9
Yesu akobho kpála ɨnde agʉgʉmʉ kuto
(Tsia bhʉ́ Mlk. 2:1-12; di ne bhʉ́ Luk. 5:17-26.)
Pɨpɨta-a, Yesu aꞌʉ bhʉ́ zabʉ, anɨ agulu matá ekpɵ-o, anɨ atsia akolo bhʉ́ Kapalanauma, gʉdhʉ anɨ adʉ nadʉ bhʉ́ e-o. Me-e, okpála ago pɨ anɨ ne bhoko bini ɨnde agʉgʉmʉ kuto. U ago ne anɨ pɨ́ kalagba. Lɨ Yesu au nabhuka gba uo lɨe, anɨ atsia apa pɨ kpála ɨnde gʉgʉmʉ e bhomʉ-o me: «Atou, ndɨka ma, u aꞌe osisiti ’ngʉ́ gba mʉ-o aꞌe.» Abhomʉ-o, omʉsuno koko na lɨ́lɨ gba Moidje atsia apa lɨ bua o me: «Kpála ɨnde-e ngasobho Ebhe!»
Lɨ Yesu ambɨla mabhundja gba uo lɨe, anɨ atsia apa pɨ uo me: «Ka nɨ yi ngabhundja lɨe lɨ bua yi sisiti mo-o? Padhá de, anga ane ne bhʉkʉ ne bhedho? Ne napa me: ‹U aꞌe osisiti ’ngʉ́ gba mʉ aꞌe›, ne napa me: ‹yie bhʉ́lá, dhʉdhʉkʉ?› Ngʉ́ nasuno me ngama, Ndɨlɨ gba kpála, ma ne angu pɨ́la doto ngʉ́ naꞌe osisiti ’ngʉ́-o, a ayo me ma kobho bhoko ɨnde.» Abhomʉ-o, anɨ atsia apa pɨ kpála ɨnde agʉgʉmʉ-o me: «Yie bhʉ́lá, ha kalagba gba mʉ, amba mʉ gie lɨmʉ agba mʉ!» Kpála ango-o ayie bhʉ́lá, anɨ atsia atapa agba e. Lɨ okpála au ’ngʉ́ ango-o lɨe, aꞌo tsʉlʉ lɨ uo naali, u adhɵgɵ Ebhe ɨnde aha ngua angu bhomʉ-o pɨ okpála-kʉtɨ-o.
Yesu aꞌɨ Matié
(Tsia bhʉ́ Mlk. 2:13-17; di ne bhʉ́ Luk. 5:27-32.)
Pɨpɨta-a, Yesu ayie oo. Anɨ adʉ akodho ’kpɨ́ lɨe, anɨ au kpála bini, a adʉ ’lɨ anɨ me Matié. Anɨ adʉ me anɨ nde adʉ kuto bhʉ́ bilo ɨnde u adʉ akala mandjandja bhʉ́ e-o. Anɨ apa pɨ anɨ me: «Kpata ma!» Matié ayie bhʉ́lá, anɨ atsia akpata anɨ. 10 Pɨpɨta-a, Yesu anʉ nazʉ ’he abhʉ́ ’tɨ gba anɨ. Abhomʉ-o, bhiti ondɵmbɨ na mandjandja di ne okpála koko na sisiti ago adʉlʉ nazʉ ’he bhʉ́ dabɨlɨ bini ne Yesu di ne omʉkpata gba e-o. 11 Lɨ omʉFalisai au lɨe mo-o, u atsia ayi omʉkpata gba anɨ-e me: «Ka nɨ lɨ mʉsuno gba yi-e ngazʉ ’he lɨe bhʉ́ dabɨlɨ bini ne ondɵmbɨ na mandjandja di ne okpála na sisiti-e?» 12 La-a, Yesu adje engʉ́ ango-o, anɨ atsia apa me: «Okpála bhende ne kuo ade-e, u ne gʉmʉ mʉtɨa ade. Engʉ́ bini, okpála bhende ne kuo mangbo ne gʉmʉ mʉtɨa ngao. 13 Kaka-a, yi nʉ gɨlɨ ta ’ngʉ́ ɨnde lɨ Bhuku gba Ebhe-e apa e me: ‹Engʉ́ ɨnde anga lɨ ma naali-e, a ko nadje ndjinga okpála koko, a ko naha makiso de.› Padhá de, anga ma go naꞌɨ okpála bhende apa me o ngbingbili-e de. Engʉ́ bini, ma ago mangbo naꞌɨ okpála bhende au lɨo me o ne osisiti okpála-o. 9:13 Tsia bhʉ́ Oz. 6:6.»
