15
Kpekebhɵ pɨndjɨ dasʉndʉ gba omʉFalisai
(Tsia bhʉ́ Mlk. 7:1-13, 14-23.)
Abhomʉ-o, omʉFalisai di ne omʉsuno na lɨ́lɨ gba Moidje ɨnde ayie bhʉ́ Yelusalema anʉ abhaka Yesu. U atsia ayi anɨ me: «Omʉkpata gba mʉ-o ngagʉmʉ lɨ́lɨ lɨ onguo ogbi ya aꞌo nanɨ e ka nɨ? Padhá de, anga u ngavʉlʉ ’kpa o kala nazʉ ’he maka lele lɨ lɨ́lɨ-e apa lɨe ade.» Anɨ atsia agie pɨ uo me: «Ala yi-e, yi ngagʉmʉ lɨ́lɨ gba Ebhe-e ne ’lɨ dasʉndʉ gba yi-e ka nɨ? Padhá de, anga Ebhe apa me: ‹Manga ’dyɨ mʉ ne ’hi mʉ mamanga.› Anɨ apa di matá me: ‹Kpála ɨnde agbó nganda ’dyɨ e, ɨ dʉ di-e ’hi e, a ayo me u bhɵlɵ anɨ mabhɵlɵ.› 15:4 Tsia bhʉ́ Det. 5:16; ne bhʉ́ Ekɨ. 20:12, 21:17; di ne bhʉ́ Lev. 20:9. Engʉ́ bini ngayi-e, yi ngapa me: ‹Ɨ dʉ me kpála bini nde apa pɨ okpála ɨnde azu anɨ-e me, tɨa ɨnde a ayo ɨgɨnɨ me nɨ teteke uo ne e, nɨ aꞌo pɨ Ebhe-e, kpála ango-o matá ne engʉ́ namene mamene pɨ uo ade.› Yi ngagʉmʉ lɨ́lɨ gba Ebhe-e lɨ ongua okpadjɨ bhomʉ ngʉ́ nakpata lele odasʉndʉ gba yi-o. Yi ne obhʉlʉ kali! Polofeta Ɨsaya pa nanɨ lɨ ’ngʉ́ gba yi-e tala me Ebhe apa me:
‹Opiga ɨnde-e ngadhɵgɵ bha ma ne ’bhɵ-o,
engʉ́ bini, bua uo de ma tsutsu.
Mayo u ngayo ma lɨe, tata tété ade.
Padhá de, anga nasuno ɨnde u ngasuno e,
a ko bha ndʉ olɨ́lɨ lɨ okpála ngagbe e ngao. 15:8-9 Tsia bhʉ́ Ɨsa. 29:13.›»
10 Pɨpɨta-a, Yesu aꞌɨ bhiti okpála ɨnde adʉ oo me u dyudyo lɨo de nɨ masɨkpe, anɨ atsia apa pɨ uo me: «Yi djedje nga, amba yi kɵ di mboli engʉ́ ɨnde ma adji apa e ɨnde: 11 A ko de me oehe ɨnde ngalɨ bhʉ́ ’bhɵ kpála ngamene ngae me anɨ adʉ́ bubu kala Ebhe de-e de. Oehe bhe ngakoto bhʉ́ ’bhɵ kpála mangbo ngamene ngae me anɨ adʉ́ bubu kala Ebhe de.» 12 Abhomʉ-o, omʉkpata-a adyudyo lɨo de anɨ, u atsia apa pɨ anɨ me: «Mʉsuno, mʉ mbɨla uu me engʉ́ mo opa e ake lɨ bua omʉFalisai make-e?» 13 Anɨ agie pɨ uo me: «Ndʉ ’he hana ɨnde lɨ ’Dyɨ ma ɨnde abhʉ́lá-a lu e ngae de-e, u alúko maluko. 14 Yi ꞌo uo: a ko okpála ɨ u ’kpɨ́ de ɨnde aholo ’kpa obɨ o ngʉ́ nasuno kpadjɨ pɨ uo. La-a, ɨ dʉ me kpála ɨ u ’kpɨ́ de-e nde aholo ’kpa kilí e ngʉ́ nasuno kpadjɨ pɨ anɨ-e, ndʉ uo bhisi hana bála bhʉ́ ’dú!»
