15
Ja uvɨ tsa̱ꞌa̱m kipy
’Jadeꞌen øts ɨdøꞌøn ñamyayɨ sa̱m uvɨ tsa̱ꞌa̱m ñɨguipy, jøts ja Dios Teety jadeꞌen sa̱m ja ja̱a̱ꞌy midi ja uvɨ kipy tꞌejxꞌejtp. Jøts ja tyikwɨna̱jkɨ ja yꞌawa̱j ja yꞌaxeeñ midi katøømɨp; jøts midi tøømyɨp, yikxon ja tyikwa̱ꞌa̱ch twɨbøøty twɨbiky ma̱ ja jam tꞌijxy sa̱ yja̱twa̱ꞌa̱ñ, jøts ja jawaanɨ may yja̱a̱ktyimdyøømɨt. Nayɨdeꞌents meets ɨdøꞌønmɨ; tø mee mwa̱tsnɨ, ja ɨxpøjkɨn mee tø myikwa̱ꞌa̱chɨ midi mee tø nmøꞌøy. Kidi mee xmajtstutnɨ, kumɨ kaꞌap mee nmajtstuꞌuty. Kaꞌaxɨ kipy awa̱j tyøømɨ jadiꞌiñɨ ku ja kyaꞌity ja ñɨguipy; nayɨdeꞌents meets ɨdøꞌønmɨ, ¿ti mee nadyuꞌuk mnɨtyuꞌump ku mee wyɨnaty ja njaꞌ tø xꞌɨxma̱jtsnɨyɨ?
’Øts ɨdøꞌøn jadeꞌen sa̱m ja ujts ñɨguipyɨn, jøts meets jadeꞌen sa̱m jaꞌ yꞌawa̱j yꞌaxeeñɨn. Pønɨ pønts ø xkamajtstutp, jøts ku øts ja nayɨdeꞌen kaꞌ nmajtstuꞌuty, jaꞌats ɨdøꞌøn ja yjaꞌ møj wɨngaxøꞌøkp; jøts kaꞌ mee ti nadyuꞌuk mayɨ ku ø ngaꞌett. Pønɨ pønts ja njaꞌ xkamɨnamya̱a̱jyɨyɨp, jaꞌats jadeꞌen yikꞌɨxjɨbep sa̱m ja kipy awa̱j midi kaꞌøy, jøts kuts ja tyøꞌøtst jøts ja jønjøtpy yikpɨkta̱ꞌa̱kt, japts ja tyøꞌøty.
’Pønɨ kaꞌ mee xmajtstuꞌuty, pønɨ kaꞌ meets ja nꞌɨxpøjkɨn xja̱ꞌdyɨgøjyɨdɨ, amɨdowdɨts pønɨ ti mdsojktɨp jøts meets ja myikmoꞌot. Ku yikxon xpadundɨ ja Dios Teety yjaꞌ sa̱ ttsøkyɨn, jadeꞌenꞌampyts ja yꞌøyꞌa̱jtɨn myøkꞌa̱jtɨn yikpaꞌixy, jøts nayɨdeꞌen ɨdøꞌøn yiknɨja̱wɨt ku meets ɨdøꞌøn xjanchpabøjkpɨꞌaty. Jadeꞌen mee ndsøky sa̱m øts Dios Teety xtsøkyɨn; tunꞌejtɨk meets yø njaꞌ ku meets ja tsojkɨn ndamɨꞌity. 10 Pønɨ xpaduujnɨdɨp øts ja nꞌanaꞌamɨn, jadeꞌenꞌampyts mee møøt mꞌettɨt øts ja ndsojkɨn, nayɨdeꞌen ñamyayɨ sa̱ øts ja nDeety yꞌanaꞌamɨn nbaduujnɨyɨ, jadeꞌents øts ɨdøꞌøn ja chojkɨn nmøøt nꞌity.
11 ’Jadeꞌenꞌampy meets jadeꞌen nnøjmɨ, jøts mjotkujkꞌa̱ttɨt nayɨdeꞌen sa̱m øts, jøts ejtnɨ xonɨ xꞌejxtɨt. 12 Ya̱ꞌa̱t øts ɨdøꞌøn nꞌanaꞌamɨnꞌajtpy: øy yikxon xem ya̱m mnamyayɨdɨt mnachokɨdɨt, nayɨdeꞌen sa̱m øts ja tsojkɨn nbɨkta̱ꞌa̱ky sa̱ mee ndsøky. 13 Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja tsojkɨn møj yikjagyepy pøn amuum nayojxɨp, jøts ja myɨguꞌuktøjk tkudanɨ jøts jujkyꞌa̱jtɨn ja tpa̱a̱ttɨt. 14 Meets ɨdøꞌøn nmɨguꞌukꞌajtpy pønɨ mdundɨp jadeꞌen sa̱ ɨxa nꞌanaꞌamdɨ. 15 Kaꞌ mee ndijy jøts ku mee mdumbɨ, kumɨ kaꞌap ja tumbɨ tnɨja̱wɨ pønɨ ti jaty tyumpy ja wyɨndsøn. Nmɨguꞌuktijpyts meets ya̱m, jaꞌagøjxp ku tukɨꞌɨyɨ tø nduknɨja̱ꞌwɨgyøxtɨ sa̱ jaty øts ja Dios Teety tø xnøjmɨ. 16 Kameedsɨpxɨ tø xpɨkta̱ꞌa̱ky; pø øtsxɨ mee køꞌøm tø nwɨꞌixy, jøts mee tø ndanɨpiky jøts nøjkx ja mdunk yikxon xyikwɨngaxøꞌøktɨ, jøts wan tmøjɨ wan tkajaꞌajɨ. Jadeꞌents ja Dios Teety mmoꞌojɨdɨt pønɨ ti jaty mꞌamɨdoodɨp ku ø xka̱jpxpa̱a̱ttɨt amumjoojt. 17 Yøꞌ ɨdøꞌøn ndaꞌanaꞌamdɨp, jøts xem ya̱m mnabyaꞌayowɨdɨt jøts ja tsojkɨn xjagyaptɨt.