Yesu apa me u amáta nasuno gba nɨ-e ne nasuno koko de
(Tsia bhʉ́ Mlk. 2:18-22; di ne bhʉ́ Luk. 5:33-39.)
14 Ekpɨ́ bini, omʉkpata gba Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála adyudyo lɨo de Yesu, u atsia ayi anɨ me: «Ka nɨ lɨ ngaya ne omʉFalisai, ya ngatse ’zʉ lɨe gɵmɵ ngʉ́ nayo Ebhe-e, la-a, omʉkpata gba mʉ-o ngamemene mo-o ade-e?» 15 Yesu atsia agie pɨ uo me: «Okpála bhende u aꞌɨ o bhʉ́ anokomɨa na kʉva tɨ da nayala nazʉ ’he uu me ’ko ɵlɵ-o nde ngabha bhʉ́ dabɨlɨ bini ne uo-o? Engʉ́ bini, oekpɨ́ akólo makolo, ekpɨ́ ɨnde u aꞌé ’ko ɵlɵ-o lɨe bhʉ́ ká uo-o, lɨ oekpɨ́ bhomʉ-o, u tsia tsé ’zʉ.
16 Kpála bini tɨ da nadʉ pála bongo na mbɨa lɨ bhe na didili de. Padhá de, anga pápála bhende u aꞌo e pépé-e sídha bongo-o, lɨ kaka-a tsia dʉ́ la matá sisiti naali.
17 U ꞌoꞌo pandɨ na mbɨa bhʉ́ odidili dhudhu na kó ’nʉ de. Ɨ dʉ mo-o, lɨ odhudhu-o ʉ́pa, lɨ pandɨ-e túko, lɨ odhudhu-o tsia síti di. U ꞌoꞌo mangbo pandɨ na mbɨa bhʉ́ odhudhu na mbɨa. Abhomʉ-o, ndʉndʉ hana tsia líla lɨe ndjɨndjɨ.»
Yesu akobho ɵlɵ bini, anɨ atsia azuku di ndɨlɨ
na ɵɵlɵ gba Yailo
(Tsia bhʉ́ Mlk. 5:21-43; di ne bhʉ́ Luk. 8:40-56.)
18 Lɨ Yesu adʉ agie ’ngʉ́ pɨ omʉkpata gba Djaa lɨe, ngámá bini adyudyo lɨe de anɨ masɨkpe, anɨ atʉtʉ lɨpʉkʉ e kuto kala anɨ. Anɨ atsia apa pɨ anɨ me: «Ndɨlɨ gba ma na ɵɵlɵ-o andjili mbɨa ɨnde. Engʉ́ bini, go ꞌo ’kpa mʉ pɨ́ anɨ, amba anɨ zuku.» 19 Abhomʉ-o Yesu ayie bhʉ́lá, anɨ atsia akpata anɨ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne omʉkpata gba e-o.
20 Bha lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, ɵlɵ bini ɨnde lɨ ngʉte adʉ natuko lɨe ngʉbula kalanga ndjɨkpa ne ká bhisi-e ago de Yesu ne akele anɨ, anɨ atsia abu ’kpa e lɨ ’so bongo gba anɨ-o. 21 Padhá de, anga anɨ adʉ apa lɨ bua e me: «Ɨ dʉ bha me ma nde abu ’kpa ma lɨ bongo gba anɨ-e, ma kóbho.» 22 Engʉ́ bini, Yesu adji lɨe, anɨ au anɨ, anɨ atsia apa me: «Atou, ndɨka ma! Nabhuka gba mʉ-o akobho mʉ akobho.» Bha lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, ɵlɵ ango-o atsia akobho.
