JA NØKY MIDI JA SANTIAGO YJA̱A̱Y
1
Ku ja Santiago tnɨjayɨ ja israelɨt ja̱a̱ꞌy pøn tø ñawya̱ꞌkxnɨyɨdɨ
Santiagoꞌa̱jtp øts. Øts ja Dios Teety, øts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo nmɨdumpy. Ɨxya̱m mee nnɨjayɨ jøts øts nga̱jpxpøøꞌkxy nɨdukɨꞌɨyɨ ja israelɨt ja̱a̱ꞌy pøn jaty tø choondɨ ya̱ jøts tø ñøjkxtɨ tsɨnaabyɨ abiky tsoo.
Ja wijyꞌa̱jtɨn ja nɨja̱ꞌwɨn midi ja Dios yajkpy
Meets mɨguꞌuktøjk, mba̱a̱tꞌa̱jtɨp meets kaꞌ ti xkumayja̱wɨdɨt øy yjadyimyiñ o midi ayoꞌon. Nnɨja̱ꞌwɨndɨpts ku ja ayoꞌon ja myiñ, jadeꞌents ja Dios xꞌejxɨnt xnɨja̱ꞌwɨnt ku tuꞌugyɨ ja nwɨnma̱a̱ꞌñ nyikꞌijtyɨndɨ, kuts ja Dios amumjoojt njanchja̱ꞌwɨndɨt jøts jadeꞌenꞌampy ja øyꞌa̱jtɨn ja tuda̱ꞌa̱kyꞌa̱jtɨn njagyajpɨndɨt. Øy kaꞌpxy yikxon mwɨnmaꞌadyɨt, wɨnets nayɨdeꞌen yikxon mwɨmbɨdsøꞌømxɨyɨdɨt ja mꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ jøts xjagyaptɨt ja ja̱ꞌgyukɨn, kidi mwa̱ꞌa̱ndɨ jøts ku ti mgaꞌijtxyɨdɨ.
Jøts pønɨ jats meets wɨna̱a̱gɨn pøn kaꞌejtxɨdɨp ja wijyꞌa̱jtɨn, ja ja̱ꞌgyukɨn, amɨdowdɨts ja Dios jøts ja mmoꞌojɨdɨt, pø jaꞌaxɨ tukɨꞌɨyɨ tya̱jkøjxp, kaꞌap ja ti tꞌama̱ꞌa̱tꞌaty jøts kaꞌap ja ti tyamɨgajpxy. Jaꞌats ɨdøꞌøn tsojkɨp jøts tuꞌuk amumjoojt nꞌamɨdoꞌowɨnt, kaꞌ nwɨnma̱a̱ꞌyɨnt majtsk a̱a̱w majtsk joojt. Pønɨ pøn jadeꞌen wɨnmaapy, kaꞌap ja Dios ja ti yꞌukmøꞌøñɨyɨt, jaꞌagøjxp ku ɨxya̱m ti tꞌuktsøky jøts jabom ja wyɨnma̱a̱ꞌñ tyiktɨga̱tskojmɨ, kaꞌ tuꞌugyɨ ja wyɨnma̱a̱ꞌñ tyikꞌity.
Jøts pønɨ pønts ayoop wɨnmaapy, pøn tpaduujnɨdɨp ja Dios yjaꞌ, jotkujk ɨdøꞌøn tꞌejxnɨdɨt, tyaxonda̱ꞌa̱ktɨp ɨdøꞌøn ku Dios nøjkx wya̱a̱dsoꞌonɨyɨdɨ jøts ja yiknɨtsoꞌokꞌa̱tɨdɨt. 10 Jøts nayɨdeꞌen pønɨ jam pøn kumeeñꞌa̱jtp jøts pønɨ pyaduujnɨdɨp ja Dios yjaꞌ, jotkujk ɨdøꞌøn ja ñayja̱wɨyɨdɨt øy myeeñ ja yjagayiktamøjꞌejxtɨ. Jabɨ yiknɨtsoꞌogɨdɨpts ja Dios jaꞌ ku wyɨnaty twɨngunøjkxɨñɨdɨ. 11 Tɨgøøpy ja kumeeñ ja̱a̱ꞌy ja myeeñ ku ayoꞌon myiñ. Nayɨdeꞌen ñamyayɨ yjaty sa̱m ja ujts pɨjy uꞌngɨn yjaty ku ja xøøw cha̱ꞌa̱yɨyɨ jøts ja tyøtskøjxnɨ ja pyɨjy.
