2
Kaꞌap pøn ñayꞌøyꞌejxɨdɨt kyanayꞌøyꞌejxɨdɨt wan tjapønɨ
Meets mɨguꞌuktøjktɨ, pøn jaty tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo ku ja wa̱ꞌa̱dsɨ ku ja myøjɨ, kidi meets pøn xꞌøyꞌejxtɨ xkaꞌøyꞌejxtɨ wan tjapønɨ. Nꞌukpɨkta̱a̱jkɨmp tuꞌuk ja madya̱ꞌa̱ky, pønɨ tøjkɨdɨp ja ja̱a̱ꞌy jap ma̱ meets mnamyukyɨdɨ, tuꞌuk kumeeñ ja̱a̱ꞌy janch xyøxy janch wyetɨ janch ña̱a̱myɨ, jøts jaduꞌuk ayoobɨ ja̱a̱ꞌy nɨpach ɨxpach, jøts ku jaꞌayɨ øy tsuj xka̱jpxpooꞌkxtɨ, jaꞌ pøn janch kumeeñ pøn janch xyøxy, jøts ja øybɨ tsɨnaabyajt xmoꞌodɨ, jøts ja ayoobɨ xkamøjpɨkta̱ꞌa̱ktɨ jadeꞌen xnøjmɨdɨ jøts wan ttanɨ uk na̱jxkɨjxy chøønɨt, pø yɨdeꞌenꞌampxyɨ yikꞌixy yiknɨja̱wɨ ku tuꞌuk xꞌøyja̱wɨ jøts jaduꞌuk xkaꞌøyja̱wɨ. Kaꞌap jadeꞌen yꞌøyɨ, mbøktyundɨp jadeꞌen.
Ukmadøwdɨ, mɨguꞌuktøjk, jøts ja̱ꞌgyukɨdɨ ya̱ꞌa̱t: Ja ayoobɨ ja̱a̱ꞌy pøn ejttɨp ya̱ na̱xwiiñ, jaꞌ ɨdøꞌøn ja Dios Teety tø wyɨꞌijxyɨdɨ jøts ja tjanchja̱wɨdɨt ja Dios yjaꞌ jøts yikmoꞌodɨt ja yꞌøyꞌa̱jtɨn midi ja Dios ja yja̱a̱ꞌy tyanɨtanaapy, pø tøxɨ ja ttamɨdsøky jøts ja tmoꞌot pøn tsojkɨyɨp. Jøts meets, jadeꞌen meets ja ayoobɨ ja̱a̱ꞌy nugo xtsøꞌødyundɨ ku xkamøjꞌejxtɨ. Nayɨdeꞌen meets ja kumeeñ ja̱a̱ꞌy mjatuꞌumɨyɨdɨ ku myiknɨꞌøøꞌnɨdɨ jam kudunk wyɨndump. Yøꞌ nayɨdeꞌen tkaꞌødyejtɨp tkaꞌøñɨmadya̱ktɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesus pøn adøm xyiknɨtsoꞌokꞌa̱jtɨndɨp.
Mꞌøyꞌadøtsp meets wyɨnaty pønɨ mbadundɨp ja Dios Teety yꞌanaꞌamɨn midi yɨdeꞌen wa̱mp: “Tsok ja mmɨguꞌuktøjk, wɨndsøꞌøgɨ ja mmɨguꞌuktøjk, jadeꞌen xtsokt jøts jadeꞌen xwɨndsøꞌøgɨt sa̱ køꞌøm mnachøkyɨ jøts sa̱ køꞌøm mnawyɨndsøꞌøgɨyɨ.” Pønɨ jamts meets ja mmɨguꞌuktøjk xꞌøyꞌejxtɨ xkaꞌøyꞌejxtɨ wan tjapønɨ, mbøktyundɨpts ɨdøꞌøn jadeꞌen, kaꞌap ja Dios yꞌanaꞌamɨn jadeꞌen xpaduujnɨdɨ. 10 Øy ja Dios kyutujk kaꞌpxy njabadunwa̱ꞌa̱ñɨndɨ jøts jam tuꞌuk yꞌanaꞌamɨn kyayikpaduñ, pøktyuꞌunɨndɨpts adøm ɨdøꞌøn ku kaꞌ kaꞌpxy yikpaduñ. 11 Nay jaꞌ midi tyikutujk, jøts yɨdeꞌen ñɨɨmy: “Kidi mmɨguꞌuk ñɨya̱a̱ꞌy ñɨdøꞌøxy xpøjkxɨ”, nay ya̱ꞌa̱t tyikutujkma̱a̱ jøts: “Kidi myikja̱a̱ꞌyꞌøøky.” Øy pøn ja myɨguꞌuk ñɨdøꞌøxy ja tjagapøjkxɨ jøts ja neꞌegɨ yikja̱a̱ꞌyꞌøøky, pøktyumpts ja jadeꞌen ku ja Dios yjaꞌ kaꞌpxy tø tkabaduujnɨ. 12 Øy yikxon nga̱jpxɨnt nduꞌunɨnt sa̱m ja Dios ttsøky, jabɨ nay jaꞌabɨ kutujkxɨ xɨɨdyuꞌunɨmp midi ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn nayɨdeꞌen tya̱jkp. 13 Pønɨ pønts ja myɨguꞌuk tø tkaꞌayoꞌixy, nayɨdeꞌents ja Dios ja nøjkx kaꞌayoꞌijxyɨm tyɨɨdyuñɨyɨ; pønts ja myɨguꞌuk tꞌayoꞌejxp, pya̱a̱tpts jaꞌ ja øyꞌa̱jtɨn ku ja tɨɨdyuꞌunɨn ña̱xt.