23 Yesu akolo agba ngámá-o. Anɨ abhaka me okpála nde má dja dja dja ngʉ́ nanʉ azɨ kuo-o, omavʉlʉ mbálá-a nde ngaꞌu mbálá. 24 Abhomʉ-o, anɨ atsia apa me: «Yi gbe lɨyi ne sidi, anga ndɨlɨ na ɵɵlɵ ɨnde-e kpi de, engʉ́ bini, anɨ ngala.» Abhomʉ-o, u aholo namʉ anɨ. 25 Lɨ u apandja ndʉ okpála hana lɨe kilidjo-o, Yesu alɨ abhʉ́ ’tɨ. Anɨ aha ’kpa ndɨlɨ-o. Abhomʉ-o, ndɨlɨ-e atsia ayie bhʉ́lá. 26 Ngali na engʉ́ ango-o atsia ayangba bhʉ́ ndu doto bhomʉ-o libhomu.
Yesu akobho okpála bhisi ɨnde ɨ u ’kpɨ́ de
27 Lɨ Yesu aholo ’nʉ́ lɨe, okpála bhisi ɨnde ɨ u ’kpɨ́ de-e, aholo akpata anɨ ne nasʉsʉla me: «Ndɨlɨ gba Davidi, dje ndjinga ya!» 28 Anɨ alɨ lɨe abhʉ́ ’tɨ-e, okpála bhisi ɨnde ɨ u ’kpɨ́ de bhomʉ-o adyudyo lɨo de anɨ. Yesu atsia ayi uo me: «Yi abhuka me ma tɨ da nateteke yi?» U agie pɨ anɨ me: «Heni, Ngámá.» 29 Abhomʉ-o, anɨ abu ’kpa e lɨ djila uo ne napa me: «A ayo me amene lɨe pɨ yi maka nabhuka gba yi-e nde lɨe ko.» 30 Abhomʉ-o, djila uo abhulu, Yesu atsia agbele ’dje uo kpekpeke me: «Yi gbo ’dje yi! A ayo de me kpála bini mbɨla engʉ́ ɨnde-e de!» 31 Engʉ́ bini, bha naze ka uo me-e, u apandjala ngali gba anɨ-e bhʉ́ ndu doto ango-o libhomu.
Yesu akobho kpála bini ɨnde ɨ bhʉ ’ngʉ́ de
32 Nedhɨnga lɨ okpála bhisi ɨnde lɨ Yesu akobho o bhomʉ-o adʉ nanʉ lɨe, bha lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, okpála ago pɨ Yesu ne kpála bini ɨnde ɨ bhʉ ’ngʉ́ de ka siti bua ɨnde adʉ nadʉ bhʉ́ anɨ-o. 33 Lɨ Yesu agbe siti bua ango-o lɨe bhʉ́ anɨ-e, kpála ango-o atsia aholo nagama ’ngʉ́. Abhomʉ-o, kambɨ okpála angamba, u atsia adʉ napa me: «Ngua ’ngʉ́ ɨnde-e u nga lɨe bhʉ́ ká omaƗsalaele belegʉ de bini!» 34 La-a, omʉFalisai adʉ napa me: «Ngámá gba osisiti bua ngaha angu pɨ anɨ ngʉ́ napandja osisiti bua ngae bha-a!»
Yesu adje ndjinga kambɨ okpála
35 Abhomʉ-o, Yesu adʉ adholo bhʉ́ ndʉ ogʉdhʉ di ne bhʉ́ ndʉ okʉtɨ hana. Anɨ adʉ nasuno bhʉ́ oetɨ nadje lɨ́lɨ gba Moidje . Anɨ adʉ akpokpo Bádha Ngali Naʉ gba Ebhe , anɨ atsia adʉ nakobho ndʉ kuo hana di ne ndʉ oeze hana. 36 Lɨ anɨ au kambɨ okpála lɨe, anɨ adje ndjinga uo naali, anga u adʉ me u nde andala, angu uo nde la di andjia maka piga okandɵlɵ ɨnde lɨ mʉlila nde ka o ade. 37 Abhomʉ-o, anɨ atsia apa pɨ omʉkpata gba e me: «Nguwa abhiye-e bhelé, engʉ́ la bini, okpála na kulu-o bhelé ade. 38 Yi yo ka bhʉlʉ ’dyɨ-e me anɨ tima okpála na kulu bhʉ́ edyɨ gba e ngʉ́ naꞌe nguwa-o.»

9:13 9:13 Tsia bhʉ́ Oz. 6:6.