17
Ku ja Jesús tnɨꞌamɨdowɨ tnɨbøktsowɨ ja pyabøjkpɨtøjk, jøts ja ttukmadøy ja Dios Teety
Xjats ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jadeꞌen wya̱nꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ, jøts ja ojts jam tsa̱jpwemp pyatꞌixy, wɨnets ja wya̱a̱ñ:
―Dios Teety, tø ja horɨ kyaꞌpxy. Yikmøjtøjkɨkts øts, kunuuꞌkxyja̱ꞌwɨkts øts, jøts me nayɨdeꞌen nyikmøjtøkɨt, jøts me nayɨdeꞌen myikunuuꞌkxyja̱wɨt. Metsxɨ tø xmøꞌøy ja kutujk jøts øts na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy ja nɨꞌijtyɨ ndaꞌanaꞌamdɨt, jøts ja tpa̱a̱ttɨt ja jujkyꞌa̱jtɨn xemɨkøjxp pøn jaty me tø xkømøꞌøy. Jøts jadeꞌenꞌampy yikpa̱a̱ty ja jujkyꞌa̱jtɨn xemɨkøjxp ku tuꞌugyɨ mets Dios Teety myikjanchja̱wɨ, sa̱m nayɨdeꞌen ja Jesucristo, pøn mets ya̱ tø xkexy na̱xwiiñ.
’Tø øts ja ndunguixy jadeꞌen midi me tø xaꞌaneꞌemy, jadeꞌengøjxpts myikmøja̱wɨ myikunuuꞌkxyja̱wɨ ya̱ na̱xwiiñ. Møøkyts øts jam mwɨngujky nay jaꞌabɨ møkꞌa̱jtɨn midi øts yꞌijty nmøøtꞌajtpy møøt mets ku kaꞌanɨm wyɨnaty na̱xwiiꞌñɨt yꞌøyɨnɨm.
’Jøts ja ja̱a̱ꞌdyɨ midi me køꞌøm tø xwɨwich ya̱ na̱xwiiñ midi me tø xagødøkɨ, tøts øts ja nduknɨja̱ꞌwɨgyøxtɨ pønɨ pøn mets. Jøts mets ja yꞌijty mja̱a̱ꞌyꞌajtpy, jøts mets ja tø xagødøkɨ. Tøts ja tpadundɨ mets ja mꞌøgyajpxy mets ja mꞌøyꞌayuujk. Ñɨja̱ꞌwɨnɨdɨp ja ɨxya̱m wa̱ꞌa̱ts ti jaty me tø xmøꞌøy jøts ku mets ja xjaꞌajɨ. Tøts øts ja ndukmadowdɨ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky midi me tø xukmadøy, jøts tøts ja tkupøktɨ, tøts ja tnɨja̱wɨdɨ jøts ku ja yjanchɨ jøts ku øts jam ndsøøñ ma̱ mets jam. Tø ja tjanchja̱wɨdɨ jøts ku me tø xkexy.
’Yøꞌøts ø nnɨꞌamɨdooꞌwɨdɨp pøn jaty me tø xmøꞌøy jaꞌagøjxp ku ja xjaꞌajɨ; jøts nɨgɨdi jaꞌabɨ nnɨꞌamɨdooꞌwɨp pøn øts tø xkabadundɨ. 10 Midi jaty ø njaꞌajtpy, nayɨ mets mjaꞌ jaꞌ, jøts nay jaꞌats ø njaꞌa̱jtmɨp; jøts nayɨ øts nmøkꞌa̱jtɨn nay øts ngunuuꞌkxɨn ja xyiktuujnɨdɨp.
11 ’Øts, kaꞌap øts nꞌukya̱a̱ꞌa̱jtnɨt ya̱ na̱xwiiñ; yøꞌøts ja ta̱ndɨp, jøts me nnɨnøjkxnɨt møøtsɨnaabyɨ. Kunuuꞌkxy Dios Teety, agøꞌøduk axa̱jtuk mmøkꞌa̱jtɨngøjxp pøn jaty ø tø xagødøkɨ jøts nɨꞌamukɨ nɨꞌaga̱ꞌpxɨ yꞌettɨt, kyanamyajtstuꞌudɨdɨt nayɨdeꞌen sa̱m adømɨn. 12 Ku øts yø ya̱ yꞌity nmøøtꞌettɨ ya̱ na̱xwiiñ, nꞌejxꞌejttɨp øts yøꞌ, ja møkꞌa̱jtɨn ø nyiktumpy midi me tø xmøꞌøy, jaꞌats øts yø ndaꞌagøꞌødujktɨp ndaꞌaxa̱jtujktɨp. Nɨ tuꞌugɨn yø tø kyawɨndɨgøydɨ, jaꞌayɨm ɨdøꞌøn jadeꞌen tø yjaty midiꞌiyɨm yꞌijty wɨndɨgøyꞌejtnɨp, jøts jadeꞌen kaꞌpxy tpa̱a̱ty sa̱ ja mgajpxy sa̱ ja mꞌayuujk xyikta̱a̱ñ.
