2
Ɨmbɨlangʉ lɨ Polo adʉ akpokpo ’ngʉ́ pɨndjɨ Yesu Kilisito ne e-o
Ondaise ma, ngama makpe-e, nedhɨnga ma anʉ nanɨ lɨe agba yi ngʉbula nakpokpo engʉ́ ɨnde lɨ Ebhe ambamba ta e lɨ kpadjɨ gba Kilisito-o , ma di pɨ yi mabelu bhe nane mane de. Ma gama di ’ngʉ́ pɨ yi ne ɨmbɨlangʉ naali de. Padhá de, anga nedhɨnga ma adʉ lɨe agba yi-e, ma gɨlɨ nambɨla engʉ́ koko bhʉ́ ka yi de. Ma agɨlɨ bha bini nambɨla Yesu Kilisito, ma agɨlɨ bha nambɨla makpe me-e Yesu Kilisito ɨnde u agɨ nanɨ e lɨ kulusi-o. Kaka-a, ma adʉ agba yi bhʉkʉ kpála, ma adʉ ne tsʉlʉ, ma atsia adʉ di nagʉkʉ naali. Bhʉ́ nasuno gba ma-a ne bhʉ́ nakpokpo Bádha Ngali-e , ma dʉ nagama ’ngʉ́ ne ɨmbɨlangʉ gba kpála-kʉtɨ de, ma dʉ di nadi pɨ yi mabelu de. Engʉ́ bini, Bua gba Ebhe-e adʉ nanɨ nasuno pɨ yi ne angu me engʉ́ ma adʉ akpokpo e adʉ kʉkʉlʉ ’ngʉ́. Ma adʉ akpokpo ’ngʉ́ pɨ yi mo-o ngʉbula me yi aꞌó nabhuka gba yi-e bhʉ́ ɨmbɨlangʉ gba okpála de, engʉ́ bini yi ꞌo mangbo bhʉ́ angu gba Ebhe-o.
Ɨmbɨlangʉ lɨ Polo ngakpokpo ’ngʉ́ ne e ayie ka Ebhe
Nedhɨnga ya ngasuno lɨe pɨ okpála ɨnde abhele lɨ kpadjɨ gba Ebhe-e abhele-e, ya ngasuno kʉkʉlʉ ɨmbɨlangʉ, a ko ɨmbɨlangʉ na doto ɨnde-e de. A ko la di bhende gba ongámásɨ na doto ɨnde lɨ ’bhɵ ngámá gba o andjía mandjia de. Ɨmbɨlangʉ ya ngakpokpo ’ngʉ́ ne e ɨnde-e, a ko mangbo ɨmbɨlangʉ gba Ebhe. A ko ehe ɨnde awo lɨe mawo, ɨnde lɨ okpála dʉ nanɨ nambɨla e de. Kala me Ebhe bho doto-o, Ebhe aꞌo nanɨ ɨmbɨlangʉ ango-o ngʉbula me nɨ́ sia té sangu gba nɨ-o. Ongámásɨ na doto ɨnde-e mbɨla nanɨ ɨmbɨlangʉ ango-o de. Ɨ dʉ́ me u mbɨla nanɨ uu-o, u de bhɵlɵ nanɨ Ngámá gba nɨ́ ɨnde abedhe ne sangu bedhe lɨ kulusi de. Ehe lɨ Ebhe amene e, a maka u aye lɨe bhʉ́ Bhuku gba anɨ-e me:
«Engʉ́ ɨnde lɨ djila okpála u nga nanɨ e de-e,
lɨ ’dje okpála dje nga nanɨ e de-e, di ne bhende lɨ okpála bhundja belegʉ
engʉ́ lɨ e de-e, a la bhomʉ-o engʉ́ ɨnde lɨ Ebhe aleke nanɨ e pɨ okpála ɨnde
ne mʉkʉnda pɨ anɨ-o. 2:9 Tsia bhʉ́ Ɨsa. 64:3, 52:15.»
