8
Yesu akobho bhʉlʉ kába bini
(Tsia bhʉ́ Mlk. 1:40-45; di ne bhʉ́ Luk. 5:12-16.)
Lɨ Yesu akɵ eta-a lɨe, okpála bhelé atsia akpata anɨ. Abhomʉ-o, bhʉlʉ kába bini adyudyo lɨe, anɨ atʉtʉ lɨpʉkʉ e kuto kala anɨ. Anɨ atsia apa me: «Ngámá, ɨ dʉ me mʉ nde akʉnda-a, mʉ tɨ da nakobho ma.» Yesu ato ’kpa e, anɨ ꞌo lɨ kʉte anɨ ne napa me: «Ma akʉnda moko, kokobho!» Ma ’li ma me-e, kába agʉlʉ bha kolo lɨ anɨ hana. Abhomʉ-o, Yesu atsia apa pɨ anɨ me: «Gbo dje mʉ, mo opá ’ngʉ́ ɨnde-e pɨ kpála bini de. Engʉ́ bini, nʉ suno bha lɨmʉ pɨ dimandɵ gba Ebhe , amba mʉ ha makiso maka lɨ lɨ́lɨ gba Moidje apa lɨe ngʉbula nasuno pɨ okpála me mo okobho.* 8:4 Nasuno pɨ okpála me mo okobho: A ko nasuno me nɨ akpata lɨ́lɨ gba Moidje ndjɨndjɨ. Tsia bhʉ́ Lev. 14:2-32.»
Yesu akobho kpála na kulu
gba ngámá gba osʉdha na Loma
(Tsia bhʉ́ Luk. 7:1-10; di ne bhʉ́ Dja. 4:43-54.)
Abhomʉ-o, Yesu alɨ bhʉ́ kʉtɨ na Kapalanauma. Anɨ adʉ alɨ lɨe oo, ngámá bini gba osʉdha na Loma 8:5 Ngámá bini gba osʉdha na Loma: Ngámá ango-o nanɨ ne ngámá pɨ́ ’ndjɨ osʉdha kámá bini. A adʉ nanɨ maYuda de. adyudyo lɨe de anɨ. Anɨ atsia akikiliki lɨe pɨ anɨ me: «Ngámá, kpála na kulu gba ma-a asɨ kuto abhʉ́ ’tɨ. Anɨ agʉgʉmʉ kuto, anɨ ngadje lɨkabhu na kuo kuo.» Yesu apa pɨ anɨ me: «Ngama-a, ma adji akobho anɨ.» Engʉ́ bini, ngámá gba osʉdha-a atsia agie me: «Ngámá, ma ne tetele kpála 8:8 Ngámá bhomʉ-o ambɨla nanɨ ndjɨndjɨ me lɨ́lɨ gba omaYuda zɨba de me maYuda bini lɨ bhʉ́ ’tɨ gba kpála ɨnde ne maYuda ade-e de. ade, ngʉbula me mʉ lɨ bhʉ́ ’tɨ gba ma-o. La-a, mʉ pa bha koli eli bini-e, lɨ kpála na kulu gba ma-a kóbho. Padhá de, anga ngama makpe-e, ma sa lɨ́lɨ gba ngámá, ma la di ngaha lɨ́lɨ pɨ osʉdha. Ma pa pɨ bhe bini-e me: ‹Nʉnʉ!› Anɨ nʉ́. Ma pa pɨ bhe koko-o me: ‹Gogo!› Anɨ gó. Ma pa pɨ bali gba ma-a me: ‹Mene ’he ɨnde!› Anɨ méne.»
10 Lɨ Yesu adje engʉ́ bhomʉ-o lɨe, anɨ angamba naali. Anɨ atsia apa pɨ okpála ɨnde adʉ akpata anɨ-e me: «Ma apa pɨ yi na paká me, ma bhaka nga ngua nabhuka ɨnde-e bhʉ́ kpála bini bhʉ́ ká omaƗsalaele de! 11 Ma atsia apa la di pɨ yi me: okpála bhelé ayíe ne andjongu di ne akati, u tsía dʉ́lʉ pɨ́ dabɨlɨ na anokomɨa bhʉ́ dabɨlɨ bini ne Abalahama, ne Ɨsaka, la di ne Yakobho bhʉ́ Naʉ na abhʉ́lá ko. 12 Engʉ́ la bini, obhende ayo nanɨ me u sia dabɨlɨ bhomʉ-o, u abála uo bhʉ́ biti akilidjo. Oo, u adʉ naku ’gbá di ne nazʉ tate o.» 13 Abhomʉ-o, Yesu atsia apa pɨ ngámá gba osʉdha-a me: «Gie lɨmʉ agba mʉ! Maka mo obhuka lɨe, a ayo me amene lɨe pɨ mʉ moko.» Kpála na kulu-o atsia akobho bha bini lɨ nedhɨnga ango-o ko.
Yesu akobho ’hi wala Piele
(Tsia bhʉ́ Mlk. 1:29-34; di ne bhʉ́ Luk. 4:38-41.)
14 Pɨpɨta-a, Yesu alɨ bhʉ́ ’tɨ gba Piele. Anɨ abhaka me ’hi wala anɨ nde asɨ kuto, kʉte anɨ nde kpákpá. 15 Yesu aꞌo ’kpa e lɨ ’kpa anɨ, kʉte anɨ atsia aguo. Anɨ ayie bhʉ́lá, anɨ atsia aholo nalʉ ’zʉ pɨ anɨ.
Yesu akobho okpála bhelé
16 A akolo lɨe tagolo-o, u ago pɨ Yesu ne okpála bhelé ɨnde lɨ osisiti bua adʉ nadʉ bhʉ́ o-o. Anɨ apandja osisiti bua ango-o ne ’li e, anɨ atsia akobho di ndʉ okpála na kuo hana. 17 Anɨ amene mo-o ngʉbula me eli ɨnde lɨ polofeta Ɨsaya apa nanɨ e amene lɨe. Engʉ́ ɨnde anɨ apa nanɨ e me:
«Anɨ abha ndʉ olɨkabhu gba ya hana,
