19
Yesu asuno pɨndjɨ nagbo bhʉsʉ o bhʉ́ kʉva
(Tsia bhʉ́ Mlk. 10:1-12.)
Nedhɨnga lɨ Yesu andjia nagama ongʉ́ bhomʉ-o lɨe, u ayie ne omʉkpata gba e bhʉ́ ndu doto na Galilaya. U atsia anʉ bhʉ́ ndu doto na Yudaya ɨnde lɨngo ngade ’ngu na Djʉlʉdanɨ-o. Bhiti okpála akpata anɨ oo. Abhomʉ-o, anɨ atsia akobho okpála na kuo ɨnde adʉ bhʉ́ ká uo-o.
OmʉFalisai koko adyudyo lɨo de anɨ. U atsia ayi anɨ ngʉ́ nale anɨ me: «Lɨ́lɨ gba nɨ́-e azɨba pɨ bhoko uu me anɨ gie wala e abana ɨ dʉ bha mangua ’ngʉ́ dho-ie?» Anɨ agie me: «Yi tanga nga engʉ́ lɨ Bhuku gba Ebhe-e apa e de me nanɨ lɨ lilita-a, Ebhe abho uo ɵlɵ ne bhoko-o dɨ? 19:4 Tsia bhʉ́ Dje. 1:27, 5:2. Bhuku ango-o atsia apa matá me: ka ’ngʉ́ ango-o, bhoko aꞌó ká ’dyɨ e ne ’hi e, anɨ tsia dhédhe lɨ wala e. Ndʉ uo bhisi hana tsia kólo koli kpála bini. 19:5 Tsia bhʉ́ Dje. 2:24. Kaka-a, ma apa pɨ yi me, uo matá bhisi ade. Engʉ́ bini, u akolo koli kpála bini. A ayo de me kpála gbo bhʉsʉ ’he ɨnde lɨ Ebhe agbite e de!» Abhomʉ-o, omʉFalisai ayi anɨ me: «Ka nɨ la lɨ Moidje aha nanɨ lɨ́lɨ lɨe me bhoko ha balʉa nagbo bhʉsʉ e pɨ wala e nedhɨnga anɨ agie anɨ lɨe?» Yesu agie me: «Moidje aha nanɨ kpadjɨ pɨ yi ngʉ́ nagie olɨsɨ gba yi-e ka kpéke ’ndjɨ gba yi-o. Engʉ́ la bini, a lɨ lilita-a, adʉ nanɨ mo-o de. Ma apa pɨ yi me: ɨ dʉ me kpála nde agie wala e, a nde de me ɵlɵ ango-o akʉnda gala bhoko de-e, ɨ dʉ me kpála ango-o nʉ ha ɵlɵ koko-o, kpála ango-o akʉnda bhomʉ-o ɵlɵ koko.»
10 Omʉkpata-a apa pɨ anɨ me: «Ɨ dʉ me lɨ́lɨ gba bhoko lɨ pabɨlɨ gba wala e nde mo-o, tata lɨ naha lɨo ade.» 11 Anɨ agie pɨ uo me: «Ndʉ okpála hana kɵ mboli engʉ́ bhomʉ-o de, bha bini obhende lɨ Ebhe aka kpadjɨ pɨ o tété-o. 12 A ne engʉ́ bhelé bhelé ɨnde ngaꞌo me kpála dʉdʉ bhʉ́ lɨngbangɨ. Pɨ okpála koko-o, u azu uo me angu na ɵlɵ nde bhʉ́ uo ade. Pɨ okoko, okpála asiti uo ngao. A la di ne okoko ɨ ha olɨsɨ de, ngʉbula naꞌo lɨo kpi ngʉbula Naʉ na abhʉ́lá . A ayo me kpála ɨnde atɨ da nakɵ mboli nasuno ɨnde-e, anɨ kɵ mbolimboli kɵkɵ.»
Yesu atuko bisagu pɨ́ ongɨsɨ
(Tsia bhʉ́ Mlk. 10:13-16; di ne bhʉ́ Luk. 18:15-17.)
13 Abhomʉ-o, okpála ago pɨ Yesu ne ongɨsɨ ngʉbula me anɨ ꞌo ’kpa e pɨ́ ’ndjɨ uo, amba anɨ yo Ebhe pɨ uo. Engʉ́ bini, omʉkpata aholo nayoko okpála ango-o. 14 Yesu atsia apa pɨ omʉkpata-a me: «Yi ꞌo ongɨsɨ bhomʉ, u go bhaka ma, yi ayóko uo de, anga Naʉ na abhʉ́lá pɨ okpála bhende lɨ bua o nde maka ongɨsɨ ko.» 15 Anɨ aꞌo ’kpa e pɨ́ ’ndjɨ uo, pɨpɨta-a, anɨ atsia ayie lɨ bɨlɨ bhomʉ-o.
Bhʉlʉ tɨa bini ayi ’ngʉ́ pɨndjɨ mʉkobho na dʉdʉma
(Tsia bhʉ́ Mlk. 10:17-31; di ne bhʉ́ Luk. 18:18-30.)