10 Pɨ nɨ́-e, Ebhe ambamba ta engʉ́ ango-o bhʉ́ angu gba Bhobua gba e-o. Bhobua ango-o mbɨla ndʉ ’ngʉ́ hana. Anɨ mbɨla belegʉ mabhundja gba Ebhe ɨnde awo lɨe mawo-o. 11 Bhʉ́ ká okpála-a, a ko da ɨnde ambɨla engʉ́ ɨnde bhʉ́ kilí e? A ambɨla bha bini ne bua ɨnde bhʉ́ kpála ango-o. A bhadi moko, engʉ́ ɨnde bhʉ́ Ebhe-e, ambɨla bha bini ne Bhobua gba Ebhe-o. 12 Pɨ nɨ́-e, Bua ɨnde bhʉ́ nɨ́-e yie ka okpála na doto ɨnde-e de, engʉ́ bini, a yie ka Ebhe. Ebhe aha pɨ nɨ́ ngʉbula me nɨ́ mbɨla ndʉ ’he ɨnde anɨ aha e pɨ nɨ́ bhʉ́ bádha bhʉ́ ’bu gba e hana. 13 Nedhɨnga ya ngakpokpo ’ngʉ́ lɨe pɨ okpála-a, ya ngakpokpo ne ɨmbɨlangʉ gba okpála ade. Engʉ́ bini, ya ngakpokpokpo ne ɨmbɨlangʉ ɨnde ayie ka Bhobua gba Ebhe-o. A akʉnda napa me, ya ngambamba ta ongʉ́ pɨndjɨ Bhobua gba Ebhe-e pɨ okpála ɨnde lɨ Bua ango-o nde bhʉ́ o-o.* 2:13 Lɨ bɨlɨ ɨnde-e, u tɨ́ da di napa me: «Ya ngakpokpo engʉ́ pɨndjɨ Bhobua gba Ebhe-e pɨ okpála ne oeli ɨnde ayie ka Bhobua ango-o.»
14 Kpála bhende lɨ Bhobua gba Ebhe-e nde bhʉ́ e ade-e tɨ da nazɨba obisagu ɨnde lɨ Bhobua ango-o ngaha e pɨ okpála-a de. Bisagu ango-o pɨ anɨ maka engʉ́ na pele. Ɨmbɨlangʉ ngʉ́ nambɨla ’ngʉ́ ango-o bhʉ́ ’ndjɨ anɨ ade. Padhá de, anga Bua gba Ebhe-e tɨ da nambamba ta ’ngʉ́ ango-o bha pɨ kpála ngae. 15 Kpála ɨnde lɨ Bua gba Ebhe-e nde bhʉ́ e mbɨla ndʉ ’ngʉ́ hana, bhende na babadha, ne bhende na sisiti. Engʉ́ bini, ngaanɨ-e, kpála bini tɨ da nambɨla ’ngʉ́ ɨnde bhʉ́ anɨ-e má kpʉlʉkʉtʉ de. 16 A maka u ye lɨe bhʉ́ Bhuku gba Ebhe-e me:
«Kpála bini mbɨla engʉ́ ɨnde lɨ Ebhe Ngámá ngabhundja e de.
Kpála bini tɨ da naha lɨ́lɨ pɨ anɨ de. 2:16 Tsia bhʉ́ Ɨsa. 40:13.»
Engʉ́ bini, ngaya okpála lɨ Bua gba Ebhe nde bhʉ́ o-o, nambhundja gba ya viti ne bhe gba Kilisito bini.

2:9 2:9 Tsia bhʉ́ Ɨsa. 64:3, 52:15.

*2:13 2:13 Lɨ bɨlɨ ɨnde-e, u tɨ́ da di napa me: «Ya ngakpokpo engʉ́ pɨndjɨ Bhobua gba Ebhe-e pɨ okpála ne oeli ɨnde ayie ka Bhobua ango-o.»

2:16 2:16 Tsia bhʉ́ Ɨsa. 40:13.