2
Piele agbele ’dje omabhuka lɨ ’ngʉ́ gba omʉsuno na eu
Nanɨ kalanʉ-o, opolofeta na eu adʉ bhʉ́ ká omaƗsalaele. Omʉsuno na eu azé bhadi bhʉ́ ká yi moko. U agó ne kali, u tsia súno ongʉ́ na eu ɨnde aꞌé okpála lɨ kpadjɨ na mʉkobho-o. U ayála belegʉ Yesu Kilisito , Mʉsuno gba nɨ́ ɨnde agbegbe o bhʉ́ bali gba siti ’ngʉ́-o. U améne lɨe mo-o, u ngagɨlɨ bhomʉ-o me kpéke ’ngʉ́ na kpekpeke go tɨ pɨ́ o má gala! Okpála bhelé akpáta kpadjɨ na nʉmʉ gba uo-o. Kaka-a, lɨ okpála tsia sóbho kpadjɨ na kʉkʉlʉ ’ngʉ́ ɨnde lɨ Yesu Kilisito asuno e ka uo. Ka gʉmʉ ’he-e, omʉsuno na eu ango-o apíte yi ne oeli na eu, u tsia gbʉ́lʉ oehe gba yi-o. La-a, Ebhe akodho ’ngʉ́ gba uo-o nanɨ didili, kpéke ’ngʉ́ na kpekpeke atɨ́ pɨ́ uo mbɨa.
Engʉ́ ɨnde akodho ’kpɨ́ bhʉ́ nedhɨnga gba okpála na kalanʉ
Padhá de, anga belegʉ oandjelu ɨnde amene nanɨ siti ’ngʉ́-o, Ebhe dje ndjinga uo de. Engʉ́ bini, anɨ abala uo bhʉ́ tsu ’dú má ngbongobho, ɨnde bhʉ́ e ne biti má ndundulundu me, u nde agbigbite uo ne gbɨndjɨlɨ akólo lɨ ’kpɨ́ anɨ akódho ’ngʉ́ gba okpála lɨe-o. Abana okpála nanɨ di amene siti ’ngʉ́-o, Ebhe dje di nanɨ ndjinga uo de, engʉ́ bini, anɨ amene me engu si pɨ́la doto, amba a bhili okpála ɨnde andjo ’li nɨ-o. Anɨ akobho bha bini Nʉa, ɨnde adʉ apa pɨ okpála me u dji bua o, a la di-e okpála mananɨka koko.
Ngʉbula nasuno ongʉ́ ɨnde akólo galikpe lɨ okpála ɨnde ngandjo ’li Ebhe-e, Ebhe atsulu ogʉdhʉ na Sodomo ne Gomolo hana má kpɵkɵbhɵ! Engʉ́ bini, Ebhe akobho Loto. A adʉ nanɨ ngbili kpála . Bua anɨ adʉ nanɨ ake ne siti ’ngʉ́ lɨ okpála bhomʉ-o adʉ amene e bhʉ́ poli-e naali. Anɨ adʉ nadʉ bhʉ́ ká obhʉlʉ poli bhomʉ. Ndʉ ’kpɨ́ hana, anɨ adʉ nau di ne nadje osisiti ’ngʉ́ gba uo-o. Ongʉ́ ango-o atsia adʉ nake bua anɨ na kuo kuo. Padhá de, anga adʉ ngbili kpála. Ɨ dʉ me a nde mo-o, Ngámá mbɨla kpadjɨ ɨnde anɨ akóbho okpála ɨnde ngakpata ’li e bhʉ́ okpekpeke da ’ngʉ́-o ndjɨndjɨ. Anɨ mbɨla la di kpadjɨ ɨnde anɨ ahólo okpála ɨnde ngandjo ’li e ngʉbula me u zʉ lɨkabhu lɨ ’kpɨ́ anɨ akódho ’ngʉ́ gba okpála lɨe ndjɨndjɨ. 10 Ebhe ahá lɨkabhu ango-o, ane mane pɨ okpála ɨnde ambɨla lɨo ne nakpata osisiti gʉmʉ na kʉte, ɨnde di ngau angu gba Ebhe-e bhʉ́ djila o padhá-o.
Engʉ́ ɨnde akólo lɨ omʉsuno na eu
Tsʉlʉ ’ngʉ́ lɨ omʉsuno na eu-o ade. U dje kpála de, u manga la di oandjelu ɨnde lɨ o ne zɨzɨ-e* 2:10 Oandjelu ɨnde lɨ o ne zɨzɨ: A akʉnda napa me oandjelu ɨnde ngamanga ’li Ebhe. de. Engʉ́ bini, u ngasobho uo. 11 Belegʉ lɨ oandjelu ane omʉsuno na eu-o lɨe ne angu-o, u sobho oandjelu na ndjondjo bhomʉ-o kala Ngámá de. 12 Omʉsuno na eu bhomʉ-o ngamene ’ngʉ́ bhʉ́ ’ndjɨ o maka onʉ ɨnde u azu o ngʉbula me okpála dhe o lɨ ’kú. U ngasobho oehe ɨnde u mbɨla e de. U amú maka onʉ.
