16
OmʉFalisai ne oSadukai ayo ngamba ’ngʉ́ ka Yesu
(Tsia bhʉ́ Mlk. 8:11-13; di ne bhʉ́ Luk. 12:54-56.)
Abhomʉ-o, omʉFalisai ne oSadukai ago abhaka Yesu. U adʉ akʉnda nale anɨ. Kaka-a, u atsia ayo ka anɨ me anɨ mene nga bha ngamba ’ngʉ́ bini pɨ o ɨnde asúno me Ebhe atima anɨ ngae. Anɨ agie pɨ uo me: «Ɨ kolo tagolo-o, yi pá me: ‹Ekpɨ́-e adʉ́ babadha, anga bhʉ́la ’kpɨ́-e akodho má ngbɨ́, oɨkʉpala aze la di bhelé.› Ɨ dʉ di-e kɵkpɨ-e, yi pá me: ‹Nakɨ-e, ekpɨ́-e adʉ́ sisiti, anga bhʉ́la ’kpɨ́-e mbembe, a la di ne biti.› Yi mbɨla hana me bhʉ́la ’kpɨ́-e dʉ me-e, a akʉnda napa pɨ-ie. La-a, ongʉ́ ɨnde ngakodho ’kpɨ́ bhʉ́ onedhɨnga ɨnde-e, yi mbɨla de me akʉnda napa pɨ-ie de! Okpála na nakɨ ɨnde-e sisiti, u bhuka la di Ebhe ne bua o bini de! U ngayo ngamba ’ngʉ́. Engʉ́ bini, Ebhe méne ngamba ’ngʉ́ bini pɨ uo de, bha bini bhende anɨ amene nanɨ e lɨ polofeta Djonasɨ ko.» Pɨpɨta-a, Yesu aꞌo ka uo oo, anɨ atsia atapa.
Yesu agbele ’dje omʉkpata gba e lɨ ’ngʉ́ gba omʉFalisai ne oSadukai
(Tsia bhʉ́ Mlk. 8:14-21.)
Lɨ Yesu ne omʉkpata gba e agulu ekpɵ na Galilaya lɨe, omʉkpata-a aꞌɨlɨ ’to o lɨ naha mapa. Yesu atsia apa pɨ uo me: «ꞌE-e! Yi lila lɨyi ka levile gba omʉFalisai ne oSadukai-e malila!» Abhomʉ-o, omʉkpata aholo napa sʉnda o me: «Anɨ ngapa mo-o, anga nɨ́ go ne mapa de.» Engʉ́ bini, Yesu ambɨla engʉ́ ango-o, anɨ atsia apa pɨ uo me: «Nabhuka gba yi-e yeye. Ka nɨ yi ngapa lɨe sʉnda yi me, yi go ne mapa dɨ-e? Yi kɵ nga mboli engʉ́ bini dɨ? Yi aꞌɨlɨ ’to yi lɨ mapa bhuluvue ɨnde ma agapa nako e lɨ okpála kutu bhuluvue aꞌɨlɨ? Yi atsia aꞌɨlɨ la di ’to yi me o obebedhe nako okíli madho-ie ne dudu-o?
10 La di-e, yi aꞌɨlɨ ’to yi lɨ mapa mananɨka ɨnde ma agapa nako e lɨ okpála kutu badha aꞌɨlɨ? Yi atsia aꞌɨlɨ la di ’to yi me o obebedhe nako okíli madho-ie ne dudu-o? 11 Ma apa ɨgɨnɨ lɨe pɨ yi me yi lila lɨyi ka levile gba omʉFalisai ne oSadukai malila-a, ma pa ɨgɨnɨ bhomʉ-o engʉ́ na mapa de. Yi kɵ mbolimboli de ka nɨ?» 12 Abhomʉ-o, omʉkpata-a atsia akɵ la mboli ’ngʉ́ ango-o me anɨ pa engʉ́ nalila lɨe ka levile na mapa de, engʉ́ bini, a ko nalila lɨe ka nasuno gba omʉFalisai di ne oSadukai ko.
Piele apa me Yesu ne da-ie
(Tsia bhʉ́ Mlk. 8:27-30; di ne bhʉ́ Luk. 9:18-21.)
13 Lɨ Yesu ne omʉkpata gba e akolo lɨe bhʉ́ ndu doto lɨ gʉdhʉ na Sedjale gba Filipo adʉ bhʉ́ e-e, anɨ ayi uo me: «Okpála ngapa me ngama Ndɨlɨ gba kpála-a, ma ne da?» 14 U agie pɨ anɨ me: «Pɨ okpála koko-o, mʉ ne Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála. Pɨ okoko-o, mʉ ne Elɨya. Pɨ okoko matá-a, mʉ ne Djelemi, ɨ dʉ di-e sʉka opolofeta koko.» 15 Anɨ apa pɨ uo me: «A la yi-e, yi ngapa naayi me ma ne da?» 16 Simo Piele atsia agie pɨ anɨ me: «Mʉ ne Masɨya , Ndɨlɨ gba Ebhe ɨnde ʉʉ-o.»
