2
Ya̱ꞌa̱t ayuujk ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tyanɨguejxpy ja yja̱a̱ꞌy ma̱ ja wɨxujkpɨ ka̱jp: Yɨdeꞌen jawyeen yiktanɨja̱ꞌa̱yɨyɨɨꞌñ ja Efesɨt ja̱a̱ꞌy
’Nɨjayɨ øts ngugajpxy midi jam Efeso sa̱ øts ɨxya̱m nnɨgajpxy: “Yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ñ pøn jam yꞌaga̱ꞌngyøjøꞌøm tmachꞌejtp ja wɨxujkpɨ ma̱a̱dsa̱ꞌ jøts pøn jam tanaapy wɨxujkpɨ kandeleerɨ kujkꞌa̱m: Wa̱ꞌa̱ts ø nnɨja̱wɨ tukɨꞌɨyɨ pønɨ ti mdumpy; nnɨja̱ꞌwɨp ø tukɨꞌɨyɨ sa̱ møk mduñ øts køjxp, jøts sa̱ mduda̱ꞌa̱kyꞌaty, nayɨdeꞌen ø nnɨja̱wɨ ku xkagupiky pøn kaꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱jttɨp. Tøxɨ xꞌixy tuꞌuk jaty pøn nugo nadyejɨdɨp øts ngudanaabyɨtøjktɨ, kaꞌap ja tyɨyꞌa̱jtɨn wyɨngaxɨꞌɨky, nugo ja wyɨnda̱a̱yɨdɨ. Øy møk ja maaꞌkxujkɨn tø xjagyepy ku tø xpaduujnɨ øts njaꞌ, jøts ku tø xkuꞌayoꞌomba̱a̱dɨ øts køjxp, jøts kaꞌap ja jotkøjxɨn tø xmøøtꞌaty. Tuꞌuk øts ngaꞌøyja̱wɨ mets ja mja̱a̱ꞌyꞌa̱jtɨn: ku mets kaꞌ nayɨdeꞌen xꞌuktsojknɨ sa̱m xyiktsoꞌonda̱a̱jky. Paty ø nwa̱ꞌa̱ñ, ja̱ꞌmyats pønɨ ma̱ tø mduuꞌdɨgøy, jøts xyiktɨga̱tst ja mwɨnma̱a̱ꞌñ, jøts nayɨdeꞌen xuꞌunt sa̱m jawyeen tø xuñɨn. Pønɨ kaꞌ xuñ jadeꞌen, nbøjknɨp øts yø kandeleerɨ midi mmøøtꞌajtpy. Ots ɨdøꞌøn yjadeꞌenɨ, mjagyejpy nayɨdeꞌen ja øyꞌa̱jtɨn ku nayɨdeꞌen xkatsøky ja nicolaítas yꞌɨxpøjkɨn sa̱m ø ngatsøkyɨn. Madowdɨ yikxon sa̱m ja Espíritu Santo tmɨgajpxy pøn ja Dios jaꞌa̱jtɨp, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ñ: Pønɨ pøn tmɨmajada̱kp ja mɨkuꞌ yjaꞌ, jaꞌats nmoꞌop ja øyꞌa̱jtɨn xemɨkøjxp ma̱ Dios yꞌity.”
Yɨdeꞌen ja Esmirnɨt ja̱a̱ꞌy yiktanɨja̱ꞌa̱yɨyɨɨꞌñ ja ayuujk
’Nɨjayɨ nayɨdeꞌen øts ngugajpxy pøn jam ejtp ma̱ øts njanchja̱ꞌwɨbɨtøjk jam Esmirna ka̱jpjotp: “Yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ñ pøn tukɨꞌɨyɨ tø tyiktsoꞌonda̱ꞌa̱ky jøts pøn nayɨdeꞌen tyikøxp, jaꞌ pøn oꞌjk jøts yjujkpyøjkojmɨ ooꞌkpɨ yꞌagujkpy: Nnɨja̱ꞌwɨp ø tukɨꞌɨyɨ pønɨ ti mdumpy; pønɨ sa̱ mꞌayøy mwɨnmay, øy yø meeñ kyɨdyimyꞌity, tø ja Dios mdsujꞌijxyɨ mdsuja̱wɨyɨ jaꞌ wyɨngujkp. Nnɨja̱ꞌwɨp øts ku mjemɨgajpxyɨ mdemɨgajpxyɨ wɨna̱a̱gɨn pøn nugo nadyejɨp israelɨt ja̱a̱ꞌy, yøꞌ yɨdeꞌen nugo tjayikmajada̱ꞌa̱kwa̱jnɨdɨp ja mɨkuꞌ yjaꞌ, pø kaꞌaxɨ Dios ja tjaꞌajɨ. 10 Kidi mdsøꞌøgɨdɨ pønɨ sa̱ mja̱ttɨt mgubattɨt; yø mɨkuꞌ mna̱nkchumwa̱jnɨyɨdɨp jøts nɨduꞌuk nɨduꞌuk myikjotꞌejxtɨt, jøts xmajtstuꞌuttɨt ja Dios yjaꞌ; øy yø mjayikꞌetɨdɨt ma̱jk xøøw puxøjkjøtpy, tuꞌugyɨ ja mwɨnma̱a̱ꞌñ xyikꞌettɨt o mjadyimyꞌooktɨ, øts mee nmoꞌop ja jujkyꞌa̱jtɨn midi xemɨkøjxp. 11 Madowdɨ yikxon sa̱ yø Espíritu Santo tnɨgajpxy pøn ja Dios jaꞌa̱jtɨp, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ñ: Pønɨ pøn tmɨmajada̱kp ja mɨkuꞌ yjaꞌ, kaꞌap ja tpa̱a̱tt tꞌext ja ayoda̱a̱jk. Kaꞌap ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn sa̱ yja̱tt.”
