14
Elode aha lɨ́lɨ me u bhɵlɵ Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála
(Tsia bhʉ́ Mlk. 6:14-29; di ne bhʉ́ Luk. 9:7-9.)
Lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, Elode Atipasɨ ɨnde adʉ ngámá na ndu doto na Galilaya adje engʉ́ gba Yesu-o. Anɨ atsia apa pɨ omaha e me: «Kpála u ngakpo ’ngʉ́ gba e bhomʉ-o, a ko Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála! Anɨ azuku bhʉ́ ká okpála amu-o bhomʉ ngae. Kaka-a, angu namene ongamba ’ngʉ́ bhʉ́ anɨ.» Elode pa mo-o padhá de. Anɨ apa mo-o, anga anɨ aha nanɨ lɨ́lɨ me u holo Djaa, u gbigbite anɨ, amba u bhike anɨ bhʉ́ tɨkpʉ lɨ ’ngʉ́ gba Elodiade, wala Filipo, ndai anɨ-o. Anɨ aholo nanɨ Djaa, anga Djaa adʉ apa pɨ anɨ me: «A ayo de me mʉ ha Elodiade maka wala mʉ-o de.» Elode adʉ akʉnda nabhɵlɵ Djaa na paká. Engʉ́ bini, anɨ adʉ akpe okpála makpe. Padhá de, anga u adʉ au Djaa maka polofeta .
La-a, lɨ ekpɨ́ nakina nazu Elode-e, ndɨlɨ na ɵɵlɵ gba Elodiade adho ’bɨ kala okpála u aꞌɨ o bhʉ́ ’bɨ-o. Ebɨ ango-o atsia anga lɨ Elode naali. Kaka-a, anɨ atsia atʉ silika me nɨ ahá pɨ ndɨlɨ na ɵɵlɵ bhomʉ-o ndʉ ’he hana ɨnde anɨ ayó e-o. ’Hi anɨ atsia ato pɨ anɨ me anɨ yo ’ndjɨ Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála. Abhomʉ-o, ndɨlɨ-e atsia anʉ apa pɨ ngámá Elode me: «Ha ’ndjɨ Djaa, Bhʉlʉ nabatisa okpála mʉma mbɨa ɨnde-e bhʉ́ tsakpa saanɨ!» Ngámá adje lɨkabhu lɨ bua e naali. La ka silika anɨ atʉ e di ne nakpe djila okpála anɨ aꞌɨ o bhʉ́ ’bɨ-e, anɨ atsia aha lɨ́lɨ me u ha ’ndjɨ Djaa pɨ anɨ haha. 10 Abhomʉ-o, anɨ atsia atima kpála bini me anɨ nʉ kodho ngʉlʉ Djaa bhʉ́ tɨkpʉ. 11 Kpála ango-o, anʉ. Anɨ akodho ngʉlʉ Djaa, anɨ atsia ago ne di bhʉ́ tsakpa saanɨ. Anɨ atsia aha pɨ ndɨlɨ na ɵɵlɵ bhomʉ-o. Abhomʉ-o, ndɨlɨ na ɵɵlɵ ango-o atsia anʉ ne di pɨ ’hi e. 12 Omʉkpata gba Djaa anʉ aha kuo anɨ, u anʉ azɨ. U atsia anʉ akpokpo engʉ́ akodho ’kpɨ́ bhomʉ-o pɨ Yesu.
Yesu aha ’zʉ pɨ okpála kutu bhuluvue
(Tsia bhʉ́ Mlk. 6:30-44; ne bhʉ́ Luk. 9:10-17; di ne bhʉ́ Dja. 6:1-14.)
13 Lɨ Yesu adje engʉ́ lɨ omʉkpata gba Djaa akpokpo e pɨ anɨ-e lɨe, anɨ agbe lɨe lɨ bɨlɨ bhomʉ. Anɨ aꞌʉ ne omʉkpata gba e bhʉ́ zabʉ, u atsia anʉ adʉlʉ kpi o kpi lɨ bɨlɨ lɨ kpála nde lɨ e ade. Lɨ okpála ambɨla lɨe, u aloko ne ogʉdhʉ ngangá, u aha ’nʉ́ ne ’dhʉ o lɨngo ’ngu-o ngʉ́ nanʉ nakpata anɨ. 14 Lɨ Yesu akɵ lɨe bhʉ́ zabʉ-o, anɨ au bhiti okpála-o. Anɨ adje ndjinga uo, anɨ atsia akobho okpála na kuo ɨnde adʉ bhʉ́ ká uo-o.
