16
’Jadeꞌenꞌampy jadeꞌen nnøjmɨdɨ jøts kidi nugo wɨnmayjɨmbettɨ wɨnmayꞌadøjtɨ. Myikwojpɨdsøꞌømp myikajxpɨdsøꞌømp meets jap tsa̱ptøjkjøtpy, østɨ yja̱ꞌa̱t pa̱a̱t ja xøøw ku ja ja̱a̱ꞌy wya̱ꞌa̱ndɨt jøts ku Dios yjaꞌ ja tpaduujnɨdɨ ku meets ja myikꞌoogɨyɨt. Jaꞌagøjxp ja jadeꞌen yꞌadøꞌøtstɨt ku ja nɨjuunɨ tkanɨja̱wɨdɨnɨm pønɨ pøn ja Dios Teety, jøts pønɨ pøn øts. Jøts jaꞌagøjxp ya̱ꞌa̱t jadeꞌen ndukmadowdɨ ku wyɨnaty jadeꞌen yja̱twa̱ꞌa̱ñ, jøts xja̱ꞌmyatstɨt jøts ku yø tø ndukmadoonɨdɨ.
Ti døꞌøn ja Espíritu Santo tyumpy ya̱ na̱xwiiñ
’Kaꞌ meets yø jadeꞌen patkɨꞌjyɨ ndukmadøøy, kumɨ jaꞌa̱jt øts køꞌøm.
Ɨxya̱mts ø nnøjkxwa̱nɨ tsɨnaabyɨ ma̱ ja jap midi ø xkajxp; jøts øts ja nmøøtsɨnaamyɨt jøts nɨpøn tamts mee nɨduꞌugɨn tkayiktɨy pønɨ ma̱ øts ɨdøꞌøn nnijkxy. Jotmay mee neꞌegɨ jɨnaxy tø mja̱a̱ktyimdyatøkɨyɨ, jaꞌagøjxp ku yø jadeꞌen tø ndukmadowdɨ. Janch ɨdøꞌøn nnøjmɨdɨ jøts ku neꞌegɨ jadeꞌen mꞌøyꞌa̱jtxɨdɨt jøts ku nnøjkxt. Ku ø nganøjxt, nɨjuunɨts ja kyamiñ midi mbudøkɨyɨdɨp midi mga̱jpxjotꞌamøjkɨyɨdɨp. Ku nnøjxt, køꞌømts øts ja ngaxt. Jøts ku døꞌøn ja nøjkx myiñ, jaꞌ ja tyuꞌump jøts ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy ja ttukja̱wɨt ja pyøky jøts ku yjanchpojkpɨtumbɨja̱a̱ꞌyɨdɨ, jøts ku ja tuꞌugyɨ ja wɨnma̱a̱ꞌñ sudso tyøꞌødɨt sudso tyuda̱ꞌa̱ktɨt, jøts ku Dios ja pyayøꞌøyɨdɨt. Jaꞌagøjxp pyojkpɨtumbɨja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨ ku ø kaꞌ xjanchja̱wɨdɨ; 10 ñɨja̱ꞌwɨdɨpts nøjkx sa̱ yꞌejxɨ tyɨyɨ midiꞌibɨ øy midiꞌibɨ pa̱a̱tꞌa̱jtɨdɨp, kumɨ jam ø nnijkxy ma̱ Dios Teety, jøts kaꞌ mee xꞌukꞌejxnɨt, 11 jaanɨmts tja̱ꞌgyukɨdɨt ja Dios pyayøꞌøyɨn jøts ku tyɨyꞌa̱jtɨngøjxp yikutuky, pø tøxɨ wyɨnaty ja tɨyꞌa̱jtɨn tyaky, jøts ja mɨkuꞌ yikastigɨmoꞌot midi møj yꞌity ya̱ na̱xwiiñ.