15 Piele atsia apa pɨ anɨ me: «Kpokpo nga ta gbitaku bhomʉ-o pɨ ya.» 16 Do Yesu de-e: «Ngayi di-e, ɨmbɨlangʉ nga bhʉ́ yi adɨ? 17 Yi mbɨla de me ndʉ ’he hana ɨnde ngalɨ bhʉ́ ’bhɵ kpála ngakodho ’kpɨ́ abhʉ́ ’bu, u tsia bhíke bhʉ́ pedu-o dɨ? 18 Engʉ́ bini, ndʉ ’he hana ɨnde ngakoto bhʉ́ ’bhɵ kpála ngayie lɨ bua anɨ. A la bhomʉ-o bhende ɨ ngamene me anɨ adʉ́ bubu kala Ebhe de-o. 19 Padhá de, anga bua kpála ngamene ngae me anɨ dʉ ne mabhundja na sisiti, anɨ bhɵlɵ kpála bhʉ́ gandji, anɨ kʉnda ɵlɵ, ɨ dʉ di-e bhoko koko, anɨ kʉnda olɨsɨ, ɨ dʉ di-e obhosɨ ngangá, anɨ zi ’he, anɨ pa ’ngʉ́ lɨ obɨ e ne eu, anɨ sobho la di kpála. 20 A bhomʉ-o ndʉ ongʉ́ ɨnde ngamene me kpála adʉ́ bubu kala Ebhe de-o. A ko de me nazʉ ’he mandɨ navʉlʉ ’kpa o ngamene me kpála adʉ́ bubu kala Ebhe de-e de.»
Yesu akobho ndɨlɨ na ɵɵlɵ gba ɨgba Kanana
(Tsia bhʉ́ Mlk. 7:24-30.)
21 Pɨpɨta-a, Yesu ne omʉkpata gba e ayie lɨ bɨlɨ bhomʉ, u atsia anʉ lɨ pápá na ndu doto lɨ ogʉdhʉ na Tile ne Sidona adʉ bhʉ́ e-o. 22 Ɵlɵ bini dʉ nanɨ nadʉ bhʉ́ ndu doto ango-o. A adʉ nanɨ ɨgba maYuda de, a ko nanɨ naae ɨgba Kanana. Me-e, anɨ ago abhaka Yesu ne nasʉsʉla me: «Ngámá, ndɨlɨ gba Davidi, dje nga bha-a mbo ndjinga ma! Siti bua ngato mbolo lɨ ndɨlɨ na ɵɵlɵ gba ma-a naali.» 23 Engʉ́ bini, Yesu gie engʉ́ pɨ anɨ belegʉ de bini. Omʉkpata gba anɨ adyudyo lɨo de anɨ, u atsia apa pɨ anɨ me: «Mʉsuno, mʉ tɨ da namene engʉ́ anɨ ngayo e ka mʉ-o pɨ anɨ dɨ, amba anɨ ꞌo nakpata nɨ́ ne tolo gba e bhomʉ-o?»
24 Yesu agie pɨ uo me: «Ebhe atima bha ma ngʉ́ nagɨlɨ okpála na Ɨsalaele ɨnde maka okandɵlɵ ɨnde angɨta-o.» 25 Engʉ́ bini, ɵlɵ ango-o ago atʉtʉ lɨpʉkʉ e kuto kala anɨ ne napa me: «Ngámá, go teteke nga bha mbo ma!» 26 Yesu agie pɨ anɨ bhʉ́ gbitaku me: «A ndjɨndjɨ ade me u ha ezʉ gba ongɨsɨ-e, u bhike pɨ obʉ́lʉ-o de.» 27 Ɵlɵ ango-o agie me: «A ko paká Ngámá, la-a, obʉlʉ ngazʉ okʉlʉ ’zʉ ɨnde ngabala sa misa gba omakʉlasɨ o-o.» 28 Abhomʉ-o, Yesu agie pɨ anɨ me: «’Hi ma-a, nabhuka gba mʉ-o ngbéngbé! A ayo me Ebhe ha ehe ɨnde mo okʉnda e pɨ mʉ.» Abhomʉ-o, ndɨlɨ gba anɨ-e atsia akobho bha lɨ nedhɨnga bhomʉ.
