13
Sudso tsɨna̱a̱ꞌyɨngøjxp ja Dios nwɨndsøꞌjkaꞌant
Kidim xja̱ꞌdyɨgøydɨ, ejtpɨm mnachokɨdɨt xem ya̱m Cristo køjxp. Kidim xja̱ꞌdyɨgøydɨ, jøts ejtp xtøjkmoꞌodɨt pøn jaty mdøjkjotp ja̱ꞌttɨp, pø mayxɨ jadeꞌen tø yja̱ttɨ ku ja jabyøøꞌkxy ja tyikpooꞌkxtɨ, ja Diostam ɨdøꞌøn ja yꞌa̱nkɨlɨs ja yikpooꞌkxtɨp øy ja tjaganɨja̱wɨdɨ.
Nayɨdeꞌen ja tsumyja̱a̱ꞌy xja̱ꞌmyatstɨt ejxɨmdam meets jeexyɨp mdsumyɨ. Ja̱ꞌmyatstɨ pøn jaty ja chɨna̱a̱ꞌyɨn tø tkuwa̱nja̱tɨdɨ jabɨ mnɨja̱ꞌwɨdɨpxɨ pønɨ sa̱ døꞌøn jaꞌabɨ ayoꞌon.
Yikxonɨm xꞌejxꞌettɨt mꞌamajstkꞌa̱jtɨn jøts øy tsuj mnamyøøtꞌa̱tɨdɨt, tyɨɨdyumpy ja Dios ja wyɨnaty pøn jaty namyøøtꞌa̱tɨdɨp jadiꞌiñɨ ya̱m ja tkanɨya̱a̱ꞌyɨ uk tkanɨdøꞌøxyɨ.
Kidi ja meeñ nɨ ja pɨkta̱ꞌa̱ky nugo mganadyapikmyoꞌojɨdɨt; tajotkujkꞌa̱ttɨ pønɨ ti jam mmøøtꞌa̱jttɨp pø tøxɨ ja Dios wya̱ꞌa̱ñ: “Nɨjuunɨ me ngaja̱ꞌdyɨgøꞌøty, nɨ ngaꞌɨxma̱tst.” Paty adøm nwa̱ꞌa̱nɨnt jotkujk:
“Ja ndeetyꞌa̱jtɨm øts ɨdøꞌøn xpudøjkɨp,
kaꞌap øts ja ndsøꞌøgɨt pønɨ sa̱ xunwa̱ꞌa̱ñ tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy.”
Kidi xja̱ꞌdyɨgøydɨ pøn jaty tø mga̱jpxwijyɨdɨ jøts ja Dios yꞌayuujk tø mdukmadøyɨdɨ; pawɨnmaydɨ sa̱ ja chɨna̱a̱ꞌyɨn tø tyikøxtɨ tyikubattɨ, jøts tundɨ jadeꞌen sa̱ ja yjanchja̱ꞌwɨn jaꞌadɨ.
Tuꞌugyɨ døꞌøn ja Jesucristo yꞌity, nay jaꞌ jekyɨp, nay jaꞌats ɨxya̱m, nay jaꞌats wyɨnaty xemɨkøjxp ejtp. Paty ɨdøꞌøn xkamɨbøktɨt pønɨ ti jaty abiky jøts tɨgach mjayiktukmadoodɨp. Dios yꞌøyꞌa̱jtɨngøjxpxɨ ja anmɨja̱ꞌwɨn yꞌøyꞌaty jøts kaꞌap ja jaꞌagøjxp ku yikpaduñ sudso kyaꞌpxy ja ka̱ꞌa̱yɨn ja uujkɨn, jabɨ nɨjuunɨxɨ ya̱ꞌa̱tpɨ tsɨna̱a̱ꞌyɨn ja øyꞌa̱jtɨn tø tyukpa̱a̱dyɨdɨ pøn jaty ja øy tjanchjabadundɨp.
