20
Gbitaku gba bhʉlʉ ’dyɨ vino ne okpála na kulu gba e
Abhomʉ-o, Yesu atsia apa matá me: «Yi gbo nga ’dje yi. Naʉ na abhʉ́lá mana lɨe ne tsingʉ gba bhʉlʉ ’dyɨ bini. Bhʉlʉ ’dyɨ ango-o akoto agba e kɵkpɨ́ má bhɵ́ ngʉbula naha okpála ngʉ́ kulu na edyɨ na vino gba e-o. Anɨ au uo lɨe, u adje lɨo ne uo me nɨ ahá kuo ’kpa pɨ uo lɨ lele kulu na ekpɨ́ bini. Anɨ atsia atima uo ngʉ́ nanʉ amene kulu abhiye na vino gba e-o. Anɨ akoto matá bhʉ́ saa na odukpabini na kɵkpɨ́. Anɨ au okpála ɨnde alʉlʉ lɨ bɨlɨ bini bhomʉ-o mandɨ kulu. Anɨ pɨ uo me: ‹Ngayi di-e, yi nʉ abhiye gba ma-o. Kuo ’kpa ma ahá e pɨ yi-e, adʉ́ lɨ lelele.› Abhomʉ-o, u atsia agbida oo. Bhʉlʉ ’dyɨ-e akoto matá tulukpe. Pɨpɨta-a, anɨ akoto matá bhʉ́ saa na bata pɨta tulukpe. Ndʉ nedhɨnga anɨ adʉ akoto lɨe hana, anɨ adʉ abhaka okpála koko alʉlʉ lɨ bɨlɨ bini bhomʉ. U adje lɨo ne uo, anɨ atsia apa pɨ uo me u nʉ abhiye gba nɨ ko.
Nakolo matá bhʉ́ saa na bhuluvue pɨta tulukpe-e, anɨ akoto. Anɨ abhaka okpála koko alʉlʉ oo. Anɨ atsia ayi uo me: ‹Yi alʉlʉ sɨ ngbolo ’kpɨ́ libhomu mandɨ kulu ka nɨ?› Do uo pɨ anɨ de-e: ‹A ko anga kpála bini ha ya bhʉ́ kulu de.› Anɨ pɨ uo me: ‹Ngayi di-e, yi nʉ mene kulu abhiye na vino gba ma-o.›
Lɨ ekpɨ́ akolo lɨe tagolo-o, bhʉlʉ ’dyɨ-e apa pɨ kapita gba e me: ‹ꞌƗ okpála na kulu-o, amba mʉ ha kuo ’kpa gba kpála ne kpála pɨ e, nayie lɨ obhe ago sidi ngʉ́ nabu soso lɨ obhe ago ɨgɨnɨ kalanʉ-o.› Obhe akpo ɨgɨnɨ lita kulu bhʉ́ saa na bhuluvue pɨta tulukpe-e ago. Kpála ne kpála atsia asia kuo ’kpa maka u adje ɨgɨnɨ lɨo ne uo lɨe-o. 10 Lɨ obhe ago ɨgɨnɨ kalanʉ-o ago lɨe, u abhundja naao me o osía tɨa bhelé nane obhe ago ɨgɨnɨ sidi-o. Engʉ́ bini, ngauo di-e, kpála ne kpála asia kuo ’kpa aviti bini ne obhe ago ɨgɨnɨ sidi-o. 11 U adʉ asisia lɨe, u aholo adi mʉtokono lɨ bhʉlʉ ’dyɨ-o. 12 U adʉ apa me: ‹Okpála ɨnde-e ago sidi. U amene kulu bha koli saa bini má kpɨkɨlɨ, la-a, mʉ ngaha uo aviti bini ne ya, ngaya okpála ɨnde andala ne kulu ngbolo ’kpɨ́ libhomu bhʉ́ ke ku ’la!›
13 Engʉ́ bini, bhʉlʉ ’dyɨ-e agie pɨ sʉka uo me: ‹Olia ma, mʉ tɨ da nadi mʉtokono de. Ma aha tɨa gba mʉ-o pɨ mʉ maka nɨ́ adje ɨgɨnɨ lɨnɨ́ ne mʉ lɨe-o. 14 Ha tɨa gba mʉ-o, tatapa. Ma tɨ́ da naha pɨ obhende ago sidi-e bha maka ma aha pɨ mʉ lɨe-o. 15 Mʉ mbɨla de me ma tɨ da namene ne tɨa gba ma-a maka ma akʉnda lɨe dɨ? Ne me mʉ ngatsia ma ne ndje djila ka ma amene okpála bhe ago sidi-e lɨe ndjɨndjɨ-e!›» 16 Yesu atsia abu tata-a me: «Okpála ɨnde asidi-e akólo okpála na akalanʉ, lɨ okpála na kalanʉ-o tsia kólo okpála na asidi.»
Yesu apa matá bhʉtsibhʉtsi na bata engʉ́ nakpi
ne nazuku ka e
(Tsia bhʉ́ Mlk. 10:32-34; di ne bhʉ́ Luk. 18:31-34.)
