JA MYƗMAJTSKPƗ NØKY MIDI JA PABLO TYANƗGAJX JA TESALÓNIKƗT JA̱A̱ꞌY
1
Ku ja Pablo tnɨjayɨ pøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tjanchja̱ꞌwɨdɨp
Pablo ø nxøøw, jaduꞌuk txøøwꞌaty Silvano jøts jaduꞌuk Timoteo. Jaꞌ øts ya̱ꞌa̱t nøky ndanɨja̱ꞌa̱yɨdɨp pøn jaty ja Jesucristo tjanchja̱ꞌwɨdɨp jam Tesalónica ka̱jpkøjxp, pøn ja Dios Teety møøt yꞌettɨ jøts møøt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo. Pa̱a̱ttɨ kupøktɨ ja Dios Teety yꞌøyꞌa̱jtɨn ja Dios Teety kyunuuꞌkxɨn midi ja yajkpy møøt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo.
Tyɨɨdyuꞌump ja Dios Teety pøn tø kyaꞌøyja̱a̱ꞌyꞌaty ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm myeꞌent
Mɨguꞌuktøjktɨ, pøn jaty ja Dios tjanchja̱ꞌwɨdɨp, ejtp øøts ja Dios ndukmøja̱wɨ ndukunuuꞌkxyja̱wɨ meets køjxp sa̱m ɨdøꞌøn pya̱a̱tꞌatyɨ jøts øøts jadeꞌen nduꞌunt. Møjyɨ yꞌadøjtsɨdɨpxɨ ja mjanchja̱ꞌwɨndɨ jøts nayɨdeꞌen ja tsojkɨn midi ja Dios mmøøjyɨdɨp jøts ja mmɨguꞌuk xtsoktɨt xpaꞌayoꞌodɨt. Xonda̱kp øøts, xjats øøts jadeꞌen nnɨmadya̱ꞌa̱ky ma̱ jaty ja Dios tjagyepy ja yja̱a̱ꞌy, jøts meets jadeꞌen myiknɨmadya̱ꞌa̱ktɨ ku tuda̱ꞌa̱ky mja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨ jøts ku ja mjanchja̱ꞌwɨn xyikmajada̱ꞌa̱ktɨ øy mꞌa̱mja̱ttɨ mdsaachja̱ttɨ uk ja ayoꞌon xpa̱a̱ttɨ. Jadeꞌents yø yikja̱ꞌgyukɨ jøts ku ja Dios kaꞌ nugo tyaꞌooꞌkpety ku tyɨɨdyuñ, mꞌejxɨp meets jaꞌ jøts ku mee mba̱a̱tꞌatyɨ jøts meets ja myiktøkɨyɨdɨt ma̱ ja kyutujk ja ttanɨtanɨ ja yja̱a̱ꞌy, pø jaꞌaxɨ døꞌøn ɨxja mguꞌayoꞌowɨdɨp.
Pa̱a̱tꞌa̱jtɨdɨpts jaꞌ ku ja Dios yikꞌayøyɨdɨ pøn mgaꞌødyuujnɨdɨp, jøts ja myikpooꞌkxɨdɨt tukna̱x møøt øøts, jaꞌabɨ xøøw ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty myiñ, ku tsa̱jpjøtpy tmɨgɨda̱ꞌa̱kt ja myøkꞌa̱jtɨn møøt yꞌa̱nkɨlɨstøjk. Jaꞌ ja ñɨmeꞌemp jøts ja ttɨɨdyuꞌunt pøn ja Dios tkamøja̱ꞌwɨdɨp nɨ tkabaduujnɨdɨ ja yꞌøgyajpxy ja yꞌømyadya̱ꞌa̱ky. Xemɨkøjxp ja nøjkx tyimgyudɨgøydɨ, jadeꞌen ja yiktɨɨdyuꞌundɨt jøts ja jagam yikpɨkta̱ꞌa̱ktɨt ma̱ nwɨndsønꞌa̱jtɨm ja kyaꞌejxɨdɨt, ma̱ ja tkapa̱a̱jtɨdɨt ja yꞌøyꞌa̱jtɨn ja myøkꞌa̱jtɨn ku ja myeꞌent. 10 Ku døꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm myeꞌent jaꞌabɨ xøøw jøts ja wyɨndsøꞌøgɨyɨt pøn jaty ja yjaꞌajtpy jøts ja kyajxa̱ꞌa̱gɨyɨt nɨdukɨꞌɨyɨ pøn jaty ja janchja̱ꞌwɨyɨp, tøts meets ja xjanchja̱wɨ midi øø tø nnɨgajpxy ku ja tø myiktukmadowdɨ.
11 Jaꞌagøjxpts meets ɨdøꞌøn ejtp nnɨꞌamɨdowɨ nnɨbøktsowɨ, jøts øø nꞌamɨdøy jøts øø nbøktsøy ja Dios jøts ja mꞌøyꞌejxɨdɨt, pø tøxɨ ja køꞌøm mꞌaꞌejxɨyɨdɨ; jøts nayɨ nꞌamɨdøøpy øøts jøts nayɨ nbøktsøøpy øøts jøts ja Dios ja myøkꞌa̱jtɨn tyiktuꞌunt jøts ja jadeꞌen tyikꞌamøja̱tt sa̱ meets ja tsojkɨn xjagyepy ku xunwa̱ꞌa̱ndɨ midi tum øy jøts midi ja Dios mdamɨdundɨp. 12 Ku jadeꞌen xyikna̱xtɨ ku jadeꞌen mjujkyꞌa̱ttɨ, jadeꞌen ɨdøꞌøn ñamyayɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo xwɨndsøꞌøgɨdɨ, amuumts ja Dios Teety, amuumts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo ja yꞌøyꞌa̱jtɨn mdakajxa̱ꞌa̱gɨdɨt.