Yesu aha ’zʉ pɨ obhosɨ kutu badha
(Tsia bhʉ́ Mlk. 8:1-10.)
29 Abhomʉ-o, Yesu ayie oo, anɨ atapa lɨngo ekpɵ na Galilaya. Anɨ aꞌʉ apɨ́ ’ta, anɨ atsia adʉ kuto. 30 Okpála bhelé ago abhaka anɨ. U ago ne okpála adʉ ne eze lɨ ’dhʉ o, ne okpála lɨ djila o adʉdʉ, ne okpála lɨ yá o apʉ, ne obhe ɨ bhʉ ’ngʉ́ de, la di ne okpála koko bhelé ɨnde adʉ lɨ o ne kuo. U abu uo bhʉ́ li ’dhʉ Yesu, anɨ atsia akobho uo. 31 Okpála atsia adʉ angamba naali nedhɨnga u adʉ au okpála ɨ bhʉ ’ngʉ́ de-e lɨe ngagama ’ngʉ́-o, obhe lɨ yá o apʉ adʉ lɨe akólo ne angu-o, nedhɨnga di lɨ obhe adʉ ne eze lɨ ’dhʉ o adʉ adholo lɨe ndjɨndjɨ-o, ne nedhɨnga lɨ obhe ɨ u ’kpɨ́ de-e adʉ lɨe au ’kpɨ́-o. U atsia aholo nadhɵgɵ Ebhe gba omaƗsalaele-o.
32 Abhomʉ-o, Yesu aꞌɨ omʉkpata gba e-o. Anɨ atsia apa pɨ uo me: «Ma ngadje ndjinga bhiti okpála ɨnde, anga akolo mbɨa ɨnde-e ’kpɨ́ bata u bha ngadʉ de ma sɨ, ehe nazʉ mazʉ la matá di ka uo ade. Ma kʉnda nagie uo gʉmʉ de, anga angu uo tɨ da nandjia lɨ kpadjɨ.» 33 Omʉkpata atsia ayi anɨ me: «Nɨ́ tɨ da nasia mapa na tetele bhʉ́ mili bɨlɨ ɨnde-e su, ɨnde ɨ tɨ da nale ne bhiti okpála ɨnde-e?» 34 Yesu atsia ayi uo me: «A ka yi ne mapa madho?» U agie pɨ anɨ me: «A ka ya ne mapa mananɨka ne mbo odjedje sungu.» 35 Abhomʉ-o, Yesu apa pɨ bhiti okpála me, u dʉlʉ kuto. 36 Anɨ atsia aha mapa mananɨka ne osungu-o. Pɨta nagie heni pɨ Ebhe-e, anɨ agʉgʉmʉ, anɨ aha pɨ omʉkpata-o, u atsia agapa lɨ bhiti okpála me u zʉzʉ. 37 U azʉ ndʉ o hana, u atsia aꞌuꞌu. Omʉkpata apo bhʉ́la dudu-o, atsia abebedhe okíli mananɨka. 38 Okpála hana ɨnde azʉ-o, adʉ obhosɨ kutu badha mandɨ nako olɨsɨ ne ongɨsɨ. 39 Pɨta lɨ Yesu aha kpadjɨ pɨ bhiti okpála lɨe, anɨ aꞌʉ bhʉ́ zabʉ, anɨ atsia atapa bhʉ́ ndu doto lɨ gʉdhʉ na Magadana adʉ bhʉ́ e-o.

15:4 15:4 Tsia bhʉ́ Det. 5:16; ne bhʉ́ Ekɨ. 20:12, 21:17; di ne bhʉ́ Lev. 20:9.

15:9 15:8-9 Tsia bhʉ́ Ɨsa. 29:13.