JA MYƗDUꞌUKPƗ NØKY MIDI JA PABLO TYANƗGAJX JA TIMOTEO
1
Ku ja Pablo ojts tnɨjayɨ ja Timoteo
Øts ɨdøꞌøn Pabloꞌa̱jtp. Øts ja Jesucristo ngudanaapy sa̱m øts tø xpɨkta̱ꞌa̱ky ja Dios Teety midi xyiknɨtsoojkɨmp jøts nayɨdeꞌen ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo pøn njøpꞌijxyɨndɨp jøts ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn xmøꞌøyɨndɨt. Mets Timoteo ya̱ꞌa̱t nøky ndanɨja̱ꞌa̱yɨp. Mjagyajpnɨpxɨ mets ja janchja̱ꞌwɨn, jadeꞌenꞌampyts myikꞌuꞌnktijy myikꞌuꞌnkja̱wɨ. Ja Dios Teety mgunuuꞌkxɨp møøt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo. Jaꞌ mmoꞌojɨp ja pyaꞌayoꞌowɨn, jaꞌ mmoꞌojɨp ja yjotkujkꞌa̱jtɨn.
Ku yiknɨꞌaneꞌemy jøts kyayikupøkt ja kaꞌøyꞌɨxpøjkɨn midi kaꞌ tyɨyɨ yjanchɨ
Ta̱n meets jam Efeso ka̱jpjotp sa̱m tø ndaꞌaneꞌemy ku øts jam wyɨnaty nnøjkxwa̱ꞌa̱ñ jam Macedonia. Anaꞌam ja ja̱a̱ꞌy midi jam wɨna̱a̱gɨndɨ jøts kidi ja tna̱nkyꞌɨxpikyɨdɨ ja wɨnma̱a̱ꞌñ midi kaꞌ tyɨyɨ yjanchɨ jøts nayɨdeꞌen kidi nugo tyikmøjtøkɨdɨ ja kwentɨ ja madya̱ꞌa̱ky midi nɨsudsoꞌampy katɨɨdyøjkɨp. Nugo a̱myøñ tsaachyøñ tnɨmadya̱ꞌa̱ky ja a̱ptøjktɨ. Nugo adøm njakajpxyꞌa̱jtyɨndɨ sudso tpa̱a̱ty, nɨsudsoꞌampyts kyatɨɨdyøkɨ. Nɨwɨneꞌen adøm ja xkabudøjkaꞌandɨ jøts adøm nbaduujnɨn ja Dios yjaꞌ midi adøm ja tø xanɨpɨjkyɨm midi tø nyikmøꞌøyɨndɨ janchja̱ꞌwɨngøjxp.
Jøts jaꞌagøjxp ya̱ꞌa̱t myiktaꞌaneꞌemy jøts nɨxem nɨya̱m ja tsojkɨn xjagyaptɨt midi ja Dios yjaꞌajɨp, midi yiktump øyꞌa̱jtɨngøjxp øwyɨnma̱a̱ꞌngyøjxp ku ja nadyamɨyoxɨ ñaxy amuum janchja̱ꞌwɨngøjxp. Tøts yø wɨna̱a̱gɨn tmajtstutnɨdɨ jøts nugo ña̱nktyuuꞌtɨgøyɨdɨ ku tpabøktɨ ja wɨnma̱a̱ꞌñ midi nɨsudso katɨɨdyøjkɨp, nugo nadøkɨ tnɨkyajpxyꞌa̱ttɨ. Jaꞌ chojktɨp jøts kya̱jpxwejpɨꞌa̱ttɨt sa̱ ja Moisés kyutujk wya̱ꞌa̱ñ, nɨ tkaja̱ꞌgyukɨdɨts ja wyɨnma̱a̱ꞌñ køꞌøm sa̱ jaty wya̱ꞌa̱ndɨ, nɨ ja yꞌɨxpøjkɨnba̱a̱t tkanɨja̱wɨdɨ midi nadyijyɨ ñɨga̱jpxtɨp amɨmøjnɨja̱ꞌwɨbɨm tɨy janch.
Nnɨja̱ꞌwɨndɨp adøm jøts ku jaꞌabɨ kutujk yꞌøyɨ ku jadeꞌen tyunkpa̱a̱ty sa̱m tø yiktanɨbɨkta̱a̱gɨ. Jøts yiknɨja̱wɨt nayɨdeꞌen jøts ku nɨma̱ ja kutujk kyayiktanɨbɨkta̱a̱gɨ ja øyja̱a̱ꞌy midi katundɨgøødyɨp; pø jaꞌaxɨ ja kutujk wya̱ꞌa̱ñ ku ja tø kyøjy jøts ja tyuꞌunt ma̱ ja ja̱a̱ꞌy pøn tum nayꞌadsep tja̱ꞌwɨdɨp, pøn kamadoodɨp. Jaa ja tyuñ ma̱ ja kaꞌøyja̱a̱ꞌdyɨ, ma̱ ja møjpøkyja̱a̱ꞌdyɨ; pøn tkawɨndsøꞌjkɨdɨp ja Dios, pøn tkawɨndsøꞌjkɨdɨp ja tsɨna̱a̱ꞌyɨn; pøn ja yikja̱a̱ꞌyꞌooꞌk tyunkꞌajtpy, øy ja tyeety ja tya̱a̱k ja tyikꞌooktɨt tyiktɨgøꞌødyɨt. Jats ɨdøꞌøn ja kutujk tyunkpa̱a̱ty jøts ja tpayøꞌøy 10 pøn namyøøtꞌa̱jtɨdɨp nugo, ya̱m ja kaꞌap yꞌamajtskꞌa̱ttɨ; uk tmøøtꞌa̱ttɨ myɨya̱a̱ꞌdyøjk myɨdøꞌøxyøjk; pøn ja̱a̱ꞌmyaaꞌtstɨp, pøn myɨguꞌuk twɨnꞌøøndɨp, pøn ja Dios nugo tnɨwa̱mbajttɨp jøts ja myɨguꞌuk twɨnꞌøøndɨ. Nayɨdeꞌents ja kutujk tpayøꞌøy pøn ja øyꞌɨxpøjkɨn tkatsojkp, 11 ja øyꞌɨxpøjkɨn midi tnɨga̱jpxp ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky, ja Dios yjaꞌ midi yiknɨtsokp, midi øts ya̱m tø nyiktanɨpiky.