Ja janchja̱ꞌwɨn jøts ja ødyuꞌunɨn
14 Mɨguꞌuktøjktɨ, ¿ti ja ñɨwya̱ꞌa̱nt ku jaꞌayɨ nwa̱ꞌa̱ñɨm ku ja Dios njanchja̱ꞌwaꞌam jøts nɨkaꞌap ja øybɨ nꞌukpaduꞌunaꞌam? Kaꞌap jadeꞌen ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn nba̱a̱jtɨnt. 15 Ku nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt ku tuꞌuk nmɨguꞌuk ti kyaꞌijtxyɨ ejxɨm ja kyaaky ja wyet, 16 jøts nnɨma̱a̱ꞌyɨnt: “Mba̱a̱tp ja mwet ja mna̱a̱my ja mjɨɨꞌkxy”, jøts kaꞌ ti nmøꞌøyɨnt pøni ti yjatsøjkpy. ¿Ti ja ñɨwya̱ꞌa̱nt jadeꞌen? 17 Ku ja Dios njanchja̱ꞌwaꞌam jøts nɨkaꞌap ja nmɨguꞌuk nꞌukpudøjkɨñaꞌam, kaꞌap ja janchja̱ꞌwɨn jadeꞌen tyuñ.
18 Jamts pøn jawa̱mp: “Mets ja Dios mjanchja̱ꞌwɨp, jøts kaꞌap ja mmɨguꞌuk xpudøkɨ; jøts øts, øy øts ja Dios ngajanchja̱wɨ, nbudøjkɨp øts ja nmɨguꞌuk.” Jadeꞌenꞌampyts ɨdøꞌøn ja janchja̱ꞌwɨn yikꞌixy yiknɨja̱wɨ ku nbudøjkaꞌam ja nmɨguꞌuk, kuts ja nmɨguꞌuk ngabudøjkaꞌant nɨsudsoꞌampyts ja Dios jadeꞌen ngajanchja̱ꞌwaꞌandɨ. 19 Mjanchja̱ꞌwɨdɨp meets ku jaa tuꞌuk ja Dios, øyɨ jadeꞌen; nayɨdeꞌenxɨ ja mɨkuꞌ tjanchja̱wɨ ku jaa ja Dios, kyudsøꞌjkɨpts jaꞌ. 20 Kidi nugo mgujuunꞌaty, ¿kaꞌ xnɨja̱wɨ ku ja njanchja̱ꞌwɨn jadeꞌen wyɨngaxɨꞌɨky ku ja nmɨguꞌuk nbudøjkaꞌant? 21 Jadeꞌenꞌampy ja nꞌa̱pteetyꞌamøj Abraham ja Dios kyupøjkɨ ku ja tpaduuñ sa̱m ja Dios ttsøkyɨn jøts ja yꞌuꞌnk Isaac ttamɨyoxt. 22 Ja̱ꞌgyukɨdɨ meets jadeꞌen jøts ku ja Abraham jadeꞌen tna̱nkyꞌijxyɨ ja yjanchja̱ꞌwɨn ku jadeꞌen tpaduuñ, jøts jadeꞌen ttukꞌaba̱a̱ty kaꞌpxy ja yjanchja̱ꞌwɨn. 23 Yꞌaba̱a̱jt ɨdøꞌøn jadeꞌen ja Dios kyajpxy ku wya̱ꞌa̱ñ: “Ojts ja Abraham tjanchja̱wɨ ja Dios, jaꞌats ja Dios yꞌøyja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ jøts ja ojts tkupiky.” Paty ja Dios myɨguꞌukja̱wɨyɨ ja Abraham.
24 Mꞌejxtɨp mnɨja̱ꞌwɨdɨp ɨxja sa̱ ja Dios tkupiky ja ja̱a̱ꞌy ku ja tpaduñ, jøts nɨ kidi jaꞌayɨp tuꞌugyɨ sa̱m ja yjanchja̱wɨ. 25 Nayɨdeꞌen ja kaꞌødyøꞌøxy Rahab ja Dios kyupøjkøø jadeꞌengøjxp ku ja tꞌødyuuñ ja Dios kyugajpxy; ku tjønmøøy ttøjkmøøy jøts abiky tyuuꞌ ttajøpkajxɨyɨɨꞌñ ku ja myɨdsep wyɨnaty pyayøꞌøyɨ. 26 Kaꞌap jadeꞌen tyuñ ku ja Dios njanchja̱ꞌwɨnt ku ngabaduꞌunɨnt sa̱m ja ttsøkyɨn. Jadeꞌen ja tpa̱a̱ty sa̱m ja ja̱a̱ꞌyꞌøøgyɨn, kaꞌap ja ñɨneꞌkx tyuñ ku yꞌanmɨja̱ꞌwɨn kyaꞌukꞌejtnɨ.