12 ’Jap øts may ja madya̱ꞌa̱ky njajagyepy midi ndukmadoowa̱ndɨp, kaꞌ ɨnet xja̱ꞌgyukɨdɨt ɨxya̱myɨ. 13 Kunɨm myeꞌent ja Espíritu Santo, jaꞌats ja tukɨꞌɨyɨ mdukꞌɨxpøjkøxɨdɨp sudso tyɨyɨ yjanchɨ; kaꞌaxɨ kyøꞌøm jaꞌ ja tyiktuꞌunt pønɨ sa̱ jaty ja wya̱ꞌa̱ñ, jaꞌ ja kya̱jpxp pønɨ sa̱ jaty pønɨ ti jaty ja myadøøpy, jøts ja mdukmadowɨdɨt ti jaty tunwa̱jnɨpnɨm. 14 Jadeꞌenꞌampyts øts ja wɨnja̱ꞌwɨn wɨndsøꞌjkɨn nba̱a̱tt, kuts ja ngajpxy ja nꞌayuujk xpaduꞌundɨt sa̱ mduknɨja̱wɨyɨdɨ ja Espíritu Santo. Øts ja ngajpxmyoꞌop. 15 Nayɨdeꞌents ja Dios Teety kyajpxy ja yꞌayuujk sa̱m øts njaꞌajɨn, paty øts jadeꞌen nwa̱ꞌa̱ñ jøts ku nayɨdeꞌents nmoꞌot ja ngajxpy ja nꞌayuujk, nayɨdeꞌents yø mduknɨja̱wɨyɨdɨt.
Xonda̱a̱jkɨn ja nøjkx wyɨmbɨdsimy ku njotmayꞌoꞌjkɨndɨt
16 ’Kaꞌ yꞌukjajknɨt ku mee kaꞌ xꞌukꞌejxnɨt, ku wyɨnaty waanɨ tø ñaxy ja tiempɨ jaanɨmts ø xꞌejxtɨt jadɨgojk, pø jamxɨ ø nnijkxy ma̱ jam Dios Teety.
17 Wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk wɨna̱a̱gɨn nɨxem nɨya̱m ñawya̱jnɨdøø:
―¿Ti yø jadeꞌen tyijpy ku yø xnɨma̱a̱ꞌyɨn jøts ku kaꞌ yꞌukjajknɨt, ku yø kaꞌ nꞌukꞌejxnaꞌant, jøts ku waanɨ ña̱xt wɨnetnɨmts ja nꞌejxɨndɨt jadɨgojk jaꞌagøjxp ku ñijkxy jam ma̱ ja Dios Teety? 18 ¿Ti døꞌøn yø jadeꞌen tyijpy jøts ku “kaꞌ yꞌukjajknɨt”? Nɨ kyayikja̱ꞌgyukɨ nɨwɨneꞌen pønɨ ti døꞌøn yø jadeꞌen tyijpy.
19 Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts ja tꞌixy jøts ku ja pyabøjkpɨtøjk yja̱wɨ tyɨɨbyøkwa̱ꞌa̱ñɨyɨ, jøts ja tnɨma̱a̱y:
―Tøxɨ nnøjmɨdɨ jøts ku kaꞌ yꞌukjajknɨt ku mee kaꞌ xꞌukꞌejxnɨt, kuts wyɨnaty waanɨ tø ñaxy ja tiempɨ jaanɨmts ø xꞌejxtɨt jadɨgojk. ¿Kidi yøꞌøjɨp meets ɨxja mnayiktøøjɨyɨdɨp? 20 Jøts tɨy janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ ku mee nnøjmɨ, jøts ku nøjkx ja ya̱jxɨn xꞌejxtɨ, ku nøjkx ja jotmayꞌoꞌjkɨn xpa̱a̱ttɨ ya̱m ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy xyonda̱ꞌa̱ktɨ. Jøts kaꞌats yjadeꞌenɨ, øy mee ma̱ba̱a̱t mjantyimyjajotmayꞌøøky, xonda̱a̱jkɨn ja nøjkx wyɨmbɨdsimy ku jadeꞌen mjotmayꞌooktɨ. 21 Jadeꞌen ɨdøꞌøn ñamyayɨ yjaty sa̱m ja tøꞌøxyøjk ku ja kyaꞌaxwa̱ꞌa̱ñ, janch wɨnmay jotmay yjaty ku tø tpa̱a̱ty ja tiempɨ ku ja yꞌuꞌnk pyøjkjøꞌøknɨ; ku tø tmɨnawya̱ꞌkxnɨyɨ ja maxuꞌnk nɨkaꞌap ja tꞌukja̱ꞌmyajtsnɨ jøts ku yꞌuꞌnk ja tø pyiky, jaꞌagøjxp ku ja xyonda̱ꞌa̱ky ku ja tø tyikaxɨꞌɨky tuꞌuk maxuꞌnk ya̱ na̱xwiiñ. 22 Nayɨdeꞌents meets ɨdøꞌøn mja̱jtnɨmɨ, mjanchjotmayꞌooꞌktɨp ɨxya̱m; wɨmbetp øts jøts mee nmɨnabya̱a̱dɨt jadɨgojk, wɨnetnɨmts ja xonda̱a̱jkɨn xpa̱a̱ttɨt yikxon, jøts nɨpøn ja mgapøjkxɨyɨdɨt.