Tyamøja̱ꞌwɨp ja Pablo ja Dios ku ja pyaꞌayoyɨyɨ
12 Ndukmøja̱ꞌwɨpts ndukunuuꞌkxyja̱ꞌwɨpts øts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo pøn ø tø xyikjotmøkta̱ꞌa̱ky jøts øts ya̱ꞌa̱t ndunkjøøjp nduꞌunt. Tøxɨ øts ja xꞌixy jøts ku øts ja nmɨꞌøyꞌaty, xjats øts ja tø xpɨkta̱ꞌa̱ky jøts øts ja jadeꞌen nmɨduꞌunt. 13 Jaꞌ øts ɨdøꞌøn jadeꞌen køꞌøm xump, øy øts ɨdøꞌøn ja yꞌijty njaꞌaxøøkmɨgajpxy, øy øts ɨdøꞌøn ja yꞌijty njabawɨdity jøts øts ja nma̱tswa̱ꞌa̱ñ ngawɨndɨyꞌa̱jtɨngøjxp jøts øts ja yꞌijty nyikꞌa̱mjaty nyiktsaachjaty. Møj ja Dios ku øts ja xpaꞌayøøy, kaꞌap øts ja wyɨna̱jty njanchja̱wɨnɨm, nɨ nganɨja̱wɨ øts pønɨ ti øts jadeꞌen ndumpy. 14 Paty øts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm møj ndukmøja̱wɨ ku øts ja xukjanchja̱ꞌwɨyɨ ja yjaꞌ, jøts jadeꞌen ja nmɨguꞌuk ndsojkɨndɨt nmɨnamya̱jyɨndɨt ku møøt nꞌejtɨndɨt ja Cristo Jesús.
15 Tɨyꞌa̱jtɨn yøꞌ jøts nɨdukɨꞌɨyɨ njanchja̱ꞌwaꞌant: ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm myiiñ ya̱ na̱xwiiñ jøts ja tyiknɨtsoꞌokꞌa̱jty ja pøjkpɨtumbɨ ja̱a̱ꞌy. Møj tundɨgøøbyɨ øts yꞌijty, nɨkaꞌ pøn jadeꞌen. 16 Jadeꞌengøjxp øts ja Dios xpaꞌayøøy jøts yikꞌext yiknɨja̱wɨt sa̱ ja Jesús møj ja tyuda̱ꞌa̱kyꞌa̱jtɨn tjagyepy ku øts ja xpojkpɨmeeꞌkxy. Jadeꞌen ø ndunjøpɨ sudso yikpa̱a̱tt ja jujkyꞌa̱jtɨn midi xemɨkøjxp ku ja yikpabiky yikjanchja̱wɨ. 17 Paty nayɨdeꞌen nwɨndsøꞌjkaꞌant, nmøja̱ꞌwaꞌant nꞌøyja̱ꞌwaꞌant ja Dios Teety midi nwɨndsønꞌa̱jtyɨndɨp xemɨkøjxp, nɨ kyaꞌøøky nɨ kyadɨgøy jaꞌ, kaꞌap ja yikꞌixy. Jaꞌayɨ døꞌøn tuꞌugyɨ ejtp, pøn tnɨja̱ꞌwɨdyaapy. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yꞌejxɨ tyɨyɨ.
18 Mets uꞌnk Timoteo, mets ya̱ꞌa̱t ndanɨpijkpy jøts yikxon xpaduꞌundɨt ja Dios yjaꞌ sa̱mdam mmɨmadya̱jkɨdɨ ja Dios kyugajpxtyɨ. Mjanchja̱wɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm amumjoojt jøts øy ja mwɨnma̱a̱ꞌñ xyikꞌett. 19 Jaa wɨna̱a̱gɨn jadeꞌen yja̱jttøø ku kaꞌ tmøjpɨkta̱ktøø sa̱m tjanɨja̱wɨdɨ, jadeꞌents ja yjanchja̱ꞌwɨn tø tyuuꞌtɨgøydɨ 20 sa̱m yja̱jttøø ja Himeneo jøts ja Alejandro. Tøxɨ øts ja kutujk nmøꞌøy ja Satanás jøts o sa̱gasa̱ ja yꞌayoꞌon ja tpa̱a̱jtɨdɨt jøts jadeꞌen tja̱ꞌgyukɨdɨt jøts ku ja Dios kyayikwɨndsøy.