13 U azʉ́ lɨkabhu bhomʉ-o mada siti ’ngʉ́ ɨnde u amene e lɨ okpála koko-o. U ne gʉmʉ namene siti ’ngʉ́ belegʉ ne ngbɨkpɨ. Nedhɨnga yi nde ne uo lɨe bhʉ́ anokomɨa, u ngapite yi. Engʉ́ ango-o ngaha pɨ uo djalɨ naali, la-a, a ko ’ngʉ́ na nʉmʉ. 14 U abedhe ne gʉmʉ nakʉnda olɨsɨ gba okpála koko bhʉ́ o bedhe. U ndandala lɨ namene siti ’ngʉ́ de. U ngadhe okpála bhende ne kpéke bua ade-e lɨ ’kú gba o-o. U ngapite uo masɨkpe de nato uo bhʉ́ siti ’ngʉ́. U abedhe ne gʉmʉ ’he bedhe. Ebhe atʉ nanɨ pɵdjɵ lɨ uo bhʉtode. 15 U ayie lɨ kpadjɨ na ngbingbili-e ayie, u angɨta. U ngakpata kpadjɨ gba Balama, ndɨlɨ gba Bosolo, ɨnde akʉnda nanɨ namene siti ’ngʉ́ ngʉbula nasia tɨa-o. 16 Engʉ́ bini, Ebhe ambe bhʉ́ ’ndjɨ anɨ kabula siti ’ngʉ́ gba e-o. Lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, punda, enʉ ɨ gagama ’ngʉ́ de-e, agama ’ngʉ́ maka kpála-kʉtɨ. Anɨ atsia ani kpadjɨ pɨ polofeta bhomʉ-o me anɨ amene matá engʉ́ na pele bhomʉ-o de.
17 Omʉsuno na eu-o maka okpongu lɨ engu aꞌʉlʉ bhʉ́ e hana, di maka ndindi ɨnde lɨ anvi ngandjindjimba e. Ebhe aleke dabɨlɨ gba uo-o bhʉ́ biti má ndundulundu! 18 U ngatolo bha bini ne ongbengbe ’ngʉ́ na padhá padhá ɨnde lɨ tata nde lɨ e ade. La di-e, u ngato okpála bhende aze nga bha na mbɨa bhʉ́ ká okpála ɨnde ngamene siti ’ngʉ́-o bhʉ́ ngɨta. U ngato uo bhʉ́ ngɨta lɨ kpadjɨ na gʉmʉ na kʉte gba o-o. 19 U ngapa pɨ okpála ango-o me u azé bhʉ́ bali maze, engʉ́ bini, ngauo omʉsuno na eu bhomʉ-o bhʉ́ bali na siti ’ngʉ́. Padhá de, anga kpála ne bali pɨ engʉ́ ɨnde ako pɨ́ anɨ-o.
20 A ne okpála koko ɨnde aꞌo osisiti ’ngʉ́ na doto anga u ambɨla Ngámá Yesu Kilisito, ɨnde di ne Mʉkobho gba nɨ́-o. Ɨ dʉ me u nde agie matá lɨo bhʉ́ namene osisiti ’ngʉ́ bhomʉ-o, lɨ siti ’ngʉ́ bhomʉ-o gaga uo, ɨ ko angu e pɨ́ uo-o, u kólo la matá sisiti nane da bhe na kalanʉ-o mane. 21 Padhá de, anga nako me u nde mbɨla ngbili kpadjɨ-e de-e, engʉ́ dʉ tété de. La mbɨa ɨnde-e, u ambɨla, u atsia adji ’ngbʉ o lɨ lɨ́lɨ ɨnde lɨ Ebhe aha e-o. Bhobhomʉ-o la matá pɨ uo sisiti ane mane ngae. 22 Engʉ́ ɨnde ngakolo lɨ uo-o ngasuno me engʉ́ lɨ gbitaku ngapa e-e, a ko paká. Gbitaku apa me: «Bʉ́lʉ gie bha lɨe ngʉ́ nazʉ zie e. 2:22 Tsia bhʉ́ Gbt. 26:11.» U papa di matá me: «Pame ɨnde u avʉlʉ kʉte e mbɨa ɨnde-e, gíe matá bha lɨe nato lɨe ne ngbɵdhɵ.»

*2:10 2:10 Oandjelu ɨnde lɨ o ne zɨzɨ: A akʉnda napa me oandjelu ɨnde ngamanga ’li Ebhe.

2:22 2:22 Tsia bhʉ́ Gbt. 26:11.