Ku ja kaꞌøyja̱a̱ꞌdyɨ tkatsoktɨ ja Jesús møøt ja pyabøjkpɨtøjk
18 ’Pønɨ mmɨꞌajkɨyɨdɨp jaꞌ pøn ya̱ na̱xwiiñ, mnɨja̱ꞌwɨdɨpxɨ jøts ku øts ja jawyeen nayɨdeꞌen tø xuñ. 19 Ku meets jeexyɨp nayɨdeꞌen mꞌadɨꞌɨch sa̱m pøn ya̱ na̱xwiiñ wyɨnmaydɨ, nayɨdeꞌents meets ja jeexyɨp mdsøkyɨyɨ sa̱m ja ttsøkyɨn pøn nayɨdeꞌendɨ sa̱m jaꞌajɨndɨ. Øts meets ya̱ tø nwɨꞌixy ya̱ na̱xwiiñ ma̱ nayɨdeꞌen chøønɨdɨ pøn jadeꞌen wɨnmaadyɨp, jøts jaꞌagøjxp myikmɨꞌekyɨdɨ kumɨ kaꞌap jaꞌabɨ wɨnma̱a̱ꞌñ xꞌukyikyøꞌøñɨdɨ sa̱m o pøn na̱xwiiñ. 20 Ja̱ꞌmyatstɨts sa̱ tø nnøjmɨdɨ, jøts ku kaꞌap ja tumbɨ ñamyøjɨyɨt sa̱m ja wyɨndsønɨn. Tøba̱a̱ts ø nyikpawɨdity ku ngayikupiky, nayɨdeꞌents meets ɨdøꞌøn myiktumɨt; jøts pønɨ xpaduujnɨdɨpts øts ja nꞌɨxpøjkɨn, nayɨdeꞌents meets ja mꞌɨxpøjkɨn yikpadumɨt. 21 Øts køjxp ɨdøꞌøn jadeꞌen myiktuꞌundɨt jaꞌagøjxp ku kaꞌ tnɨja̱wɨdɨ pøn ø xkajxp.
22 ’Kaꞌap ja jeexyɨp ti pøktyɨ, kuk øts jeexyɨp ngamiñ, kuk øts ja jeexyɨp ngaduknɨja̱wɨdɨ. Ɨxya̱m ti ñɨkya̱jpxtɨp jøts ja pyøky kyayiktagubatɨt; 23 jaꞌ pøn ø xmɨꞌajkɨp, ñayɨ myɨꞌajkɨp ja nayɨdeꞌen øts ja nDeety. 24 Kaꞌap yø jeexyɨp ti pøktyɨ kuk øts yø jeexyɨp kaꞌ ti ndukꞌejxtɨ midi ø tø nduñ yøꞌ wyɨngujktyɨ, sa̱m kaꞌap pøn jadeꞌen tø tyukꞌijxyɨdɨ; tø yø tꞌejxnɨdɨ, ja ti jaꞌats yø myɨja̱ꞌwɨdɨp, pø xmɨꞌajkɨdɨpxɨ øts yøꞌ, jøts ñayɨ myɨꞌajkɨdɨp yø nayɨdeꞌen ja Dios Teety. 25 Jaꞌagøjxpts ya̱ꞌa̱t jadeꞌen yjaty kumɨ kaꞌpxy jadeꞌen yja̱tt sa̱ ya̱ꞌa̱t kajpxy ayuujk wya̱ꞌa̱ñ, midi jap køxja̱ꞌa̱y yøꞌ kyutujkjøtptyɨ: “Nadøkɨ øts yø xmɨꞌekyɨdɨ.”
26 ’Paty øts ja Dios Teety xukaxt ja Espíritu Santo jøts øts ja njaꞌ xka̱jpxɨyɨt, pøn pudøjkɨp ka̱jpxjotꞌamøjkɨp, pøn nayɨdeꞌen tmøøtꞌa̱jtp ja tyɨɨbyɨ yjanchpɨ. 27 Jøts mee nayɨdeꞌen ja njaꞌ xka̱jpxmɨyɨt, pø tøxɨ meets ja xꞌixy sa̱ jaty yꞌejxɨ tyɨyɨ, sa̱ jaty tø nga̱jpxwa̱ꞌkxtsoꞌonda̱a̱jkyɨm østɨ ɨxya̱mba̱a̱t.