13 ’Ɨxya̱mts me nnɨnøjkxnɨt ma̱ mets jam; jøts ku nja̱a̱knaya̱a̱ꞌaty ya̱ na̱xwiiñ, jaꞌagøjxp øts jadeꞌen nwa̱ꞌa̱ñ jøts ja mjaꞌ yjotkujkꞌa̱ttɨt sa̱m ø njotkujkꞌatyɨn. 14 Tø øts ja ndukmadoogøxtɨ ja mꞌøgyajpxy ja mꞌøyꞌayuujk, jaꞌats mmɨꞌajkɨyɨdɨp pøn ja kaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ tjagyajp. Jaꞌ yiktamɨꞌajkɨdɨp ku ja yjadeꞌembɨ wɨnma̱a̱ꞌñ tkaꞌukyiktunɨdɨ, nayɨdeꞌents øts kaꞌ nyiktuñ ja yjaꞌadɨ. 15 Kajaꞌajɨpts ø nꞌamɨdøøpy jøts xwa̱a̱bɨdsøꞌømt ya̱ na̱xwiiñ, jaꞌ nꞌamɨdøøpy jøts xkuwa̱ꞌa̱nt xkubokt, jøts mɨkuꞌ yjaꞌ kidi myajada̱ꞌa̱ky. 16 Nayɨdeꞌen jaꞌadɨ sa̱m øts, kaꞌ nyiktuñ ja kyaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ. 17 Pøkjøꞌøkts ejxjøꞌøkts mdɨyꞌa̱jtɨngøjxp mjanchꞌa̱jtɨngøjxp; pø tɨy janchxɨ ja mgajpxy ja mꞌayuujk. 18 Nayɨdeꞌents sa̱m me tø xanɨguexy ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy, nayɨdeꞌents øts ja ya̱m ndanɨpøktɨ ndanɨꞌejxtɨ pøn ya̱ na̱xwiiñ ja kaꞌowyɨnma̱a̱ꞌñ tjagyajptɨpnɨm. 19 Amumjoojt øts nja̱a̱ktyimñadyamɨyoxɨyɨt yøꞌøgøjxptɨ, nayɨdeꞌents ja ñadyamɨyoxɨyɨdɨt ku ja mgajpxy ja mꞌayuujk ttuꞌundɨt midi tɨy midi janch.
20 ’Kidi jaꞌayɨp ø nugo ndyimñɨꞌamɨdoꞌowɨdɨp, nayɨdeꞌen jaꞌamɨdɨp pøn ø xjanchja̱wɨwya̱ndɨpnɨm ku ja myɨguꞌuk ja tmadoojɨdɨt ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky. 21 Jøts jaꞌ øts ya̱m nꞌamɨdøøpy jøts tuꞌugyɨ ja wyɨnma̱a̱ꞌñ tyikꞌettɨt; jøts tuꞌugyɨ yꞌettɨt møøt adøm, nayɨdeꞌen Dios Teety sa̱m mets xmøøtꞌity jøts sa̱m me nmøøtꞌity. Jøts wan tuꞌugyɨ ja wyɨnma̱a̱ꞌñ tpɨkta̱ꞌa̱ktɨ jøts jadeꞌen ttukjanchja̱wɨdɨt ku me tø xkexy, pøn ja kaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ tjagyajptɨp. 22 Tø øts ja nmoꞌodɨ nay jaꞌabɨ møkꞌa̱jtɨn midi me tø xmøꞌøy, jøts tuꞌugyɨ wyɨnmaꞌadyɨt nayɨdeꞌen sa̱m adøm njaꞌ. Tuꞌugyɨ nayɨdeꞌen mets mjaꞌ, jøts nayɨdeꞌents øts njaꞌamɨ. 23 Øts ja møøt nnamyayɨdɨt, jøts mets xmøøtnamya̱a̱ꞌymɨyɨt jøts ja tuꞌugyɨ yꞌettɨt, jøts jadeꞌen ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy tꞌejxtɨt tnɨja̱wɨdɨt jøts ku me tø xkexy, jøts ku mets ja xjanchøky sa̱m me xtsøkyɨn.
24 ’Dios Teety, metsxɨ ja tø xagødøkɨ, jøts jaꞌats ø ndsøjkpy jøts ja yjapꞌa̱ttɨt ma̱ øts jap ndsɨnaawya̱ꞌa̱ñ, jøts tꞌejxtɨt ja møkꞌa̱jtɨn ja øyꞌa̱jtɨn midi me tø xmøꞌøy; jaayɨm me xtsøky ku kaꞌanɨm wyɨnaty na̱xwiiꞌñɨt yꞌøyɨnɨm. 25 Mets Dios Teety tɨyꞌa̱jtɨn janchꞌa̱jtɨn mmøøt, jøts kaꞌats ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy mnɨja̱wɨyɨ; jøts øts, nnɨja̱ꞌwɨp mets; jøts yø pabøjkpɨtøjk, ñɨja̱ꞌwɨnɨdɨp yøꞌ jøts ku me tø xjanchkexy. 26 Tø øts ja ndukmadowdɨ mbøn mets jøts nja̱a̱ktukmadoowa̱ndɨpnɨm øts. Jadeꞌents sa̱ mets xpaꞌayøyɨn, nayɨdeꞌents ttabaꞌayoomɨdɨt ja myɨguꞌuktøjk. Nmøøtꞌetpyɨm øts yøꞌ yꞌagujkptɨ jadeꞌen.