2
Malɨa azu Yesu
(Tsia bhʉ́ Mat. 1:18-25.)
Lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, Agosite, ’ngbé ngámá na Loma , aha lɨ́lɨ me u ye ’lɨ okpála hana ɨnde pɨ́la doto gba nɨ-o. Gina naye ’lɨ okpála ango-o amene lɨe me Kiliniusɨ nde ne ’ngbé ngámá na Silia. Ndʉ okpála hana adʉ anʉ me u ye ’lɨ o. Abhomʉ-o, kpála ne kpála atsia anʉ bhʉ́ kʉtɨ u azu anɨ bhʉ́ e ko.
Djodjefʉ ayie bhʉ́ kʉtɨ na Nadjaleta, bhʉ́ ndu doto na Galilaya, ngʉ́ nanʉ bhʉ́ ndu doto na Yudaya, bhʉ́ kʉtɨ ɨnde u aꞌɨ e me Beteleme. A ko bɨlɨ ɨnde u azu ’ngbé ngámá Davidi lɨe-o, anga ngaanɨ makpe, anɨ dʉ nanɨ bhʉ́ piga gba Davidi ko. Anɨ anʉ oo me u ye ’lɨ nɨ, bhʉ́ dabɨlɨ bini ne Malɨa , ɵlɵ ɨnde anɨ adʉ adjeke naha e ko. Ɵlɵ ango-o adʉ ne ebhɨ. U adʉ lɨe abhʉ́ Beteleme-e, ekpɨ́ nazu ka anɨ atsia akolo. Anɨ azu ndɨlɨ na bhobhoko, gina ndɨlɨ gba e ko. Anɨ agagala anɨ ne bongo , anɨ atsia aseke anɨ bhʉ́ ehe nazʉ ’he gba onʉ, anga dabɨlɨ dʉ pɨ uo bhʉ́ ’tɨ gba ogomago-o de.
Andjelu akpokpo bádha ngali pɨ omʉlila gba okandɵlɵ
Bha bhʉ́ ndu doto bhomʉ-o, omʉlila gba okandɵlɵ adʉ asɨlɨ abhʉ́ ’gʉ ngʉ́ nalila onʉ gba o-o. Andjelu gba Ebhe-e akoto lɨ uo. Sangu gba Ebhe-e asa uo ngbalina maka zɨ ’kpɨ́. Abhomʉ-o, u atsia adje tsʉlʉ naali. 10 Engʉ́ bini, andjelu-o apa pɨ uo me: «Yi adjé tsʉlʉ de, anga ma ago akpokpo pɨ yi bádha ngali ɨnde ahá djalɨ naali pɨ ndʉ okpála hana. 11 Nakɨ bhʉ́ kʉtɨ gba Davidi-e, u azu Mʉkobho pɨ yi. A ko Kilisito , Ngámá. 12 Yi tsia ’he ɨnde yi ambɨ́la anɨ ka e ko: yi abháka ndje ndɨlɨ u agagala e ne bongo, u atsia aseke e bhʉ́ ehe nazʉ ’he gba onʉ.» 13 Kolo má gala me-e, bhiti oandjelu ayie abhʉ́lá, u ago abhaka andjelu bhomʉ, u atsia adʉ adhɵgɵ Ebhe me:
14 «Sangu pɨ Ebhe ɨnde abhʉ́lá,
guo ’ngʉ́ gba anɨ-e dʉ pɨ́la doto pɨ okpála
ɨnde anɨ akʉnda o ko!»
Omʉlila anʉ abhʉ́ Beteleme
15 Lɨ oandjelu-o agie lɨo lɨe abhʉ́lá-a, omʉlila atsia apa sʉnda o me: «Nɨ́ nʉ kolo nga bha abhʉ́ Beteleme, amba nɨ́ u engʉ́ ɨnde akolo oo, engʉ́ ɨnde lɨ Ebhe Ngámá asuno e pɨ nɨ́ ko.» 16 U anʉ bhʉ́ holo, u abhaka Malɨa, Djodjefʉ ne mboye ndɨlɨ-e me u nde aseke anɨ bhʉ́ ehe nazʉ ’he gba onʉ. 17 U au anɨ lɨe, u atsia akpokpo ’ngʉ́ ɨnde lɨ andjelu apa e pɨ uo pɨndjɨ mboye ndɨlɨ bhomʉ-o. 18 Ndʉ okpála hana ɨnde adje engʉ́ lɨ omʉlila adʉ apa e-e, angamba naali. 19 La-a, pɨ Malɨa, anɨ adʉ alila ndʉ ’ngʉ́ bhomʉ-o hana lɨ bua e ndjɨndjɨ. Anɨ atsia adʉ abhundja pépé. 20 Pɨpɨta-a, omʉlila aholo nagie lɨo. U adʉ aha sangu pɨ Ebhe, u atsia adʉ di adhɵgɵ anɨ ngʉbula ndʉ ’ngʉ́ ɨnde u adje e ne bhende u au e hana, anga ndʉndʉ hana akodho ’kpɨ́ maka lɨ andjelu-o akpokpo pɨ uo lɨe ko.
