17
Zɨ Ebhe asa Yesu ngbalina
(Tsia bhʉ́ Mlk. 9:2-13; di ne bhʉ́ Luk. 9:28-36.)
Pɨta ekpɨ́ madhɨa, Yesu aha Piele, ne Djakɨ ne ndai e Djaa . Anɨ anʉ ne uo tɨtɨ o apɨ́ ’ndjá ’ta. Bha sɨ me-e, anɨ adji lɨe kala uo kpi. Bhʉ́la anɨ aholo nasʉ má ngbɨ ngbɨ ngbɨ maka zɨ ’ndjɨ ’la! Obongo lɨ kʉte anɨ-e, akolo bububu maka zɨ ’kpɨ́. Kolo me-e, Moidje ne Elɨya aze lɨ uo, u atsia aholo agama ’ngʉ́ ne anɨ. Abhomʉ-o, Piele atsia apa pɨ Yesu me: «Ngámá, a ndjɨndjɨ me nɨ́ dʉlʉ sɨ. Ɨ dʉ me mʉ nde akʉnda-a, ma yíki ’tɨ ngbangbalɨ bata: bini pɨ mʉ, bini pɨ Moidje, bini pɨ Elɨya.»
Nedhɨnga anɨ adʉ nga bha lɨe nagama ’ngʉ́-o, ndindi ɨnde adʉ lɨ e ne zɨzɨ-e ago abuku uo hana. Me-e, eli akoto bhʉ́ ndindi ango-o atsia apa pɨ uo me: «Kpála ɨnde-e ne Ndɨlɨ gba ma na mʉkʉnda. Engʉ́ gba anɨ-e nga lɨ ma naali. Yi dje anɨ!» Lɨ omʉkpata adje lɨe mo-o, u adje tsʉlʉ naali. Kaka-a, u atuko kuto, u atsia atʉtʉ bhʉ́la o bhʉ́ doto. Abhomʉ-o Yesu adyudyo lɨe de uo, anɨ aꞌo ’kpa e lɨ kʉte uo, anɨ atsia apa me: «Yi yie bhʉ́lá! Yi adjé tsʉlʉ de!» Naꞌe djila o ka uo me-e, u u kpála bini de, u au bha Yesu kpi e kpi. Nedhɨnga u adʉ nakɵ eta-a lɨe, Yesu atsia aha lɨ́lɨ ɨnde-e pɨ uo me: «Yi apá engʉ́ ɨnde yi au e pɨ kpála bini de, nakolo bha lɨ nedhɨnga lɨ ngama Ndɨlɨ gba kpála ma azúku lɨe ko.»
10 Abhomʉ-o, omʉkpata ayi anɨ me: «Ka nɨ lɨ omʉsuno na lɨ́lɨ gba Moidje ngapa lɨe me, a ayo me Elɨya go ngaɨza kala me Masɨya go-o?» 11 Anɨ agie me: «A moko, Elɨya agó mago, anɨ tsia léke ndʉ ’ngʉ́ hana ndjɨndjɨ. 12 Engʉ́ la bini, ma apa pɨ yi me Elɨya ago nanɨ ago. Okpála mbɨla anɨ de, engʉ́ bini, u amene ndʉ ’ngʉ́ hana lɨ kʉte anɨ maka u akʉnda lɨe. A ayo me ngama Ndɨlɨ gba kpála ma dje bhadi lɨkabhu ka uo moko.» 13 A la bhomʉ-o, nambɨla ka omʉkpata-a me anɨ adʉ akpo ’ngʉ́ pɨ o pɨndjɨ Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála.
Yesu akobho ndɨlɨ bini na bhobhoko lɨ siti bua adʉ nadʉ bhʉ́ e
(Tsia bhʉ́ Mlk. 9:14-29; di ne bhʉ́ Luk. 9:37-43a.)
