YA̱ꞌA̱T AYUUJK JA JESUCRISTO TYUKNƗJA̱ꞌWƗ KUMA̱A̱ꞌYJØTPY JA JUAN
1
Ku ja Jesucristo ttukꞌijxy ja Juan sa̱ ja na̱xwiiꞌñɨt yja̱tt
Ya̱ꞌa̱t ɨdøꞌøn tɨyꞌa̱jtɨn midi ja Dios Teety tyukmadoow ja Jesucristo, jøts ja pyadumbɨ pyabøjkpɨ ttukꞌext ttuknɨja̱wɨt sa̱ nøjkx yja̱tt kyubatt tsojk ya̱ na̱xwiiñ. Nay øts ja tɨyꞌa̱jtɨn tukɨꞌɨyɨ tø xukꞌixy tø xuknɨja̱wɨ sa̱ tuꞌuk yꞌa̱nkɨlɨs tø xukmɨgajpxy. Xjats øts njaadya̱ngɨjxy tukɨꞌɨyɨ pønɨ ti jaty ja Dios Teety møøt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo tø xukꞌixy xukmadøy.
Tyaꞌøyꞌa̱jtɨdɨp ja Dios kyunuuꞌkxɨn pøn ya̱ꞌa̱t nøky tꞌejxp jøts tpaduꞌunt, nayɨdeꞌents jaꞌ pøn tmadoop, pø wɨngompxɨ døꞌøn jøts jadeꞌen yja̱tt sa̱m yø nøky wya̱ꞌa̱ñ.
Ku ja Juan tnɨja̱ꞌa̱yɨyɨɨꞌñ pøn jaty ja Dios tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja nɨwɨxujkpɨ ka̱jp
Øts Juan, øts meets ya̱ꞌa̱t nøky ndanɨja̱ꞌa̱yɨp pøn ja Dios tjanchja̱ꞌwɨdɨp, ja nɨwɨxujkpɨ ka̱jp midi jam Asia yꞌetjotp. Pa̱a̱t meets ja kunuuꞌkxɨn øyꞌa̱jtɨn midi ja Dios yajkpy, jaꞌ midi xemɨkøjxp jujkyꞌa̱jtp, nayɨdeꞌents mgunuuꞌkxɨdɨt ja nɨwɨxujkpɨ ja̱ꞌwɨn midi møøt yꞌity ja Dios Teety. Wan mgunuuꞌkxyɨdɨ nayɨdeꞌen ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo pøn tna̱nkyꞌejxɨp ja tɨyꞌa̱jtɨn, jøts pøn myɨjawyeen tø yjujkpyøjkojmɨ jap ooꞌkpɨ jutjøtpy. Jaꞌats nayɨdeꞌen tnɨgutujkꞌa̱jtp nɨdukɨꞌɨyɨ ja møj wɨndsøndøjktɨ ya̱ na̱xwiiñ. Nayɨdeꞌen ja Cristo xpaꞌayøꞌøyɨmp sa̱ tø xyikpøkwya̱a̱jchɨm ku tø wyɨdsuñ wyɨdaxy adøm nbøkyøjxp. Tøts ja xpɨkta̱a̱jkyɨm jadeꞌen øyja̱a̱ꞌy møja̱a̱ꞌy, jøts nbaduꞌunɨndɨt ja Dios Teety yjaꞌ midi tyeetyꞌa̱jt nwɨndsønꞌa̱jtɨm. ¡Wan tja̱ꞌmyejchɨm xemɨkøjxp ja Dios yꞌøyꞌa̱jtɨn myøkꞌa̱jtɨn! Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yja̱tt.
¡Meets, ukꞌejxtɨ ukmadowdɨ, jadeꞌen ɨdøꞌøn ja Cristo myeꞌent yootsjøtpy! Jøts nɨdukɨꞌɨyɨ nꞌejxɨnt, nayɨdeꞌen jaꞌadɨ pøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yikꞌayoꞌomba̱a̱jtɨ kruskøjxp; janch ya̱ꞌa̱xtɨp janch jɨꞌɨdyɨp ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy ku jadeꞌen tꞌejxtɨt. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yja̱tt.
Yɨdeꞌen ja Dios Teety wya̱ꞌa̱ñ pøn ja myøkꞌa̱jtɨn møj, jøts pøn xemɨkøjxp jujkyꞌa̱jtp: “Øts ɨdøꞌøn ja tsoꞌonda̱a̱jkɨn jøts øts nayɨdeꞌen ja jøpkøjxɨnꞌa̱jtɨn nyajkpy.”