anɨ atsia abɨ ndʉ okuo gba ya hana lɨ kʉte e. 8:17 Tsia bhʉ́ Ɨsa. 53:4.»
Lɨ́lɨ pɨ okpála ɨnde akʉnda nakpata Yesu
(Tsia bhʉ́ Luk. 9:57-62.)
18 Lɨ Yesu au kambɨ okpála lɨe lɨngo e, anɨ atsia aha lɨ́lɨ pɨ omʉkpata gba e me o kodho ’kpɨ́ ne ayi ekpɵ na Galilaya. 19 Abhomʉ-o, mʉsuno bini na lɨ́lɨ gba Moidje adyudyo lɨe, anɨ atsia apa pɨ Yesu me: «Mʉsuno, ma akpáta mʉ lɨ ndʉ bɨlɨ mo onʉ́ lɨ e hana.» 20 Yesu apa pɨ anɨ me: «A ka onekpɵ ne gudho u asɨsɨ bhʉ́ e, a di ka odhu ne ’tɨ o. Engʉ́ la bini, ngama Ndɨlɨ gba kpála-a, dabɨlɨ ka ma ngʉ́ nasɨ tété ngʉ́ naguo ade.» 21 Kpála koko ɨnde adʉ di sʉka omʉkpata gba anɨ-e apa pɨ anɨ me: «Ngámá, ha kpadjɨ mʉma, amba ma nʉ zɨ ngaɨza ’dyɨ ma.» 22 Engʉ́ bini, Yesu apa pɨ anɨ me: «ꞌO okpála koko u zɨ anɨ ngao.§ 8:22 ꞌO okpála koko u zɨ anɨ ngao: Bhʉ́ eli ɨnde u aye nanɨ Gandja na Mbɨa bhʉ́ e-e (eli gba oGiliki), u aye me: «ꞌO okpála bhende amu-o, u zɨ okuo gba o-o.» A akʉnda napa me: «ꞌO okpála bhende ɨ bhuka nga de-e me u zɨ okpála bhende amu-o.» La ngamʉ-o, go kpata ma.»
Yesu ayoko anvi na kpekpeke
(Tsia bhʉ́ Mlk. 4:35-41; di ne bhʉ́ Luk. 8:22-25.)
23 Pɨpɨta-a, Yesu aꞌʉ bhʉ́ zabʉ, omʉkpata gba anɨ-e atsia aꞌʉꞌʉ nganda anɨ. 24 Ma gala kolo me-e, anvi bini na kpekpeke aholo nape pɨ́ ekpɵ-o masɨkpe de me zabʉ-o linda ka ngbo ’ngu-o. La ngaanɨ Yesu-o, anɨ adʉ tɨla. 25 Abhomʉ-o, omʉkpata-a adyudyo lɨo de anɨ masɨkpe, u atsia azʉkʉ anɨ ne napa me: «Yaka! Ngámá, kobho nɨ́, nɨ́ adji amú!» 26 Yesu atsia agie pɨ uo me: «Yi ne tsʉlʉ mo-o ka nɨ? Nabhuka gba yi-e nga bha yeye!» Anɨ ayie bhʉ́lá, anɨ ambe bhʉ́ ’ndjɨ anvi di ne engu-o. Abhomʉ-o, ndʉndʉ hana atsia akolo guguo! 27 Okpála angamba, u atsia adʉ apa me: «Kpála ɨnde-e, a ko mangua kpála dho ngʉbula me belegʉ anvi di ne engu dʉ namanga anɨ-e!»
Yesu akobho okpála bhisi lɨ osisiti bua adʉ nadʉ bhʉ́ o-o
(Tsia bhʉ́ Mlk. 5:1-20; di ne bhʉ́ Luk. 8:26-39.)
28 Lɨ Yesu akolo lɨe ayi ’ngu, bhʉ́ doto gba okpála na Gadala-a,* 8:28 Gadala: A ko nanɨ gʉdhʉ ka omaYuda de. okpála bhisi ayie bhʉ́ ká olata, u atsia ago abhaka anɨ. A adʉ bhʉ́ okpála ango-o ne osisiti bua, u atsia adʉ azɨ ’gʉ́ naali. Kaka-a, okpála dʉ apʉ lɨ kpadjɨ lɨ pápá bhomʉ-o de. 29 Abhomʉ-o, u aholo nasʉsʉla me: «Mo okʉnda namene ngʉ́ ya pɨ, Ndɨlɨ gba Ebhe? Mo ogo ei ngʉ́ nato mbolo lɨ ya kalanʉ me nedhɨnga nakodho ’ngʉ́-o nde kolo nga dɨ?» 30 A abhaka me de bɨlɨ ango-o, ’ngbé piga opame 8:30 Opame: Pɨ omaYuda-a, pame nanɨ ne enʉ na sisiti. Kaka-a, u ꞌo nanɨ uo de. A dʉ bha nanɨ naꞌo opame ne okpála ɨnde naao ne omaYuda ade ko. Tsia bhʉ́ Mlk. 5:11. nde oo, u nde ngazʉ ’he. 31 Osisiti bua adʉ nakikiliki lɨo pɨ Yesu me: «Ɨ dʉ me mʉ nde akʉnda napandja ya-a, mba ya bhʉ́ piga opame ɨnde.» 32 Anɨ apa pɨ uo me: «Yi nʉnʉ.» U aze bhʉ́ okpála bhomʉ, u atsia anʉ alɨlɨ bhʉ́ opame-o. Me-e, ndʉ opame ango-o hana akɵ eta ne holo, u anʉ atuko bhʉ́ ’ngu má dhululu, ne namu ka o.
33 Omʉlila gba uo atsi ne holo, u agbida bhʉ́ gʉdhʉ, u atsia akpokpo ndʉ ’ngʉ́ hana di ne engʉ́ ɨnde akodho ’kpɨ́ lɨ okpála bhisi ɨnde adʉ ne osisiti bua bhʉ́ o-o. 34 Me-e, ndʉ okpála hana na gʉdhʉ ango-o anʉ ngʉ́ nabhaka Yesu. U au anɨ lɨe, u atsia akikiliki lɨo pɨ anɨ me anɨ yie bhʉ́ kʉtɨ gba o mayie.

