3
Ngámá Yesu Kilisito agíe galikpe lɨe magie
Ondaise ma na mʉkʉnda, a ɨnde-e balʉa na bhisi lɨ ma aye e pɨ yi-o. Bhʉ́ ndʉ balʉa bhisi bhomʉ-o hana-a, ma aye matá pɨ yi ongʉ́ yi ambɨla e ne toto ngʉbula nakpo djua lɨ bua yi lɨ kpadjɨ na ngbili ’ngʉ́ . Ma akʉnda me ’to yi aꞌɨ́lɨ de lɨ ongʉ́ lɨ opolofeta gba Ebhe, di ne lɨ́lɨ lɨ Ngámá gba nɨ́, ɨnde di Mʉkobho gba nɨ́-e apa nanɨ e pɨ yi bhʉ́ ’bhɵ obhʉlʉ titima ɨnde anɨ atima o pɨ yi-o. Kala ndʉ ’ngʉ́ hana-a, yi mbɨla me lɨ sokpɨ́-e, okpála ɨnde adʉ́ namene ’ngʉ́ lɨ gʉmʉ gba o makpe akʉnda e azé pɨ́la doto. U adʉ́ amʉ yi. U adʉ́ napa me: «Mʉgɨto me Yesu Kilisito apa nanɨ me nɨ agíe lɨnɨ magie, anɨ la dho? Padhá de, anga maka nanɨ lɨ onguo ogbi ya amu lɨe, ndʉ ’ngʉ́ hana bha bhʉ́ da e maka lɨ lilita nanɨ lɨ Ebhe abho kokpɨ́ ne doto lɨe-o!»
Okpála ɨnde ngapa ’ngʉ́ bhomʉ-o ngamemene bhʉ́ gandji. U ngamene ’he mʉgɨto me u aꞌɨlɨ ’to o lɨ ’ngʉ́ bini. Engʉ́ ango-o me, Ebhe abho nanɨ kokpɨ́ ne ’li e. Anɨ abho doto lɨ kʉte engu. Anɨ atsia asa dengo doto ne engu ngbalina. Anɨ atsia abhɵlɵ la bhadi doto na kalanʉ-o ne engu, engu ɨnde asi nanɨ pɨ́la doto libhomu-o. Anɨ apa di ne ’li e makpe me kokpɨ́ ne doto na nakɨ ɨnde-e, a adʉ́dʉ tété, nakolo lɨ ’kpɨ́ nɨ akódho ’ngʉ́ gba okpála lɨe-o. Nɨ tsia tsúlu okpála bhende ngamene siti ’ngʉ́-o.
Ondaise ma na mʉkʉnda, a ne koli ’ngʉ́ bini ɨnde a ayo me ’to yi aꞌɨ́lɨ lɨe de. Pɨ Ebhe-e, ekpɨ́ bini maka kalanga kutu bini, kalanga kutu bini maka ekpɨ́ bini. Okpála koko bhundja naao me, Ebhe ngamene engʉ́ ɨnde anɨ apa me nɨ améne e má gala ade! A mo-o ade. Ebhe mangbo ne ’ndjá bua pɨ yi, anga anɨ kʉnda de me sʉka kpála bini ngɨta-a de. 10 Ngámá Yesu agó galikpe bhʉ́ gbilikiti, maka lɨ bhʉlʉ ’zi agógo lɨe me ’to kpála nde ’to anɨ ade-o. Ekpɨ́ ango-o, okpála adjé tolo na mʉgwe mʉgwe, lɨ djua gó tsúlu kokpɨ́ ne ndʉ ’he ɨnde abhʉ́lá-a hana, lɨ doto tsámbala ka djua má mbu.* 3:10 Doto tsámbala má mbu: Bhʉ́ obhuku koko-o, u aye me: doto tsia tsúlu hana. Bhʉ́ okoko-o, u aye me: Ebhe tsia kódho ’ngʉ́ gba okpála na doto ne ndʉ ’he ɨnde bhʉ́bhʉ́-o hana. Bhʉ́ okoko-o, u aye me: doto dʉ́ matá tété de.