U anʉ ne Yesu bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda
21 Bhʉ́ ekpɨ́ na madjɨna pɨta nazu anɨ-e, lɨ nedhɨnga nato anɨ bhʉ́ gandja akolo lɨe, u atsia agisila ’lɨ anɨ me Yesu. A bhomʉ-o ꞌɨlɨ ɨnde lɨ andjelu asuno e kala me ’hi anɨ bɨ ’bhɨ anɨ-o.
22 Lɨ nedhɨnga navʉlʉ lɨe pɨta nazu ka Malɨa akolo lɨe, maka lɨ lɨ́lɨ gba Moidje apa lɨe, u atsia anʉ ne ndɨlɨ-e bhʉ́ Yelusalema ngʉ́ naꞌo anɨ sa ’kpa Ngámá. 23 Padhá de, anga u aye bhʉ́ lɨ́lɨ gba Ngámá-a me: «Ndʉ ongɨsɨ na obhosɨbhosɨ na gigina hana, u aꞌó uo kpí pɨ Ngámá. 2:23 Tsia bhʉ́ Ekɨ. 13:2, 12.» 24 U atsia aha di makiso maka lɨ lɨ́lɨ gba Ngámá-a apa lɨe me: «A ayo naha bɵbhɵ bhisi. Ɨ dʉ mo-o de-e, mʉ de ha ongɨsɨ bɵbhɵ bhisi.»* 2:22-24 Bhʉ́ lɨ́lɨ gba omaYuda-a, ɨ dʉ nanɨ me ɵlɵ nde azu-o, a ayo me anɨ nʉ ngaɨza bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda, anɨ vʉlʉ lɨe, amba anɨ kolo bubu kala Ebhe. Tsia bhʉ́ Lev. 12:8.
Simeona agie heni pɨ Ebhe ngʉ́ Yesu
25 Bhʉ́ nedhɨnga bhomʉ-o, kpála bini adʉ nanɨ bhʉ́ Yelusalema, a adʉ ’lɨ anɨ me Simeo. A ko nanɨ kpála na ngbingbili , anɨ adʉ amanga Ebhe. Anɨ adʉ adjeke nedhɨnga lɨ Ebhe aꞌé lɨkabhu gba omaƗsalaele lɨe ko. Bu Bhobua adʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne anɨ. 26 Abhomʉ-o, Bu Bhobua atsia apa nanɨ pɨ anɨ me, kala nakpi ka anɨ-e, anɨ aú ngaɨza Masɨya ɨnde lɨ Ngámá atima e-o. 27 Nedhɨnga lɨ okpála ɨnde azu Yesu ago ne anɨ lɨe ngʉ́ namene maka lɨ lɨ́lɨ apa lɨe lɨ ’ngʉ́ gba anɨ-e, Bu Bhobua ato bhʉ́la Simeo abhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda. 28 Abhʉ́ ’tɨ Ebhe oo, anɨ aha ndɨlɨ-o, anɨ abɨ anɨ sa ’kpa e, anɨ atsia agie heni pɨ Ebhe me:
29 «Ngámá, mbɨa ɨnde-e, maka mo opa lɨe,
mʉ tɨ da naꞌo ma, bali gba mʉ-o, me ma nʉ ne guo ’ngʉ́,
30 anga ma au mʉkobho gba mʉ-o ne djila ma au.
31 Mʉkobho ɨnde mo otima e kala ndʉ okpála hana-o.
32 Anɨ adʉ́ eke pɨ omʉpagano.
Anɨ tsia dʉ́ sangu gba omaƗsalaele, okpála gba mʉ-o.»
33 ’Dyɨ Yesu ne ’hi Yesu angamba naali ka engʉ́ ɨnde u adʉ apa e lɨ anɨ-o. 34 Simeo ayo me Ebhe tuko bisagu pɨ́ uo, anɨ atsia apa pɨ Malɨa, ’hi Yesu me: «Ebhe abhʉ ndɨlɨ ɨnde-e ngʉbula me okpála bhelé bhʉ́ ká omaƗsalaele lɨ bhʉ́ mangɨmbo, amba Ebhe ꞌeꞌe matá okoko bhʉ́lá. Anɨ adʉ́ ehe ɨnde lɨ Ebhe ngasuno e, lɨ okpála bhelé tsia yála anɨ. 35 Kaka-a, anɨ agbé mabhundja ɨnde awo lɨe lɨ bua okpála bhelé-e bhʉ́ mbasʉ. La-a, pɨ mʉ makpe-e, lɨkabhu adʉ́ bua mʉ maka ngise má pʉʉ!»