23 ’Jøts jaꞌabɨ xøøw kaꞌ ø ti xꞌukyiktøønɨdɨt. Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨdɨ, jøts ku ja Dios Teety tukɨꞌɨyɨ mmoꞌojɨdɨt pønɨ ti jaty ja mꞌamɨdoodɨp øts køjxp. 24 Østɨ ɨxya̱mba̱a̱t kaꞌanɨm ti xꞌamɨdowdɨ øts køjxp; amɨdowdɨ pøktsowdɨ, mba̱a̱ttɨp jaꞌ jøts jadeꞌen mxonja̱ttɨt.
Tøts ja Jesucristo tmɨmajada̱ꞌa̱ky midi ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy yikwɨndɨgøøpy
25 ’Madya̱ꞌa̱kyøjxp ya̱ꞌa̱t ya̱m nugo tø ndukmadowdɨ jøts xamɨmadoodøwɨdɨt; ja̱ꞌa̱tp ja xøøw ku kaꞌap jadeꞌen nøjkx nꞌukmɨga̱jpxnɨdɨ abiky madya̱ꞌa̱kyøjxp, wa̱ꞌa̱ts meets ja ndyimdyukmadoonɨt nøjkx pønɨ sa̱ ja Dios Teety yꞌejxɨ tyɨyɨ. 26 Jøts jaꞌabɨ xøøwts øts køjxp ja Dios Teety xꞌamɨdoꞌodɨt xpøktsoꞌodɨt ja øyꞌa̱jtɨn; jøts nɨkaꞌap øts ya̱m ndyimwya̱ꞌa̱ñ jøts ku øts nꞌamɨdoꞌot ja Dios Teety jøts mee nnɨꞌamɨdowɨt. Kaꞌap chøkyɨ jøts køꞌøm nꞌamɨdoꞌot, 27 pø mdsojkɨp meets ja Dios Teety. Jadeꞌengøjxpts ja mdsøkyɨdɨ kumɨ xtsojkp meets nayɨdeꞌen, jøts tøts xjanchja̱wɨdɨ jøts ku øts Dios Teety xkexy. 28 Jam ø tø ndsøøñ ma̱ Dios Teety jøts øts ya̱ tø nmiñ ya̱ na̱xwiiñ, ɨxya̱mts øts ɨnet nmajtstuꞌutwa̱ngojmɨ ja na̱xwiiꞌñɨt, jøts ø nꞌawɨmbetɨwya̱ꞌa̱ñ jadɨgojk ja Dios Teety.
29 Xjats ja pyabøjkpɨtøjk wya̱ndøø:
―Ɨxya̱mnɨm ɨnet tɨy janchwa̱ꞌa̱ts xnɨgajpxñɨm, kaꞌ xꞌukyiktunɨ ja abiky myadya̱ꞌa̱ky midi kayiktamɨmadodøøꞌwɨp. 30 Ɨxya̱mnɨmts øøts ɨnet njanchꞌixy njanchnɨja̱wɨ jøts ku tukɨꞌɨyɨ xnɨja̱ꞌwɨgyixy, jøts ku kaꞌ chøkyɨ jøts ku øy pøn kuwa̱nɨ mdyimdyɨɨbyøkɨyɨt. Jaꞌagøjxp øø njanchja̱wɨ jøts ku jam mdsøøñ ma̱ Dios Teety.
31 Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yɨdeꞌen tꞌadsøøy:
―¿Jøts xjanchja̱ꞌwɨñɨdɨp øts ɨxya̱m? 32 Ja wyɨngøñ jøts tø yja̱ꞌa̱ty ja xøøw ja jumøjt, jøts tyimñayꞌɨxya̱myɨ, ku meets ɨnet mꞌagakpa̱ktɨt pø ma̱ pønjabøn ñøjkxt, jøts øts ɨnet nadyuꞌuk xnɨkaꞌaktɨt. Kaꞌap ø nadyuꞌugɨ, jats ja Dios Teety xmøøtꞌity. 33 Ndukmadoogøjxtɨp ya̱ꞌa̱t ya̱m tukɨꞌɨyɨ, jøts ja øyꞌa̱jtɨn jotkujkꞌa̱jtɨn xpa̱a̱ttɨt ku ø xꞌajotꞌa̱ttɨt. Mꞌayoꞌomba̱a̱ttɨp ya̱ na̱xwiiñ; jotmøkts mnabyɨkta̱ꞌa̱gɨdɨt, tøts øts ɨnet nmɨmajada̱ꞌa̱ky midi ya̱ na̱xwiiñ yikwɨndɨgøøpy.