ꞌy adsuꞌjky yikwɨmeech. Pø Diosxɨ mjagya̱jpɨdɨp jøts adøm wɨmbeets kugoots ngaꞌijtyɨndɨ. Paty kaꞌap jadeꞌen nugo njotmoꞌonɨndɨt sa̱m jaduꞌukpɨ yꞌadøꞌøtstaꞌan, njøpꞌejxɨndɨp ɨdøꞌøn jaꞌ wijy kejy. Pøn nugo najtspøkɨ ejtp, ja wɨmbeetsꞌa̱jtɨn ja kugootsꞌa̱jtɨn ja yikmajadakpy; jøts pøn mujkɨp kujxɨp, nay jaꞌ ja yikmajadakpy. Jøts kuja̱jɨ kudøøꞌkxɨ adøm, patyts adøm ejtp wijy kejy nꞌejtɨndɨt. Kuwa̱nɨ njanchja̱ꞌwɨndɨt amumjoojt ja Dios yjaꞌ jøts nnachojkaꞌandɨt nnamya̱jyaꞌandɨt. Jadeꞌen ɨdøꞌøn nnadyagubojkaꞌandɨt ja Dios yjaꞌ ejxɨm ja solda̱dɨ ñadyagubøkyaꞌan ja pyujx jøts ja nɨsa̱ kyajaty. Jøts njøpꞌejxɨndɨp adøm ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn, jadeꞌen ɨdøꞌøn ja ñamyayɨ tpa̱a̱ty sa̱m ja solda̱dɨ pyujxkujup midi ja kyuba̱jk ja adana̱a̱jyɨyɨp. Pø kidi jaꞌajɨpxɨ adøm ja Dios tø xanɨbɨkta̱a̱jkaꞌam jøts adøm nꞌayoꞌomba̱a̱jtɨndɨt, pø jaꞌaxɨ ja chøjkpy jøts adøm ja øyꞌa̱jtɨn nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn nba̱a̱jtɨndɨt nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo køjxp. 10 Adømxɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo tø xkuꞌoꞌjkɨndɨ jøts adøm ja møøt njujkyꞌa̱jtɨndɨt. Nba̱a̱jtɨmpxɨ jaꞌ xemɨkøjxp øy njadyimyjajujkyꞌa̱jtyɨndɨnɨm uk øy wyɨnaty tø njadyimyjaꞌoꞌjknandɨ. 11 Paty jotmøk mnabyɨkta̱ꞌa̱gɨdɨt jøts xem ya̱m mnabyudøkɨyɨdɨt sa̱m ɨxa mmendɨ mbattɨ.
Ku ja Pablo ja ja̱a̱ꞌy tka̱jpxwijy pøn tø tjanchja̱wɨdɨ ja Dios
12 Mɨguꞌuktøjktɨ, ndukmadoodɨp ɨxya̱m jøts waanɨ xwɨndsøꞌøgɨdɨt pøn ttundɨp ma̱ meets jam, pøn jam nduuꞌmøøjyɨdɨp, pøn jam mdaꞌanaꞌamɨdɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yjaꞌ. 13 Øy tsuj xaxonda̱ꞌa̱ktɨt ku jadeꞌen tyundɨ, yiktundɨ ja tuda̱ꞌa̱kyꞌa̱jtɨn, yikxon namyɨyujyꞌa̱tɨdɨ nɨxem nɨya̱m.
14 Jøts nayɨdeꞌen mɨguꞌuktøjk ndanɨꞌanaꞌamdɨ, jøts xukja̱ꞌgyukɨdɨt pøn katunwa̱ndɨp, ka̱jpxjotꞌamøjkɨdɨ pøn yøꞌøbɨ tkadajotkukɨdɨ ku ja yikjemdundɨ yiktedundɨ, pudøkɨdɨ pøn waanɨ jotꞌamutskꞌa̱jtpnɨm jøts tuda̱ꞌa̱ky mja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨt øy pøn møøt.
15 Øyɨm mnayꞌejxɨdɨt jøts kidi pøn nayɨdeꞌen ttuñ ja myɨguꞌuk sa̱m ja tø kyayikꞌødyuñɨn. Tum ja yꞌøybɨ neꞌegɨ ejtp mduꞌundɨp. Øy xwɨndsøꞌøgɨdɨt ja mmɨguꞌuk nɨxem nɨya̱m jøts nayɨdeꞌen øy pøn møøt.
16 Øy jotkujk mꞌettɨt. 17 Ajotꞌa̱tꞌettɨ ja Dios Teety. 18 Pønɨ ti jaty tuujnɨp, tukmøja̱wɨdɨ tukunuuꞌkxyja̱wɨdɨ ja Dios, yøꞌ ja Dios chøjkpy jøts meets jadeꞌen xuꞌunt pøn jaty tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo.
19 Kidi ja Espíritu Santo xyiktuuꞌdujkɨdɨ ja myøkꞌa̱jtɨn midi meets ja mdunwa̱ꞌa̱nxɨyɨp mjujkyꞌa̱jtɨngøjxp. 20 Jøts kidi xkagupøktɨ ja mmɨguꞌuk pøn amuum kunuuꞌkxɨp ja Dios jøts ja tka̱jpxɨ ja Dios yꞌøgyajpxy ja Dios yꞌømyadya̱ꞌa̱ky. 21 Yikxon tukɨꞌɨyɨ xꞌukꞌejxtɨt, jøts midi øy, jaꞌats mba̱a̱jtɨdɨp. 22 Ɨxma̱jtskøxtɨ ja kyaꞌøybɨ.
23 Jøts nay ja Dios, pøn ja jotkujkꞌa̱jtɨn tya̱jkp, nay jaꞌ wa̱ꞌa̱ts myikꞌejtxɨyɨdɨp ja mja̱a̱ꞌyꞌa̱jtɨndɨ kunɨm ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo wyɨnaty myiñ. 24 Pø tøxɨ ja Dios mwɨꞌijxyɨdɨ, jøts tɨy janch ja wya̱ꞌa̱ñ jøts tukɨꞌɨyɨ ja jadeꞌen ttungøxt sa̱ ja tø wya̱ꞌa̱ñ.
Ku ja Pablo tꞌuka̱jpxpooꞌkxnɨ ja myɨguꞌuk
25 Mɨguꞌuktøjktɨ, nɨꞌamɨdoꞌowɨk øøts, nɨbøktsoꞌowɨk øøts.
26 Yikna̱jxɨdɨk øøts nga̱jpxpooꞌkxɨn jøts ja mmɨguꞌuktøjk xka̱jpxpooꞌkxtɨt sa̱m ja Dios tsøkyɨn.
27 Jøts nayɨdeꞌen ndanɨpøktɨ Dios yꞌanaꞌamɨngøjxp, jøts ya̱ꞌa̱t nøky xukmadoꞌodɨt nɨdukɨꞌɨyɨ ja mmɨguꞌuk pøn ja Dios tjanchja̱ꞌwɨdɨp.
28 Mgunuuꞌkxɨdɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yja̱tt.