Ana, polofeta na ɵɵlɵ
36  Polofeta bini na ɵɵlɵ adʉ di nanɨ oo. A adʉ ’lɨ anɨ me Ana, ndɨlɨ gba Fanʉele bhʉ́ piga gba Asela. Anɨ adʉ me anɨ nde agbe má dyuku! U amene nanɨ ne bhoko gba e ɨnde u aha lɨo ne e bhʉ́ ndɨlɨ-e kalanga mananɨka. 37 Pɨta nakpi ka ’ko anɨ-e, anɨ atsia ato ɵkɵ. Lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, anɨ adʉ ɨbili ne kalanga ndjɨkpa madjɨna ne ká badha. Anɨ dʉ ayie bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda-a de. Anɨ adʉ amene kulu lɨe pɨ Ebhe sukpe ne ngbɨkpɨ. Anɨ adʉ atse ezʉ ngʉ́ nayo Ebhe. 38 Bha lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, ngaanɨ di-e, anɨ ago, anɨ atsia aholo adhɵgɵ Ebhe. Anɨ aholo akpokpo ’ngʉ́ pɨndjɨ ndɨlɨ-e pɨ ndʉ okpála hana ɨnde adʉ adjeke me Ebhe gbegbe okpála na Yelusalema bhʉ́ lɨkabhu gba o ko.
U agie lɨo bhʉ́ Nadjaleta
39 Lɨ ’dyɨ Yesu ne ’hi Yesu andjia namene ndʉ ’ngʉ́ hana ɨnde lɨ lɨ́lɨ gba Ngámá apa e lɨe, u atsia agie lɨo bhʉ́ ndu doto na Galilaya, bhʉ́ kʉtɨ gba o na Nadjaleta-o. 40 Ndɨlɨ-e adʉ abhele, anɨ atsia adʉ abɨ angu. Ɨmbɨlangʉ gba anɨ-e atsia adʉ di abhulu lɨe. Bádha bhʉ́ ’bu gba Ebhe-e atsia adʉ di bhʉ́ dabɨlɨ bini ne anɨ.
Yesu bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda
41 Ndʉ kalanga hana, okpála ɨnde azu anɨ-e adʉ anʉ́ bhʉ́ Yelusalema ngʉ́ namene anokomɨa na Pasɨka . 42 Lɨ anɨ akolo lɨe ne kalanga ndjɨkpa ne ká bhisi-e, u atsia anʉ ne anɨ bhʉ́ dabɨlɨ bini maka u amemene lɨe ko. 43 Lɨ anokomɨa andjia lɨe, u aholo agie lɨo. Engʉ́ bini, ndɨlɨ-e Yesu atigala naae bhʉ́ Yelusalema me ’dyɨ anɨ ne ’hi anɨ nde mbɨla de. 44 U adʉ abhundja lɨe me anɨ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne obɨ o na kpadjɨ-e, u atsia adhʉkʉ ekpɨ́ bini libhomu. Pɨpɨta-a, u aholo nagɨlɨ anɨ bhʉ́ ká opiga gba o di ne bhʉ́ ká obɨ o-o. 45 U u la anɨ lɨe de-e, u atsia agie lɨo bhʉ́ Yelusalema ngʉ́ nagɨlɨ anɨ.
46 Bhʉ́ ’kpɨ́ na bata-a, u abhaka anɨ bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda me anɨ nde adʉ bhʉ́ ká omʉsuno. Anɨ adʉ adje uo di ne nayiyi uo. 47 Ndʉ okpála ɨnde adʉ adje anɨ-e hana, adʉ angamba naali ka ɨmbɨlangʉ ɨnde anɨ adʉ agie engʉ́ ne e ko. 48 Lɨ okpála ɨnde azu anɨ au anɨ lɨe, u angamba naali. ’Hi anɨ atsia ayi anɨ me: «Ndɨka ma, mo omene ya mo-o ka nɨ? Tsia nga ya ne ’dyɨ mʉ-o, ya adʉ ɨgɨnɨ agɨlɨ mʉ me bua ya nde alʉ bha ndjʉ abhʉ́lá má gba!» 49 Engʉ́ bini, anɨ agie pɨ uo me: «Yi de ngagɨlɨ ma ngʉ́ nɨ? Yi mbɨla ɨgɨnɨ de me, a ayo me ma dʉ bhʉ́ ’tɨ gba ’dyɨ ma-a dɨ?» 50 Engʉ́ bini, u mbɨla nanɨ ta ’ngʉ́ ɨnde anɨ adʉ apa e pɨ uo-o de.
51 Pɨpɨta-a, anɨ atsia agie lɨe ne uo bhʉ́ Nadjaleta. Anɨ adʉ amene lɨ́lɨ gba uo-o. ’Hi anɨ adʉ alila ndʉ ’ngʉ́ bhomʉ-o hana lɨ bua e ndjɨndjɨ. Anɨ atsia adʉ abhundja pépé. 52 Yesu adʉ abhele, ɨmbɨlangʉ gba anɨ-e adʉ di abhulu lɨe. Engʉ́ ɨnde anɨ adʉ amene e bhʉ́ bádha bhʉ́ ’bu gba Ebhe-e, a adʉ anga lɨ Ebhe, di ne lɨ okpála naali.

2:23 2:23 Tsia bhʉ́ Ekɨ. 13:2, 12.

*2:24 2:22-24 Bhʉ́ lɨ́lɨ gba omaYuda-a, ɨ dʉ nanɨ me ɵlɵ nde azu-o, a ayo me anɨ nʉ ngaɨza bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda, anɨ vʉlʉ lɨe, amba anɨ kolo bubu kala Ebhe. Tsia bhʉ́ Lev. 12:8.