3
ဒါ​ဝိဒ်​မင်း​၏​သား​သ​မီး​များ
1-3 ဟေ​ဗြုန်​မြို့​တွင်​ဒါ​ဝိဒ်​မင်း​နန်း​စံ​စဉ်​အ​ခါ ရ​ရှိ​သော​သား​များ​ကား ကြီး​စဉ်​ငယ်​လိုက် အောက်​ပါ​အ​တိုင်း​ဖြစ်​၏။
ယေ​ဇ​ရေ​လ​မြို့​သူ​အ​ဟိ​နောင်​က​မွေး​သော သား​အာ​မ​နုန်၊
က​ရ​မေ​လ​မြို့​သူ​အ​ဘိ​ဂဲ​လ​က​မွေး​သော သား​ဒံ​ယေ​လ၊
ဂေ​ရှု​ရ​ဘု​ရင်​တာ​လ​မဲ​၏​သ​မီး​မာ​ခါ​က မွေး​သော​သား​အ​ဗ​ရှ​လုံ၊
ဟ္ဂိတ်​က​မွေး​သော​သား​အ​ဒေါ​နိ​ယ၊ အ​ဘိ တ​လ​က​မွေး​သော​သား​ရှေ​ဖ​တိ၊
ဧ​ဂ​လ​မွေး​သော​သား​ဣ​သ​ရံ။
ဒါ​ဝိဒ်​မင်း​သည်​ဟေ​ဗြုန်​မြို့​တွင်​ခု​နစ်​နှစ်​နှင့် ခြောက်​လ​နန်း​စံ​တော်​မူ​စဉ် ဤ​သား​ခြောက် ပါး​စ​လုံး​ကို​ရ​ရှိ​သ​တည်း။
သူ​သည်​ယေ​ရု​ရှ​လင်​မြို့​တွင်​သုံး​ဆယ့်​သုံး နှစ်​နန်း​စံ​တော်​မူ​၍၊- ၂ရာ၊ ၅:၄-၅။ ၃ရာ၊ ၂:၁၁။ ၅ရာ၊ ၂၉:၂၇။ သား​များ​ထပ်​မံ​၍​ရ​ရှိ​လေ​သည်။
အ​မျေ​လ​၏​သ​မီး​ဗာ​သ​ရှေ​ဘ​သည်​ရှမွာ၊ ရှော​ဗပ်၊ နာ​သန်​နှင့်​ရှော​လ​မုန်​ဟူ​သော​သား တော်​လေး​ပါး​ကို​မွေး​ဖွား​၏။ ၂ရာ၊ ၁၁:၃။
6-8 ဒါ​ဝိဒ်​မင်း​တွင်​ဣ​ဗ​ဟာ၊ ဧ​လိ​ရွှ၊ ဧ​လိ​ပ​လက်၊ နော​ဂ၊ နေ​ဖက်၊ ယာ​ဖျာ၊ ဧ​လိ​ရှ​မာ၊ ဧ​လျာ​ဒ၊ ဧ​လိ​ဖ​လက်​ဟူ​၍​အ​ခြား​သား​တော်​ကိုး ပါး​ရှိ​၏။- ဤ​သား​များ​အ​ပြင်​မောင်း​မ​တော်​များ​နှင့်​ရ​ရှိ သည့်​သား​များ​ရှိ​သေး​သည်။ သူ့​မှာ​တာ​မာ​နာ မည်​တွင်​သော​သ​မီး​တော်​တစ်​ပါး​လည်း​ရှိ​၏။
ရှော​လ​မုန်​မင်း​၏​သား​မြေး​များ
10-14 အ​ဖ​အ​မည်​နှင့်​သား​အ​မည်​မျိုး​ရိုး​စဉ်​ဆက်​မှာ ရှော​လ​မုန်၊ ရော​ဗောင်၊ အ​ဘိ​ယ၊ အာ​သံ၊ ယော​ရှ​ဖတ်၊ ယော​ရံ၊ အာ​ခ​ဇိ၊ ယော​ရှ၊ အာ​မ​ဇိ၊ သြ​ဇိ၊ ယော​သံ၊ အာ​ခတ်၊ ဟေ​ဇ​ကိ၊ မ​နာ​ရှေ၊ အာ​မုန်၊ ယော​ရှိ​တည်း။- 15 ယော​ရှိ​တွင်​ယော​ဟာ​နန်၊ ယော​ယ​ကိမ်၊ ဇေ​ဒ​ကိ နှင့် ရှလ္လုံ​ဟူ​၍​သား​တော်​လေး​ပါး​ရှိ​၏။- 16 ယော​ယ​ကိမ်​တွင်​ယေ​ခေါ​နိ​နှင့် ဇေ​ဒ​ကိ​ဟူ သော​သား​တော်​နှစ်​ပါး​ရှိ​၏။