15 A akolo lɨe tagolo-o, omʉkpata adyudyo lɨo de anɨ. U atsia apa pɨ anɨ me: «Ngámá, ekpɨ́-e asegele, bɨlɨ ɨnde-e la di mimili, gie bhiti okpála ɨnde-e, amba u nʉ kala ehe nazʉ mazʉ pɨ o bhʉ́ okʉtɨ.» 16 Engʉ́ bini, Yesu agie pɨ uo me: «Tata lɨ nagie lɨe ka uo ade. Yi ha ezʉ pɨ uo ngayi makpe.» 17 Abhomʉ-o, omʉkpata apa pɨ anɨ me: «A bha ka ya sɨ ne koli mapa bhuluvue ne osungu bhisi má kpɨkɨlɨ!» 18 Yesu agie pɨ uo me: «Yi go mʉma ne di ei.» 19 Pɨpɨta-a, anɨ aha lɨ́lɨ pɨ bhiti okpála bhomʉ-o me u dʉlʉ kuto pɨ́ ulu-o. Anɨ atsia aha mapa bhuluvue ne osungu bhisi-o. Anɨ aꞌe djila e ne abhʉ́lá, anɨ agie heni pɨ Ebhe. Pɨpɨta-a, anɨ agʉgʉmʉ mapa-o, anɨ aha pɨ omʉkpata, omʉkpata-a atsia agapa lɨ bhiti okpála me u zʉzʉ. 20 U azʉ ndʉ o hana, u atsia aꞌuꞌu. U alo dudu bhe atigala-o, a atsia abebedhe okíli ndjɨkpa ne ká bhisi. 21 Okpála hana ɨnde azʉ-o, u adʉ masɨkpe de okpála kutu bhuluvue mandɨ natanga olɨsɨ ne ongɨsɨ.
Yesu adholo pɨ́ ’ngu
(Tsia bhʉ́ Mlk. 6:45-52; di ne bhʉ́ Dja. 6:15-21.)
22 Pɨpɨta kolo me-e, Yesu akata omʉkpata gba e me u ꞌʉꞌʉ bhʉ́ zabʉ, amba u gulu ’ngu pɨ nɨ kalanʉ bhʉ́ nedhɨnga nɨ nde nga lɨe ngaha kpadjɨ pɨ bhiti okpála-o. 23 Pɨta anɨ aha kpadjɨ pɨ bhiti okpála lɨe, anɨ aꞌʉ apɨ́ ’ta ngʉ́ nayo Ebhe. Ekpɨ́ abi lɨ anɨ kpi e kpi me anɨ nde nga bha oo. 24 Lɨ zabʉ lɨ omʉkpata-a adʉ bhʉ́ e akolo lɨe mbo ne atʉ ’ngu-o, anvi aholo nape pɨ́ ’ngu-o, atsia adʉ nandi uo ne sidi. Zabʉ-o atsia adʉ adimba ka ngbo ’ngu-o.
25 Bhʉ́ ’gbá ’ngʉ na bini-e, Yesu aholo nago ne lɨ pápá ne apɨ́ uo me anɨ nde ngadholo pɨ́ ’ngu. 26 Lɨ omʉkpata au anɨ lɨe ngadhʉkʉ pɨ́ ’ngu-o, tsʉlʉ aholo uo naali. U adʉ apa me: «A ko ɨgbadyɨbhe!» U atsia aholo atʉ ꞌue ka tsʉlʉ-o. 27 Engʉ́ bini, Yesu atsia apa kolo pɨ uo me: «A ko ma, yi adjé tsʉlʉ de. Yi gbite bua yi.»
28 Abhomʉ-o, Piele atsia apa pɨ anɨ me: «Ngámá, ɨ dʉ me a nde mʉ na paká-a, ha lɨ́lɨ me ma go bhaka mʉ me ma nde ngadhʉkʉ pɨ́ ’ngu.» 29 Do Yesu de-e: «Gogo.» Abhomʉ-o, Piele akɵ bhʉ́ zabʉ-o, anɨ aholo ’nʉ́ nabhaka Yesu me anɨ nde ngadholo pɨ́ ’ngu. 30 Engʉ́ bini, anɨ au lɨe me anvi-e ngape kpekpeke-e, anɨ adje tsʉlʉ. Abhomʉ-o, anɨ aholo nalinda bhʉ́ ’ngu. Anɨ atsia asʉla me: «Ngámá, kobho ma!» 31 Ma ’li ma me-e, Yesu ato ’kpa e, anɨ atsia aholo anɨ ne napa pɨ anɨ me: «Ngamʉ, kpála lɨ nabhuka gba e nde yeye, mo osia bua na bhisi bhisi ka nɨ?» 32 Pɨpɨta-a, u aꞌʉꞌʉ ndʉ o bhisi hana bhʉ́ zabʉ-o. Anvi atsia aguo. 33 Abhomʉ-o, omʉkpata bhe adʉ ɨgɨnɨ bhʉ́ zabʉ-o akikita lɨpʉkʉ o kuto kala Yesu. U atsia apa pɨ anɨ me: «A na paká me mʉ ne Ndɨlɨ gba Ebhe!»
Yesu akobho okpála na kuo bhʉ́ ndu doto na Genedjaleta
(Tsia bhʉ́ Mlk. 6:53-56.)
34 Pɨta lɨ Yesu ne omʉkpata gba e agulu ’ngu-o lɨe, u akolo bhʉ́ ndu doto na Genedjaleta. 35 Okpála na kʉtɨ ango-o ambɨla lɨe me a ko Yesu-o, u agapa ngali nago ka anɨ-e bhʉ́ ndu doto ango-o libhomu. Okpála atsia ago pɨ anɨ ne ndʉ obhʉlʉ kuo hana. 36 U atsia adʉ akikiliki lɨo pɨ anɨ me anɨ ꞌo o me o bu nga bha mbo ’kpa o lɨ ’so bongo gba anɨ-o. Abhomʉ-o, ndʉ obhende hana adʉ abu ’kpa o tété-e adʉ akobho.