14 Yesu ne omʉkpata gba e bata akɵ eta-o. U akolo lɨe de kambɨ okpála-a, kpála bini adyudyo lɨe de Yesu. Anɨ atʉtʉ lɨpʉkʉ e kuto kala anɨ, 15 anɨ atsia apa pɨ anɨ me: «Ngámá, dje nga mbo ndjinga ndɨlɨ gba ma na bhobhoko-o. A lɨ anɨ ne kuo na gbʉlʉ magbʉlʉ. A ngagbo ꞌi anɨ bhʉ́ djua, ɨ dʉ di-e bhʉ́ ’ngu pɨko. Anɨ ngadje lɨkabhu naali. 16 Ma anʉ ne anɨ pɨ omʉkpata gba mʉ-o, la-a, u tɨ da nakobho anɨ de.» 17 Do Yesu de-e: «Ngayi-e, nabhuka gba yi-e su? Yi ne okpála na sisiti. Ma adʉ́ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne yi akólo bhʉ́ mangua nedhɨnga dho? Ma akíbila yi akólo bhʉ́ mangua nedhɨnga dho? Yi go ne anɨ mʉma ei.» 18 U ago pɨ anɨ ne ndɨlɨ-o. Yesu ambe bhʉ́ ’ndjɨ siti bua-o , siti bua ango-o atsia akoto bhʉ́ ndɨlɨ-o. Nayie bha lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, ndɨlɨ ango-o atsia akobho.
19 Abhomʉ-o, omʉkpata-a adyudyo lɨo de Yesu, u atsia ayi anɨ me u nde ne uo kpi o kpi me: «Mʉsuno, ka nɨ ngaya makpe ya tɨ ɨgɨnɨ da nagbe siti bua bhomʉ-o lɨe dɨ-e?» 20 Yesu agie pɨ uo me: «A ko anga nabhuka gba yi-e mbomboye. Padhá de, anga ma apa pɨ yi na paká me, ɨ dʉ́ me lɨ nabhuka gba yi-e dʉ́ nga bha bhʉ́ ’ngbé lɨe maka lɨ́ kʉndjʉ-o, yi de pá pɨ eta ɨnde-e me: ‹Yie sɨ, nʉ aoo›, ɨ tsia nʉ́ oo. Kpéke da ’ngʉ́ de dʉ́ pɨ yi de. [ 21 La di-e, ngua siti bua bhomʉ-o tɨ́ da nakoto bha ka mayo bhʉ́ dabɨlɨ bini ne natse ’zʉ ngʉ́ nayo Ebhe.»]
Yesu akpo ’ngʉ́ pɨndjɨ nakpi ne nazuku ka e bhʉtsibhʉtsi na bhisi
(Tsia bhʉ́ Mlk. 9:30-32; di ne bhʉ́ Luk. 9:43b-45.)
22 Ekpɨ́ bini, Yesu ne omʉkpata gba e anʉ apo bhʉ́la o ndʉ o hana abhʉ́ ndu doto na Galilaya. Anɨ atsia apa pɨ uo me: «A ayo me u pʉ ma Ndɨlɨ gba kpála pɨ okpála na doto, 23 amba u bhɵlɵ ma, engʉ́ bini, bhʉ́ ekpɨ́ na bata-a, ma tsia zúku.» Abhomʉ-o, bua omʉkpata atsia asia lɨkabhu naali.
Yesu akala mandjandja na ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda-o
24 Yesu ne omʉkpata gba e akolo bhʉ́ Kapalanauma. Lɨ u akolo lɨe oo-o, okpála atsɨtsɨndjɨ mandjandja na ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda-a adyudyo lɨo de Piele, u atsia ayi anɨ me: «Mʉsuno gba yi-e kakala naae mandjandja na ’ngbé ’tɨ Ebhe-e dɨ?» 25 Piele agie me: «A mo ade, anɨ kala makala.» Lɨ Piele alɨ la lɨe abhʉ́ ’tɨ-e, Yesu akpo nagama ’ngʉ́ ngae. Anɨ ayi Piele me: «Simo, mo obhundja pɨ? A kakala mandjandja, ɨ dʉ di-e otakisi gba ongbengbe ongámásɨ na doto da, ne me a ko ongɨsɨ gba uo, ne me a ko okpála koko?» 26 Piele agie me: «A kakala ne okpála koko.» Abhomʉ-o, Yesu atsia apa pɨ anɨ me: «Ɨ dʉ mo-o, ongɨsɨ gba ongámásɨ kála naao de, anga uo bhʉ́ ngʉ o. 27 La-a, ngʉ́ napa me bua okpála ɨnde-e asíti de-e, nʉ abhʉ́ ekpɵ. Bhike engbe bhʉ́ ’ngu. Sungu na kalanʉ ɨnde mo ogbé e, bhulu ’bhɵ anɨ. Mo obháka oo lɨ́ falanga bini. Haha, amba mʉ ha pɨ uo, ngʉbula nɨ́ ne mʉ.»