14
Jesús køjxp ja Dios Teety yikpa̱a̱tt yikꞌext
’Kidi mmaydɨ mda̱jtɨ, ajotꞌa̱ttɨ Dios Teety, jøts ajotꞌa̱jttɨk øts nayɨdeꞌen. Ma̱ chøønɨ ja Dios Teety may tsɨnaadya̱a̱jk ja jap tmøødɨ; ku jeexyɨp kaꞌ yjadeꞌenɨ, tø meets ja jeexyɨp ndukmadoonɨ. Jøts wants ø tnijkxy jøts øts ja nꞌaꞌejxɨt ma̱ mdsøønɨdɨt. Jøts kuts øts wyɨnaty tø nnijkxy, jøts kuts øts ja wyɨnaty tø nꞌaꞌejxɨ ja tsɨnaadya̱a̱jk, wɨnets ø nmeꞌent jadɨgojk jøts mee nmøødɨñɨt, jøts nay jap mjujkyꞌa̱ttɨt ma̱ øts ɨdøꞌøn jap ndsɨnaawya̱ꞌa̱ñ. Mnɨja̱ꞌwɨdɨpxɨ pønɨ ma̱ ø nnijkxy, jøts mnɨja̱ꞌwɨdɨpts ja tuuꞌ.
Wɨnets ja Tomas tnɨma̱a̱y ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm:
―Kaꞌap øø wɨndsønꞌa̱jtɨm ja nnɨja̱wɨ pønɨ ma̱ me mnøjkxwa̱ꞌa̱ñ; ¿sudsoꞌampy øøts ja tuuꞌ nnɨja̱wɨt?
Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy:
―Tum øts amuum ja tuuꞌ, ja tyɨɨbyɨ yjanchpɨ øts nayɨdeꞌen, jøts ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn nyajkpy. Øts køjxp ja Dios Teety yikpa̱a̱tt yikꞌext. Kuk øts jeexyɨp xnɨja̱wɨdɨ pønɨ pøn øts, nayɨ mnɨja̱ꞌwɨpts meets jeexyɨp nayɨdeꞌen ja Dios Teety; jøts tøts ɨdøꞌøn ja ɨxa xjanɨja̱ꞌwɨñɨdɨ, mjaꞌejxtɨpts ɨdøꞌøn jaꞌ.
Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm ñɨma̱a̱jyøø ja Felipe:
―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, jaꞌayɨ ku øø xtyimdyukꞌext ja Dios Teety, wan øø tꞌijxy.
Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja yɨdeꞌen tꞌadsøøy:
―Wɨndiꞌixyɨp mee Felipe nmɨnabya̱a̱jtnɨyɨdɨ, ¿jøts nɨ jadeꞌemba̱a̱t me xkaꞌijxyꞌa̱jtnɨ? Pønɨ pøn ø xꞌejxp, ñayɨ yꞌijxpy ja nayɨdeꞌen ja Dios Teety; jøts, ¿sudsoꞌampyts me xꞌamɨdøy jøts mee ndukꞌext ja Dios Teety? 10 ¿Kaꞌ xmɨbiky ku øts Dios Teety møøt nꞌity, jøts ku øts ja nayɨdeꞌen xmøøtꞌejtmɨ? Tukɨꞌɨyɨ sa̱ jaty nnøjmɨdɨ, kidi ngøꞌømwɨnma̱a̱ꞌñjøtpyɨp øts yø njuuty. Ja Dios Teety midi ø xmøøtꞌejtp, jaꞌ køꞌøm tyunk tump. 11 Jøts janchja̱ꞌwɨk øts jøts ku øts Dios Teety møøt nꞌity, jøts ku øts ja nayɨdeꞌen xmøøtꞌejtmɨ; uk pønɨ kaꞌats, øyts øts jaꞌayɨ xajanchja̱wɨt, pø mꞌijxpyxɨ ti jaty ø ndumpy. 12 Jøts tɨy janch mee nnøjmɨ, pønɨ pøn ø xjanchja̱ꞌwɨp, ñayɨ yja̱tp ñayɨ tyuꞌump ja nayɨdeꞌen ti jaty ø njajtpy, ti jaty ø ndumpy, jøts ja tyikneꞌegɨdɨt tyikajaꞌadɨt jaꞌagøjxpts kuts ja Dios Teety nmøøt nꞌett. 13 Jøts tukɨꞌɨyɨ pønɨ ti jaty mee mꞌamɨdøøpy ku ø xka̱jpxpa̱a̱ttɨt, øtsts ja køꞌøm jadeꞌen nduꞌump, jøts øts jadeꞌen nyikwɨngaxøꞌjkɨt ja Dios Teety myøkꞌa̱jtɨn yꞌøyꞌa̱jtɨn. 14 Nduꞌump øts jadeꞌen pønɨ ti jaty mee mꞌamɨdøøpy jøts ku øts xaka̱jpxtɨt.