*8:4 8:4 Nasuno pɨ okpála me mo okobho: A ko nasuno me nɨ akpata lɨ́lɨ gba Moidje ndjɨndjɨ. Tsia bhʉ́ Lev. 14:2-32.

8:5 8:5 Ngámá bini gba osʉdha na Loma: Ngámá ango-o nanɨ ne ngámá pɨ́ ’ndjɨ osʉdha kámá bini. A adʉ nanɨ maYuda de.

8:8 8:8 Ngámá bhomʉ-o ambɨla nanɨ ndjɨndjɨ me lɨ́lɨ gba omaYuda zɨba de me maYuda bini lɨ bhʉ́ ’tɨ gba kpála ɨnde ne maYuda ade-e de.

8:17 8:17 Tsia bhʉ́ Ɨsa. 53:4.

§8:22 8:22 ꞌO okpála koko u zɨ anɨ ngao: Bhʉ́ eli ɨnde u aye nanɨ Gandja na Mbɨa bhʉ́ e-e (eli gba oGiliki), u aye me: «ꞌO okpála bhende amu-o, u zɨ okuo gba o-o.» A akʉnda napa me: «ꞌO okpála bhende ɨ bhuka nga de-e me u zɨ okpála bhende amu-o.»

*8:28 8:28 Gadala: A ko nanɨ gʉdhʉ ka omaYuda de.

8:30 8:30 Opame: Pɨ omaYuda-a, pame nanɨ ne enʉ na sisiti. Kaka-a, u ꞌo nanɨ uo de. A dʉ bha nanɨ naꞌo opame ne okpála ɨnde naao ne omaYuda ade ko. Tsia bhʉ́ Mlk. 5:11.