17 Abhomʉ-o, Yesu atsia apa pɨ anɨ me: «A ko djalɨ pɨ mʉ, Simo, ndɨlɨ gba Djaa , anga ambamba ta engʉ́ na kʉkʉlʉ ɨnde-e pɨ mʉ ne kpála de, engʉ́ bini, ambamba tata pɨ mʉ ne ’Dyɨ ma ɨnde abhʉ́lá ko. 18 Kaka-a, ma apa pɨ mʉ me a ’lɨ mʉ me Piele, mʉ maka teme. Piga gba ma-a alʉ́ pɨ́ teme ango-o.* 16:18 Piga gba ma-a alʉ́ pɨ́ teme bhomʉ: A akʉnda napa me Piga gba Ebhe-e alʉ pɨ́ ’li Piele ɨnde anɨ apa e me Yesu ne Masɨya, Ndɨlɨ gba Ebhe ɨnde ʉʉ-o. Tsia bhʉ́ Mat. 16:16, di ne bhʉ́ Efe. 2:20. Angu kuo kólo tété de. 19 Ma ahá olɨfʉngʉla na Naʉ na abhʉ́lá-a pɨ mʉ. Ne angu ɨnde ma aha e pɨ mʉ bhomʉ-o, ndʉ ’he hana ɨnde mo ogbíte e pɨ́la doto-o, agbíte bhadi lɨe abhʉ́lá moko. Ndʉ ’he hana ɨnde mo obhúlu e pɨ́la doto-o, abhúlu bhadi lɨe abhʉ́lá moko.» 20 Abhomʉ-o, Yesu atsia aha lɨ́lɨ pɨ omʉkpata-a me u apá belegʉ pɨ kpála bini de me nɨ ne Masɨya-a de.
Yesu akpo ’ngʉ́ pɨndjɨ nakpi ne nazuku ka e
(Tsia bhʉ́ Mlk. 8:31, 9:1; di ne bhʉ́ Luk. 9:22-27.)
21 Nayie bhʉ́ nedhɨnga bhomʉ-o, Yesu aholo nasuno pɨ omʉkpata gba e mbámbá me: «A ayo me ma nʉ bhʉ́ Yelusalema. Oo, ma djé lɨkabhu naali sakpa obhelesɨ okpála, sakpa ongbengbe odimandɵ gba Ebhe , di ne sakpa omʉsuno na lɨ́lɨ gba Moidje-o . U abhɵ́lɵ ma. La-a, bhʉ́ ’kpɨ́ na bata-a, ma tsia zúku.» 22 Abhomʉ-o, Piele agbele anɨ ne lɨ ngongo, anɨ aholo naboyo anɨ ne napa pɨ anɨ me: «Ngámá, a ayo me Ebhe lila mʉ! A mo-o ade, engʉ́ bhomʉ-o kólo lɨ mʉ de!» 23 Engʉ́ bini, Yesu adji lɨe, anɨ atsia apa pɨ Piele me: «Yie oo ko, Satana ! Mʉ ne ndjukudu lɨ kpadjɨ gba ma-o. Padhá de, anga omabhundja gba mʉ-o, a ko bhende gba Ebhe-e de, engʉ́ bini, a ko bhende gba okpála.»
A ayo namene nɨ ngʉ́ nakpata Yesu-o?
24 Abhomʉ-o, Yesu atsia apa pɨ omʉkpata gba e me: «Ɨ dʉ me kpála bini nde akʉnda bha nakpata ma na paká-a, a ayo me anɨ ꞌo nabhundja ’ngʉ́ gba e makpe. A ayo me anɨ bɨ kulusi gba 16:24 Nabɨ kulusi gba e: A ko nazɨba nazʉ lɨkabhu di ne nakpi kabula Yesu. e-o, amba anɨ kpata ma. 25 Padhá de, anga ɨ dʉ me kpála nde akʉnda nalila mʉkobho gba e, anɨ kpí. Ɨ dʉ la me kpála nde atse ’kpa lɨ mʉkobho gba e ngʉbula ma-a, anɨ sía mʉkobho na kʉkʉlʉ. 26 La di-e, ɨ dʉ me kpála nde asia ndʉ ’he hana na doto, engʉ́ la bini, ngaanɨ makpe anɨ kpi-e, anɨ asía bhʉ́bhʉ́ mangua ’he dho? Kpála tɨ da nakala mʉkobho gba e ka Ebhe ne mangua ’he dho? 27 Padhá de, anga Ndɨlɨ gba kpála agó ne oandjelu gba e bhʉ́ sangu gba ’Dyɨ e-o. Abhomʉ-o, kpála ne kpála tsia sía mbini kulu gba e sakpa anɨ nakpata lele kulu ɨnde anɨ amene e-o. 28 Ma apa pɨ yi na paká me, okpála koko bhʉ́ ká obhende ɨnde sɨ-e, mú padhá de, u aú ngaɨza nago gba Ndɨlɨ gba kpála maka ’ngbé ngámá kalanʉ.»

*16:18 16:18 Piga gba ma-a alʉ́ pɨ́ teme bhomʉ: A akʉnda napa me Piga gba Ebhe-e alʉ pɨ́ ’li Piele ɨnde anɨ apa e me Yesu ne Masɨya, Ndɨlɨ gba Ebhe ɨnde ʉʉ-o. Tsia bhʉ́ Mat. 16:16, di ne bhʉ́ Efe. 2:20.

16:24 16:24 Nabɨ kulusi gba e: A ko nazɨba nazʉ lɨkabhu di ne nakpi kabula Yesu.