10 Jawaanɨ øy adøm nwɨndsøꞌjkɨn jøts kaꞌ mɨba̱a̱t twɨndsøꞌjkɨnꞌa̱ttɨt ja møjteetywɨndsøndɨ pøn ja møja̱a̱ꞌgyutujk tyiktundɨpnɨm. 11 Ku ja møjteetywɨndsøn tyoxtɨ ja jɨyujk nɨꞌjpy Ama̱a̱gyunuuꞌkxy Tøjkjotp jøts ja pøky wya̱ꞌa̱tst, ka̱jp paꞌa̱m ja jɨyujk nɨneꞌkx ja tyiknøjkxtɨ jøts ja jam tyiknɨtøødyɨ. 12 Nayɨdeꞌents ɨdøꞌøn ja Cristo køꞌøm yꞌøꞌjky ka̱jp paꞌa̱m jøts ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy ttagunuuꞌkxy ja kyøꞌøm nɨꞌjpy. 13 Wants tꞌɨxma̱jtsnandɨ ja møja̱a̱ꞌgyutujk jøts ja Cristo nꞌanøjkxandɨt, øy ja sa̱ njaguwa̱nja̱jtandɨ sa̱m ja yja̱jty. 14 Pø kaꞌaxɨ adøm ya̱ na̱xwiiñ ja tsɨna̱a̱ꞌyɨn xemɨkøjxp nmøøtꞌa̱jtyɨndɨ, nꞌɨxa̱ꞌa̱yɨndɨpnɨmxɨ adøm jaꞌ midi døꞌøn meꞌempnɨm ja̱ꞌa̱tpnɨm. 15 Ja Jesucristo adøm ja yꞌoꞌjkɨn xpudøjkaꞌamp jøts ja Dios Teety ejtp nyikjotkujkꞌa̱jtɨnt ku ja kyøꞌøm Uꞌnk ja ndawɨndsøꞌjkaꞌant; jøts nayɨdeꞌen ja Dios ja nꞌa̱a̱w ja nꞌayuujk ndadaxonda̱a̱jkɨnt. 16 Jøts kidi xja̱ꞌdyɨgøydɨ ku ja Dios nayɨdeꞌen twɨndsøꞌjkɨnja̱wɨ ku ja mbɨkta̱ꞌa̱ky xem ya̱m mnadyabudøkɨyɨdɨ.
17 Mɨmadowdɨ pøn jaty mga̱jpxwejɨdɨp; pø jaꞌaxɨ døꞌøn mꞌanmɨja̱ꞌwɨn tꞌejxꞌejttɨp jøts ñɨja̱ꞌwɨdɨp jaꞌ ku ja Dios ja wyɨnaty nay jaꞌ tyamachɨdɨ. Pudøkɨdɨ jøts jotkujk mmøøtunɨdɨt, kidi ayowɨm xundɨ, pø nɨ meetsxɨ wyɨnaty jotkujk mgatsøønɨ.
18 Nɨꞌamɨdoꞌojɨk øøts, nɨbøktsoꞌowɨk øøts, nɨtiixɨ ngapøkyja̱wɨ jøts jadeꞌen øøts ja ndsojkɨn wya̱ꞌa̱ñ ku ja nꞌanmɨja̱ꞌwɨn wa̱ꞌa̱ts jadeꞌeñɨm yꞌett. 19 Tundɨ mayꞌa̱jt jøts øts jawaanɨ møk xnɨꞌamɨdoowɨdɨt jøts wyɨnaty nnabya̱a̱tkojmaꞌandɨ tsojk.
Yikya̱jkp ja kunuuꞌkxɨn jøts ja ka̱jpxpooꞌkxɨn
20-21 Ja Dios Teety, pøn ja øyꞌa̱jtɨn tya̱jkp, jaꞌ mgunuuꞌkxɨdɨp mguwa̱ꞌa̱nɨdɨp, jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm ja yꞌoꞌjkɨn mdabudøkɨyɨdɨt jøts øy tsuj mdsøønɨdɨt mdanɨdɨt jøts ndungøjxɨndɨt pønɨ ti tø xamɨdsøjkyɨm. Mutsk borreegɨ uꞌngɨn adøm ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo xꞌejxꞌijtyɨndɨ pøn ja ñɨꞌjpy tø tyaky jøts ja Dios Teety kyajpxy tø tyikꞌadujkɨ, pøn adøm ɨdøꞌøn xkøjøꞌømɨtꞌa̱jtɨmp, øy ja ti xmøꞌøyɨnt pønɨ ti jaty ja xamɨdsojkɨmp. Øyꞌa̱jtɨn agujkp ja Cristo xemɨkøjxp yꞌett. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yꞌejxɨ.
22 Mɨguꞌuktøjktɨ, tuda̱ꞌa̱ky waanɨ ya̱ꞌa̱t nøky xpaꞌejxtɨt jøts xja̱ꞌgyukɨdɨt ti døꞌøn ndaꞌanaꞌamdɨp. Wɨnmadowdɨ waanɨ ya̱ꞌa̱t ayuujk, øy ɨdøꞌøn yø wɨneꞌen kyɨdyimgyajaajɨ. 23 Nɨja̱wɨdɨ ku adøm nmɨguꞌuk Timoteo tø pyuxøjktøjkpɨdsimy; pønɨ nabya̱a̱jtɨp øø pojɨn, nmøøtnøjkxp øts ja wyɨnaty.
24 Ka̱jpxpooꞌkxtɨ pøn jaty mꞌanaꞌamɨdɨp jøts nɨdukɨꞌɨyɨ ja janchja̱ꞌwɨbɨtøjktɨ. Nayɨdeꞌen mguejxyɨdɨ ja ka̱jpxpooꞌkxɨn ja Italiɨt ja̱a̱ꞌy.
25 Mba̱a̱ttɨp ja Dios kyunuuꞌkxɨn nɨwɨneꞌenɨn jam mdsøønɨdɨ. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yja̱tt.