Ku ja kaꞌøybɨ xꞌamutskꞌejxwa̱ꞌa̱ñɨndɨ
12 Janch jotkujk meets ku tuda̱ꞌa̱ky mja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨ øy ja ayoꞌon xjapa̱a̱ttɨ; ku jadeꞌen mmajada̱ꞌa̱ktɨ, wɨnets ja mmøꞌøyɨdɨ ja Dios ja jujkyꞌa̱jtɨn midi xemɨkøjxp, midi ja Dios mdamɨdsojkɨyɨdɨp, jadeꞌenꞌampy ku ja Dios xtsojktɨ. 13 Ku pøn ñayja̱wɨyɨ kaꞌøybɨ ttunwa̱ꞌa̱ñ, kyøꞌøm wɨnma̱a̱ꞌñ ja yiktump, kaꞌap ja Dios yøꞌøbɨ wɨnma̱a̱ꞌñ tyaky; kaꞌaxɨ ja Dios twɨnma̱a̱ꞌñꞌaty jøts ja axøøkpɨ yiktuꞌunt, jøts nɨpøn ja jadeꞌen tkawɨnma̱a̱ꞌnmyøꞌøy jøts ja jadeꞌen ttuꞌunt. 14 Ku pøn jadeꞌen ttunwa̱ꞌa̱ñ ja kaꞌøybɨ, kyøꞌøm wɨnma̱a̱ꞌñ, kyøꞌøm tsojkɨn ja jadeꞌen pyadundɨp. 15 Yøꞌøbɨ kaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ, pøky yøꞌ; jøts ku ja pøky yikmøøtꞌaty, ja oꞌjkɨn tɨgøꞌøyɨn ja yajkpy.
16 Mɨguꞌuktøjk, kidi mnawyɨnꞌɨɨñɨdɨ; 17 tukɨꞌɨyɨ ja øybɨ tsujpɨ midi nmøøtꞌa̱jtyɨndɨp, Dios yø tya̱jkp, tøxɨ ja tpɨkta̱ꞌa̱ky ja ja̱j ja tøøꞌkx jam tsa̱jpwemp. Tuꞌugyɨ jaꞌ, kaꞌap ja tyɨgach. 18 Tø ja Dios xmøꞌøyɨm ja øyꞌa̱jtɨn midi xemɨkøjxp ku njanchja̱ꞌwaꞌam ja kyajpxy ja yꞌayuujk, ja tɨɨbyɨ ja janchpɨ, jaꞌagøjxp ja jadeꞌen ttuñ jøts adøm nyiktsoꞌonda̱kꞌokwa̱ꞌa̱nɨnt pøn ja pyabøjkpɨꞌa̱jttɨp, sa̱m ja ttamɨdsøkyɨn.
Sa̱ yikpaduñ ja Dios yjanchja̱ꞌwɨn
19 Paty, mɨguꞌuktøjk, nja̱a̱knɨgajpxy jøts tuda̱ꞌa̱ky mja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨt. Yikxon xmadowꞌettɨt ja mmɨguꞌuk sa̱ wya̱ꞌa̱ñ, kidi mnayꞌøøjyɨdɨ, jøts kidi mmɨguꞌuk xmɨꞌa̱mbøktɨ. 20 Nɨsudsoꞌampy ɨdøꞌøn ja Dios xkadajotkujkꞌa̱jtyɨndɨ ku ja nmɨguꞌuk nmɨjotꞌa̱mbɨjkyɨndɨ. 21 Paty mastuꞌuttɨ tukɨꞌɨyɨ midi kaꞌøy, ja kaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ jøts ja kaꞌødyunk. Møj pɨkta̱ꞌa̱ktɨ yikxon ja Dios kyajpxy midi tø myiktukmadøwdɨ; pø yøꞌøxɨ tyanɨtsoꞌokꞌa̱ttɨp ja nꞌanmɨja̱ꞌwɨndɨ.
22 Padundɨ døꞌøn pønɨ sa̱ jaty ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ, kidi jaꞌayɨ nugo xmadøwdɨ. Nawyɨnꞌøøꞌnɨndɨp nugo ku kaꞌ nbaduꞌunɨnt. 23 Pønɨ pøn jadeꞌen adøtsp, jadeꞌen ja ñamyayɨ nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt ejxɨm ja ja̱a̱ꞌy pøn tkuꞌejxɨp ja wyeen ja yꞌa̱a̱w jap ejxjøtpy 24 jøts ku kaꞌ wya̱ꞌa̱dsɨ. Ku ñijkxy, kaꞌ tja̱ꞌmyech jøts wyɨmbujt. 25 Jotkujk ɨdøꞌøn ja ñayja̱wɨyɨdɨt pøn ja Dios kyutujk tpaduujnɨdɨp midi xyikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsøꞌømɨmp, kaꞌap ja jaꞌayɨ nugo tpatmadøy.
26 Pønɨ mwa̱ndɨp jøts ja Dios yjaꞌ xpaduujnɨdɨt, jøts nay jatyɨ ja mdoojts nugo xyikꞌawɨdettɨ ya̱m nadyijyɨ ja Dios yjaꞌ xpaduujnɨdɨ, jadeꞌents nugo mnawyɨnꞌɨɨñɨdɨ jøts kaꞌ xꞌukpadunɨdɨ jadeꞌen. 27 Jaꞌ ja Dios Teety kyupijkpy ku nbudøjkaꞌant ja kuꞌøkyꞌuꞌnk jøts ja kuꞌøktyøꞌøxy pøn ayoodɨp, jøts nayɨdeꞌen kaꞌ nugo nbøktyuꞌunɨnt ya̱ na̱xwiiñ.