Ku ja Jesús wya̱ꞌa̱ñ jøts ku ja Espíritu Santo tkaxt
15 ’Pønɨ xtsojkp tam meets, paduujnɨdɨk meets ja nꞌanaꞌamɨn. 16-17 Jøts nnøjmɨp øts ja Dios Teety jøts ja mdanɨgaxɨdɨt tuꞌuk pøn mbudøkɨyɨdɨp, pøn myikjotꞌamøkpøkɨyɨdɨp, pøn ja tyɨɨbyɨ yjanchpɨ myøøtꞌajtpy. Jøts jaꞌats meets møøt mꞌett kuna̱xt. May ja̱a̱ꞌy ja kyagupøkɨt jaꞌagøjxp ku kaꞌ tꞌejxtɨ tnɨja̱wɨdɨ. Jøts meets, tø meets ja xnɨja̱wɨ, pø ɨxaxɨ ja xmøødɨdɨ, jøts jaꞌats mee møøt mꞌett. 18 Kaꞌ mee nadyuꞌuk nyiktañ, nnɨwɨmbett meets jadɨgojk. 19 Wɨngonɨp ja xøøw ku ø kaꞌ ma̱ nꞌukyikꞌejxnɨt; jøts meets, xꞌejxp meets; kumɨ jujky øts, mjujkyꞌa̱tpts meets. 20 Jaanɨmts xja̱ꞌgyukɨdɨt jøts ku øts ja Dios Teety møøt nꞌity, jøts meets xmøøtꞌejtmɨ, jøts mee nayɨdeꞌen nmøøtꞌejtmɨ. 21 Pøn tø tnɨja̱wɨ jøts pønɨ xpaduujnɨyɨp øts ja nꞌanaꞌamɨn, jadeꞌen ja tyiknɨgueꞌexy jøts ku øts ja xjanchøky. Jøts jaꞌats ja Dios Teety chokp pønɨ pøn ø xtsojkp, jøts ndsokp øts ja nayɨdeꞌen, jøts jaꞌats ø xꞌejxp, jaꞌats ø xnɨja̱wɨp ku nna̱nkyꞌejxɨt øts njaꞌ.
22 Wɨnets ja yjaduꞌukpɨ Judas ja ñɨma̱a̱jyøø (nɨgɨdi Iscariotɨbɨ wa̱mp midi ja Jesús køya̱kp):
―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, ¿tigøjxp ku øøts ja jaꞌayɨ nꞌext ku mna̱nkyꞌejxɨt, jøts nɨkaꞌap nɨdukɨꞌɨyɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy?
23 Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yꞌadsøøy:
―Pøn ø xtsojkp, pyadumpy jaꞌ sa̱ ø nwa̱ꞌa̱ñ, jøts jaꞌats ɨdøꞌøn tsokɨp ja Dios Teety; jøts jaꞌats ø nnɨmeꞌemp møøt ja Dios Teety, jøts øøts ja xemɨkøjxp nmøøtꞌett. 24 Jøts pøn ø xkatsojkp, kaꞌap ja tmøjpɨkta̱ꞌa̱ky sa̱ ø nwa̱ꞌa̱ñ. Yø kajpxy yø ayuujk ɨxa xmadowdɨ, kaꞌøtsɨp yøꞌ njaꞌ; jaꞌ yøꞌ yjaꞌ midi ø xkajxp, ja Dios Teety.
25 ’Ndukmadoogøjxtɨp ya̱m tukɨꞌɨyɨ, nja̱a̱ktyimyøøtsɨnaadyɨpnɨm ya̱m; 26 ja Espíritu Santots midi ja Dios Teety mdanɨgaxɨyɨdɨp jøts øts ja xkudanɨt, jaꞌ ɨdøꞌøn mbudøkɨyɨdɨp, jaꞌ ɨdøꞌøn mga̱jpxjotꞌamøjkɨyɨdɨp jøts ja mdukja̱jtkøxɨdɨt tukɨꞌɨyɨ, jøts nay jaꞌ mdukja̱ꞌmyajtskøxɨyɨdɨp tukɨꞌɨyɨ sa̱ jaty mee tø nnøjmɨ.
27 ’Jotkujk nnawya̱ꞌkxaꞌandɨt. Nyajkpy øts ja øyꞌa̱jtɨn tsujꞌa̱jtɨn. Kaꞌap øts jadeꞌen nyaky sa̱m øy pønɨn nugo wya̱ꞌa̱ñ. Kidits mmaydɨ mda̱jtɨ, kaꞌ mee mdsøꞌøgɨt. 28 Tøxɨ xmadowdɨ ku ø nnimy jøts ku ø nnijkxy, jøts ku ø nmeꞌent jadɨgojk jøts mee nmøøtsøønɨt. Kuk meets jeexyɨp xjanchøky, mjanchxonda̱kp meets jeexyɨp ku tø xnɨja̱wɨdɨ jøts ku nnɨnijkxy ja Dios Teety; kumɨ jaꞌ ɨdøꞌøn jawaanɨ møj jøts nɨgɨdi øts. 29 Patkɨꞌjyɨ ya̱ꞌa̱t jadeꞌen ndukmadowdɨ jøts ku wyɨnaty jadeꞌen yjaty jøts xjanchja̱wɨdɨt.
30 ’Kaꞌ mee møøt jeky nꞌukmøøtnagya̱jpxnɨyɨt; jaꞌagøjxp ku ja wyɨngøñ ja Satanás pøn yikutujkp ya̱ na̱xwiiñ. Øy øts nmøkꞌa̱jtɨn ja xjagamɨmajada̱a̱jkɨyɨ, 31 ja̱tpts jadeꞌen jøts jadeꞌen tnɨja̱wɨt ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy jøts ku ø ndsøky ja Dios Teety, jøts ku øts ja nbaduñ sa̱ øts ja tø xꞌaneꞌemy. Tanɨdɨts jøts wan ya̱ ttsøøꞌñɨndɨ.