17 Lɨ Yesu adʉ lɨe nanʉ bhʉ́ Yelusalema-a, anɨ aꞌɨ omʉkpata gba e de e tɨtɨ o. Anɨ atsia apa pɨ uo me: 18 «Yi djedje nga! Nɨ́ adji bhʉ́ Yelusalema, bɨlɨ ɨnde u apʉ́ ma Ndɨlɨ gba kpála lɨe pɨ ongbengbe odimandɵ di ne omʉsuno na lɨ́lɨ gba Moidje-o . U akódho ’ngʉ́ gba ma-a me ma kpi bha makpi. 19 U apʉ́ ma pɨ okpála ɨnde ne omaYuda ade ngʉbula me u mʉ ma. U abhɨ́ ma ne fimbo, u tsia gɨ́ ma lɨ kulusi. La-a, ekpɨ́ na bata-a, ma tsia zúku.»
Mayo gba wala Djebedayo
(Tsia bhʉ́ Mlk. 10:35-45.)
20 Abhomʉ-o, wala Djebedayo adyudyo lɨe de Yesu bhʉ́ dabɨlɨ bini ne ongɨsɨ gba e bhisi na obhosɨbhosɨ, Djakɨ ne uo ne Djaa , ɨnde adʉ nanɨ omʉkpata gba Yesu-o. Anɨ atʉ ’ndjɨ e ne kuto kala Yesu ngʉ́ nayo ’he ka anɨ. 21 Yesu ayi anɨ me: «Mo okʉnda me ma mene pɨ mʉ nɨ?» Anɨ agie pɨ Yesu me: «Tsia nga ongɨsɨ gba ma bhisi ɨnde. Ha lɨ́lɨ me u dʉlʉ bhʉ́ Naʉ gba mʉ-o: bhe bini lɨ pá ’kpa mʉ na kokpa, bhe koko lɨ pá ’kpa mʉ na galɨ.» 22 Do Yesu de-e: «Yi mbɨla ehe ɨnde yi ngayo e de. Yi tɨ da nazʉ lɨkabhu ɨnde ma azʉ́ e uu?» U agie me: «Ya tɨ da nazʉzʉ.» 23 Yesu atsia apa pɨ uo me: «A moko, lɨkabhu ma azʉ́ e, yi azʉ́ mazʉ. La-a, ngʉ́ nadʉ ka yi lɨ pá ’kpa ma na kokpa ne bhe na galɨ-e, a ko ’ngʉ́ ka ma nakodho ’ngʉ́ tété de. Obɨlɨ bhomʉ-o pɨ okpála ɨnde lɨ ’Dyɨ ma aleke pɨ o ko.»
24 Lɨ omʉkpata bhe ndjɨkpa adje ’ngʉ́ bhomʉ-o lɨe, u ake ’ngʉ́ lɨo pɨ omʉkpata bhe bhisi bhomʉ-o. 25 Abhomʉ-o, Yesu aꞌɨ ndʉ omʉkpata hana me u go de nɨ. Anɨ atsia apa pɨ uo me: «Yi mbɨla ndjɨndjɨ me ongámásɨ na doto aꞌo omaha o pɨ o maꞌo, ongbengbe okpála adele omaha o sa ’dhʉ o. 26 A ayo de me a dʉ bhʉ́ ká yi mo-o de. A ayo mangbo me ɨ dʉ me kpála nde akʉnda nadʉ ’ngbé kpála bhʉ́ ká yi-e, anɨ de dʉ kpála na kulu gba yi. 27 La di-e, lɨ kpála bini kʉnda nadʉ kpála na bini bhʉ́ ká yi-e, anɨ de dʉ bali gba yi-o. 28 A bhadi moko, ngama Ndɨlɨ gba kpála ma go ngʉ́ napa de me okpála mene kulu lɨo pɨ ma-a de. Engʉ́ bini, ma ago mangbo ngʉbula namene kulu lɨma pɨ okpála, amba ma ha di mʉkobho gba ma-a maka tɨa ngʉ́ nagbegbe okpála bhelé bhʉ́ siti ’ngʉ́ gba o-o.»
Yesu akobho okpála bhisi ɨnde ɨ u ’kpɨ́ de
(Tsia bhʉ́ Mlk. 10:46-52; di ne bhʉ́ Luk. 18:35-43.)
29 Nedhɨnga lɨ Yesu ne omʉkpata gba e adʉ akoto lɨe bhʉ́ gʉdhʉ na Djeliko-o, bhiti okpála atsia akpata anɨ. 30 Abhaka me okpála bhisi ɨnde ɨ u ’kpɨ́ de-e nde adʉlʉ lɨngo kpadjɨ oo. U adje me Yesu ngakodho ’kpɨ́ bhomʉ-o ngae. Abhomʉ-o, u aholo nasʉsʉla me: «Ngámá, ndɨlɨ gba Davidi, dje ndjinga ya!» 31 Bhiti okpála bhomʉ-o adʉ ambembe bhʉ́ ’ndjɨ uo ngʉbula me u ndjili má bulu! Engʉ́ bini, u aholo matá nasʉsʉla kpekpeke me: «Ngámá, ndɨlɨ gba Davidi, dje ndjinga ya!» 32 Abhomʉ-o, Yesu alʉ. Anɨ aꞌɨ uo. Anɨ atsia ayi uo me: «Yi akʉnda me ma mene pɨ yi mangua ’ngʉ́ dho?» 33 Do uo pɨ anɨ de-e: «Ngámá, mene me djila ya u ’kpɨ́.» 34 Yesu adje ndjinga uo, anɨ abu ’kpa e lɨ djila uo. Ma gala kolo me-e, u aholo nau ’kpɨ́. Abhomʉ-o, u atsia akpata anɨ.