11 Ɨ nde lɨe me ndʉ ohe hana nde andjía mo-o, a ayo me lele nadhʉkʉ gba yi-e dʉ ndjɨndjɨ, yi dʉ di libhomu hana pɨ Ebhe. 12 Yi ꞌo ’dje yi lɨ ’kpɨ́ lɨ Ebhe aꞌo e ngʉ́ ongʉ́ ango-o, amba yi mene ne kpéke me ekpɨ́ ango-o go má gala! Lɨ ’kpɨ́ ango-o, djua atsúlu kokpɨ́, lɨ ohe na abhʉ́lá tsúlu hana má kpɵkɵbhɵ! 13 La-a, Ebhe apa pɨ nɨ́ me nɨ abhó kokpɨ́ di ne doto na mbɨa. Oo-o, adʉ́ bha ne engʉ́ na ngbingbili. A bhomʉ-o engʉ́ ɨnde nɨ́ ngadjeke e-o.
14 Kaka-a, ondaise ma na mʉkʉnda, ɨ nde lɨe me yi ngadjeke ongʉ́ bhomʉ-o, yi mene ne kpéke me lele nadhʉkʉ gba yi-e dʉ ndjɨndjɨ, di ne me Ebhe aú engʉ́ na sisiti napa mapa lɨ yi de. Yi mene di me bua yi dʉ ne guo ’ngʉ́ kala anɨ. 15 Yi mbɨla me ’ndjá bua gba Ebhe-e ngʉbula me yi sia nedhɨnga ngʉ́ nadji bua yi, amba yi kobho. Ndai nɨ́ na mʉkʉnda Polo aye bhadi pɨ yi moko, ne ɨmbɨlangʉ maka lɨ Ebhe aha pɨ anɨ lɨe ko. 16 Anɨ aye bhʉ́ ndʉ obalʉa gba e hana nedhɨnga anɨ ngakpokpo ’ngʉ́ lɨe pɨndjɨ ongʉ́ bhomʉ-o. Da nambɨla ta ongʉ́ koko ɨnde anɨ aye e kpekpeke. Okpála ɨnde lɨ ɨmbɨlangʉ nde bhʉ́ ’ndjɨ o ade, ɨnde di ne kpéke bua ade-e ngakpɵdhɵlɵ tata-a makpɵdhɵlɵ. U di ngamemene lɨ oli koko ɨnde bhʉ́ Bhuku gba Ebhe-e moko. U bhomʉ-o ngagɨlɨ kuo ngʉ́ o ngao.
Oeli na soso
17 Pɨ yi ondaise ma na mʉkʉnda, yi ambɨla ongʉ́ bhomʉ-o ambɨla. Kaka-a, ma apa pɨ yi me yi bhulu djila yi ngʉbula me okpála ɨnde ngayala Ebhe-e apíte yi ngʉ́ nato bhʉ́la yi lɨ pʉlʉ kpadjɨ gba o-o de. Yi kpata uo-o, amba yi ayie lɨ kpadjɨ lɨ yi alʉ lɨe kpekpeke-e ayie. 18 La-a, yi dhɨka bha lɨ nakpata Yesu Kilisito ɨnde Ngámá, ɨnde di ne Mʉkobho gba nɨ́-o, ngʉbula me anɨ suno bádha bhʉ́ ’bu gba e pɨ yi ane mane, di ne me yi mbɨla anɨ ane mane. A ayo me ndʉ okpála hana dhɵgɵ anɨ dʉdʉma ne dʉdʉma. A adʉ moko.

*3:10 3:10 Doto tsámbala má mbu: Bhʉ́ obhuku koko-o, u aye me: doto tsia tsúlu hana. Bhʉ́ okoko-o, u aye me: Ebhe tsia kódho ’ngʉ́ gba okpála na doto ne ndʉ ’he ɨnde bhʉ́bhʉ́-o hana. Bhʉ́ okoko-o, u aye me: doto dʉ́ matá tété de.