ယေ​ခေါ​နိ​မင်း​၏​သား​မြေး​များ
17 ဗာ​ဗု​လုန်​အ​မျိုး​သား​တို့​ဖမ်း​ဆီး​ထိန်း​သိမ်း သွား​သည့် ယေ​ခေါ​နိ​မင်း​တွင်​သား​တော်​ခု​နစ် ပါး​ရှိ​၏။ ထို​မင်း​၏​သား​များ​မှာ​ရှာ​လ သေ​လ၊- 18 မာ​လ​ခိ​ရံ၊ ပေ​ဒါ​ယ၊ ရှေ​န​ဇာ၊ ယေ​က​မိ၊ ဟော​ရှ​မ၊ နေ​ဒ​ဘိ​တို့​ဖြစ်​၏။- 19 ပေ​ဒါ​ယ​တွင်​ဇေ​ရု​ဗ​ဗေ​လ​နှင့် ရှိ​မိ​ဟူ​သော သား​တော်​နှစ်​ပါး​ရှိ​၏။ ဇေ​ရု​ဗ​ဗေ​လ​တွင် မေ​ရှု​လံ​နှင့်​ဟာ​န​နိ​ဟူ​သော​သား​တော်​နှစ် ပါး​နှင့် ရှေ​လော​မိတ်​ဟူ​သော​သ​မီး​တော် တစ်​ပါး​ရှိ​၏။- 20 ထို့​ပြင်​ဟ​ရှု​ဘ၊ သြ​ဟေ​လ၊ ဗေ​ရ​ခိ၊ ဟ​သ​ဒိ၊ ယု​ရှ​ဿေ​သက်​ဟူ​၍​အခြား​သား​တော်​ငါး ပါး​လည်း​ရှိ​၏။
21 ဟာ​န​နိ​တွင်​ပေ​လ​တိ​နှင့်​ယေ​ရှာ​ယ​ဟူ သော​သား​တော်​နှစ်​ပါး​ရှိ​၏။ ယေ​ရှာ​ယ​၏ သား​သည်​ရေ​ဖာ​ယ၊ ရေ​ဖာ​ယ​၏​သား​မှာ အာ​နန်၊ အာ​နန်​၏​သား​ကား​သြ​ဗ​ဒိ၊ သြ​ဗ​ဒိ​၏​သား​သည်​ရှေ​ခ​နိ1 * အ​ခန်း​ငယ် ၂၁ ဟေ​ဗြဲ​မူ​တွင်​မ​ရှင်း​ပါ။ တည်း။- 22 ရှေ​ခ​နိ​တွင်​ရှေ​မာ​ယ​ဟူ​သော​သား​တော် တစ်​ပါး​နှင့် ဟတ္တုတ်၊ ဣ​ဂါ​လ၊ ဗာ​ရိ၊ နာ​ရိ၊ အာ​ဇ​ရိ၊ ရှာ​ဖတ်​ဟူ​သော​မြေး​တော် ခြောက်​ပါး​ရှိ​၏။- 23 နာ​ရိ​တွင်​ဧ​လိ​သြ​နဲ၊ ဟေ​ဇ​ကိ၊ အာ​ဇ​ရိ​ကံ ဟူ​၍​သား​တော်​သုံး​ပါး​ရှိ​၏။- 24 ဧ​လိ​သြ​နဲ​တွင်​ဟော​ဒါ​ယ၊ ဧ​လျာ​ရှိပ်၊ ပေ လာ​ယ၊ အက္ကုပ်၊ ယော​ဟန်၊ ဒ​လာ​ယ၊ အာ​န​နိ ဟူ​၍​သား​တော်​ခု​နစ်​ပါး​ရှိ​သ​တည်း။

3:4 ၂ရာ၊ ၅:၄-၅။ ၃ရာ၊ ၂:၁၁။ ၅ရာ၊ ၂၉:၂၇။

3:5 ၂ရာ၊ ၁၁:၃။

13:21 * အ​ခန်း​ငယ် ၂၁ ဟေ​ဗြဲ​မူ​တွင်​မ​ရှင်း​ပါ။