Yɨdeꞌen ja Pérgamɨt ja̱a̱ꞌy yiktanɨja̱ꞌa̱yɨyɨɨꞌñ ja ayuujk
12 ’Nɨjayɨ nayɨdeꞌen øts ngugajxpy pøn jam ejtp ma̱ øts njanchja̱ꞌwɨbɨtøjk jam Pérgamo ka̱jpjotp: “Yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ñ pøn tmøøtꞌa̱jtp ja yøñchujx yjøpxuuꞌñ adsow jøøjp: 13 Nnɨja̱ꞌwɨp ø tukɨꞌɨyɨ pønɨ ti mdumpy jøts ku jam ja mɨkuꞌ møk yꞌaneꞌemy ma̱ mdsøønɨ, kaꞌ xja̱ꞌdyɨgøy ja mjanchja̱ꞌwɨn øy øts njanchja̱ꞌwɨbɨtøjk yjadyimyꞌøꞌjky pøn txøøwꞌa̱jt Antipas, pøn øy tsuj xpaduujnɨ øts nꞌayuujk. 14 Ya̱ꞌa̱t øts nꞌøyꞌijxpy ngaꞌøyꞌijxpy pønɨ ti mdumpy: jam meets wɨna̱a̱gɨn jam Pérgamo, pøn tkamajtstuꞌutwa̱mp sa̱m ja Balaam ja yꞌɨxpøjkɨn jekyɨp tyikꞌity, jaꞌats ojts tꞌaga̱jpxɨ ja Balac jøts ttukmadoꞌot ja israelɨt ja̱a̱ꞌy sa̱ tyundɨgøꞌødyɨt. Ojts ttukmadøy jøts tjøøꞌkxtɨt midi tø wyɨnaty yiktamɨyøxy ja ma̱xa̱ndsa̱a̱, jøts nayɨdeꞌen o sa̱ pøn ñamyøøtꞌa̱tɨyɨdɨt. 15 Nayɨdeꞌen meets jam wɨna̱a̱gɨn pøn tkamajtstuꞌutwa̱mp ja nicolaítas yꞌɨxpøjkɨn midi øts ngatsøjkpy. 16 Paty ø nwa̱ꞌa̱ñ, jøts tyiktɨga̱tstɨt ja wyɨnma̱a̱ꞌñ; pønɨ kaꞌats, tsojkts ø nnøjkxt jøts ndatseptuꞌunt ja nyøñchujx midi pɨdsømp nꞌa̱a̱wjøtpy. 17 Madowdɨ yikxon sa̱ yø Espíritu Santo tnɨgajpxy pøn ja Dios jaꞌa̱jtɨp: Pønɨ pøn tmɨmajada̱kp ja mɨkuꞌ yjaꞌ, jaꞌats nmoꞌop ja jɨɨꞌkxy midi yiktejp maná midi yuꞌuch ejtp; nayɨdeꞌents ø nmoꞌot ja mutsk tsa̱a̱ꞌuꞌnk midi poop, japts tuꞌuk ja xøøw kyøxja̱ꞌa̱yɨ midi jemy jøts midi kaꞌ yikꞌixy yiknɨja̱wɨ, jaꞌayɨ tuꞌuk tnɨja̱ꞌwɨp pøn ja yikmøøpy.”
