^
Djakɨ
Djakɨ yi okpála gba Ebhe-e mayi
Yi dʉ ne kpéke bua bhʉ́ okpekpeke da ’ngʉ́
Engʉ́ ɨnde akólo lɨ obhʉlʉ ndɨbhɨlɨ ne obhʉlʉ tɨa
Ebhe tɨ da nato kpála bhʉ́ nale de
Nadje eli gba Ebhe, di ne namene maka lɨ eli ango-o apa lɨe-o
Yi aú okpála koko ngbéngbé ane okoko de
Nabhuka ɨnde ne kulu ade-e, a kukuo
Nɨ́ lila ’mi nɨ́ malila
Ɨmbɨlangʉ ɨnde ayie abhʉ́lá
Mʉ kʉnda engʉ́ na doto-o, amba mʉ ne bhʉlʉ yala gba Ebhe
Mo okódho ’ngʉ́ gba kpála koko de
Yi adʉ́ ne ’ngbé ’ndjɨ de
Ngayi obhʉlʉ tɨa-a, yi ku ’gbá
Yi dʉ ne ’ndjá bua, anga Ngámá ngago
Nayo gba kpála na ngbingbili-e, a ne angu naali
Yi gie kpála ɨnde aꞌo ká ngbili kpadjɨ-e lɨ kpadjɨ na kʉkʉlʉ