16 Abhomʉ-o, makombi bini adyudyo lɨe de Yesu. Anɨ atsia ayi anɨ me: «Mʉsuno, a ayo me ma mene mangua bádha ’ngʉ́ dho ngʉ́ nasia mʉkobho na dʉdʉma-a?» 17 Yesu agie pɨ anɨ me: «Mʉ ngayi ma pɨndjɨ bádha ’ngʉ́ ka nɨ? Koli bádha kpála bha bini. Ɨ dʉ me mʉ nde akʉnda nalɨ bhʉ́ mʉkobho na dʉdʉma-a, lila olɨ́lɨ-e malila.» 18 Makombi ango-o ayi Yesu me: «Olɨ́lɨ bhedho?» Yesu agie pɨ anɨ me: «Mo obhɵ́lɵ kpála de, mo okʉ́nda ɵlɵ, ɨ dʉ di-e bhoko koko de, mo ozí ’he de, mo opá ’ngʉ́ lɨ kilí mʉ bhʉ́ djila okpála ne eu de. 19 Manga ’dyɨ mʉ ne ’hi mʉ mamanga. Kʉnda kilí mʉ maka mo okʉnda lɨmʉ lɨe ngamʉ makpe-o. 19:18-19 Tsia bhʉ́ Ekɨ. 20:12-16; ne bhʉ́ Det. 5:16-20; di ne bhʉ́ Lev. 19:18.» 20 Makombi-e apa pɨ anɨ me: «Ndʉ ’he bhomʉ-o hana, ma amene. A aneke matá ma ne bhedho?» 21 Yesu apa pɨ anɨ me: «Ɨ dʉ me mʉ nde akʉnda nadʉ ngbingbili-e , nʉ tsɨndjɨ ndʉ ’he ɨnde ka mʉ-o hana, amba mʉ ha tɨa ango-o pɨ obhʉlʉ ndɨbhɨlɨ. Abhomʉ-o, mʉ tsia sía tɨa abhʉ́lá. Pɨpɨta-a go kpata ma!» 22 Lɨ makombi bhomʉ-o adje ’ngʉ́ bhomʉ-o lɨe, anɨ agie lɨe ne lɨkabhu naali, anga tɨa adʉ nanɨ ka anɨ na mʉgwe mʉgwe.
23 Abhomʉ-o, Yesu atsia apa pɨ omʉkpata gba e me: «Ma apa pɨ yi na paká me, da nalɨ ka bhʉlʉ tɨa bhʉ́ Naʉ na abhʉ́lá-a kpekpeke. 24 Ma amata apa pɨ yi ne toto me da nalɨ ka enʉ maka eya lɨ gudho mʉsana kpekpeke. La-a, da nalɨ ka bhʉlʉ tɨa bhʉ́ Naʉ gba Ebhe-e ane la matá ne kpéke.» 25 Lɨ omʉkpata adje eli bhomʉ-o lɨe, u angamba na kuo kuo. U adʉ apa me: «Ɨ dʉ mo-o, a atɨ la ɨbili da nakobho da?» 26 Yesu atsia uo, anɨ atsia apa pɨ uo me: «Pɨ okpála-a, a tɨ́ da namene lɨe de, engʉ́ bini, pɨ Ebhe-e, a tɨ́ da namene lɨe.»
27 Abhomʉ-o, Piele atsia ayi anɨ me: «Mʉsuno, djedje nga. Ngaya-a, ya aꞌo ká ndʉ ’he hana ngʉ́ nakpata mʉ. Engʉ́ bhe gba ya-a adʉ́ lele e pɨ?» 28 Yesu agie pɨ omʉkpata-a me: «Ma apa pɨ yi na paká me, nedhɨnga lɨ doto adjí lɨe lɨe na mbɨa-a, Ndɨlɨ gba kpála adʉ́ pɨ́ kiti na asasaua gba e-o. Ngayi obhe akpata ma-a, yi tsía dʉ́ di pɨ́ okiti na ngámá ndjɨkpa ne ká bhisi ngʉ́ nakodho ’ngʉ́ gba opiga ndjɨkpa ne ká bhisi gba omaƗsalaele ko. 29 La di-e, kpála ne kpála ɨnde aꞌo ká oetɨ gba e, ɨ dʉ di-e ondaise e na obhosɨbhosɨ ne obhe na olɨsɨlɨsɨ, ɨ dʉ di-e ’dyɨ e ne ’hi e, ɨ dʉ di-e ongɨsɨ gba e, ɨ dʉ di-e edyɨ gba e ngʉbula ’lɨ ma-a, anɨ asía matá koko bhelé. Anɨ tsia sía di mʉkobho na dʉdʉma. 30 Yi mbɨla ndjɨndjɨ me, bhelé na obhende mbɨa ɨnde-e ne okpála na kalanʉ-o, akólo okpála na asidi, lɨ obhende mbɨa ɨnde asidi-e, tsia kólo okpála na kalanʉ.»

19:4 19:4 Tsia bhʉ́ Dje. 1:27, 5:2.

19:5 19:5 Tsia bhʉ́ Dje. 2:24.

19:19 19:18-19 Tsia bhʉ́ Ekɨ. 20:12-16; ne bhʉ́ Det. 5:16-20; di ne bhʉ́ Lev. 19:18.