Yɨdeꞌen ja Tiatirɨt ja̱a̱ꞌy yiktanɨja̱ꞌa̱yɨyɨɨꞌñ ja ayuujk
18 ’Nɨjayɨ nayɨdeꞌen øts ngugajpxy midi jam ejtp ma̱ øts njanchja̱ꞌwɨbɨtøjk jam Tiatira ka̱jpjotp: “Yɨdeꞌen ja Dios Uꞌnk wya̱ꞌa̱ñ pøn ja wyeen jadeꞌen kaxøꞌkp ejxɨm ja jønꞌayowɨn, jøts ja tyeky ejxɨm tuꞌuk ja pujx midi janch tøøꞌkxp tsama̱mp: 19 Nnɨja̱ꞌwɨp øts tukɨꞌɨyɨ pønɨ ti mdumpy, sa̱ mmɨguꞌuk xpaꞌayøy, sa̱ ja Dios kyajpxy xpaduujnɨ, sa̱ xpudøkɨ pøn ti kaꞌejttɨp jadeꞌen sa̱ mduda̱ꞌa̱kyja̱a̱ꞌyꞌaty. Tø øts njaꞌ xyikmɨwenɨ xyikajaꞌajɨ jawaanɨ øy ya̱m, kaꞌap jadeꞌen sa̱m jawyeen tø xyiktsoꞌonda̱ꞌa̱ky. 20 Ya̱ꞌa̱t ø nꞌijxpy ngaꞌøyja̱ꞌwɨp mets køjxp: ku xkupiky ja kaꞌødyøꞌøxy Jezabel, pøn ñadyijyɨ ja Dios kyajpxy tka̱jpxɨp, nugots ja yꞌɨxpøjkɨn ja ttawɨnꞌɨɨñ øts ja njanchja̱ꞌwɨbɨtøjk kuk ɨdøꞌøn øy o sa̱ pøn ñamyøøtꞌa̱tɨyɨt jøts ku tjøøꞌkxtɨt midi tø yiktamɨyøxy ja ma̱xa̱ndsa̱a̱. 21 Tøts øts nayɨdeꞌen njanøjmɨ jøts tyiktɨga̱tst ja wyɨnma̱a̱ꞌñ sa̱m pya̱a̱tꞌatyɨ, kaꞌats ja tpadunwa̱ꞌa̱ñ: kaꞌ tmajtstuꞌutwa̱ꞌa̱ñ ja kyaꞌøyꞌa̱jtɨn. 22 Øts ja nwanduꞌump sa̱ ja yuu ja pa̱ꞌa̱m pya̱a̱dɨyɨt, nayɨdeꞌen nɨdukɨꞌɨyɨ pya̱a̱tkøxɨyɨt ja ayoꞌon pøn jaty møøt tø tyundɨgøy. 23 Nwanduꞌumpts øts nayɨdeꞌen ja yꞌuꞌnk ja yꞌuna̱ꞌjk pøn kaꞌødyøꞌøxyꞌa̱jttɨp. Jadeꞌen ɨdøꞌøn tꞌejxtɨt tnɨja̱wɨdɨt nɨdukɨꞌɨyɨ øts njanchja̱ꞌwɨbɨtøjk sa̱m øts wa̱ꞌa̱ts nꞌejxkapy sa̱m pøn tuꞌuk jaduꞌuk wyɨnma̱a̱ꞌñ tjagyejpy yꞌa̱m yjotp. Nɨduꞌuk nɨduꞌuk meets ndɨɨdyuꞌundɨt pønɨ sa̱ jaty pøn tø yꞌadøꞌøtstɨ. 24 Kaꞌap øts sa̱ nwa̱ꞌa̱ndijy ku ja kaꞌødyøꞌøxy yjaꞌ tø xkabaduujnɨ ku ja mɨkuꞌ kyootswɨnma̱a̱ꞌñ tø xkayikmajada̱a̱jkɨdɨ. 25 Padunꞌettɨ xemɨkøjxp ja wɨnma̱a̱ꞌñ midi myiktundɨp kunɨm ø nmeꞌent. 26 Pønɨ pøn tmɨmajada̱kp ja mɨkuꞌ yjaꞌ jøts nayɨdeꞌen ttuꞌunt sa̱m ø ndsøkyɨn, jaꞌats nmoꞌop ja møkꞌa̱jtɨn jøts tnɨwɨndsønꞌa̱tt nɨdukɨꞌɨyɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy. 27 Yøꞌøbɨ møkꞌa̱jtɨn midi øts ja Dios Teety tø xmøꞌøy, nay yøꞌøts mdabaꞌejxtɨp mdabayøꞌødyɨp ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy. 28 Nayɨdeꞌents meets nmoꞌot ja øyꞌa̱jtɨn jøts meets møøt nꞌett xemɨkøjxp. 29 Madowdɨ yikxon pønɨ sa̱ jaty ja Espíritu Santo tnøjmɨ ja janchja̱ꞌwɨbɨtøjk pøn ejtɨp jam ma̱ nɨwɨxujkpɨ ka̱jp.”