Ku ja Juan tꞌijxy ja Cristo
Øts Juan, meets nmɨguꞌukꞌa̱jtpy ku ɨxya̱m nayɨdeꞌen nguꞌayoꞌomba̱a̱jtɨndɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨmgøjxpɨt, paty adøm xmøꞌøyɨm ja øyꞌa̱jtɨn ja tuda̱ꞌa̱kyꞌa̱jtɨn jøts ja xyikꞌejtɨnt ma̱ ja kyutujk xanatana̱a̱ꞌyɨmp. Jam øts wyɨnaty ndsumchøønɨ ma̱ txøøwꞌaty Patmos jam mejy kyujkꞌa̱m, jaꞌagøjxp ku øts ja Dios kyajpxy nga̱jpxwa̱ꞌkxɨ jøts ja Jesucristo yjaꞌ nnɨga̱jpxɨ. 10 Domingɨ xøøw wyɨnaty ku øts ja Espíritu Santo adsuꞌjky xatøkɨ, jøts kuma̱a̱ꞌyjøtpy møk øts xjɨguya̱a̱xɨ ejxɨm tuꞌuk ja puxujx, 11 yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ñ:
―Øts ɨdøꞌøn nyiktsoꞌonda̱a̱jk tukɨꞌɨyɨ jøts nay øts nyikjøpkøxp. Midi jaty mꞌejxp mnɨja̱wɨp, tanɨjayɨ pøn ja Dios jaꞌa̱jtɨp ma̱ nɨwɨxujkpɨ ka̱jp jam Asia yꞌetjotp. Jaꞌ xyøøw ja ka̱jp: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia jøts Laodicea.
12 Xjats nꞌejxjɨmbijty pøn øts xmɨga̱jpxp, jøts nꞌejxpa̱a̱ty wɨxujk ja kandeleerɨ midi tum oorɨ. 13 Jam wɨxujkpɨ kandeleerɨ kujkꞌa̱m nꞌijxy tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen sa̱m adømɨn, jadeꞌen ja wyet tyekꞌokꞌa̱m pa̱a̱t kyɨda̱ꞌa̱ky. Tum oorɨ ja chum kyaxɨꞌɨky midi ja̱ꞌtp kyachwiiñ. 14 Ja kyuba̱jk, janch amuum poop ja wya̱a̱y kyaxɨꞌɨky ejxɨm ja poop pixyɨn, ejxɨm tsa̱pꞌøøpkyɨn, jøts ja wyeen jadeꞌen kyaxɨꞌɨky ejxɨm jønyowɨn. 15 Ja tyeky, jadeꞌen kyaxɨꞌɨky janch amuum tsama̱mp ejxɨm ja pujx nꞌukꞌejxɨnt midi janch tøøꞌkxp, midi øyɨp ornɨjøtpy; ku ja kyajpxy, møk ɨdøꞌøn nmadooꞌwɨnt, jadeꞌen ejxɨm ja møj nøø yꞌɨɨchɨn. 16 Jam yꞌaga̱ꞌngyøjøꞌøm tmachꞌity wɨxujk ja ma̱a̱dsa̱ꞌ, jøts yꞌa̱a̱wjøtpy pyɨdsimy tuꞌuk ja yøñchujx midi janch jøpxuuꞌñ jøts adsow jøøjp. Jadeꞌen kyaxɨꞌɨky ja wyeen ja yꞌa̱a̱w ejxɨm ja xøøw møk yꞌañɨn.
17 Ku øts nꞌijxy jadeꞌen, wɨnets øts ojts øøky nayja̱wɨyɨ nna̱xkɨda̱ꞌa̱ky jaꞌ tyekyjøꞌøm, jøts øts ojts yꞌaga̱ꞌngyøꞌ xanɨxa̱jy jøts ø xnɨma̱a̱y:
―Kidi mdsøꞌøgɨ; øts ɨdøꞌøn, tø nyiktsoꞌonda̱ꞌa̱ky tukɨꞌɨyɨ nayɨdeꞌen sa̱ nyikjøpkøxt. 18 Jujkyꞌa̱jtp øts ɨdøꞌøn øy tø njaꞌøøky, xemɨkøjxp njujkyꞌaty jøts øts ja møkꞌa̱jtɨn njagyejpy, jøts øts nyikjujkpyøkt pønɨ pøn tø yꞌooktɨ tyɨgøydɨ. 19 Jaadya̱ngøx tukɨꞌɨyɨ midi ɨxya̱m mꞌijxpy, midi ɨxya̱m mnɨja̱ꞌwɨp, jøts midi ja̱twa̱mp. 20 Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja twandijy midi tø xꞌixy, ja wɨxujkpɨ ma̱a̱dsa̱ꞌ nꞌaga̱ꞌngyøjøꞌøm jøts ja wɨxujkpɨ kandeleerɨ nayɨdeꞌen: ja wɨxujkpɨ ma̱a̱dsa̱ꞌ, yøꞌ twandejp pøn ø ngugajpxyꞌajtpy ma̱ øts ja njanchja̱ꞌwɨbɨtøjk jamdɨ ma̱ wɨxujkpɨ ka̱jp jam, jøts ja kandeleerɨ ja janchja̱ꞌwɨbɨtøjk jaꞌadɨ, pøn jamꞌa̱jttɨp.