2
Ku Pablo ttukmadøøy ja Timoteo sudso tkuga̱jpxa̱ꞌa̱kt o pøngapøn ja̱a̱ꞌy
Ɨxya̱ meets jawyeen ndukmadøy jøts ndanɨpøktɨ jøts møk xukunuuꞌkxyja̱wɨdɨt ja Dios jøts xꞌamɨdoꞌodɨt xpøktsoꞌodɨt jøts tpudøkɨt ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy. Kuwa̱nda̱a̱gɨdɨ ja wɨndsøndøjk ja kudunktøjk jøts øy tsuj nyikna̱xɨndɨt agujk jotkujk, jøts ja Dios jadeꞌen nɨꞌamukɨ xkunuuꞌkxɨndɨt ku amumjoojt nwɨndsøꞌjkaꞌant nwɨnja̱ꞌwaꞌant. Ku jadeꞌen nbaduꞌunɨnt jadeꞌents tꞌøyja̱wɨ ttsuja̱wɨ ja Dios midi xyiknɨtsoꞌokꞌa̱jtɨmp, Jabɨ jadeꞌenxɨ ja ttsøky jøts nɨdukɨꞌɨyɨ nnɨtsoꞌokꞌa̱jtɨndɨt jøts nnɨja̱ꞌwaꞌandɨt ja tyɨɨbyɨ ja yjanchpɨ. Tuꞌugyɨ jaa ja Dios Teety, jøts nayɨ tuꞌugyɨ jaꞌ midi xyiknɨtsoꞌokꞌa̱jtɨm jam Dios wyɨndum: ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo, jaꞌ pøn ja̱a̱ꞌyꞌa̱jtɨn nayɨdeꞌen myøøtꞌajtpy. Ojts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo ñagyøyakyɨ jøts ja ojts xkuꞌooꞌkaꞌam adøm nbøkyøjxp jøts adøm nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn jadeꞌen nba̱a̱jtyɨndɨ, xjats ja jadeꞌen enkyɨ tø yiknɨja̱wɨnɨm ku ja xøøw ja jumøjt tø tpa̱a̱tynɨm sa̱ ja yja̱jty kyubejty. Jaꞌagøjxp øts tø nyikpɨkta̱ꞌa̱ky kugajpxyꞌa̱jtpɨ kuꞌa̱a̱wꞌa̱jtpɨ jøts øts ja janchja̱ꞌwɨn jøts øts ja tɨyꞌa̱jtɨn ndukꞌɨxpøktɨt pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ. Tɨy janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, kaꞌ nugo nda̱bya̱a̱ty, pø ja Cristoxɨ øts amuum njanchja̱ꞌwɨp.
Paty ø nwa̱ꞌa̱ñ, jøts o ma̱ pøn tja̱ꞌmyatstɨt ja Dios, kaꞌap ja tsep, kaꞌap ja aka yꞌøyɨ. Tuꞌugyɨ amuum nbɨkta̱a̱jkɨn ja njanchja̱ꞌwɨn. Jøts ja tøꞌøxyøjk, tuda̱ꞌa̱kyꞌa̱jtɨn øyja̱a̱ꞌyꞌa̱jtɨn yiktundɨp. Kaꞌap ja jaꞌabɨ wet tpɨkta̱ꞌa̱ktɨt midi namyɨkaxɨ kaxøꞌkp midi ja myɨguꞌuk nugo tyuktaꞌamutskɨdɨp. Kidi namyɨkajxɨngøjxp ja wya̱a̱y tyikꞌøyɨdɨ tyikpa̱a̱dɨdɨ. 10 Jadeꞌen neꞌegɨ tpudøkɨdɨt ja myɨguꞌuktøjk ku ja øyꞌa̱jtɨn tyiktuꞌundɨt sa̱m jaꞌadɨ pøn ja Dios tø ñadyamɨyøxyɨdɨ. 11 Ku ja Dios yjaꞌ yika̱jpxwaꞌkxy, amøñɨ ja tøꞌøxyøjk tpatmadoꞌodɨt, tukɨꞌɨyɨ ja yujyꞌa̱jtɨn tpɨkta̱ꞌa̱ktɨt. 12 Kaꞌap mɨba̱a̱t ja tøꞌøxyøjk tka̱jpxwa̱ꞌkxɨt ja Dios yjaꞌ. Kaꞌap ja ya̱a̱ꞌdyøjk tyikꞌamutskɨt, jaꞌ tsojkɨp jøts amøñɨ yꞌettɨt. 13 Jabɨ jawyeenxɨ ja Dios tyikaxɨꞌjky ja Adán jøtsnɨm ja Eva. 14 Jøts ja Adán kaꞌap ja yikwɨnꞌɨɨꞌñ. Ja tøꞌøxyøjk jaꞌ neꞌegɨ yikwɨnꞌøøꞌn, jøts ku yikwɨnꞌɨɨꞌñ jadeꞌents ja pøky tpa̱a̱jty. 15 Jadeꞌenꞌampy ja tøꞌøxyøjk ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn tpa̱a̱ttɨ ku ja uꞌnkta̱a̱kꞌa̱jtɨn tyikꞌawa̱ꞌa̱ndɨ, ku ja janchja̱ꞌwɨn tpaduꞌundɨt, ku tjagyaptɨt ja tsojkɨn jøts ja wa̱ꞌa̱tsꞌa̱jtɨn, jøts møøt ñadyabudøkɨyɨdɨt ja ja̱ꞌgyukɨn.